BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2988/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý Làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 16/2016/XNK ngày 20/7/2016 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ giao nhận vận chuyển Định Hướng Mới;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận:

Công ty TNHH thương mại dịch vụ giao nhận vận chuyển Định Hướng Mới.

Mã số thuế: 0309467456.

Địa chỉ: 163 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0309467456 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/10/2009.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Công ty TNHH thương mại dịch vụ giao nhận vận chuyển Định Hướng Mới có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ giao nhận vận chuyển Định Hướng Mới, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG