ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2989/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 30 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THUGOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN LÂY NHIỄM TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ TRÊN ĐỊABÀN CÁC HUYỆN VÀ THỊ XÃ LONG KHÁNH GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày29/11/2005;

Căn cứ Nghịđịnh số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chấtthải rắn;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 của Bộ Y tế về việc banhành Quy chế quản lý chất thải y tế;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môitrường quy định về quản lý chất thải nguy hại;

Căn cứ Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh Đồng Naivề việc thông qua Đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm2010 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tếtại Tờ trình số 2872/TTr-SYT ngày 29/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn lây nhiễm tại các cơ sởy tế trên địa bàn các huyện và thị xã Long Khánh giai đoạn 2014 - 2020 với nộidung cụ thể như sau:

1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh:

a) Các bệnh viện tuyến huyện và bệnhviện đa khoa khu vực thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai được giao thực hiện dịch vụthu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn lây nhiễm phát sinh tại các cơ sở ytế, bao gồm: Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú, Bệnh viện Đa khoa Dầu Giây, Bệnhviện Đa khoa huyện Trảng Bom, Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Cửu, Bệnh viện Đakhoa huyện Xuân Lộc, Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Mỹ, Bệnh viện Đa khoa huyệnNhơn Trạch, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Bệnh viện Đa khoa khu vựcLong Thành, Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán.

b) Các cơ sở y tế công lập và ngoàicông lập trên địa bàn các huyện và thị xã Long Khánh trong quá trình hoạt độngcó phát sinh chất thải rắn lây nhiễm và có nhu cầu thuê các bệnh viện huyệnhoặc bệnh viện đa khoa khu vực thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lýchất thải rắn lây nhiễm cho đơn vị mình.

2. Tổ chức thu gom, vận chuyển và xửlý chất thải rắn lây nhiễm

Các bệnh viện được giao thực hiệndịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn lây nhiễm phải thực hiện cácyêu cầu sau:

a) Lập hồ sơ đăng ký hành nghề quảnlý chất thải nguy hại trình cơ quan có thẩm quyền để được cấp phép hành nghềtheo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyênvà Môi trường.

b) Ký hợp đồng với các cơ sở y tếcông lập và ngoài công lập trên địa bàn có nhu cầu thuê dịch vụ thu gom, vậnchuyển và xử lý chất thải rắn lây nhiễm.

c) Thu phí dịch vụ thu gom, vậnchuyển và xử lý chất thải rắn lây nhiễm.

d) Tổ chức hoạt động thu gom, vậnchuyển và xử lý chất thải:

- Thu gom chất thải rắn lây nhiễm tạicác cơ sở y tế ít nhất 02 ngày/01 lần.

- Vận chuyển chất thải rắn lây nhiễmbằng xe chuyên dùng.

- Đốt chấtthải rắn lây nhiễm tại lò đốt của bệnh viện. RiêngBệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú và Bệnh viện Đa khoa huyện Nhơn Trạch tronggiai đoạn chưa có lò đốt tại bệnh viện sẽ vận chuyển chất thải đến đốt tạihuyện lân cận, cụ thể: Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú chuyển rác về đốt tạiBệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán; Bệnh viện Đa khoa huyện Nhơn Trạch chuyểnrác về đốt tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành.

Quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải thực hiện đúng quy định của Nhànước.

3. Nhân lực và chế độ tiền công chonhân viên thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất rắn thải lâynhiễm:

a) Bệnh viện được giao thực hiện dịchvụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn lây nhiễm phải thành lập 01 Tổthu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn lây nhiễm với 03 nhân viên; trongđó: 02 nhân viên làm nhiệm vụ thu gom, xử lý chất thải và 01 lái xe.

Tổng số nhân viên: 03 người/01 bệnhviện x 10 bệnh viện= 30 người.

b) Bệnh viện được giao thực hiện dịchvụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn lây nhiễm, phải phân công ít nhất01 nhân viên của bệnh viện có trình độ và chuyên ngành phù hợp để đảm nhiệm việc quản lý, điều hành,hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuậttronghoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn lây nhiễm.Các nhân viên vận hành và lái xe phải được đàotạo, tập huấn bảo đảm vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị.

c) Nhân viên Tổ thu gom, vậnchuyển và xử lý chất thải rắn lây nhiễm do bệnh viện quản lý; thực hiện việcthu gom, xử lý chất thải rắn lây nhiễm cho các cơ sở y tế công lập và ngoàicông lập trên địa bàn theo hợp đồng; đồng thời thực hiện việc thu gom, xử lýchất thải rắn lây nhiễm tại bệnh viện và những nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnhviện phân công.

d) Nhân viên Tổ thu gom, vậnchuyển và xử lý chất thải rắn lây nhiễm làm việc theo hình thức hợp đồng laođộng có thời hạn. Tiền công thực hiện theo thỏa thuận, với mức tối đa là 5.000.000 đồng/người/tháng, bao gồm cả tiền công, tiềnđóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Được cấp phươngtiện bảo hộ lao động với mức tối đa là 3.000.000 đồng/người/năm.

4. Mức phí dịch vụ thu gom, vậnchuyển và xử lý chất thải rắn lây nhiễm:

Áp dụng theo mức thu phí xử lý rácthải y tế nguy hại theo Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 của UBNDtỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 08/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu phí vệ sinh thu gom và xử lýrác thải y tế chất nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cụ thể như sau:

a) Mức thu phí vệ sinh thu gom và xửlý rác thải y tế chất nguy hại đối với các cơ sở y tế tập trung: Cự ly vậnchuyển dưới 65 km: 12.279 đồng/kg; cự ly vận chuyển trên 65 km: 13.944 đồng/kg.

b) Mức thu phí vệ sinh thu gom và xửlý rác thải y tế chất nguy hại đối với các cơ sở y tế không tập trung: Cự lyvận chuyển dưới 65 km: 30.399 đồng/kg; cự ly vận chuyển trên 65 km: 32.063đồng/kg.

5. Chế độ thu, nộp, sử dụng và thanhquyết toán nguồn thu phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn lâynhiễm: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Trách nhiệm của các cơ sở y tếcông lập và ngoài công lập có nhu cầu thuê dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lýchất thải rắn lây nhiễm:

a) Ký hợp đồng thuê dịch vụ thu gom,vận chuyển và xử lý chất thải rắn lây nhiễm với bệnh viện được giao thực hiệndịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn lây nhiễm.

b) Tổ chức thu gom chất thải rắn lâynhiễm từ các khoa phòng, phân loại chất thải tại nguồn và bảo quản chất thải tạiđơn vị trong khoảng thời gian giữa 02 đợt thu gom chất thải.

c) Trả phí dịch vụ thu gom, vậnchuyển và xử lý chất thải rắn lây nhiễm theo mức phí do UBND tỉnh ban hành.

7. Nguồn kinh phí cho hoạt động thugom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn lây nhiễm:

a) Ước tính nguồn thu phí dịch vụ:915.552.000 đồng/năm.

Ước tính khối lượng chất thải rắn lâynhiễm phát sinh tại mỗi huyện trong 01 năm: 48.000 kg/01 năm. Ước tính nguồnthu như sau:

- Nguồn thu phí xử lý chất thải rắnlây nhiễm của các cơ sở YT tập trung: 30.000 kg chất thải x 12.279 đ/kg=368.370.000 đồng.

- Nguồn thu phí xử lý chất thải rắnlây nhiễm của các cơ sở YT không tập trung: 18.000 kg chất thải x 30.399đồng/kg= 547.182.000 đồng.

b) Tổng chi phí cho xử lý chất thải(01 huyện/01 năm): 3.690.000.000 đồng.

Cụ thể các nội dung chi như sau:

- Chi phí cho hoạt động thu gom và xửlý chất thải: 1.800.000.000 đồng/năm; bao gồm:

+ Xăng dầu cho ô tô đi thu gom chấtthải: 200 km/chuyến x 15 chuyến/01 tháng x 12 tháng x 10 lít xăng/100 km x25.000 đồng/01 lít xăng x 10 huyện= 900.000.000 đồng/năm.

+ Dầu đốt chất thải: 48.000 kg chấtthải/năm x 0,5 lít dầu/01 kg chất thải x 25.000 đồng/lít= 600.000.000 đồng/năm.

+ Chi phí mua sắm bổ sung dụng cụ,bảo hiểm và sửa chữa xe ô tô: 30.000.000 đồng/01 huyện/năm x 10 huyện=300.000.000 đồng.

- Chi phí chi trả tiền công và bảo hộlao động cho nhân viên 10 Tổ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải:1.890.000.000 đồng/năm, cụ thể như sau:

+ Tiền công (bao gồm lương, phụ cấp độchại, BHXH, BH thất nghiệp và BHYT): 30 người x 5.000.000 đồng/người/tháng x 12tháng= 1.800.000.000 đồng.

+ Phương tiện bảo hộ lao động: 30người x 3.000.000 đồng/người/năm= 90.000.000 đồng.

c) Chi phí sửa chữa nhà chứa rác, muasắm dụng cụ ban đầu và lập hồ sơ xin cấp phép hành nghề quản lý chất thải rắnlây nhiễm cho 10 bệnh viện thực hiện dịch vụ quản lý chất thải lây nhiễm:1.000.000.000 đồng.

100.000.000 đồng/01 bệnh viện x 10bệnh viện= 1.000.000.000 đồng.

(Chi phí này chỉ sử dụng trong nămđầu triển khai thực hiện Đề án).

d) Nguồn kinhphí:

- Chi phí cho hoạt động thu gom, vậnchuyển và xử lý chất thải rắn lây nhiễm: Sử dụng từ nguồn thu phí dịch vụ và bổsung từ ngân sách.

- Chi phí chi trả tiền công và bảo hộlao động cho nhân viên Tổ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn lây nhiễm:Ngân sách tỉnh.

8. Thời gian thực hiện Đề án: Giaiđoạn 2014 - 2020.

Điều 2. GiaoSở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nộivụ và các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết địnhnày. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh xemxét, quyết định.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài nguyên và Môitrường, Tài chính, Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Chánh