HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

*******

Số: 299-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁP LÝ THUỘC ỦY BAN PHÁP CHẾ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ vào nghị định số 171-CP ngày20-11-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành quy chế mở trường, lớp đại học vàtrung học chuyên nghiệp;

Căn cứ đề nghị của Ủyban Pháp chế, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Đại học, và trung học chuyên nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay thành lậpTrường cao đẳng pháp lý và giao cho Ủy ban Pháp chế quản lý.

Trường cao đẳng pháp lý xây dựngtrên cơ sở Trường trung học pháp lý của Ủy ban Pháp chế; thời gian đào tạo củamỗi khóa học tập trung dài hạn là bốn năm.

Điều 2: - Trường cao đẳngpháp lý có nhiệm vụ:

1. Đào tạo bình đẳng hình thức tậptrung dài hạn cán bộ pháp lý có trình độ cao đẳng, đáp ứng nhu cầu cán bộ pháplý của các cơ quan quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội và các cơquan chuyên trách công tác pháp lý (kiểm sát, nội vụ, tòa án, pháp chế).

2. Bồi dưỡng bằng hình thức bổ túcngắn hạn và tại chức cho cán bộ thuộc các cơ quan kể trên để đạt trỉnh độ caođẳng vế pháp lý.

Điều 3: - Trường cao đẳngpháp lý thuộc hệ thống giáo dục đại học, được hưởng các chính sách, chế độ,…doNhà nước ban hành cho các trường đại học.

Điều 4: - Lãnh đạo trườnggồm một hiệu trưởng và một số phó hiệu trưởng

Điều 5: - Các đồng chí chủnhiệm Ủy ban Pháp chế, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Đại học và trunghọc chuyên nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động và đồng chí Trưởng ban Ban tổ chứccủa Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị