CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 299/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 13/TTr-CP ngày 25/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
N
ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNGĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM(Kèm theo Quyết định số 299/QĐ-CTN ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 08/02/1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: RM 1613, 16F, Chung Wo Hse, Chung On Est, Ma On Shan, NT

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đội 9, thôn Láng Cáp, xã Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

2.

Huỳnh Ngọc Phương, sinh ngày 10/5/1979 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Flat 710, Cheung Tai Hse, Cheung Sha Wan Est, Cheung Sha Wan. KLN

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 199 xã Mỹ Thành, Châu Thành, Bến Tre.

Giới tính: Nữ