ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 299/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 1982

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TỔ CHỨC MÀNG LƯỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐHỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
- Thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về việc tăng cườngquản lý thị trường thành phố;
- Theo đề nghị của đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thống kê và đồng chíChủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 .- Nay tổ chứcmàng lưới báo cáo tình hình giá cả thị trường thành phố gồm 42nhân viên, trên 17 chợ của 13 quận, huyện (Sài Gòn, Cầu Ông Lãnh, AnĐông, Bình Tây, Trần Chánh Chiếu, An Lạc, Bà Chiểu, Gò Vấp, XómChiếu, Xóm Củi, Hòa Bình, Nguyễn Tri Phương, Bình Chánh, Hóc Môn, ThủĐức và Củ Chi) được chọn làm điểm báo cáo.

Điều 2 .- Yêu cầu củacông tác báo cáo tình hình giá cả thị trường là phải phản ánh đầyđủ, chính xác, kịp thời về diễn biến thị trường giá cả lưu lượnghàng hóa và tình hình chấp hành kỷ luật giá;

- Chi cục Thống kê có tráchnhiệm báo cáo chỉ số giá;

- Ủy ban Vật giá có tráchnhiệm báo cáo tình hình diễn biến giá cả thị trường và tình hìnhchấp hành kỷ luật giá.

Điều 3 .- Ủy ban Vậtgiá thành phố chịu trách nhiệm cùng với Chi cục Thống kê tổ chứchuấn luyện, đôn đốc, kiểm tra sự hoạt động của lực lượng nhân viênbáo cáo tình hình giá cả thị trường, lập dự trù kinh phí hàngtháng, hàng quý của công tác báo cáo giá cả nói trên để Sở Tàichánh cấp (theo điểm 2 tờ trình số 421/VGTP-P1 ngày 9-4-1982 của Ủyban Vật giá thành phố).

Điều 4 .- Các đồngchí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Vậtgiá thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố, Ủy ban kếhoạch thành phố và Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Ngân hàng thànhphố có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Võ Danh