THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 299/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương

 ______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh về đê diều ngày 9 tháng 11 năm 1989;

Căn cứ Nghị định số 168/HĐBT ngày 19 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là chính phủ) quy định về tổ chức, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương;

Theo đề nghị của Bộ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương gồm có các đồng chí:

- Nguyễn Cảnh Dinh, Bộ trưởng - Chủ tịch Uỷ ban Mê Công Việt Nam, Trưởng ban,

- Vũ Trọng Hồng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng ban thường trực,

- Lại Văn Cử, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó trưởng ban,

- Nguyễn Huy Hiệu, Thiếu tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban,

- Phan Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Phó trưởng ban,

- Tào Hữu Phùng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó trưởng ban,

- Nguyễn Lương Trào, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng ban,

- Tạ Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản, uỷ viên,

- Phạm Quang Tuyến, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, uỷ viên,

- Đặng Văn Thân, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, uỷ viên,

- Nguyễn Đức Phan, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, uỷ viên,

- Nguyễn Tấn Vạn, Thứ trưởng Bộ xây dựng, uỷ viên,

- Trương Đình Tuyển, Thứ trưởng Bộ Thương mại, uỷ viên,

- Lê Thành, phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân, Bộ Nội vụ, uỷ viên,

- Nguyễn Văn Thưởng, Thứ trưởng Bộ Y tế, uỷ viên,

- Trần Đình Khiển, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, uỷ viên,

- Phạm Khôi Nguyên, Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, uỷ viên,

- Nguyễn Đức Ngữ, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, uỷ viên,

- Trần Chí Đáo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, uỷ viên, - Vũ Khắc Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, uỷ viên,

Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương có nhiệm vụ giúp Chính phủ.

- Đôn dốc, kiểm tra các ngành, các địa phương lập và thực hiện các phương án, kế hoạch công tác phòng, chống lụt, bão hàng năm.

- Ra lệnh điều động nhân lực, phương tiện để ứng cứu kịp thời những tình huống cấp bách vượt quá khả năng xử lý của ngành và địa phương.

- Chỉ đạo các địa phương tổ chức khắc phục hậu quả do lũ, bão gây ra.

- Tổ chức tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão, phổ biến các kinh nghiệm và các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác phòng, chống lụt, bão cho các ngành và địa phương.

Điều 3. Nhiệm vụ của các Phó trưởng ban và các uỷ viên trong Ban do trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương phân công.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế cho Quyết định 349/TTg ngày 10 tháng 6 năm 1995 về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương.

Điều 5. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Trần Đức Lương