ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2990/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 27 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÉT DUYỆTQUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM KỲ ĐẦU (2011- 2015) CỦA HUYỆN TÁNH LINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giáđất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghịquyết số 59/NQ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụngđất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnhBình Thuận;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập,điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện TánhLinh tại Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2013, của Sở Tài nguyênvà Môi trường tại Tờ trình số 494/TTr-STNMT ngày 20 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xét duyệt Quy hoạch sử dụng đấtđến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện TánhLinh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Các chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm2020:

a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Stt

Chỉ tiêu

Hiện trạng năm 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Cấp trên phân bổ (ha)

Huyện xác định

Chênh lệch (ha)

Diện tích
(ha)

Cơ cấu (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=6-5

Tổng diện tích tự nhiên

117.422,0

100

117.422,0

117.422,0

100

I

Đất nông nghiệp

109.869,41

93,57

107.657,0

107.645,54

91,67

-11,46

Trong đó:

1

Đất trồng lúa

11.439,33

10,41

10.400,0

10.400,0

9,66

0,00

- Đất chuyên trồng lúa nước

10.915,13

95,42

10.000,0

10.000,0

96,15

0,00

- Đất trồng lúa nước còn lại

524,2

4,58

400

400

3,85

0,00

2

Đất trồng cây lâu năm

26.752,46

24,35

31.021,0

31.021,0

28,82

0,00

3

Đất rừng phòng hộ

13.593,00

12,37

13.534,0

13.534,0

12,57

0,00

4

Đất rừng đặc dụng

14.329,00

13,04

14.319,0

14.319,0

13,3

0,00

5

Đất rừng sản xuất

41.644,60

37,9

37.495,0

37.495,0

34,83

0,00

6

Đất nuôi trồng thủy sản

162,83

0,15

185

185

0,17

0,00

7

Đất nông nghiệp còn lại

1.948,19

1,77

691,54

0,64

II

Đất phi nông nghiệp

6.206,14

5,29

8.667,00

8.678,46

7,39

11,46

Trong đó:

1

Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp

34,36

0,55

34

35,37

0,41

1,37

2

Đất quốc phòng

105,81

1,7

126

125,81

1,45

-0,19

3

Đất an ninh

585,38

9,43

848

847,8

9,77

-0,20

4

Đất khu công nghiệp

10,28

0,17

98

97,81

1,13

-0,19

5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

81,83

1,32

94

105,34

1,21

11,34

6

Đất sản xuất VLXD, gốm sứ

369,72

5,96

400

663,05

7,64

263,05

7

Đất khai thác khoáng sản

19,1

0,31

9

9,3

0,11

0,30

8

Đất có di tích, danh thắng

0,05

0

1

0,85

0,01

-0,15

9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

2,83

0,05

19

18,83

0,22

-0,17

10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

10,34

0,17

14

13,96

0,16

-0,04

11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

101,17

1,63

133

133,17

1,53

0,17

12

Đất có mặt nước chuyên dùng

574,8

9,26

574,8

6,62

13

Đất sông suối

1.215,87

19,59

1.166,35

13,44

14

Đất phát triển hạ tầng

2.500,34

40,29

4.362,00

4.160,07

47,94

-201,93

14.1

- Đất giao thông

1.070,12

42,8

1.280,00

1.280,00

30,77

0,00

14.2

- Đất thủy lợi

568,46

22,74

1.600,00

1.600,00

38,46

0,00

14.3

- Đất công trình năng lượng

770,82

30,83

1.334,00

1.126,99

27,09

-207,01

14.4

- Đất công trình bưu chính viễn thông

0,33

0,01

1

1,11

0,03

0,11

14.5

- Đất cơ sở văn hóa

4,23

0,17

16

16,12

0,39

0,12

14.6

- Đất cơ sở y tế

6,61

0,26

12

11,51

0,28

-0,49

14.7

- Đất cơ sở GD - ĐT

64,49

2,58

95

95,16

2,29

0,16

14.8

- Đất cơ sở TD - TT

12,07

0,48

18

22,17

0,53

4,17

14.9

- Đất cơ sở dịch vụ xã hội

-

-

0,05

0

14.10

- Đất chợ

3,21

0,13

6

6,96

0,17

0,96

15

Đất ở tại nông thôn

517,98

8,35

633,95

7,3

16

Đất ở tại đô thị

76,28

1,23

92

92

1,06

0,00

III

Đất chưa sử dụng

1.346,45

1,15

1.098

1.098,00

0,94

Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

248

248,45

22,6

-0,45

IV

Chỉ tiêu quan sát

0,00

1

Đất đô thị

3.816,00

3,25

3.816,00

3.816,00

3,25

0,00

2

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

14.325,00

12,2

14.319,0

14.319,00

12,19

0,00

3

Đất khu du lịch

-

540

540

0,46

0,00

b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

Stt

Chỉ tiêu

Cả thời kỳ

Phân kỳ

Giai đoạn

(2011-2015)

Giai đoạn

(2016-2020)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

2.468,97

1.375,29

1.093,68

1.1

Đất trồng lúa

649,12

466,89

182,23

Trong đó:

Đất chuyên trồng lúa nước

613,98

445,62

168,36

Đất trồng lúa nước còn lại

35,14

21,27

13,87

1.2

Đất trồng cây lâu năm

474,23

297,78

176,45

1.3

Đất rừng phòng hộ

59,00

48,00

11,00

1.4

Đất rừng đặc dụng

10,00

10,00

-

1.5

Đất rừng sản xuất

1.218,09

503,09

715,00

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

-

-

-

1.7

Đất nông nghiệp còn lại

58,53

49,53

9,00

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

2.931,51

2.823,51

108,00

2.1

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

2.931,51

2.823,51

108,00

c) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụngcho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

Stt

Mục đích sử dụng đất

Cả thời kỳ

Giai đoạn

(2011-2015)

Giai đoạn

(2016-2020)

1

Đất nông nghiệp

206,83

69,97

136,86

Trong đó:

1.1

Đất trồng cây lâu năm

206,83

69,97

136,86

1.2

Đất rừng phòng hộ

-

-

-

1.3

Đất rừng sản xuất

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

41,62

39,48

2,14

Trong đó:

-

-

-

2.1

Đất trụ sở cơ quan

0,49

0,35

0,14

2.2

Đất an ninh

0,20

0,20

-

2.3

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

0,19

0,19

-

2.4

Đất sản xuất VLXD, gốm sứ

37,94

37,94

-

2.5

Đất phát triển hạ tầng

2,80

0,80

2,00

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyểnmục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020,tỷ lệ 1/25.000, và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Tánh Linh.

Điều 2. Xét duyệt Kế hoạch sử dụng đất 05năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Tánh Linh, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kếhoạch:

Đơn vị tính: ha

Stt

Chỉ tiêu

Diện tích hiện trạng năm 2010

Các năm trong kỳ kế hoạch

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Tổng diện tích tự nhiên

117.422,00

117.422,00

117.422,00

117.422,00

117.422,00

117.422,00

I

Đất nông nghiệp

109.869,41

109.656,07

109.356,14

109.177,42

109.026,24

108.580,19

1

Đất trồng lúa

11.439,33

11.431,34

11.195,64

11.131,42

11.073,79

10.762,43

- Đất chuyên trồng lúa nước

10.915,13

10.907,24

10.672,59

10.608,92

10.559,30

10.260,00

- Đất trồng lúa nước còn lại

524,2

524,1

523,05

522,5

514,49

502,43

2

Đất trồng cây lâu năm

26.752,46

28.341,44

29.682,63

29.732,43

29.813,79

29.952,00

3

Đất rừng phòng hộ

13.593,00

13.591,42

13.587,82

13.587,82

13.587,82

13.545,00

4

Đất rừng đặc dụng

14.329,00

14.329,00

14.319,00

14.319,00

14.319,00

14.319,00

5

Đất rừng sản xuất

41.644,60

39.920,41

38.593,96

38.547,55

38.521,21

38.318,00

6

Đất nuôi trồng thủy sản

162,83

162,83

162,83

162,83

162,83

162,83

7

Đất nông nghiệp còn lại

1.948,19

1.879,63

1.814,26

1.696,37

1.547,80

1.520,93

II

Đất phi nông nghiệp

6.206,14

6.419,48

6.745,38

6.942,49

7.121,67

7.604,81

1

Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp

34,36

34,36

34,51

34,67

34,59

34,98

2

Đất quốc phòng

105,81

105,81

105,81

106,21

126,01

126,01

3

Đất an ninh

585,38

773,38

847,1

847,5

847,8

847,8

4

Đất khu công nghiệp

10,28

10,28

10,28

42,81

58,81

72,81

5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

81,83

82,03

86,63

89,46

97,65

98,07

6

Đất sản xuất VLXD, gốm sứ

369,72

369,72

479,72

535,72

554,72

574,22

7

Đất khai thác khoáng sản

19,1

9,3

9,3

9,3

9,3

9,3

8

Đất có di tích, danh thắng

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

2,83

2,83

3,83

13,33

14,33

15,83

10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

10,34

11,01

11,81

12,77

13,48

13,96

11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

101,17

109,17

112,17

123,47

128,47

133,17

12

Đất có mặt nước chuyên dùng

574,8

574,8

574,8

574,8

574,8

574,8

13

Đất sông suối

1.215,87

1.215,87

1.215,87

1.202,45

1.202,45

1.192,45

14

Đất phát triển hạ tầng

2.500,34

2.513,53

2.636,51

2.717,26

2.811,74

3.248,84

14.1

- Đất giao thông

1.070,12

1.070,12

1.145,62

1.173,68

1.206,31

1.226,42

14.2

- Đất thủy lợi

568,46

581,45

613,68

645,58

694,28

793,1

14.3

- Đất công trình năng lượng

770,82

770,82

771,42

772,97

775,69

1.084,19

14.4

- Đất CT bưu chính viễn thông

0,33

0,33

0,33

0,41

1,11

1,11

14.5

- Đất cơ sở văn hóa

4,23

4,23

5,26

9,33

11,09

12,42

14.6

- Đất cơ sở y tế

6,61

6,61

6,61

7,91

8,31

11,51

14.7

- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

64,49

64,49

75,71

85,55

90,32

93,66

14.8

- Đất cơ sở thể dục - thể thao

12,07

12,07

13,87

16,77

18,97

20,17

14.9

- Đất chợ

3,21

3,41

4,01

5,06

5,66

6,26

15

Đất ở tại nông thôn

517,98

531,06

540,71

555,91

568,59

579,54

16

Đất ở tại đô thị

76,28

76,28

76,28

76,78

78,88

82,98

17

Đất phi nông nghiệp còn lại

-

-

-

-

-

-

III

Đất chưa sử dụng

1.346,45

1.346,45

1.320,48

1.302,09

1.274,09

1.237,00

Đất chưa sử dụng còn lại

1.346,45

1.320,48

1.302,09

1.274,09

1.237,00

Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

-

25,97

18,39

28

37,09

Đất đô thị

3.816,00

3.816,00

3.816,00

3.816,00

3.816,00

3.816,00

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

14.325,0

14.319,0

14.319,0

14.319,0

14.319,0

14.319,0

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

Stt

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong kỳ kế hoạch

Chia ra các năm

Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

Năm
2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

1.375,29

223,14

321,20

194,72

170,18

466,05

1.1

Đất trồng lúa

466,89

7,99

210,20

54,22

53,63

140,85

Trong đó:

Đất chuyên lúa nước

445,62

7,89

209,15

53,67

45,62

129,29

Đất trồng lúa nước còn lại

21,27

0,10

1,05

0,55

8,01

11,56

1.2

Đất trồng cây lâu năm

297,78

17,74

49,17

78,40

83,18

69,29

1.3

Đất rừng phòng hộ

48,00

1,58

3,60

-

-

42,82

1.4

Đất rừng đặc dụng

10,00

-

10,00

-

-

-

1.5

Đất rừng sản xuất

503,09

188,27

39,40

46,41

25,80

203,21

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nông nghiệp còn lại

49,53

7,56

8,83

15,69

7,57

9,88

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

2.839,51

1.535,92

1.287,05

-

0,54

16,00

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

16,00

-

-

-

-

16,00

2.1

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

2.823,51

1.535,92

1.287,05

-

0,54

-

3. Kế hoạch đưa đất chưa sửdụng vào sử dụng:

Đơn vị tính: ha

Stt

Mục đích sử dụng đất

Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ

Chia ra các năm

Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

Năm
2015

1

Đất nông nghiệp

69,97

-

14,97

16,00

19,00

20,00

1.1

Đất trồng cây lâu năm

69,97

-

14,97

16,00

19,00

20,00

2

Đất phi nông nghiệp

39,48

-

11,00

2,39

9,00

17,09

2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

0,35

-

0,05

0,21

-

0,09

2.2

Đất an ninh

0,20

-

-

0,20

-

-

2.3

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

0,19

-

0,15

0,04

-

-

2.4

Đất sản xuất VLXD, gốm sứ

37,94

-

10,00

1,94

9,00

17,00

2.5

Đất phát triển hạ tầng

0,80

-

0,80

-

-

-

Điều 3. Căn cứ Điều 1 và Điều 2 Quyếtđịnh này, Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuêđất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtđã được duyệt.

3.Tổ chức thực hiệnquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực cósử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Ủy ban nhândân tỉnh xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất phải thống nhất từ cấp huyện đến cấp xã; có giải pháp cụ thể đối vớiviệc huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất của huyện.

4. Chủ động trình Ủy ban nhân dân tỉnh thuhồi đất theo quy hoạch, kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tíchđất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho pháttriển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưutiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đãthu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sửdụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luậtđất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mụcđích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

6. Căn cứ quy hoạch sử dụng đất đã được xétduyệt, Ủy ban nhân dân huyện tập trung, rà soát để tiến hành cấp Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chohộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ, Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21 tháng 6năm 2012 của Quốc hội, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủtướng Chính phủ và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Ủy bannhân dân tỉnh.

7. Quản lý,sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sửdụng để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tổ chứcquản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, đất sản xuấtkinh doanh phi nông nghiệp phải theo kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả; tăngcường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạchnhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sửdụng; xác định ranh giới, công bố đất lúa đã được quy hoạch và có biện phápquản lý, bảo vệ nghiêm ngặt theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm2012 của Chính phủ.

8. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện TánhLinh có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Ủy bannhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Chính phủ.

9. Tổ chứckiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linhvà thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương