ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

"Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của tỉnh"

______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đổng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994.

Căn cứ luật bảo vệ môi trường của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 27/12/1993.

Căn cứ nghị định số 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính Phủ về hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 535/MTg ngày 15/8/2003.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Hội đổng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của tỉnh gồm các thành viên sau:

1/ Chú tịch Hội đổng: Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.

2/ Uỷ viên hội đồng:

-Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

-Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính- Vật giá

-Đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng

-Đại diện Lãnh đạo Sở Y Tế

3/ Ủy viên thư ký: Trưởng Phòng quản lý môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2: Giao Giám đốc Sở Tài nguvên và Môi trường căn cứ vào yêu cẩu nội dung của từng dự án:

-Mời thêm một số ngành có liên quan tham gia ủy viên hội đổng.

-Ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường đối với từng dự án cụ thể ( Tổng số thành viên hội đóng không quá 09 người) và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá lác động môi trường.

-Quyết định này thay thế quyết định số 1131/QĐ-UB ngày 28/4/2000

của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Điều 3: Các ông, bà: Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các ngành thành viên có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quang Hưng