TỔNG CỤC HẢI QUANTP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2992/QĐ-HQHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BIÊN CHẾ, ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA CHICỤC HẢI QUAN CHUYỂN PHÁT NHANH VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG, CƠCẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐỘI (TỔ) CÔNG TÁC THUỘC CHI CỤC HẢIQUAN CHUYỂN PHÁT NHANH - CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;

n cứQuyết định số 3900/QĐ-BTC ngày 24/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việcban hành quy định về chế độ trách nhiệm đối

n cứQuyết định số 2534/QĐ-BTC ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính quy định

Căn cứ quyết địnhsố 1169/QĐ-TCHQ ngày 09/06/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quanvề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổchức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh,thành phố;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TCHQ ngày 02/5/2012 của Tổng cục Hải quan về việc thành lập Đội (Tổ) thuộc Chi cụcHải quan chuyển phát nhanh trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2014 của Tổng cục Hải quan ban hànhQuy định về thực hiện phân cấp quản lý công chức,viên chức Tổng cục Hải quan;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chicục Hải quan chuyển phát nhanh, Trưởng phòng Giám sát quản lý về hải quan, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Biênchế và địa bàn hoạt động:

1/ Biên chế và bố trí cán bộ trongChi cục Hải quan chuyển phát nhanh do Chi cục trưởng quyết định trên cơ

2/ Địa bàn hoạt động của Chi cục Hảiquan chuyển phát nhanh:

- Trong phạm vi, địa bàn quản lý củaChi cục Hải quan chuyển phát nhanh được quy định tại Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định phạm vi, địa bàn hoạt động của Hải quan,bao gồm các địa điểm kiểm tra hàng ại TP. Hồ Chí Minh (EMS), Côngty TNHH Chuyển phát nhanh DHL-VNPT (DHL), Cộng ty cổ phần UPS Việt Nam (UPS),Công ty TNHH TM & DV Song Bình (FedEx), Công ty giao nhận kho vận ngoại thương TNT-VIETRANS (TNT), Công ty Cổ phầnchuyển phát nhanh Quốc tế Hợp Nhất và Trungtâm khai thác vận chuyển - Bưu điện TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH SagawaExpress Việt Nam (Sagawa), Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh hàng hóa Sài Gòn(SCE).

- Thực hiện các nghiệp vụ ển phát nhanh.

Điều 2. Banhành kèm theo Quyết định này bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, địa bàn hoạtđộng, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các Đội (Tổ) công tác thuộc Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh - Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Điều 3.Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 633/QĐ-HQHCM số 634/QĐ-HQHCM ngày 07/6/2012 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. HồChí Minh.

Chánh Văn phòng,Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Giám sát quản lý về hải quan, Chi cụctrưởng Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh và Đội (Tổ) trưởng thuộc Chi cục Hảiquan chuyển phát nhanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


-

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG


Phan Minh Lê