THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2992/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KẾ HOẠCH THỰCHIỆN CÔNG TÁC GIẢM ÙN TẮC GIAO THÔNG VÀ TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNHPHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2007

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐHỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002của Chính phủ;

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 củaBan Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tácđảm bảo trật tự an toàn giao thông;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vậntải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạchkinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2007;

Căn cứ Công văn số 42/UBATGTQG ngày 01 tháng 02 năm 2007 củaỦy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc triển khai Nghị quyết 03/2007/NQ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 912/BGTVT-VT ngày 14 tháng 02 năm 2007của Bộ Giao thông Vận tải về xây dựng “Đề án giải quyết ùn tắc giao thông”;

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tạiCông văn số 176-CV/TU ngày 29 tháng 01 năm 2007 về việc tăng cường lãnh đạo bảođảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn giaothông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông - Công chính tại Côngvăn số 1151/SGTCC-GT ngày 17 tháng 5 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch thực hiện công tác giảmùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm2007.

Điều 2. Thủ trưởng các Sở - ban - ngành thành phố, các tổ chức,đoàn thể, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Ủy ban nhândân các quận - huyện, phường - xã căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị mìnhvà nội dung kế hoạch để xây dựng kế hoạch và biện pháp cụ thể ở từng địa bàn,đơn vị nhằm thực hiện tốt kế hoạch thực hiện công tác giảm ùn tắc giao thông vàtai nạn giao thông năm 2007 của thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thànhphố, Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố, Thủ trưởng các Sở - ban -ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Hữu Tín

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢM ÙN TẮC GIAO THÔNG VÀ TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊNĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2007
(Ban hành kèm theoQuyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhândân thành phố)

Phát huy thành quả đã đạt được trong năm qua; đồng thời phấn đấu tiếptục cải tạo hơn nữa tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thànhphố. Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giảm ùn tắcgiao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố trong năm 2007 như sau:

I. Các chỉ tiêu phấn đấu:

- Giảm ít nhất 10% về số vụ tai nạn giao thông; 7,7% về số người chết và10% số người bị thương do tai nạn gây ra so với năm 2006.

- Giảm ít nhất 15% số điểm ùn tắc giao thông và không có vụ ùn tắc giaothông kéo dài trên 30phút.

- Không để xảy ra đua xe trái phép.

- Vỉa hè, lề đường trên tất cả các đường trong khu vực trung tâm thànhphố và các tuyến đường trong khu vực nội đô có bề rộng lòng đường từ 8 mét trởlên đều được sắp xếp trật tự theo quy định chung của thành phố.

- Có trên 90% số người điều khiển và người ngồi trên xe mô tô, xe gắnmáy chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên các đoạn đường,tuyến đường bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.

II. Các nhóm giải pháp thực hiện:

Nhóm giải pháp 1: Nêu cao vai trò lãnh đạo của các cấp bộ Đảng, gắn liền vớiviệc đề cao trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội và cáccơ quan chức năng quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông trong việc tổchức thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về côngtác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bíthư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP của Chính phủ về trật tự antoàn giao thông và Văn bản số 176-CV/TU ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Thành ủy“Về việc tăng cường lãnh đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắcgiao thông, kéo giảm tai nạn giao thông” làm cho công tác bảo đảm trật tự antoàn giao thông thật sự là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài củacác cấp, các ngành.

- Nêu cao vai trò lãng đạo của các Cấp ủy Đảng và trách nhiệm của Ủy bannhân dân các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức đoàn thể đối với công tác bảođảm trật tự an toàn giao thông; Đề cao trách nhiệm của từng đảng viên, cán bộ,công chức, đoàn viên, hội viên trong việc chấp hành và tuyên truyền vận độnggia đình tham gia thực hiện chủ trương lập lại trật tự an toàn giao thông trênđịa bàn thành phố. Xử lý nghiêm khắc theo pháp luật đối với người đứng đầu ởcác địa phương, cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm để xảy ra tai nạn giao thông,kiên quyết lập lại trật tự an toàn giao thông làm cho thành phố Hồ Chí Minh làmột thành phố tiên tiến của cả nước về trật tự an toàn giao thông.

 - Phát huy mạnh mẽ vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chứcđoàn thể trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, đảngviên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trongviệc chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Nhóm giải pháp 2: Công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật giao thông.

1. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền về bảo đảm trậttự an toàn giao thông, tạo được sự đồng thuận của xã hội đối với các giải phápbảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, lên án mạnh mẽ nhữngbiểu hiện sai trái trong việc chấp hành pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trậttự an toàn giao thông; mọi cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, mọi người, mọinhà đều nêu cao quyết tâm “Nói không với vi phạm trật tự an toàn giao thông”.

2. Sở Giao thông - Công chính chủ trì triển khai mạnh mẽ cuộc vận động“Lương tâm và trách nhiệm của người lái xe” trước hết là người lái xe ô tô, làmcho mọi người khi điều khiển phương tiện giao thông luôn luôn đề cao tráchnhiệm trong việc đảm bảo an toàn tính mạng cho người trên phương tiện do mìnhđiều khiển.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chính trong việc triển khaithực hiện các việc về giáo dục, tuyên truyền chấp hành pháp luật và các quyđịnh của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông trong các trường học thuộc hệthống giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố.

4. Sở Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm chính trong việc triển khaithực hiện các việc về thông tin tuyên truyền cổ động trên các tuyến đường giaothông, các nơi công cộng; các cơ quan báo đài thành phố đều phải có nhữngchương trình tiết mục ưu tiên cho việc phổ biến, thông tin tuyên truyền về tìnhhình tai nạn giao thông và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trênthành phố.

5. Thành Đoàn có trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện cácviệc về giáo dục, tuyên truyền, vận động và tổ chức các hoạt động của tuổi trẻtham gia tích cực vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của thànhphố.

6. Liên đoàn Lao động thành phố có trách nhiệm chính trong việc triểnkhai thực hiện các việc về giáo dục, tuyên truyền, vận động Công nhân - ngườilao động làm việc trong các Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp và trong hệ thống tổchức công đoàn quận - huyện.

7. Sở Tư pháp có trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện cácviệc về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông trongcác sở - ban - ngành, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn thành phố.

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ trì trong việc tổ chức thựchiện cuộc vận động “Toàn dân tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàngiao thông” trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biếnpháp luật về trật tự an toàn giao thông của Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, HộiNông dân và các tổ chức đoàn thể thuộc hệ thống Mặt trận Tổ quốc thành phố.

9. Ủy ban nhân dân và Ban An toàn giao thông các quận - huyện xây dựngcác chương trình kế hoạch riêng cho công tác giáo dục, tuyên truyền, vận độngvề bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt chú trọng công tác phổ biến,tuyên truyền, vận động về bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở địa bàn dân cưlàm cho mọi nhà, mọi người sinh sống trên địa bàn đều biết được chủ trương phápluật của Nhà nước đối với việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tích cựctham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thấy được an toàn giaothông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà.

10. Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố có trách nhiệm xây dựngchương trình, chủ trì tổ chức phối hợp với các cơ quan ban ngành, Ủy ban nhândân các quận - huyện trong việc triển khai thực hiện.

11. Phát động thi đua nội dung “địa phương thực hiện tốt công tác giảmtai nạn giao thông và ùn tắc giao thông” trên toàn địa bàn thành phố, có khenthưởng và xử phạt nghiêm minh.

Nhóm giải pháp 3: Các giải pháp kỹ thuật để hạn chế tai nạn giao thông và ùntắc giao thông.

a) Đảm bảo khai thác tốt hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu:

1. Sở Giao thông - Công chính và Ủy ban nhân dân các quận - huyện thườngxuyên duy tu sửa chữa hệ thống hạ tầng giao thông để đảm bảo khả năng khai tháctốt nhất.

2. Thực hiện công tác đảm bảo giao thông kịp thời kết cấu hạ tầng giaothông theo thứ tự cấp bách bằng nguồn vốn đảm bảo giao thông và nguồn vốn theocơ chế 330. (Phụ lục 1)

3. Tăng cường công tác sửa chữa lớn và sửa chữa vừa hệ thống hạ tầnggiao thông đã đến hạn phải sửa chữa. (Phụ lục 2)

b) Cải tạo, nâng cấp và phát triển hệ thống giaothông theo quy hoạch: (Phụ lục 3)

1. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình giao thôngtrọng điểm: Công trình Đại lộ Đông Tây, đường trục Bắc - Nam giai đoạn 2 (từNguyễn Văn Linh đến cầu Bà Chiêm), đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa,cầu đường Nguyễn Văn Cừ, Quốc lộ 50, Tỉnh lộ 10, các đoạn tuyến thuộc đườngvành đai 2.

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường trên cao Nhiêu Lộc - ThịNghè, đường vành đai 1, đường vành đai phía Đông nối từ cầu Phú Mỹ đến cầu RạchChiếc, đường nối vành đai phía Đông đến ngã tư Bình Thái,…

c) Tổ chức phân luồng giao thông:

1. Nghiên cứu tổ chức giao thông một cách khoa học các khu vực thườngxuyên ùn tắc giao thông; (Phụ lục 4)

2. Nghiên cứu tổ chức lưu thông một chiều các cặp đường song song trênđịa bàn thành phố để tăng cao năng lực lưu thông; (Phụ lục 5)

3. Lắp đặt dãy phân cách trên các tuyến đường có chiều rộng từ 4 làn xetrở lên và tại các giao lộ thường hay xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông dolấn trái (Phụ lục 6); thay thế dãy phân cách bê tông trên các tuyến đường, cácgiao lộ trong nội đô thành phố bằng dãy phân cách sắt và sử dụng dãy phân cáchbê tông thu hồi lắp đặt trên các tuyến quốc lộ, các tuyến đường ngoại thành;(Phụ lục 7)

4. Nghiên cứu cải tạo kích thước hình học, mở rộng tầm nhìn đảm bảo antoàn giao thông tại các giao lộ có bán kính rẽ nhỏ hẹp, các đoạn cong nguyhiểm, các vị trí bị lấn chiếm. (Phụ lục 8)

5. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, điều chỉnh chu kỳ hợp lý hệ thốngđèn tín hiệu giao thông; Lắp đặt bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông tạicác giao lộ có mật độ xe lưu thông cao nhưng chưa có đèn tín hiệu giao thông.(Phụ lục 9); lắp đặt bổ sung đèn tín hiệu giao thông cho phép rẽ trái hoặc rẽphải khi đèn đỏ tại các giao lộ đủ điều kiện.

 - Tăng cường bố trí lực lượng Thanh niên xung phong phối hợp, hỗ trợlực lượng Cảnh sát giao thông điều khiển giao thông tại các giao lộ trên. (Phụ lục 10)

6. Tổ chức phân luồng giao thông tạm để hỗ trợ cho các dự án trọng điểmđang thi công như: Dự án nâng cấp mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn VănTrỗi; dự án Đại lộ Đông - Tây; dự án cải thiện môi trường nước; các dự án thaycống vòm khu vực trung tâm…

7. Rà soát và điều chỉnh các biển báo giao thông không hợp lý; Nghiêncứu lắp đặt biển báo cấm rẽ trái, rẽ phải tại các giao lộ thường xuyên xảy raùn tắc giao thông do xe rẽ trái hoặc rẽ phải gây ra.

8. Nghiên cứu bố trí các vị trí hợp lý cho người đi bộ qua đường, chấmdứt tình trạng băng ngang đường không đúng quy định, đặc biệt là trên các tuyếnQuốc lộ 1A, Quốc lộ 22, Xa lộ Hà Nội.

9. Nghiên cứu bố trí các hầm chui, cầu vượt tại các giao lộ có mật độgiao thông cao, trên các tuyến quốc lộ và các tuyến đường chính cấp I.

10. Sở Giao thông - Công chính phối hợp với Công an thành phố nghiêncứu, đề xuất việc chuyển chủ quản lý và vận hành Trung tâm điều khiển đèn tínhiệu giao thông từ Công an thành phố về Sở Giao thông - Công chính.

d) Các công tác khác để tăng cường an toàn giao thông và hạn chế ùn tắcgiao thông, xử lý triệt để các điểm đen về tai nạn giao thông:

1. Lắp đặt đinh phản quang trên các tuyến đường cửa ngõ thành phố, cácquốc lộ, tại các đoạn đường cong gấp khúc nguy hiểm, các tuyến đường thường xảyra nhiều vụ tai nạn giao thông do lấn trái; (Phụ lục 11)

2. Tăng cường hệ thống báo hiệu giao thông, hệ thống thông tin hướng dẫntrên các tuyến đường trục chính, quốc lộ.

3. Tăng cường chiếu sáng trên các quốc lộ, các tuyến đường chính, cácgiao lộ, các đoạn cong nguy hiểm vào ban đêm.

4. Nghiên cứu các tiện ích trên đường phục vụ cho người đi bộ và ngườitàn tật tiếp cận sử dụng (thí điểm ở khu vực trung tâm thành phố).

5. Tập trung và ưu tiên giải quyết các điểm đen về tai nạn giao thôngxảy ra trong năm 2006.

6. Tổ chức sắp xếp lại hệ thống bãi đậu xe trên địa bàn các quận 3, 4,10; các bến bãi xe tải khu vực cửa ngõ thành phố.

7. Khảo sát, đo đếm lưu lượng các loại phương tiện lưu thông trên cáctrục đường chính để làm cơ sở điều tiết hướng dẫn giao thông trong từng thờiđiểm trong ngày.

Nhóm giải pháp 4: Cưỡng chế xử lý nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

1. Kiên quyết xử lý loại bỏ các phương tiện giao thông đã quá niên hạnsử dụng theo quy định.

2. Tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường đểbuôn bán, làm dịch vụ gây cản trở giao thông. Xây dựng các tiêu chí bắt buộc vềđảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực khi xem xét cấp phép xây dựng cáccao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng ăn uống,…

3. Công an phường - xã, bảo vệ dân phố, Đội trật tự đô thị,… có tráchnhiệm phối hợp với các trường học, các siêu thị, chợ, bệnh viện,… điều tiết vàgiữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các vị trí trên và các giao lộ có nguycơ xảy ra ùn tắc giao thông.

4. Công an thành phố kiên quyết thực hiện việc hạn chế xe 3 bánh, xe bánhàng rong lưu thông trong khu vực trung tâm thành phố.

5. Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với mọi hành vi viphạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Thực hiệnnghiêm Công văn số 9689/UBND-ĐT ngày 27 tháng 12 năm 2006 chỉ đạo của Ủy bannhân dân thành phố về chấn chỉnh tình trạng chiếm dụng lòng lề đường gây cảntrở giao thông; Công văn số 176-CV/TU ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Thường vụThành ủy về việc tăng cường lãnh đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảmùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông.

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt các yếu kém trong công tácquản lý cơ sở hạ tầng giao thông của các Khu Quản lý Giao thông đô thị và Ủyban nhân dân các quận - huyện, các đơn vị được thuê bao.

7. Tăng cường công tác tuần tra giám sát, xử phạt các đơn vị thi côngđào đường và tái lập mặt đường, vi phạm các quy định thi công trong nội đôthành phố.

Nhóm giải pháp 5: Tăng cường năng lực quản lý Nhà nước.

1. Tăng cường công tác kiểm tra duy tu sửa chữa thường xuyên các tuyếnđường trên địa bàn thành phố, không để xuất hiện ổ gà, mặt đường bị biến dạng,thiếu hệ thống tín hiệu giao thông, hệ thống chiếu sáng công cộng bị hư hỏng,hoặc biển báo mờ, bong tróc, ngã… Tăng cường bổ sung biển báo hướng dẫn giaothông trên các quốc lộ, các tuyến đường cửa ngõ.

2. Xây dựng quy trình phối hợp, xử lý thông tin về tình hình trật tự antoàn giao thông giữa Sở Giao thông - Công chính với Ban An toàn giao thôngthành phố, Công an thành phố, Sở Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân các quận- huyện, lực lượng Thanh niên xung phong,…

3. Phối hợp với các trường đại học chuyên ngành để thực hiện một số đềtài, đề án nghiên cứu khoa học phục vụ thiết thực cho công tác đảm bảo an toàngiao thông thành phố. (Phụ lục 12)

4. Ban An toàn giao thông thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả của cácĐoàn kiểm tra về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Tiếp tục khảosát, phát hiện và xử lý khắc phục các “điểm đen” về tai nạn giao thông trên cácquốc lộ, đường giao thông chính nội thị thành phố theo quy định tại Quyết địnhsố 13/2005/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vậntải; Xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ GIS vào quản lý cơ sở dữ liệu về tainạn giao thông, ùn tắc giao thông, vị trí các điểm đen.

5. Bổ sung biên chế, trang thiết bị hoạt động; có chế độ bồi dưỡng phùhợp cho các lực lượng trực tiếp tuần tra xử phạt (Cảnh sát giao thông, Thanhtra Sở Giao thông - Công chính, Thanh tra Sở Xây dựng,…).

6. Nghiên cứu vành đai hạn chế các loại xe ôtô trên 16 chỗ ngồi lưuthông không chở khách trong giờ cao điểm vào buổi chiều từ 16 giờ 30’ đến 19giờ 00’ (xe buýt, xe đưa rước công nhân, học sinh - sinh viên không bị điềuchỉnh bởi quy định này).

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm tổ chức kiểmtra thường xuyên tình hình sử dụng hệ thống vỉa hè trên địa bàn mình phụ trách,kiên quyết xử lý buộc tháo dỡ, giải tỏa ngay những trường hợp vi phạm, trả lạilề đường cho người đi bộ, chấm dứt tình trạng gây cản trở giao thông khi tụ tậpbuôn bán, dừng đậu xe lấn chiếm lòng lề đường.

8. Tăng cường kiểm tra thường xuyên đối với các doanh nghiệp, đơn vịquản lý siêu thị, cửa hàng kinh doanh mua bán gần các giao lộ, buộc phải thựchiện những biện pháp để khắc phục ngay các nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giaothông và tai nạn giao thông, có thành lập bãi giữ xe cho khách hàng và có lựclượng bảo vệ tham gia giữ gìn trật tự lòng lề đường tại khu vực.

9. Ủy ban nhân dân các quận - huyện tăng cường công tác quản lý đô thị,kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ, lấn chiếmlòng lề đường họp chợ, để vật liệu xây dựng,...

10. Ủy ban nhân dân các quận - huyện chủ động phối hợp với Sở Giao thông- Công chính, Công an thành phố và Công an quận - huyện nghiên cứu và đề xuấtcác giải pháp nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn quảnlý.

 11. Các Sở - ngành, quận - huyện phải lấy ý kiến của Sở Giao thông -Công chính và các cơ quan liên quan về khả năng đáp ứng của hiện trạng hệ thốnghạ tầng giao thông, phương án bố trí bãi đậu xe, lối ra vào trước khi cấp phépkinh doanh, xây dựng hoặc thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng caoốc văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng ăn uống,…

12. Công an thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện kiên quyếtthực hiện việc hạn chế xe 3 bánh, xe bán hàng rong lưu thông trong khu vựctrung tâm thành phố.

13. Sở Giao thông - Công chính chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành liênquan trong việc xây dựng chương trình hạn chế phương tiện giao thông cá nhân,trong đó, tập trung nghiên cứu các giải pháp: tăng mức phí đăng ký xe mới; thuphí giao thông hàng năm đối với mỗi loại phương tiện lưu thông trên địa bàn;cấm, hạn chế (theo thời gian) toàn bộ hoặc một số loại phương tiện lưu thông trênmột số tuyến nhất định thường xuyên ùn tắc;

14. Sở Giao thông - Công chính chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành liênquan nghiên cứu, đề xuất thực hiện việc đội nón bảo hiểm đối với người ngồitrên xe gắn máy khi tham gia giao thông.

15. Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở -ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất thực hiện việc điều chỉnh lệch ca, lệch giờđể hạn chế lưu lượng tập trung trong giờ cao điểm.

Nhóm giải pháp 6: Tiếp tục phát triển vận tải hành khách công cộng.

1. Tập trung công tác chuẩn bị đầu tư để đảm bảo tiến độ triển khai xâydựng các tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

2. Xe buýt:

a) Tổ chức lại lưu thông của xe buýt:

 - Rà soát bố trí loại xe buýt phù hợp với chiều rộng mặt đường (hoặcnắn chỉnh tuyến), giảm bớt độ trùng lắp tuyến, giảm mật độ xe buýt lưu thôngmột số tuyến đường chính hay ùn tắc.

 - Thiết kế các làn đường dành riêng hoặc ưu tiên cho xe buýt (như đườngTrần Hưng Đạo) trên các tuyến đường có từ 6 làn xe trở lên và có nhiều tuyến xebuýt đi qua.

 - Triển khai thực hiện hệ thống định vị toàn cầu (GPS) vào quản lý hoạtđộng của xe buýt.

 - Rà soát, hợp lý hóa biểu đồ giờ xe buýt để hạn chế các trường hợp láixe chạy ẩu do không đủ giờ.

b) Đầu tư cải tạo, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ xe buýt:

 - Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải tạo các nhà ga xe buýt gồmCông viên 23/9 và Bến xe Chợ Lớn, điểm cuối tuyến tại Đầm Sen và Suối Tiên.

 - Triển khai khoét vịnh (cắt lề) tại các vị trí trạm dừng, nhà chờ cóchiều rộng lề đường > 4m.

 - Xây dựng các trạm trung chuyển hành khách tại các vị trí có nhiềutuyến xe buýt đi qua và có mặt bằng phù hợp.

 - Lắp đặt bổ sung trạm dừng, nhà chờ trên dãy phân cách trên đườngTrường Chinh và Quốc lộ 22 và Xa lộ Hà Nội.

 - Rà soát, sắp xếp, tăng thêm ô sơn xe buýt tại những trạm dừng cónhiều tuyến xe buýt đi ngang (trạm trung chuyển, đầu - cuối bến sử dụng lềđường…).

 - Rà soát, bố trí lại các trạm dừng cho phù hợp, nhất là các trạm đặtquá gần giao lộ, trước cổng các chợ, bệnh viện, khu du lịch, trường học…

c) Đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả của hệ thống xe buýt:

+ Tổ chức lại mạng lưới vận tải hành khách công cộng:

 - Sắp xếp, điều chỉnh lại luồng tuyến theo quy hoạch đã được thành phốduyệt.

 - Phối hợp với các đơn vị tư vấn, các trường đại học nghiên cứu thựchiện tái cấu trúc lại mạng lưới xe buýt.

+ Tổ chức lại các đầu mối tham gia vận tải hành khách công cộng:

 - Tái cấu trúc lại các đơn vị vận tải xe buýt quy mô nhỏ, yếu.

 - Đào tạo nâng cao năng lực quản lý điều hành của các đơn vị vận tải.

+ Tăng cường thông tin và năng lực quản lý điều hành xe buýt:

 - Đầu tư thử nghiệm hệ thống vé từ (Smart card) thay vé giấy để tạothuận lợi và văn minh trong hoạt động xe buýt...

 - Tập trung thực hiện các hình thức nhằm tăng cường thông tin về hoạtđộng xe buýt đến người dân (tờ rơi, bản đồ, trang web, sổ tay, cẩm nang xebuýt…).

 - Rà soát, điều chỉnh lộ trình tuyến phù hợp nhu cầu đi lại, kéo dàithời gian hoạt động một số tuyến chính.

 - Tiếp tục tập trung nâng cao sản lượng vận chuyển học sinh, sinh viênvà công nhân.

 - Tổ chức đấu thầu khai thác một số tuyến xe buýt.

+ Thành lập quỹ phát triển vận tải hành khách công cộng: nguồn thu từ xửphạt vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu phí hạn chế xe cá nhân, phí giữxe, bến bãi...

d) Giáo dục chấp hành pháp luật giao thông:

 - Tiếp tục mở các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho lái xe, tiếp viênxe buýt và đội ngũ nhân viên kiểm tra, điều hành.

 - Giáo dục lái xe buýt nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp đảm bảo antoàn giao thông: đảm bảo an toàn khi ra, vào trạm dừng, không phóng nhanh, dànhđường vượt ẩu, chạy rà rút, chở quá tải… Nghiêm cấm xe buýt chạy hàng 2, hàng3, qua mặt nhau trên đường (trừ vị trí trạm dừng); không được lạm dụng quy địnhquyền ưu tiên trong lưu thông của xe buýt. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lýnặng và kiên quyết đối với những vi phạm về trật tư an toàn giao thông: chạylấn tuyến, phóng nhanh, vượt ẩu, chạy hàng 2, hàng 3, chạy quá tốc độ, chiếmdụng nhà chờ, ô sơn xe buýt…

3. Xe taxi:

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/2006/CT-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường kiểm soátxe chở hàng hóa vượt tải trọng thiết kế của xe và vượt tải trọng cho phép củacầu, đường trên địa bàn thành phố.

 - Quy hoạch số lượng taxi hoạt động trên địa bàn thành phố.

4. Xe khách liên tỉnh:

a) Xe khách liên tỉnh tuyến cố định: chỉ đến bến xe liên tỉnh và đi quathành phố ở vành đai ngoài.

b) Xe Hợp đồng, du lịch: ngoài việc quản lý theo tua du lịch, cấm bán vélẻ hoặc hình thức trá hình để vận chuyển hành khách đi từ nội thành ra cáctỉnh.

5. Vận tải hàng hóa:

 - Mở rộng diện hạn chế về thời gian đối với xe tải nhỏ (có số lượng xelớn) có trọng tải từ 1 tấn (hoặc 1,5 tấn) trở lên và tổng trọng tải trên 3 tấnlưu thông theo buổi (sáng hoặc chiều).

 - Tiếp tục di dời các kho hàng hóa còn lại trong thành phố ra vùng vànhđai ngoài thành phố (II) và quy hoạch các bãi đậu xe tải ngoài vành đai II.

 - Loại xe đặc chủng (như chở xăng dầu, hút hầm cầu, xe chở rác…) hoạtđộng vào ban đêm.

III. Phân công nhiệm vụ:

1. Thủ trưởng các Sở - ban - ngành thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốcthành phố và các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận - huyện căn cứ vào chứcnăng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm triển khai phối hợp thực hiện kế hoạchnày.

2. Công an thành phố tập trung kiểm tra, cương quyết xử phạt nghiêm cáctrường hợp vi phạm luật giao thông và phối hợp với Sở Giao thông - Công chínhđể tổ chức phân luồng giao thông; thực hiện các biện pháp ngăn ngừa có hiệu quảvà xử lý nghiêm minh, kịp thời mọi biểu hiện tiêu cực nội bộ trong một bộ phậnCảnh sát giao thông.

3. Sở Giao thông - Công chính tập trung chỉ đạo các công trình cải tạo,tổ chức giao thông công cộng trên địa bàn thành phố. Kiểm tra chặt chẽ chấtlượng sơn kẻ vạch, biển báo, dãy phân cách, hệ thống đèn tín hiệu giao thông;chất lượng và tiến độ các dự án cầu, đường, xử lý nghiêm minh, kịp thời các viphạm ảnh hưởng chất lượng và tiến độ; ngăn ngừa có hiệu quả và xử lý nghiêmminh, kịp thời mọi biểu hiện tiêu cực trong thanh tra giao thông, cấp phép láixe.

4. Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố chủtrì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Thành Đoàn Thanh niên Cộngsản Hồ Chí Minh và các đoàn thể thành viên của Mặt trận Tổ quốc, Sở Văn hóa vàThông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền,phổ biến nội dung, kế hoạch, giáo dục về luật giao thông, về chủ trương, chínhsách của thành phố trong việc hạn chế lưu thông các loại xe cá nhân nhằm giảmbớt ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo vận động và tổ chức cho học sinh đi học bằngxe đưa đón tập thể, bằng phương tiện giao thông công cộng (hạn chế đi lại bằngxe cá nhân); chủ động phối hợp với Sở giao thông - Công chính và Ủy ban nhândân quận - huyện, phường - xã sở tại để giải tỏa tình trạng ùn tắc giao thôngtrước cổng trường.

6. Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệpthành phố phối hợp với Sở Giao thông - Công chính, Công an thành phố và Ủy bannhân dân các quận - huyện thực hiện các biện pháp phòng tránh ùn tắc giao thôngvà tai nạn giao thông trước cổng các khu công nghiệp, khu chế xuất tập trungđông người và phương tiện lưu thông.

7. Sở Thương mại và Sở Y tế phối hợp với chínhquyền địa phương tổ chức kiểm tra, chỉ đạo giải quyết không để ùn tắc giaothông tại các chợ, siêu thị, bệnh viện...

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Giao thông - Công chính chỉđạo ưu tiên giải quyết nhanh các thủ tục và đề xuất bố trí đủ vốn cho nhữnghạng mục công trình nêu trên và các dự án có tính cấp bách để thực hiện tốt kếhoạch này.

9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm chính vềtình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự lòng lề đường trên địabàn do mình phụ trách, đặc biệt tại các chợ, siêu thị, trường học, những nơitập trung đông người và phương tiện lưu thông.

10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ trì trong việc tổ chức thựchiện cuộc vận động “Toàn dân tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàngiao thông” trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến phápluật về trật tự an toàn giao thông của Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nôngdân và các tổ chức đoàn thể thuộc hệ thống Mặt trận Tổ quốc thành phố.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Ban An toàn giao thông thành phố, Sở Giao thông- Công chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thông tin, Công an thành phốcó kế hoạch phối hợp với các Sở - ban - ngành khác của thành phố, với Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức, đoàn thể, với Ủy ban nhân dâncác quận - huyện để triển khai thực hiện đồng bộ Chương trình chống kẹt xe nộithị năm 2007 trên địa bàn thành phố, đồng thời thường xuyên kiểm tra, tổng hợptình hình, định kỳ báo cáo kết quả 1 tháng một lần và đề xuất các biện pháp đểThường trực Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết kịp thời những khó khăn, vướngmắc của từng đơn vị trong quá trình thực hiện.

2. Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì giao ban định kỳ với các đơn vịliên quan để kiểm điểm tình hình thực hiện, tổ chức sơ kết hàng tháng, quý vàtổng kết đánh giá tình hình vào cuối năm 2007 báo cáo với Thành ủy, Hội đồngnhân dân thành phố.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ban - ngành, các tổ chức, đoàn thể, đơn vịđóng trên địa bàn thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện,phường - xã căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và nội dung kế hoạch này để xây dựngchương trình, kế hoạch và biện pháp cụ thể thực hiện Chương trình chống kẹt xenội thị năm 2007 của thành phố.

3. Giám đốc, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành, các tổ chức, đoàn thể, Ủyban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm triển khai ngay kế hoạch này, lậpdự toán chi tiết các chi phí cần thiết, trình Ủy ban nhân dân thành phố xétduyệt cho thực hiện, đồng thời lập tiến độ chi tiết đối với dự án, công trình,công việc cụ thể trong năm 2007 gởi về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông - Công chính để kiểmtra đôn đốc thực hiện. Khi có khó khăn, vướng mắc và các phát sinh trong quátrình thực hiện, các cơ quan, đơn vị báo cáo ngay với Văn phòng Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân thành phố để trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phốchỉ đạo, giải quyết./.

PHỤ LỤC1

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬA CHỮA ĐẢM BẢO GIAO THÔNG

Tổng kinhphí: 74.070.000.000 đồng

STT

Danh mục

Chủ đầu tư

Địa điểm

Quy mô

Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)

Tổng

74.070

1

Đảm bảo giao thông đường Huỳnh Văn Nghệ

Khu QLGT đô thị số 1

Quận Tân Bình

950

2

Sửa chữa cải tạo đường song hành với đường sắt trên địa bàn quận Phú Nhuận

Ban QLDA ĐTXD CT quận Phú Nhuận

Quận Phú Nhuận

BTNN 5cm, cống thoát nước D400

1.357

3

Sửa chữa ĐBGT đường Hồng Hà (từ Yên Thế đến sân banh)

Quận Tân Bình

Thảm BTNN 5cm, bù vênh, chiều dài 450m

300

4

Sửa chữa ĐBGT đường Cửu Long (từ Trường Sơn đến Yên Thế)

Quận Tân Bình

Thảm BTNN 5cm, bù vênh, chiều dài 390m

370

5

Sửa chữa ĐBGT đường Trịnh Quang Nghị (từ Phạm Thế Hiển đến sông Cần Giuộc)

Quận 8

Trải cán đá, thảm BTNN 5cm, chiều dài 512m

550

6

Sửa chữa ĐBGT đường Nguyễn Oanh (Cầu An Lộc - Lê Đức Thọ)

Quận Gò Vấp

Thảm BTNN 5cm, bù vênh, chiều dài 500m

700

7

Sửa chữa ĐBGT đường Nguyễn Văn Đậu (Đoạn Nguyễn Thượng Hiền - Hoàng Hoa Thám; Lê Quang Định - Phan Văn Trị; Phan Đăng Lưu đến ranh Bình Thạnh)

Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận

Thảm BTNN 5cm, bù vênh, chiều dài 1.319m

1.100

8

Sửa chữa ĐBGT đường Ngô Tất Tố (từ Nguyễn Văn Lạc đến Nguyễn Hữu Cảnh)

Quận Bình Thạnh

Thảm BTNN 5cm, bù vênh, chiều dài 890m

750

9

Sửa chữa ĐBGT đường Đào Duy Anh (Hồ Văn Huê - Phổ Quang)

Quận Phú Nhuận

Thảm BTNN 5cm, bù vênh, chiều dài 591m

700

10

Sửa chữa ĐBGT đường Bạch Đằng (Từ Hồng Hà đến Nguyễn Thái Sơn)

Quận Tân Bình

Thảm BTNN 5cm, bù vênh, chiều dài 700m

600

11

Sửa chữa ĐBGT đường Nơ Trang Long (từ số nhà 357 - đường ray xe lửa)

Quận Bình Thạnh

Thảm BTNN 5cm, bù vênh, chiều dài 415m

450

12

Sửa chữa ĐBGT đường Lê Quang Định (đoạn từ Nơ Trang Long - số nhà 358 và đoạn từ Nguyễn Văn Đậu đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Quận Bình Thạnh

Thảm BTNN 5cm, bù vênh, chiều dài 960m

1.300

13

Sửa chữa ĐBGT đường Lê Quang Định (Cầu Hang - Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Quận Gò Vấp

Thảm BTNN 5cm, bù vênh, chiều dài 630m

700

14

Sửa chữa ĐBGT đường Nguyễn Văn Dung (từ Nguyễn Oanh đến cuối đường)

Quận Gò Vấp

Trải cán đá, thảm BTNN 5cm, chiều dài 638m

750

15

Sửa chữa ĐBGT đường Thuận Kiều (Hồng Bàng - Lê Đại Hành)

Quận 5; quận 11

Thảm BTNN 5cm, bù vênh, chiều dài 537m

652

16

Sửa chữa ĐBGT đường Tuệ Tĩnh

Quận 11

Thảm BTNN 5cm, bù vênh, chiều dài 538m

523

17

Sửa chữa ĐBGT đường Công chúa Ngọc Hân (Từ Lê Đại Hành - đường 3/2)

Quận 11

Thảm BTNN 5cm, bù vênh, chiều dài 524m

382

18

Sửa chữa ĐBGT đường An Điềm (Từ Ngô Quyền - Tản Đà)

Quận 5

Trải đá 4x6 dày bình quân 20cm, BTNN dày 5cm; dài 253m, rộng 6m

490

19

Sửa chữa ĐBGT đường Xóm Chỉ (Từ Phan Phú Tiên - Tản Đà)

Quận 5

Trải đá 4x6 dày bình quân 20cm, BTNN dày 5cm; dài 108m, rộng 4m

150

20

Sửa chữa ĐBGT đường giữa lô D và lô F cư xá Thanh Đa

Quận Bình Thạnh

Trải cán đá, thảm BTNN 5cm, chiều dài 240m

262

21

Sửa chữa ĐBGT đường Lương Định Của (đoạn từ cầu Thủ Thiêm đến giao lộ Trần Não)

Quận 2

BTNN dày 5cm

1.230

22

Sửa chữa ĐBGT đường Lương Định Của (từ giao lộ Trần Não đến giao lộ Liên tỉnh lộ 25B)

Quận 2

Trải đá 0x4 dày bình quân 30cm; BTNN dày 12cm; bổ sung hệ thống thoát nước cục bộ

14.710

23

Sửa chữa ĐBGT đường Nguyễn Duy Trinh (từ giao lộ Nguyễn Thị Định đến giao lộ Đỗ Xuân Hợp)

Quận 2

BTNN dày 7cm

3.800

24

Sửa chữa ĐBGT đường Trần Não (từ giao lộ Lương Định Của đến cầu Cá Trê 1)

Quận 2

BTNN dày 7cm

820

25

Sửa chữa ĐBGT đường Lê Văn Việt (từ giao lộ đường Đình Phong Phú đến Trường Trần Quốc Toản)

Quận 9

BTNN dày 7cm

1.880

26

Sửa chữa ĐBGT đường Lê Văn Việt (từ trường Trần Quốc Toản đến đại học GTVT)

Quận 9

BTNN dày 7cm, bổ sung đá 0x4 dày 30cm phần đường mở rộng

1.320

27

Sửa chữa ĐBGT đường song hành quốc lộ 1A (từ chân cầu vượt Suối Tiên đến giao lộ 400)

Quận 9

BTNN dày 7cm, đá 0x4 dày 30cm

3.380

28

Sửa chữa ĐBGT đường Nguyễn Duy Trinh (từ cầu Ông Nhiêu đến giao lộ Lã Xuân Oai)

Quận 9

Trải cán đá 4x6 dày 12cm; BTNN 7cm

3.300

29

Sửa chữa ĐBGT đường Đỗ Xuân Hợp (từ cầu Nam Lý đến giao lộ Nguyễn Duy Trinh)

Quận 9

Trải cán đá 0x4 dày 20cm; BTNN 7cm, bổ sung HTNN cục bộ

5.630

30

Lắp đặt hộ lan mềm trên tuyến Quốc lộ 52 (đoạn trước nhà máy nước Thủ Đức)

L = 2.500m

(2 bên)

2.500

31

Lắp đặt hộ lan mềm trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn từ công ty 610 đến giao lộ đường Lê Văn Chí)

L= 450m

450

32

Đảm bảo giao thông đường Đặng Thúc Vịnh (từ cầu Rạch Tra đến đường Lê Văn Khương)

Huyện Hóc Môn

Nâng cấp khôi phục mặt đường

1.950

33

Đảm bảo giao thông đường Hà Huy Giáp (từ cầu Giao Khẩu đến cầu Ba Thôn và từ cầu Trùm Bích đến cầu Rạch Quản)

Quận 12

Khôi phục mặt đường

2.200

34

Đảm bảo giao thông cầu Lớn

Huyện Củ Chi

Cải thiện độ dốc dọc, sửa chữa đường vào cầu

501

35

Lắp đặt hộ lan mềm trên tuyến Quốc lộ 22

L = 2.000m

2.000

36

Đảm bảo giao thông đường Phạm Hữu Lầu (từ cầu Cống Dinh đến Lê Văn Lương)

Huyện Nhà Bè

Dài: 1.200m; rộng: 06m; BTNN dày 5cm; đá 4x6 dày bình quân 15cm (22% diện tích), cày sọc

1.757

37

Đảm bảo giao thông đường Nguyễn Bình (từ cầu Bà Sáu cũ đến cầu Bà Sáu mới)

Huyện Nhà Bè

Dài: 514,5m; rộng: 05m; BTNN 5cm; đá 4x6 dày bình quân 20cm (22% diện tích), cày sọc; gia cố lề đường (1mx2bên) đất sỏi đỏ.

700

38

Đảm bảo giao thông đường Lê Văn Lương (từ cầu Rạch Bàng 1 đến cầu Rạch Đỉa 1)

Quận 7

Dài: 1.400m; rộng: 05m; BTNN 5cm; đá 4x6 dày bình quân 15cm (22% diện tích), cày sọc; gia cố lề đường (1m x 2 bên) đất sỏi đỏ

2.391

39

Đảm bảo giao thông đường Trần Đại Nghĩa (từ cầu kênh B đến ngã ba Mai Bá Hương)

Huyện Bình Chánh

Dài: 4.600m; rộng: 06m; BTNN 5cm; đá 4x6 dày bình quân 15cm (22% diện tích)

6.081

40

Đảm bảo giao thông đường Lưu Trọng Lư (từ Huỳnh Tấn Phát đến cảng)

Quận 7

Dài: 250m; rộng 15 - 17m; BTNN dày 7cm; đá 4x6 dày 15cm (22% diện tích); hoàn chỉnh triền lề; nâng hầm ga

1.054

41

Đảm bảo giao thông đường Nguyễn Hữu Thọ (từ Nguyễn Văn Linh đến nút giao bờ Nam cầu Bà Chiêm)

Quận 7; huyện Nhà Bè

Dài: 7.100m; rộng: 8.5m; BTNN dày 5cm; bù lún cục bộ bằng đá cấp phối hoặc bêtông nhựa

2.700

42

Đảm bảo giao thông đường Vĩnh Lộc (từ số nhà F10/21b đến ranh Hóc Môn)

Huyện Bình Chánh

Dài: 700m; rộng: 6,5m; BTNN 7cm; đá 4x6 dày bình quân 15cm (22% diện tích), cày sọc

680

PHỤ LỤC2

DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SỬA CHỮA LỚN VÀ VỪA TRONG NĂM 2007

Tổng kinhphí: 130.640.000.000 đồng

STT

Tên dự án

Vị trí

(Từ…đến…)

Chủ đầu tư

Địa điểm

Tổng vốn đầu tư

dự kiến

(triệu đồng)

Tổng

130.640

1

Đường Tôn Thất Thuyết

Từ Nguyễn Tất Thành - cuối đường

Ban QLDA KV ĐT XD quận 4

Quận 4

4.350

2

Đường Long Thuận

Từ cầu Trường Phước đến đường Long Phước

Ban QLDA ĐT XD CT quận 9

Quận 9

4.000

3

Đường HT 42

Từ Nguyễn Ảnh Thủ đến HT37

Ban QLDA KV ĐTXD quận 12

Quận 12

4.980

4

Đường TTH 10

Từ QL1A đến TTH21

Ban QLDA KV ĐTXD quận 12

Quận 12

3.260

5

Đường TMT 09

Từ Quốc lộ 1A đến TMT 18A

Ban QLDA KV ĐTXD quận 12

Quận 12

2.950

6

Đường TCH 05

Từ TCH 13 đến TCH 02

Ban QLDA KV ĐTXD quận 12

Quận 12

6.200

7

Đường Hồ Học Lãm

Từ cầu Bà Tiếng đến Đại lộ Đông Tây

Ban QLDA ĐT và XD quận Bình Tân

Phường An Lạc, Bình Trị Đông B

8.370

8

Đường Lê Đình Cẩn

Từ Tỉnh lộ 10 đến Quốc lộ 1A

Ban QLDA ĐT và XD quận Bình Tân

Phường Tân Tạo, Bình Trị Đông A

13.090

9

Đường Gò Xoài

Từ Lê Văn Quới đến Tân Kỳ Tân Quý

Ban QLDA ĐT và XD quận Bình Tân

Phường Bình Hưng Hòa A

7.920

10

Đường liên khu 2 - 5

Từ Tân Hòa Đông đến đường Hương lộ 2

Ban QLDA ĐT và XD quận Bình Tân

Phường Bình Trị Đông

3.890

11

Đường Tây Lân (Hương lộ 2 nối dài)

Từ QL1A đến ranh Bình Chánh

Ban QLDA ĐT và XD quận Bình Tân

Phường Bình Trị Đông A

4.320

12

Đường Hưng Phú

Từ cầu Chánh Hưng - cầu chữ Y

Khu QLGTĐT số 1

Quận 8

4.590

13

Sửa chữa lớn đường Phạm Thế Hiển (đoạn từ cầu Bà Tàng đến nhà số 2524 P.T.H và từ nhà số 2936A P.T.H đến đường Ba Tơ)

Đoạn từ cầu Bà Tàng đến nhà số 2524 P.T.H và từ nhà số 2936A P.T.H đến đường Ba Tơ

Khu QLGTĐT số 1

Quận 8

5.100

14

Đường Kha Vạn Cân

Từ ranh dự án thoát nước Hoàng Diệu 2 đến cầu vượt Linh Xuân

Khu QLGTĐT số 2

2.610

15

Đường Bùi Công Trừng

Từ chân cầu Bà Năm - cầu Võng

Khu QLGTĐT số 3

Huyện Hóc Môn

3.480

16

Đường Trần Xuân Soạn

Từ đường Huỳnh Tấn Phát - Km2+350

Khu QLGTĐT số 4

Quận 7

5.940

17

Đường Đinh Công Tráng

Từ Thạch Thị Thanh đến Hai Bà Trưng

Ban QLDA ĐTXD CT quận 1

Phường Tân Định

170

18

Đường Cao Bá Nhạ

Từ Cống Quỳnh đến Trần Đình Xu

Ban QLDA ĐTXD CT quận 1

Phường Cư Trinh

170

19

Đường Bùi Thị Xuân

Từ CMT8 - Cống Quỳnh

Ban QLDA ĐTXD CT quận 1

Phường Bến Thành

870

20

Đường Vườn Chuối

Từ Nguyễn Đình Chiểu - Điện Biên Phủ

Ban QLDA ĐTXD CT quận 3

520

21

Đường số 3 CXĐT

Từ Nguyễn Hiền đến cuối đường

Ban QLDA ĐTXD CT Quận 3

320

22

Đường Ngô Thời Nhiệm

Từ NKKN - CMT8

Ban QLDA ĐTXD CT quận 3

950

23

Đường Phan Văn Trị

Từ Bùi Hữu Nghĩa đến Huỳnh Mẫn Đạt

Ban QLDA quận 5

300

24

Đường Trần Xuân Hoà

Từ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Trãi

Ban QLDA quận 5

155

25

Đường Bình Tiên

Từ Phan Văn Khỏe - Trần Văn Kiểu

Ban QLDA quận 6

Quận 6

1.380

26

Đường Võ Trứ

Từ Hưng Phú đến Nguyễn Duy

Ban QLDA KV ĐTXD quận 8

Phường 9

300

27

Đường Đình Phong Phú

Từ đường Tăng Nhơn Phú - đường Dương Đình Hội

Ban QLDA ĐTXD CT quận 9

900

28

Đường Trường Sơn

Từ CMT8 - Đồng Nai

Ban QLDA ĐTXD CT quận 10

Phường 13, 15

1.780

29

Đường Nguyễn Tiểu La

Từ 3/2 - Hòa Hảo

Ban QLDA ĐTXD CT quận 10

Phường 1

960

30

Đường Hòa Hưng

Từ CMT8 đến Trại giam Chí Hòa

Ban QLDA ĐTXD CT quận 10

Phường 13

820

31

Đường Tống Văn Trân

Từ hẻm 341 - Lạc Long Quân

Ban QLDA quận 11

Phường 5

900

32

Đường Xóm Đất

Từ Minh Phụng - đường 3/2

Ban QLDA quận 11

Phường 5

750

33

Đường Đông Sơn

Từ Ba Gia - Vân Côi

Ban QLDA ĐTXD CT quận Tân Bình

Phường 7

380

34

Đường Tân Xuân

Từ Lạc Long Quân đến Lê Minh Xuân

Ban QLDA ĐTXD CT quận Tân Bình

Phường 8

460

35

Đường Trần Văn Hoàng

Từ Nguyễn Thị Nhỏ đến khu vực nhà thờ

Ban QLDA ĐTXD CT quận Tân Bình

Phường 9

380

36

Đường Vân Côi

Từ Bành Văn Trân - 196 Nghĩa Phát

Ban QLDA ĐTXD CT quận Tân Bình

Phường 7

420

37

Đường Thủ Khoa Huân

Từ Đông Hồ đến Phú Hòa

Ban QLDA ĐTXD CT quận Tân Bình

Phường 8

290

38

Đường Độc Lập

Từ Lũy Bán Bích đến Tân Hương

Ban QLDA quận Tân Phú

Phường Tân Thành

1.600

39

Đường Tân Hương

Từ Độc Lập đến Bình Long

Ban QLDA quận Tân Phú

Phường Tân Quý

2.830

40

Đường Hoàng Diệu

Từ Đặng Văn Ngữ - Trương Quốc Dung

Ban QLDA quận Phú Nhuận

Phường 10, quận PN

340

41

Đường Trương Quốc Dung

Từ Hoàng Văn Thụ - Trần Hữu Trang

Ban QLDA quận Phú Nhuận

Phường 8, 10, quận PN

670

42

Đường Phan Xích Long (nối dài)

Từ Phan Đăng Lưu - Nguyễn Đình Chiểu

Ban QLDA quận Phú Nhuận

Phường 3, quận PN

320

43

Đường Nguyễn Đình Chiểu

Từ Nguyễn Kiệm - Phùng Văn Cung

Ban QLDA quận Phú Nhuận

Phường 3, 4, quận PN

390

44

Đường Tăng Bạt Hổ

Từ Phan Văn Trị - Lê Quang Định

Ban QLDA KV ĐT XD quận Bình Thạnh

Phường 11

460

45

Lô 11 cư xá Thanh Đa

Từ đường số 3 đến cuối lô 10

Ban QLDA KV ĐT XD quận Bình Thạnh

Phường 27

710

46

Đường Lương Ngọc Quyến

Từ Nơ Trang Long - cuối đường

Ban QLDA KV ĐT XD quận Bình Thạnh

Phường 13

1.250

47

Đường Hồ Văn Tư

Từ đường Kha Vạn Cân đến UBND phường Trường Thọ

Ban QLDA KV ĐT XD quận Thủ Đức

620

48

Đường Duyên Hải

Từ chợ Cần Giờ đến Nghĩa trang Liệt sĩ

Ban QLDA huyện Cần Giờ

2.200

49

Đường Hưng Nhơn

Từ cầu Hưng Nhơn đến đường QL1A

Ban QLDA KV ĐT XD huyện Bình Chánh.

Xã Tân Kiên

1.820

50

Đường liên xã thị trấn - Tân Thới Nhì

Từ Hương lộ 60 - đường Xuyên Á

Ban QLDA KV ĐT XD huyện Hóc Môn

895

51

Đường liên xã thị trấn - Thới Tam Thôn

Từ Quang Trung đến Lê Thị Hà

Ban QLDA KV ĐT XD huyện Hóc Môn

770

52

Đường Trần Khắc Chân

Từ Lý Nam Đế - Quang Trung nối dài

Ban QLDA KV ĐT XD huyện Hóc Môn

270

53

Đường Nhuận Đức

Từ Tỉnh lộ 7 - Hương lộ 1

Ban QLDA KV ĐT XD huyện Củ Chi

2.370

54

Đường Trương Định

Từ Lê Lai - Nguyễn Du

Khu QLGTĐT số 1

Quận 1

650

55

Vòng xoay chợ Nguyễn Thái Bình

Ngã 5 giao giữa Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Trãi

Khu QLGTĐT số 1

Quận 1

450

56

Đường Hồng Bàng

Từ Triệu Quang Phục - Ngô Quyền

Khu QLGTĐT số 1

Quận 5

1.100

57

Đường Nguyễn Phúc Nguyên

Công trường Dân chủ - Ga Sài Gòn

Khu QLGTĐT số 1

Quận 3

630

58

Đường Phổ Quang - Hoàng Minh Giám

Từ 101 Phổ Quang đến 999 Hoàng Minh Giám

Khu QLGTĐT số 1

Quận Tân Bình

1.130

59

Đường 175 Lý Thường Kiệt

Từ Lý Thường Kiệt đến Lạc Long Quân

Khu QLGTĐT số 1

Phường 9

580

60

Đường Lê Đại Hành

Từ đường 3/2 - Nguyễn Chí Thanh

Khu QLGTĐT số 1

Phường 6, 7

600

61

Đường Nguyễn Duy Dương (bao gồm: Nguyễn Duy Dương, Trần Phú, An Bình)

Từ Bà Hạt - Bến Hàm Tử

Khu QLGTĐT số 1

Quận 5, 10

3.090

62

Quốc lộ 1A (đoạn từ ngã 5 Tân Vạn đến cầu Đồng Nai)

2 bên đoạn từ ngã 5 Tân Vạn đến cầu Đồng Nai

Khu QLGTĐT số 2

3.590

63

Đường Võ Văn Ngân

Từ Đặng Văn Bi đến chợ Thủ Đức

Khu QLGTĐT số 2

930

64

Cầu Bình Phước 2

Trên đường QL1A

Khu QLGTĐT số 3

Quận 12

2.150

PHỤ LỤC3

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG NĂM 2007

Phân loại

STT

Dự án/Công trình

Nguồn vốn

Kế hoạch 2007

Chuẩn bị đầu tư

Thi công

Hoàn thành

Ghi chú

Hệ thống các đường vành đai

01

Đường vành đai 1

+ Đoạn Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài

B.T

X

02

Đường vành đai 2

+ Đoạn nối QL1A (An Lạc) - cầu Phú Định

+ Đoạn nối cầu Phú Định - N.V.Linh

+ Nút giao thông khu A

+ Đoạn nối N.V.Linh - cầu Phú Mỹ

+ Đoạn nối cầu Phú Mỹ - cầu Rạch Chiếc

+ Cầu Rạch Chiếc

+ Đoạn nối cầu Rạch Chiếc - ngã tư Bình Thái

+ Nút Bình Thái

+ Đoạn nối Bình Thái - Gò Dưa

X

X





X

X

X





X

X

X

X

03

Đường vành đai 3

+ Đoạn từ nút giao Tân Vạn - QL1A

+ Đoạn cao tốc liên vùng phía Nam

+ Đoạn thuộc Dự án cầu đường Nhơn Trạch

MOT

MOT

UNK

X

X

X

Hệ thống đường hướng tâm

01

Quốc lộ 50:

+ Mở rộng QL50 từ VĐ4 - N.V.Linh

+ Sửa chữa nâng cấp đoạn từ N.V.Linh - điểm giao đường song hành QL50

+ Xây dựng mới đường song hành

MOT




MOT

X




X



X

02

Mở rộng hoặc làm mới TL12 từ cầu Phú Long - đến Ngã Tư Ga

X

03

Mở rộng đường Rừng Sác

X

04

Sửa chữa TL43 từ Bình Dương đến nút Gò Dưa

X

05

Mở rộng TL15 đoạn từ Củ Chi đến nút Quang Trung

X

06

Mở rộng QL 1K từ cầu Hóa An đến nút Linh Xuân

B.O.T

X

07

Đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương

MOT

X

08

Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

MOT

X

09

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

MOT

X

Hệ thống đường trục chính nội đô

01

Mở rộng QL13

+ đoạn Bình Phước - cầu Bình Triệu

+ đoạn cầu Bình Triệu - Đài Liệt sỹ

X

X

02

Mở rộng đường Ung Văn Khiêm - Nguyễn Xí

X

03

Mở rộng trục đường Nguyễn Văn Trỗi - NKKN

X

04

Quốc lộ 50: Sửa chữa nâng cấp đoạn từ N.V.Linh - Nhị Thiên Đường

X

05

Cầu đường Nguyễn Văn Cừ

X

06

Xây dựng đường song hành TL10

X

07

Mở rộng TL10

X

08

Mở rộng TL9 (Đặng Thúc Vịnh)

X

09

Mở rộng và làm mới đường Tạ Quang Bửu (Quận 8)

X

10

Mở rộng đường Nguyễn Thị Thập

X

11

Mở rộng đường Bến Vân Đồn

X

12

Nâng cấp mở rộng đường Lê Trọng Tấn (HL13)

X

13

Nâng cấp mở rộng đường HL2 (Nguyễn Lý - Âu Cơ)

X

14

Sửa chữa mở rộng TL15 (nút Quang Trung - Chợ Cầu)

X

15

Sửa chữa mở rộng đường Nguyễn Oanh (An Lộc - Ngã Tư Ga)

X

16

Hoàn thiện Dự án đường Nguyễn Hữu Cảnh

X

17

Mở rộng XL Hà Nội

X

18

Đường Chánh Hưng nối dài

X

Hệ thống đường xuyên tâm

01

Xây dựng đường trục B-N từ N.V.Linh - nút Bà Chiêm (giai đoạn 2)

X

02

Xây dựng đường trục B-N từ nút Bà Chiêm đến Hiệp Phước

X

03

Xây dựng trục Đông Tây

X

Hệ thống cầu, hầm lớn

01

Cầu Thủ Thiêm

X

02

Cầu Phú Mỹ

B.O.T

X

03

Cầu Nguyễn Văn Cừ

X

04

Cầu Phú Long

X

05

Cầu Phú Cường

B.O.T

X

06

Cầu Phú Định (VĐ2)

X

07

Cầu Bình Khánh

UNK

X

08

Cầu Rạch Chiếc (XLHN)

X

09

Cầu Công Lý

X

10

Hầm chui Tân Tạo

X

11

Hầm chui Linh Trung

X

Đường trên cao

01

Tuyến số 1: từ nút giao Cộng Hòa theo đường Cộng Hòa - Bùi Thị Xuân - Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - trục Đông Tây quận 2

UNK

X

Đường sắt đô thị

01

Tuyến ĐSĐT số 1 (đoạn Bến Thành - Suối Tiên)

ODA

X

02

Tuyến ĐSĐT số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương)

ODA

X

03

Tuyến ĐSĐT số 3 (Bến Thành - Bến xe Miền Tây)

ODA

X

04

Tuyến ĐSĐT số 4 (Đoạn Gò Vấp - Khánh Hội)

UNK

X

05

Tuyến XĐMĐ số 1 (Thủ Thiêm - Bến xe Miền Tây)

UNK

X

Ghi chú nguồn vốn:

MOT: nguồn vốn do Bộ GTVT xác định

ODA: nguồn hỗ trợ phát triển

B.T: nguồn vốn xây dựng - chuyểngiao

B.O.T: nguồn vốn xây dựng - khaithác - chuyển giao

UNK: nguồn vốn chưa xác định

PHỤ LỤC4

DANH SÁCH CÁC KHU VỰC, CÁC NÚT GIAO THÔNG, CÁC HÀNH LANGCẦN NGHIÊN CỨU VÀ CẢI TẠO GIAO THÔNG

Tổng kinhphí: 2.029.000.000 đồng

STT

Vị trí

Quận, huyện

Kinh phí ước tính (triệu đồng)

1

Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai - Phạm Viết Chánh - Cống Quỳnh

1, 3

70

2

Trần Quang Cơ - Nguyễn Lý - Lê Khôi - Thoại Ngọc Hầu

Tân Phú

70

3

Khu vực CMT8 - 3/2 - Cao Thắng - Điện Biên Phủ

10, 3

80

4

Khu vực Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tri Phương - Trần Phú

5

50

5

Khu vực Trường Sơn - Phan Đình Giót

Tân Bình

80

6

Khu vực Lê Văn Sỹ - Huỳnh Văn Bánh

Phú Nhuận

100

7

Khu vực Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn

1

40

8

Khu vực Chu Mạnh Trinh - Lý Tự Trọng - Tôn Đức Thắng

1

60

9

Khu vực Trần Quốc Toản

3

70

10

Khu vực Phạm Hồng Thái - Nguyễn Trãi - Lê Lai - Lê Thị Riêng

1

100

11

Khu vực 3/2 - Lý Thái Tổ - Lê Hồng Phong

10

100

12

Khu vực Đinh Tiên Hoàng - Phan Đăng Lưu - Nơ Trang Long - Lê Quang Định

Bình Thạnh

110

13

Khu vực Nguyễn Đình Chiểu - Lý Thái Tổ - Cao Thắng

3

80

14

Khu vực Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Văn Giai - Nguyễn Huy Tự

1

70

15

Khu vực Cách Mạng Tháng 8 - Trường Sơn - Bắc Hải

10

60

16

Khu vực Cầu Ông Lãnh - Hoàng Diệu - Khánh Hội

4

50

17

Khu vực Lý Thường Kiệt - Nguyễn Chí Thanh - Hồng Bàng

130

18

Nghiên cứu TCGT tại các điểm mở trên QL1A

12

80

19

Nghiên cứu TCGT tại các điểm mở trên QL22

12, Hóc Môn, Củ Chi

144

20

Nghiên cứu TCGT khu vực Tô Ngọc Vân - QL1A

12

35

21

Nghiên cứu TCGT khu vực Nguyễn Văn Quá - QL1A

12

72

22

Nghiên cứu TCGT khu vực ngã tư An Sương

12

50

23

Nghiên cứu TCGT khu vực cầu Tham Lương - đường Trường Chinh

12

30

24

Nghiên cứu TCGT khu vực Phan Văn Hớn - Phan Văn Đối - Nguyễn Ảnh Thủ

Hóc Môn

95

25

Nghiên cứu TCGT khu vực Bùi Văn Ngữ - Tô Ký

12, Hóc Môn

53

26

Khu vực Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú

Bình Chánh

150

Tổng cộng (triệu đồng)

2.029

PHỤ LỤC5

DANH SÁCH  CÁC CẶP ĐƯỜNGSONG SONG CẦN NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC LƯU THÔNG MỘT CHIỀU

Tổng kinhphí: 440.000.000 đồng

STT

Tuyến đường

Đoạn

Kinh phí ước tính (triệu đ)

Ghi chú

1

Trần Quốc Thảo

Võ Thị Sáu - Võ Văn Tần

Công trình chuyển tiếp 2006

Lê Quý Đôn

Nguyễn Thị Minh Khai - Võ Thị Sáu

2

Lê Lai

Cống Quỳnh - Phạm Hồng Thái

Công trình chuyển tiếp 2006

1 chiều tất cả các loại xe

Phạm Ngũ Lão

Trần Hưng Đạo - Cống Quỳnh

3

Thái Văn Lung

Nguyễn Siêu - Lê Thánh Tôn

70

Thi Sách

Công trường Mê Linh - Lê Thánh Tôn

4

Nguyễn Thị Minh Khai

Hai Bà Trưng - CMT8

Công trình chuyển tiếp 2006

1 chiều tất cả các loại xe

Võ Văn Tần

Phạm Ngọc Thạch - CMT8

5

Nguyễn Trãi

Nguyễn Tri Phương - Lê Hồng Phong

120

Trần Hưng Đạo

Lê Hồng Phong - Ngô Quyền

6

Nguyễn Công Trứ

120

Nguyễn Thái Bình

Lê Thị Hồng Gấm

7

Phó Đức Chính

40

Calmette

Ký Con

Yersin

8

Phạm Ngọc Thạch

Hồ Con Rùa - Võ Thị Sáu

90

Pasteur

Tổng cộng (triệu đồng)

440

PHỤ LỤC6

DANH SÁCH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN 4 LÀN XE DỰ KIẾN LẮP ĐẶT BỔSUNG DÃY PHÂN CÁCH

Tổng kinhphí: 15.615.000.000 đồng

STT

Tên đường

Từ

Đến

Bề rộng

(m)

Quận, huyện

Kinh phí ước tính

(triệu đồng)

Ghi chú

1

Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa

Bến Chương Dương

Phạm Hồng Thái

19

1

460

2

Hoàng Diệu

Cầu Ông Lãnh

Khánh Hội

16

4

200

3

Nguyễn Văn Cừ

Trần Hưng Đạo

Trần Phú

19

5

760

4

Lê Hồng Phong

Đường 3/2

Nguyễn Trãi

16

5,10

150

5

Nguyễn Văn Lượng

Thống Nhất

Dương Quảng Hàm

14

Gò Vấp

940

6

Tây Thạnh

Trường Chinh

Lê Trọng Tấn

16

Tân Phú

1.000

7

Nguyễn Sơn

Bình Long

Lê Khôi

14

Tân Phú

1.000

8

Hoàng Minh Giám

Nguyễn Kiệm

Đào Duy Anh

21

Phú Nhuận

900

9

Khánh Hội

Hoàng Diệu

Cầu Kênh Tẻ

14

4

300

10

Hòa Bình

Lũy Bán Bích

Khuông Việt

14

11

400

11

Lắp đặt dải phân cách thép và mở rộng mặt đường trên Quốc lộ 1A

Khu vực chân cầu vượt bộ hành Suối Tiên và một số đoạn trên QL1A

Đã giao KH vốn 330

12

Lắp đặt dải phân cách đường Nguyễn Thị Định

ngã ba Nguyễn Thị Định và LTL 25B

phà Cát Lái

1.328

13

Lắp đặt dải phân cách đường Võ Văn Ngân

 - đoạn từ Đặng Văn Bi

 - đoạn trước Khu Văn hóa Thể thao quận Thủ Đức

Chợ Thủ Đức

563

14

Lắp đặt hàng rào trên dải phân cách giữa QL 1A

Quận 12

3.800

15

Tỉnh lộ 8

Quốc lộ 22

Cầu Kinh N31A

16

Quận 12

1.200

16

Huỳnh Tấn Phát

Cầu Tân Thuận 1

Cầu Phú Xuân

14

4, 7

Đã giao KH vốn

17

Quốc lộ 1A

mố B cầu Bình Điền

ranh Long An

16

Bình Chánh

1.264

Tổng cộng:

15.615

PHỤ LỤC7

THAY DÃY PHÂN CÁCH BÊ TÔNG BẰNG DÃY PHÂN CÁCH THÉP TẠI CÁCGIAO LỘ

Tổng kinhphí: 812.000.000 đồng

STT

Giao lộ

Chiều dài (m)

QUẬN 1

1

Ngã 4 Đinh Tiên Hoàng - Trần Quang Khải

40

2

Ngã 4 Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên Phủ

196

3

Ngã 4 Đinh Tiên Hoàng - Lê Duẩn

20

4

Ngã 4 Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng

30

5

Ngã 4 Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ

20

6

Ngã 4 Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi

40

7

Ngã 3 Nguyễn Văn Cừ - An Dương Vương

58

8

Ngã 3 Cống Quỳnh - Bùi Thị Xuân

80

9

Ngã 4 Cống Quỳnh - Nguyễn Thị Minh Khai

60

10

Ngã 3 Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi

40

11

Ngã 4 Nguyễn Thị Nghĩa - Trần Hưng Đạo

20

QUẬN 4

12

Giao lộ Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu - Lê Văn Linh

96

13

Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Tôn Đản

20

14

Ngã 3 Hoàng Diệu - Cầu Ông Lãnh

50

QUẬN 10

22

Ngã 4 Nguyễn Tri Phương - 3/2

40

QUẬN 11

23

Ngã 4 Âu Cơ - Lạc Long Quân

176

24

Ngã 4 Lãnh Binh Thăng - Bình Thới

40

25

Ngã 4 Ông Ích Khiêm - Hòa Bình

156

QUẬN BÌNH THẠNH

27

Ngã 4 Hàng Xanh

50

28

Ngã 3 Đinh Tiên Hoàng - Phan Đăng Lưu

20

QUẬN PHÚ NHUẬN

31

Ngã 4 Phan Đình Phùng - Nguyễn Trọng Tuyển

40

32

Ngã 4 Phan Đình Phùng - Huỳnh Văn Bánh

40

33

Ngã tư Phú Nhuận

20

TỔNG CỘNG (m)

1.352

Kinh phí ước tính (triệu đồng)

812

PHỤ LỤC8

DANH MỤC CÁC GIAO LỘ CẢI TẠO KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC

Tổng kinhphí: 26.076.000.000 đồng

STT

Giao lộ

Quận

Kinh phí ước tính (triệu đồng)

1

Cộng Hòa - Út Tịch

Tân Bình

1.037

2

Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tri Phương

5

230

3

Dã Tượng - Nguyễn Duy

8

1.395

4

Võ Trứ - Nguyễn Duy

8

390

5

Võ Trứ - Hưng Phú

8

588

6

Nguyễn Kiệm - Thích Quảng Đức

Phú Nhuận

806

7

Nguyễn Đình Chiểu - Lê Quý Đôn

3

50

8

Khúc cua 5 đường cong liên tục trên Tỉnh lộ 15

Huyện Củ Chi

1.800

9

Đường dẫn vào cầu Dừa trên đường Lê Văn Khương

ranh huyện Hóc Môn và quận 12

500

10

Cải tạo khúc cua cong Tỉnh lộ 8, ấp Mũi Lớn.

Huyện Củ Chi

280

11

Cải tạo giao lộ Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Tấn Phát

Quận 7

Chỉ hỗ trợ KCN Tân thuận

12

Cải tạo giao lộ Bùi Văn Ba - Huỳnh Tấn Phát

Quận 7

19.000

Tổng cộng các Khu (triệu đồng)

26.076

PHỤ LỤC9

DANH SÁCH CÁC GIAO LỘ DỰ KIẾN LẮP ĐẶT BỔ SUNG ĐÈN TÍN HIỆUGIAO THÔNG

Tổng kinhphí: 6.020.000.000 đồng

STT

Vị trí

Quận - huyện

Kinh phí ước tính (triệu đồng)

1

Tú Xương - Nguyễn Thông

3

230

2

Tú Xương - Lê Quý Đôn

3

230

3

Bùi Hữu Nghĩa - Trần Hưng Đạo

5

230

5

Sư Vạn Hạnh - Hùng Vương

5

180

6

Phan Xích Long - Hoa Phượng

Phú Nhuận

230

7

Đường Vành đai trong - đường số 1

Bình Tân

300

8

Đường Tên Lửa - đường số 1

Bình Tân

300

9

Đường số 7 - đường số 4

Bình Tân

230

10

Ba Vân - Trương Công Định

Tân Bình

230

11

Nguyễn Trường Tộ - Đoàn Như Hài

4

200

12

Khánh Hội - hẻm 41

4

200

13

Lê Văn Việt - Lã Xuân Oai - Man Thiện

9

1.000

14

Lê Văn Việt - Đình Phong Phú

9

15

Lê Văn Việt - Nguyễn Văn Tăng

9

16

Kha Vạn Cân - Linh Đông

Thủ Đức

17

Quốc lộ 1A - ĐH Nông Lâm

9

18

Nguyễn Thị Định - LTL 25B

2

19

Ngã 4 Nguyễn Thị Rành - Tỉnh lộ 7

Củ Chi

400

20

Ngã 3 Tỉnh lộ 8 - Tỉnh lộ 9

Củ Chi

300

21

Ngã 4 Hương lộ 2 - Tân Phú Trung

Củ Chi

400

22

Ngã 3 Tỉnh lộ 7 - tỉnh lộ 15

Củ Chi

300

23

Ngã 3 Đỗ Đăng Tuyển - Tỉnh lộ 7

Củ Chi

300

24

Ngã 3 Phan Văn Hớn - Phan Văn Đối

Hóc Môn

300

25

Đường số 10 - Đường số 17

7

230

26

Gò Ô Môi - Huỳnh Tấn Phát

7

230

Tổng cộng

6.020

PHỤ LỤC10

DANH SÁCH CÁC GIAO LỘ ĐỀ XUẤT CHO PHÉP LỰC LƯỢNGTHANH NIÊN XUNG PHONG ĐƯỢC PHÉP ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG KHI CẦNTHIẾT

STT

GIAO LỘ

QUẬN -HUYỆN

GHI CHÚ

01

Pasteur - Lê Thánh Tôn

1

02

Pasteur - Lý Tự Trọng

1

03

Pasteur - Nguyễn Thị Minh Khai

1

04

Pasteur - Võ Văn Tần

3

05

Nguyễn Thị Minh Khai - Tôn Thất Tùng

1

06

Nguyễn Thị Minh Khai - Trương Định

1

07

Nguyễn Thị Minh Khai - Phạm Ngọc Thạch

3

08

Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng

1

09

Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Công Trứ

1

10

Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi

1

11

Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trần Huy Liệu

Phú Nhuận

12

Trần Quang Khải - Lý Chính Thắng

1

13

Trần Quang Khải - Đinh Tiên Hoàng

1

14

Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học

1

15

Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu

3

16

Cách Mạng Tháng 8 - Điện Biên Phủ

3

17

Cách Mạng Tháng 8 - Võ Văn Tần

3

18

Cách Mạng Tháng 8 - Phạm Văn Hai

Tân Bình

19

Trường Chinh - Trần Mai Linh

Tân Bình

20

Trường Chinh - Hoàng Hoa Thám

Tân Bình

21

Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý

Tân Bình

22

Trường Chinh - Tây Thạnh

Tân Phú

23

Nguyễn Đình Chiều - Cao Thắng

3

24

Nguyễn Đình Chiều - Nam Kỳ Khởi Nghĩa

3

25

Lê Quý Đôn - Võ Văn Tần

3

26

Lê Văn Sỹ - Trần Huy Liệu

Phú Nhuận

27

Lê Văn Sỹ - Đặng Văn Ngữ

Phú Nhuận

28

Lê Văn Sỹ - Huỳnh Văn Bánh

Phú Nhuận

29

Lê Quang Định - Nguyễn Văn Đậu

Bình Thạnh

30

Bạch Đằng - Bùi Hữu Nghĩa - Lê Quang Định

Bình Thạnh

31

Phan Đăng Lưu - Đinh Tiên Hoàng - Nơ Trang Long

Bình Thạnh

32

Phan Đăng Lưu - Nguyễn Văn Đậu

Bình Thạnh

33

Phan Đăng Lưu - Phan Đình Phùng

Phú Nhuận

34

Lý Thường Kiệt - Lê Minh Xuân

Tân Bình

35

Lý Thường Kiệt - Đông Hồ

Tân Bình

36

Lý Thường Kiệt - Tô Hiến Thành

11

37

Lý Thường Kiệt - 3/2

11

38

Lý Thường Kiệt - Nguyễn Kim

10

39

3/2 - Cao Thắng

10

40

3/2 - Lê Hồng Phong

10

41

3/2 - Ngô Quyền

10

42

3/2 - Nguyễn Kim

10

43

3/2 - Lê Đại Hành

11

44

3/2 - Tôn Thất Hiệp

11

45

Võ Thị Sáu - Pasteur

3

46

Võ Thị Sáu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa

3

47

Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa

3

48

Điện Biên Phủ - Pastuer

3

49

Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng

1

50

Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng

1

51

Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Văn Thủ

1

52

Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Đình Chiểu

1

53

Ngã tư XLHN - Tây Hòa (RMK)

9

54

Ngã tư Bình Thái

9

55

Ngã tư Thủ Đức

9

56

Ngã 5 Tân Vạn

9

57

Nghĩa trang Liệt sỹ - D.400

9

58

Quốc lộ 1A - Tỉnh lộ 43

Thủ Đức

59

Tô Ngọc Vân - Gò Dưa

Thủ Đức

60

Quốc lộ 1A - Linh Trung 1

Thủ Đức

61

Bình Triệu - Tỉnh lộ 43

Thủ Đức

62

Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú

Bình Chánh

63

Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 1A

Bình Chánh

64

Dương Đình Cúc - Quốc lộ 1A

Bình Chánh

65

Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Tấn Phát

7

66

Bùi Văn Ba - Huỳnh Tấn Phát

7

PHỤ LỤC11

LẮP ĐẶT ĐINH PHẢN QUANG VÀ BỔ SUNG HƯỚNG DẪN GIAOTHÔNG TRÊN CÁC QUỐC LỘ, CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CỬA NGÕ RA VÀO THÀNH PHỐ

Kinh phí:7.518.000.000 đồng

STT

HẠNG MỤC

ĐỊA ĐIỂM

KINH PHÍ

(triệu đồng)

GHI CHÚ

01

Lắp đặt biển báo hiệu ở dải phân cách giữa đường trên Quốc lộ 1A

Quận 12

260

Giải quyết tình trạng xe đi làn trong cùng bị xe tải làn giữa che không thấy biển báo trong lề

02

Lắp đặt biển báo hiệu ở dải phân cách giữa đường trên Quốc lộ 22

Huyện

Hóc Môn,

huyện Củ Chi

490

Giải quyết tình trạng xe đi làn trong cùng bị xe tải làn giữa che không thấy biển báo trong lề

03

Gắn đinh phản quang dọc dải phân cách giữa trên QL 1A

Quận 12

1.488

Hạn chế tình trạng xe đâm vào dải phân cách giữa ban đêm

04

Gắn đinh phản quang dọc dải phân cách giữa trên QL 22

Huyện

Hóc Môn,

huyện Củ Chi

1.280

Hạn chế tình trạng xe đâm vào dải phân cách giữa ban đêm

05

Lắp đặt biển báo hướng dẫn lưu thông dạng cổng chào khu vực ngã 4 An Sương

Quận 12

2.000

Hướng dẫn lưu thông bằng tiếng Việt và tiếng Anh

06

Lắp đặt biển báo hướng dẫn lưu thông dạng cổng chào khu vực cầu vượt Ga

Quận 12

1.000

Hướng dẫn lưu thông bằng tiếng Việt và tiếng Anh

07

Lắp đặt biển báo hướng dẫn lưu thông dạng cổng chào khu vực cầu vượt Củ Chi

Huyện Củ Chi

1.000

Hướng dẫn lưu thông bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Tổng cộng

7.518

PHỤ LỤC12

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN MANG TÍNHTHIẾT THỰC PHỤC VỤ CHO GIAO THÔNG THÀNH PHỐ

Đề tài số 1: Nghiên cứu đánh giá một số tồn tại trong tính toán kết cấuáo đường mềm để thiết kế catolog định hình kết cấu áo đường hợp lý cho khu vựcthành phố Hồ Chí Minh.

Đề tài số 2: Xây dựng phần mềm phục vụ cho công tác duy tu bảo dưỡng vàquản lý công trình đường và cầu đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Đề tài số 3: Khảo sát và xác định tải trọng thiết kế, tải trọng giới hạncho phép xe lưu thông trên các đường phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Đề tài số 4: Nghiên cứu thiết kế, công nghệ chế tạo dầm BTCT dự ứng lựcchất lượng cao (Bêtông có tính năng cao).

Đề tài số 5: Cải tạo và thiết kế một số nút giao thông trên địa bànthành phố Hồ Chí Minh.

Đề tài số 6: Các thiết bị sử dụng công nghệ GPS phục vụ công tác quảnlý, điều hành, giám sát phương tiện giao thông và tổ chức giao thông hợp lý.

Đề tài số 7: Nghiên cứu các tác động của phương tiện giao thông vận tảidùng điện lên môi trường điện từ đô thị

Đề tài số 8: Nghiên cứu các giải pháp đường đắp cao trên nền đất yếu khuvực thành phố Hồ Chí Minh.

Đề tài số 9: Tổng điều tra hệ thống biển báo giao thông liên quan đếntình hình an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Đề tài số 10: Xác định mối tương quan thực nghiệm giữa môđun đàn hồi Eo(đo tĩnh và đo động) với hệ số chịu tải CBR.