ỦY BAN NHÂN DÂN TNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2994/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ GIAOTHÔNG VẬN TẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định s 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 của Bộ Giaothông vận tải và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tảithuộc y ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giaothông vận tải tại Tờ trình số 1750/TTr-SGTVT ngày30/9/2015 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1932/SNV- TCBC ngày 15/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức Sở Giao thông vận tải như sau:

1. Vị trí, chức năng

a) Sở Giao thông vận tải là cơ quanchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năngtham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về:đường bộ, đường thủy nội địa; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác,duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông gồm: Cầu đường bộ, cầu vượt, hè phố, đường ph, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông,hầm dành cho người đi bộ, hm có giới đườngbộ, cầu dành cho người đi bộ, xe, bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Giao thông vận tải có tư cáchpháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo,quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dântỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyênmôn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Trình y bannhân dân tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị, quyhoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chương trình, dự án vgiao thông vận tải; các bin pháp tổ chức thực hin cải cách hành chính về giaothông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

- Dự thảo văn bản quy định cụ thểchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải;

- Dự thảo văn bản quy định về điềukiện, tiêu chuẩn chức danh đi với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; tham gia với các cơ quan cóliên quan xây dựng dự thảo quy định về tiêu chuẩn chứcdanh Trưởng, Phó Phòng quản lý đô thị hoc Phòng kinh tế và hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý;

- Các dự án đầu tư về giao thông vậntải thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệtthuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh về giao thông vận tải;

- Dự thảo quyết định thành lập, tổchức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc SGiao thôngvận tải theo quy định của pháp luật; phối hp với Sở Nộivụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định xếphạng các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công lập do Sở Giao thông vận tải quản lýtheo hướng dn ca BGiao thông vận tải và Bộ Nội vụ.

c) Tổ chức thực hiện các văn bản quyphạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án,dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải được cơquan nhà nước có thm quyn ban hànhhoặc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hànhpháp luật vcác lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

d) Về kết cấu hạtầng giao thông:

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyềnhạn của cơ quan quyết định đu tư,chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạtầng giao thông theo phân cấp của tỉnh;

- Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảmtiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đườngthủy nội địa địa phương đang khai thác thuộc trách nhiệm của tỉnh quản lý hoặcđược ủy thác quản lý;

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ hànhlang an toàn giao thông và công trình giao thông trên địa bàn theo quy định củapháp luật, hướng dn của Bộ Giao thông vận tải và các cơquan quản lý nhà nưc chuyên ngành;

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định: phân loại đường thủy nội địa; công bố luồng, tuyếnđường thủy nội địa theo thẩm quyền; phân cp cho Ủy bannhân dân cấp huyện cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, Giy phép hoạt động bến khách ngang sông theo quy định của pháp luật. Chấpthuận chủ trương xây dựng cảng, bến thủy nội địa; công bcảng thủy nội địa; cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theothẩm quyền;

- Chủ trì, phihp với các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp Ủy nhân dân tỉnh quyết định phân loại, điềuchỉnh hệ thống đường tỉnh, các đường khác theo quy địnhcủa pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thiết lập và quản lý hệ thống báohiệu đường bộ, đường thủy nội địa địa phương trong phạm vi quản lý;

- Có ý kiến đối với các dự án xâydựng công trình trên đường thủy nội địa địa phương và tuyến chuyên dùng nối vớituyến đường thủy nội địa địa phương theo quy định; cấp phép thi công trên cáctuyến đường bộ, đường thủy nội địa đang khai thác do địa phương quản lý hoặc Trung ương ủy thác quản lý;

- Tchức thựcthi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước tại bến xe ô tô,bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thủy nội địa trên các tuyến đường bộ,đường thủy nội địa do địa phương quản lý.

đ) Vphương tiệnvà người điu khin phương tiện giaothông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải (trừ phương tiện phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá) và trang bị,thiết bị kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải:

- Tổ chức thực hiện việc đăng kýphương tiện giao thông đường thủy nội địa; đăng ký cấpbiển số cho xe máy chuyên dùng của tổ chức và cá nhân ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vậntải;

- Tổ chức thực hiện việc kiểm trachất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối vớiphương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

- Thẩm định thiết kế kỹ thuật trongsửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông, phương tiện,thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùngtrong giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa theoquy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vậntải;

- Tchức đàotạo, sát hạch cấp, đổi, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn,chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học tập pháp luật chongười điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiếtbị chuyên dùng trong giao thông vận tải; cấp giấy chứng nhận giáoviên dạy thực hành lái xe, cấp giấy phép xe tập lái của cáccơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn; cấp hoặc đnghị cơ quan có thm quyền cấp, thu hồi giấy phép vàquản lý việc đào tạo lái xe đi vớicác cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấpcủa Bộ Giao thông vận tải.

e) Về vận tải:

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơquan liên quan triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải hành kháchcông cộng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tổ chức thực hiện việc quản lý vậntải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh theo quy định; cấp phép vậntải quốc tế, cấp phép lưu hành đặc biệt cho phương tiện giao thông cơ giớiđường bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

- Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng vàcông bố bến xe, điểm đỗ xe taxi, điểm đón, trả khách trên địa bàn theo quyhoạch được phê duyệt; quản lý các tuyến vận tải hànhkhách; tổ chức quản lý dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn;

- Quyết định theo thẩm quyền việcchấp thuận cho tổ chức, cá nhân vận tải hành khách trên tuyến cố định đường bộvà đường thủy nội địa theo quy định.

g) Về an toàngiao thông:

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơquan liên quan triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn đường bộ, đườngsắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không xảy ra trên địa bàn theo quyđịnh của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hp xử lý tai nạn giao thông trên địa bàn khi có yêu cầu;

- Tổ chức thực hiện các biện phápphòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giaothông, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếmhành lang an toàn giao thông;

- Là cơ quan thường trực của Ban Antoàn giao thông tỉnh theo phân cấp của Ủy ban nhân dântỉnh;

- Thẩm định an toàn giao thông theoquy định của pháp luật và phân cp của Bộ trưởng Bộ Giaothông vận tải;

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hànhquy định về tổ chức giao thông trên mạng lưới giao thông đường bộ thuộc phạm viquản lý của địa phương theo quy định của pháp luật.

h) Tổ chức thực hiện các quy định vềbảo vệ môi trường trong giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước củaSở theo quy định của pháp luật.

i) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lýnhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tp thể,kinh tế tư nhân; hưng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với cáchội và tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý của Sở theo phân cp của y ban nhân dân tỉnh và quy định của phápluật.

k) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ vềgiao thông vận tải đối với quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân cp huyện.

l) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệncơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyn quản lý của Sở theo phân cp ca y ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

m) Thực hiện hptác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật vàphân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức nghiên cứu, ng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thôngtin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ.

n) Thanh tra, kiểm tra và xử lý cáchành vi vi phạm pháp luật về giao thông vận tải đường bộ,đường thủy nội địa và bảo vệ công trình giao thông, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạmvi nhiệm vụ được giao; giải quyết khiếu nại, tcáo, phòng, chống tham nhũng theo quy địnhcủa pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyncủa Ủy ban nhân dân tỉnh.

o) Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn,nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, phù hp vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn chung của BộGiao thông vận tải và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

p) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chếcông chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấuviên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lươngvà chính sách, chế độ đãi ngộ, đàotạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối vi công chức,viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định củapháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

q) Quản lý và chịu trách nhiệm về tàichính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theosự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

r) Thực hiện công tác thông tin, báocáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụđược giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông Quc gia.

s) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủyban nhân dân tỉnh, Chủ tịch y nhân dân tỉnh giao và theoquy định của pháp luật.

3. Cơ cấutổ chức, biên chế và số lượng ngưi làm việc

a) Lãnh đạo Sở: có Giám đốc và khôngquá 03 Phó Giám đốc.

b) Các tchứctham mưu tng hp và chuyên môn,nghiệp vụ:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Quản lý chất lượng và an toàngiao thông;

- Phòng Quản lý vận tải, phương tiệnvà người lái;

- Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giaothông.

c) Đơn vị sự nghiệp công lập trựcthuộc Sở:

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới KhánhHòa

d) Biên chế công chức, slượng người làm việc của Sở Giao thông vận tải được giao trên cơ sở vịtrí việc làm gn với chc năng, nhiệm vụ, phạm vihoạt đng và trong tổng số biên chế côngchức, slượng người làm việc trong các cơ quan, tchức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩmquyền giao.

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm:

1. Sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sựcác tổ chức chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở bảo đảm đúngnguyên tc và thtục hin hành.

2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh kiệntoàn tổ chức Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa.

3. Ban hành Quy chế làm việc của Sở,quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thcủa các tổ chức chuyênmôn nghiệp vụ; quy định mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Sởvà quản lý, chỉ đạo việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thaythế Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòavề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giaothông vận tải.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giaothông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ GTVT;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- T.Tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT
, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh