BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Về việc đính chính Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC ngày 10/8/2005

của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 26/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/03/2004 về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ thời hạn áp dụng thí điểm việc thực hiện quy định thuế suất theo từng linh kiện, phụ tùng ôtô từ ngày 01/09/2005 tại Điều 4 Quyết định 57/2005/QĐ-BTC ngày 10/08/2005. Thời hạn áp dụng thí điểm Quyết định 57/2005/QĐ-BTC ngày 10/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định 57/2005/QĐ-BTC đăng Công báo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Trương Chí Trung