THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 2 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập Học viện Ngân hàng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Học viện Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học ngân hàng. Học viện Ngân hàng là tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà nước về lĩnh vực ngân hàng.

Học viện Ngân hàng là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: Phú Yên, Bắc Ninh, Hà Tây.

Điều 2. Học viện Ngân hàng có nhiệm vụ:

1. Đào tạo cán bộ ở bậc giáo dục chuyên nghiệp, bậc đại học và trên đại học về lĩnh vực tiền tệ - tín dụng và ngân hàng.

2. Bồi dưỡng nghiệp vụ và công nghệ về ngân hàng.

3. Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ về ngân hàng.

4. Thực hiện hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định chung của Nhà nước.

Điều 3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của Học viện Ngân hàng phù hợp với pháp luật và các quy định của Nhà nước về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 112/TTg ngày 23 tháng 3 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học ngân hàng.

Điều 5. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải