UBND TỈNH HÀ TĨNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v han hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật TỔ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2004/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 9/6/2004 của Liên bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp ủy ban nhân dân các cấp quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 212 CV/LĐTBXH ngày 23/3/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lưc kể từ ngày ban hành, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. UBND TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH

Lê Văn Chất

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh

(Ban hành kèm theo Quyết định sô 30/2005/QĐ-UB-NV ngày 21 tháng 4 năm 2005 của ủy ban nhân dân tinh Hà Tĩnh)

______________

Điều 1. Chức năng:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Uy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quân lý Nhà nước về lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh; về các dịch vụ công thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Uy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình;

2. Trình ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở phù họp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội địa phương;

3. Trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc phân công, phân cấp quản lý về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội đối với Uy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan, đơn vị thuộc Uy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;

4. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết, đánh giá và tổng họp tình hình thực hiện các quy định của pháp luật, chế độ chính sách, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

5. Về lao động, việc làm:

- Trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chương trình và các giải pháp về việc làm của tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, việc làm bao gồm:

+ Tuyển lao động, họp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

+ Tổ chức quản lý và sử dụng nguồn lao động, thông tin thị trường lao động;

+ Giải pháp tạo việc làm, giói thiệu việc làm, lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh;

+ Tiền lương, tiền công, phụ cấp và các hình thức trả lương, trả công lao động và các chế độ vật chất khác thuộc khu vực sản xuất kinh doanh;

+ Chính sách đối với lao động nữ, lao động là người tàn tật, lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi;

+ Nghĩa vụ lao động công ích;

+ Các chính sách lao động, việc làm khác;

- Cấp, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh;

- Thẩm định, kiểm tra các đề án, dự án về giải quyết việc làm, tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động và quản lý các tổ chức giói thiệu việc làm.

6. Về bảo hiểm xã hội:

Hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với các ngành, các cơ quan, tổ chức sử dụng lao động, người lao động và tổ chức bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.

7. Về an toàn lao động, vệ sinh lao động:

- Trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động;

- Đăng ký các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn;

- Chủ trì, phối hợp tổ chức việc điều tra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xẩy ra trên địa bàn. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động thưc hiên điều tra, khai báo, xử lý và thống kê báo cáo về tai nạn lao động, tổng họp báo cáo trình ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động ở địa phương.

8. Về dạy nghề:

- Trình ủy ban nhân dân tĩnh quy hoạch mạng lưới, đề án về lĩnh vực đào tạo nghề trên địa bàn và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về dạy nghề;

9. Về thương binh, liệt sỹ và người có công:

- Trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận đối tượng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng theo quy định;

- Hướng dẫn. kiểm tra các tổ chức và ủy ban nhân dân các huyện, xã thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi với thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công vói cách mạng theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nuôi dưỡng, điều dưỡng đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng và việc cung cấp chân tay giả, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp khác cho thương binh, bệnh binh;

- Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ đối tượng người có công;

- Hướng dãn và thực hiện lễ tưởng niệm liệt sỹ nhân các nsày lễ lớn, truy điệu liệt sỹ khi báo tử, phối hợp với cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ, nâng cấp các nghĩa trang liệt sỹ, cung cấp thông tin về tình hình mộ liệt sỹ theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Lập kế hoạch thăm hỏi các gia đình thương binh, bệnh binh, gia dinh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng và tổ chức thực hiện;

- Thống nhất quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sỹ ở địa phương, chịu trách nhiệm quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sỹ dược giao;

- Là thành viên Hội đồng giám định Y khoa về thương tạt và khả năng lao động cho thương, bệnh binh và các đối tượng chính sách xã hội.

10. Về bảo trợ xã hội:

- Trình ủy ban nhân dân tỉnh quy định chuẩn nghèo của địa phương, thẩm định trình ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã nghèo, hộ nghèo trên địa bàn;

- Phối họp, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, cứu trợ xã hội, trợ giúp xã hội;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn;

- Chủ trì, phối họp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động nhân đạo, từ thiện để giúp dỡ đời sống vật chất, tinh thần đối với người tàn tật, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già cô đơn không nơi nương tựa, người gặp khó khăn hiểm nghèo, nạn nhân chiến tranh và các đối tượng xã hội khác cần có sự cứu trợ, trợ giúp của Nhà nước và xã hội;

- Chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở thực hiện nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội.

11. Về phòng chống tệ nạn xã hội

- Trình ủy ban nhân dân tỉnh chưong trình, kế hoạch và giải pháp phòng ngừa tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai;

- Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục - lao động xã hội trên địa bàn tỉnh

12. Hướng dẫn kiểm tra hoạt động của các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở, quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

13. Tham mưu giúp úy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước các Tổ chức hội thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Uy ban nhân dân tỉnh.

14. Thực hiện họp tác quốc tế theo phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

15. Tổ chức nghiên cứu, úng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, luu trữ, cung cấp số liệu phục vụ công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ.

16. Hướng dãn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, thưcmg binh và xã hội đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, Uy ban nhân dân các huyện, xã.

17. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động, thương binh vằ xã hội thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

18. Chỉ dao và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội sau khi được Uy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

19. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, cán bộ xã, phường, thị trấn làm công tác quản lý về lao động, thương binh và xã hội theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và ủy ban nhân dân tỉnh.

20. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính, vật tư của ngành (kể cả chương trình, dự án tài trợ quốc tế); thống nhất quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân công của ủy ban nhân dân tỉnh.

21. Tổng hợp, thống kê, báo cáo dinh kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. Đề nghị các cấp khen thưởng đối vói những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, đồng thời kỷ luật đối với nhũng tập thể cá nhân vi phạm các quy định thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3.Tổ chúc và biên chế

1. Lãnh đạo Sở:

Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội có giám đốc và các phó giám đốc. Giám đốc Sở chịu trách nhiệm và báo cáo trước Uy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh khi được yêu cầu.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tỉnh, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Các phó giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc bổ nhiệm giám đốc và phó
giám đốc Sở theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thưong binh và Xã hội quy định và theo các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật giám đốc và phó giám đốc sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Chính sách Thưong binh Liệt sỹ và người có công;

- Phòng chính sách lao động - việc làm;

- Phòng chính sách xã hội;

- Phòng kế hoạch - tài vụ;

- Phòng quản lý đào tạo nghề;

- Phòng chống tệ nạn xã hội.

Nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật trưởng, phó phòng của Sở thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm Dạy nghề Hà Tĩnh;

- Trường Kỹ nghệ Hà Tĩnh;

- Trường Dạy nghề kỹ thuật Việt - Đức;

- Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh;

- Trung tâm bảo trợ xã hội;

- Trung tâm dạy nghề, giới thiệu và GQVL cho người tàn tật Hà Tĩnh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp do UBND tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Nội vụ. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Biên chế:

Biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo kế hoạch hàng năm trong tổng số biên chế hành chính sự nghiệp của tỉnh.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Giao cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối họp cùng Giám đốc Sở Nội vụ xây dụng quy chế làm việc của cơ quan; đồng thời xây dụng cơ cấu và bố trí, sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức vào các vị trí công tác phù họp với chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, phẩm chất, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện quy định này nếu có nhũng vấn đề cần bổ sung, sửa đổi cho phù họp với yêu cầu, nhiệm vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với Sở Nội vụ trình Uy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Văn Chất