ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2006/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNGTRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 cóhiệu lực pháp luật ngày 01/6/2006;

Căn cứ Quyết định số: 30/2006/QĐ-TTg ngày 06/02/2006của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:“ Chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng ”.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởngcác Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các cơ quan, tổchức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từngày ký./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Anh Lộc

CHƯƠNG TRÌNH

HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 30 / 2006/QĐ-UBND ngày 17/11/2006 của UBNDtỉnh Bạc Liêu)

Thời gian qua, công tác phòng ngừa và đấu tranh chốngtham nhũng tuy đã đạt được những kết quả đáng kể, song, tệ nạn tham nhũng vẫnchưa được đẩy lùi, một số lĩnh vực có chiều hướng tăng, hành vi tham nhũng ngàycàng tinh vi. Để chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm luật phòng, chống thamnhũng có hiệu quả, UBND tỉnh xây dựng chương trình hành động với những nội dungcơ bản sau đây:

I/. Mục đích, yêu cầu:

* Mục đích:Làm cho các cấp,các ngành quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng vàcác văn bản pháp luật có liên quan đến công tác chống tham nhũng, tạo sự chuyểnbiến mạnh mẽ ở từng cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân nhằm nâng cao ý thức vàtrách nhiệm trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng; từng bước làm chuyểnbiến, tạo điều kiện cho tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và nhân dântham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

* Yêu cầu: Yêu cầu đặt ra là phải thựchiện có hiệu quả thiết thực pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phòng ngừa vàngăn chặn có hiệu quả các hành vi tham nhũng. Đồng thời, kiên quyết xử lý mọihành vi tham nhũng, tiêu cực đối với bất kỳ ai, ở bất kỳ cấp nào, ngành nào.

II/. Nội dung và giải pháp:

1. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng,chống tham nhũng:

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịchUBND huyện, thị xã tổ chức triển khai quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng vàcác chính sách pháp luật khác về công tác này đến các cấp, các ngành và các tầnglớp nhân dân trong tỉnh; Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên cácphương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp triển khai quán triệt cho cán bộ,công chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý, đồng thời, tạo điềukiện cho tất cả mọi người tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng,chống tham nhũng.

2. Trách nhiệm quản lý và chỉ đạo thực hiện:

- Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo vàthực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, kể cảđơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chínhphủ về công tác này nếu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực lớn. Thủ trưởng các Sở,Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạovà thực hiện pháp luật về phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng ở địaphương, đơn vị, lĩnh vực do mình quản lý và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBNDtỉnh nếu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thị xãkhẩn trương rà soát lại toàn bộ quy chế làm việc, quy trình công tác để sửa đổi,bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật về phòng, chống thamnhũng; đồng thời, kiến nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ ngay những nội dung, quy địnhkhông còn phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng có kế hoạchchỉ đạo cụ thể để hệ thống hóa các quy định một cách rõ ràng, cụ thể về thủ tụcvà thời hạn giải quyết công việc, công bố công khai trên các phương tiện thôngtin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở cho mọi tổ chức và cá nhân biếtđể thực hiện và giám sát. Tuyệt đối không được tùy tiện đặt ra những thủ tụcgiấy tờ, những khoản thu trái với quy định của Nhà nước, dễ tạo điều kiện nhũngnhiễu, tiêu cực.

- Tất cả cán bộ Đảng viên, nhất là những cán bộ chủchốt ở các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phải gươngmẫu thực hiện nghiêm túc các chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng;công khai đầy đủ, minh bạch về tài sản theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục củng cố và tăng cường hoạt động của BanChỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, đồng thời, quan tâm hơn nữa việc chỉ đạo thựchiện cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

3. Công tác phòng ngừa và đấu tranh chống thamnhũng:

- Các cấp, các ngành phải thường xuyên tăng cườngcông tác thanh tra, kiểm tra phòng ngừa sai phạm có thể xảy ra ở địa phương,đơn vị, ngành mình quản lý. Trước mắt, tập trung vào một số lĩnh vực trọng điểmnhư: về quản lý nhà, đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất; đăng kýkinh doanh; xét duyệt dự án; xét duyệt trúng thầu; cấp vốn ngân sách, tín dụngNgân hàng; quản lý, đăng ký hộ tịch, hộ khẩu; thuế. Kiên quyết xử lý nghiêmminh, đúng người, đúng tội đối với các trường hợp cố tình vi phạm, không đượcđể lại xử lý hành chính, xử lý nội bộ những sai phạm đã đến mức khởi tố, đặcbiệt là hành vi tham nhũng, tiêu cực đã rõ ràng hoặc có kết luận.

- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã thuộc phạm vi và trách nhiệm của mình khẩn trương ràsoát toàn bộ các vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra ở địa phương, đơn vị, ngànhdo mình quản lý để chỉ đạo xử lý dứt điểm từng vụ việc cụ thể; đối với những vụviệc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tổ chức phối hợp, tham khảo ý kiến ngànhchức năng liên quan và báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh để có biện pháp chỉ đạokịp thời.

- Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nướcvề công tác thanh tra, các tổ chức Thanh tra xây dựng chương trình kế hoạchthanh tra kinh tế - xã hội (hàng năm) cần phải hướng vào trọng tâm,trọng điểm, vào những vấn đề bức xúc, nhạy cảm mà dư luận đang quan tâm, đặcbiệt là công tác đầu tư xây dựng ở những công trình lớn, giá trị cao, chất lượngvà hiệu quả kém. Báo cáo đề xuất với lãnh đạo cùng cấp làm rõ để xử lý ngaynhững vụ việc có dư luận phản ánh sai phạm, tiêu cực, tham nhũng; Trong thựchiện nhiệm vụ về công tác thanh tra, kiểm tra kinh tế - xã hội, xét giải quyếtkhiếu nại, tố cáo phải gắn chặt với việc phòng ngừa và đấu tranh chống thamnhũng.

- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền phảicó trách nhiệm làm rõ về các vụ, việc tham nhũng liên quan đến trách nhiệm quảnlý của mình; có trách nhiệm trả lời các yêu cầu, đề nghị của cơ quan báo chí,cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận về nộidung liên quan đến tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình quản lý.

- Các cơ quan Báo, Đài phải có những biện pháp nhằmđảm bảo việc đưa tin, bài nhanh chóng, chính xác.

4. Công tác phối hợp:

- Các cơ quan bảo vệ pháp luật thường xuyên phốihợp chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc Thông tư liên bộ số: 03 ngày 23/5/2006 giữaViện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.Chánh Thanh tra tỉnh trong phạm vi trách nhiệm của mình chỉ đạo tiến hành kiểmtra lại các vụ việc đã và đang thanh tra hoặc trong thực hiện chức năng quản lýnhà nước về công tác thanh tra nếu phát hiện vụ việc đó có dấu hiệu phạm tộithì chuyển hồ sơ ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo pháp luật.

- Giám đốc Công an tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sátnhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh kiểm tra và chỉ đạo cấp dưới nhanhchóng kết thúc điều tra, truy tố những vụ việc tham nhũng do cơ quan Thanh trahoặc do cơ quan khác chuyển đến sớm đưa ra xét xử. Nếu không đủ chứng cứ khởitố vụ án thì có sự phối hợp thu thập thêm chứng cứ hoặc thông báo cho cơ quanđiều tra biết rõ lý do.

- Các tổ chức Thanh tra trong thực hiện chức năngquản lý nhà nước về hoạt động thanh tra phát hiện tham nhũng, tiêu cực nhưngkhông do cơ quan Thanh tra trực tiếp làm rõ thì yêu cầu nơi đó báo cáo bằng vănbản cho cơ quan Thanh tra và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, nếu xét thấycó dấu hiệu phạm tội thì đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lýtheo pháp luật.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhâncó trách nhiệm phối, kết hợp với ngành chức năng xử lý nhanh chóng mọi thôngtin liên quan đến tham nhũng, đặc biệt là tố cáo về hành vi tham nhũng. Bảo vệtuyệt đối bí mật cho người tố cáo, mọi tổ chức và cá nhân để lộ người tố cáo vềhành vi tham nhũng với tổ chức và cá nhân khác không có trách nhiệm đều phảiđược xem xét và xử lý nghiêm khắc.

- Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, kếthợp Chánh Thanh tra tỉnh xây dựng quy chế bảo mật đối với người tố cáo về hànhvi tham nhũng trình UBND tỉnh xem xét quyết định ban hành. Thường trực Hội đồngThi đua - khen thưởng tỉnh kết hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng chính sách khenthưởng thỏa đáng đối với người có công phát hiện, người tố cáo, tổ chức và cánhân có công trong việc làm rõ hành vi tham nhũng trình UBND tỉnh xem xét, quyếtđịnh.

5. Về công tác giám sát:

Tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốtquy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho mọitổ chức và cá nhân tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chốngtham nhũng, nhất là đối với các tổ chức đoàn thể quần chúng và nhân dân, để mọitổ chức, cá nhân qua công tác giám sát mà phát hiện, phản ảnh, cung cấp kịpthời những thông tin liên quan đến tham nhũng, tiêu cực cho các cơ quan chứcnăng để làm rõ và xử lý triệt để hành vi tham nhũng, tiêu cực.

III/. Biện pháp tổ chức thực hiện:

1. Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng có kếhoạch cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Luật phòng chống tham nhũngvà Nghị quyết của Bộ Chính trị về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí.

2. Căn cứ vào chương trình hành động thựchiện pháp luật phòng, chống tham nhũng của tỉnh, trên cơ sở đó, cụ thể hóa thànhchương trình hành động hoặc xây dựng kế hoạch về thực hiện pháp luật phòng,chống tham nhũng tại cấp, ngành mình cho phù hợp với thực tế và điều kiện cụthể.

3. Sở Tư pháp kết hợp với Thanh tra tỉnh thammưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng;phối kết hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu, Báo Bạc Liêu xây dựngchương trình phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật phòng, chống thamnhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh,Chủ tịch UBND huyện, thị xã căn cứ vào trách nhiệm và nội dung quy định tạichương trình này mà đề ra biện pháp chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng ngừavà đấu tranh chống tham nhũng ở từng địa phương, đơn vị.

5. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống thamnhũng do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, 01 Tỉnh ủy viên ( hoặc tươngđương ) làm Phó ban thường trực và các thành viên. Giao cho Giám đốc Côngan tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh chọn cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độvà năng lực, bản lĩnh trong đấu tranh chống tham nhũng để phân công làm côngtác tiếp nhận và xử lý mọi thông tin liên quan đến tham nhũng; Thông báo côngkhai số điện thoại “ đường dây nóng ” và họ tên, địa chỉ người phụ trách côngtác này. Khi tiếp nhận được thông tin người phụ trách báo cáo và đề xuất ngayvới Giám đốc Công an tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh để có sự phối kết hợp trong tổchức thực hiện công tác chống tham nhũng. Đối với những thông tin về vụ việcphức tạp, liên quan đến cán bộ lãnh đạo thuộc diện Tỉnh ủy quản lý thì báo cáongay cho Chủ tịch UBND tỉnh để có biện pháp chỉ đạo chặt chẽ.

6. Chánh Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBNDtỉnh chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi toàn tỉnh.Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã hàng quý,06 tháng, 09 tháng, năm báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống thamnhũng về Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướngmắc báo cáo, phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh để có biện pháp chỉ đạo xử lý kịpthời./.