BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Y tế

_____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/05/2007 của Chính phủ tổ chức bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Y tế dự phòng Việt Nam làm đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Y tế.

Điều 2. Cục Y tế dự phòng Việt Nam có trách nhiệm sắp xếp cơ cấu tổ chức để triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Y tế theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam - Bộ Y tế, lãnh đạo các Vụ, Cục và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Trần Thị Trung Chiến