ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 30/2007/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 25 tháng 06 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÔNG TÁC PHỐI HỢP PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰCBƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết 09/1998/NQ-CP ngày 31/07/1998 của Chính phủ về tăng cường côngtác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;
Căn cứ Chỉ thị số 37/2004/CT-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việctiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình phòng, chống tộiphạm của Chính phủ đến năm 2010;
Căn cứ Chỉ thị số 09/2003/CT-BBCVT ngày 23/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễnthông về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mạitrong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;
Căn cứ Chỉ thị số 03/2005/CT-BBCVT ngày 28/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính,Viễn thông về đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và thamnhũng trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông tại Tờ trình số 10/SBCVT-VP ngày 18 tháng 06 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định công tác phối hợp phòngchống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin”.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh; Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốcCông an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị, thành; Giám đốc Doanh nghiệp/Chi nhánhdoanh nghiệp bưu chinh, viễn thông và công nghệ thông tin; Thủ trưởng các cơquan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND, TT. UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Công báo tỉnh;
- Sở Thương mại, Sở Bưu chính, Viễn thông; - Công an tỉnh, Giám đốc Bưu điện tỉnh; - UBND huyện, thị, thành phố; - Lưu KT, NC, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

QUY ĐỊNH

CÔNGTÁC PHỐI HỢP PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNGNGHỆ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30 / 2007/QĐ-UBND ngày 25/06/2007 của Ủy bannhân dân tỉnh An Giang)

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giangthống nhất việc phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soátnhằm mục tiêu “ngăn chặn kịp thời, giảm thiểu tối đa” tội phạm trộm cắpcước viễn thông quốc tế; vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạngchuyển phát; vận chuyển và sử dụng trái phép các thiết bị vô tuyến điện; kinhdoanh trái pháp luật dịch vụ điện thoại Internet, các loại thẻ điện thoại lậu;với phương trâm “chủ động phòng chống tích cực và hiệu quả trên cơ sở phốihợp liên ngành và áp dụng các giải pháp tổng hợp, đồng bộ”.

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định việcphối hợp thực hiện thanh, kiểm tra, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưuchính, viễn thông và công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là BCVT&CNTT);

2. Hoạt động sản xuất kinhdoanh của các doanh nghiệp/chi nhánh doanh nghiệp trong lĩnh vực BCVT&CNTT.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ngành cấp tỉnh: SởBưu chính, viễn thông, Công an tỉnh, Sở thương mại;

2. Các doanh nghiệp/chi nhánhdoanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh.

Chương 2:

PHỐI HỢP THỰC HIỆN

Điều 3. Nội dung, nguyêntắc thực hiện

1. Công tác phối hợp đượcthực hiện trên nguyên tắc kịp thời, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của phápluật. Quá trình phối hợp không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các đơn vịliên quan;

2. Trong công tác thanh, kiểmtra, phải lập đoàn thanh tra phối hợp giữa các sở, ngành liên quan; hạn chếviệc thanh, kiểm tra độc lập để tránh tình trạng thanh kiểm tra trùng lặp làm ảnh hưởng hoặc gây cản trở đến hoạt động củacác đơn vị sản xuất kinh doanh; chỉ tiến hành thanh kiểm tra độc lập khi pháthiện dấu hiệu vi phạm của đối tượng và có thông báo kết quả đến các sở, ngànhliên quan;

3. Trong quá trình phối hợp,việc cung cấp thông tin, các dấu hiệu nghi vấn trộm cắp cước viễn thông quốctế; kinh doanh trái pháp luật dịch vụ điện thoại Internet và các loại thẻ điệnthoại lậu; gửi, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyểnphát; vận chuyển và sử dụng trái phép các thiết bị vô tuyến điện phải được thựchiện nhanh chóng, đảm bảo bí mật và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.Thông tin phải được cung cấp bằng văn bản thể hiện trên giấy hoặc văn bản điệntử nhưng phải có chữ ký điện tử xác nhận của Thủ trưởng cơ quan cung cấp.

Điều 4. Thống nhất đầu mốithực hiện

1. Sở Bưu chính, Viễn thônglà cơ quan đầu mối tiếp nhận các thông tin về các dấu hiệu nghi vấn vận chuyểnhàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, trộm cắp cước viễnthông quốc tế;

2. Các đơn vị: Sở Bưu chính,Viễn thông; Công an tỉnh; Sở thương mại; và các doanh nghiệp/chi nhánh doanhnghiệp phải cử người có trách nhiệm phụ trách việc theo dõi, cập nhật thôngtin, làm đầu mối trong công tác phối hợp, giao nhận tài liệu, số liệu liênquan; và có thông báo cho nhau về người được cử.

Người được giao nhiệm vụ cótrách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin, kịp thời báo cáo người có thẩm quyềntrong việc xử lý thông tin, chỉ đạo công tác phối hợp.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trách nhiệm xử lý

Việc xử lý của Cơ quan quảnlý Nhà nước về các vụ trộm cắp cước viễn thông quốc tế, vận chuyển hàng lậu,hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, vận chuyển và sử dụng trái phépcác thiết bị vô tuyến điện, kinh doanh trái pháp luật dịch vụ điện thoạiInternet, các loại thẻ điện thoại lậu được thực hiện trên nguyên tắc: Vụviệc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị nào thì đơn vị đó chủtrì việc xử lý, các đơn vị khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa mình có trách nhiệm phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 6.Trách nhiệm của Sở Bưu chính, Viễn thông

1. Tăng cường năng lực, nângcao hiệu quả quản lý nhà nước về BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp các đơn vị liênquan tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý hoặc đề xuất các cơquan Nhà nước có thẩm quyền xử lý những hành vi tội phạm trộm cắp cước viễnthông quốc tế; vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyểnphát; vận chuyển và sử dụng trái phép các thiết bị vô tuyến điện; kinh doanhtrái pháp luật dịch vụ điện thoại Internet, các loại thẻ điện thoại lậu trênđịa bàn tỉnh;

3. Chủ trì hoặc tham giathanh tra, kiểm tra và xử lý đối tượng vi phạm hành chính hoặc lập hồ sơ chuyểnsang Cơ quan điều tra nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm theo quy định của LuậtThanh tra năm 2004 và Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002. Trường hợpcần sự hỗ trợ của các đơn vị quản lý chuyên ngành(Cục Tần số vô tuyến điện, CụcQuản lý Chất lượng Bưu chính,Viễn thông và Công nghệ thông tin) trong quá trìnhthanh tra, kiểm tra thì chủ trì đề nghị phối hợp;

4. Tiếp nhận Quyết định trưngcầu giám định, làm thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lậpHội đồng giám định về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Pháplệnh Giám định tư pháp ngày 29/9/2004 và Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnhGiám định tư pháp.

Điều 7. Trách nhiệm củaCông an tỉnh

1. Chủ trì công tác điều tra, xác minh và bắt giữđối tượng trộm cắp cước viễn thông quốc tế, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm trongtrường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trong trường hợp có thông báo củaSở Bưu chính, Viễn thông;

2. Đối vớicác vụ việc khác do Công an tỉnh phát hiện, trường hợp cần có sự phối hợp thìkịp thời thông báo bằng văn bản cho Sở Bưu chính, Viễn thông và các đơn vị liênquan (nếu có). Đồng thời cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan đến côngtác phối hợp theo đề nghị của đơn vị phối hợp. Trường hợp thông tin, tài liệuđang phục vụ cho quá trình điều tra, xác minh không cung cấp được thì trả lờiđơn vị phối hợp bằng văn bản.

3. Sau khi xác minh rõ đối tượng và tiến hành pháán, Công an tỉnh cần thông báo cho Sở Bưu chính, Viễn thông và các đơn vị thamgia biết nội dung phối hợp và thời gian, địa điểm tiến hành thanh tra, kiểmtra, khám xét. Tổ chức lực lượng giám sát đối tượng trong quá trình thanh tra,kiểm tra hành chính, không để đối tượng xóa dấu vết, tẩu tán phương tiện, thiếtbị, tang vật sử dụng để vi phạm. Trường hợp cần phải bảo mật thì sau khi phá áncó văn bản trả lời kết quả đến Sở Bưu chính, Viễn thông và các đơn vị liên quan.

Điều 8.Trách nhiệm của Sở Thương mại

1.Chủtrì việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý hàng lậu, hàng cấm vận chuyển qua mạng bưuchính, mạng chuyển phát;

2. Chỉ đạođơn vị trực thuộc có kế hoạch phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông trong côngtác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với các thiết bị, dịch vụviễn thông;

3. Trường hợpnhận được tin báo về vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạngchuyển phát, Sở Thương mại có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị trực thuộc kịp thờiphối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông kiểm tra, kiểm soát các túi bưu phẩm, bưukiện, kiện hàng hóa, phương tiện vận chuyển. Nếu phát hiện thấy hành vi vi phạmpháp luật thì phối hợp với Sở Bưu chinh, Viễn thông xử lý vi phạm theo quy địnhcủa pháp luật;

Điều 9. Các doanh nghiệp, Chi nhánh doanh nghiệpbưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thịsố 03/2005/CT-BBCVT ngày 28/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thôngvề đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham nhũng tronglĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; tăng cường công táchướng dẫn kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trong các khâu khai thác nghiệp vụ củamình;

2.Các doanh nghiệphoạt động trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát tăng cường công tác kiểm tra,kiểm soát hàng hoá gửi trong bưu phẩm, bưu kiện và các gói, kiện hàng khi tiếpnhận của khách hàng;

3. Trường hợp phát hiện dấuhiệu nghi vấn trộm cắp cước viễn thông quốc tế; việc kinh doanh trái phép dịchvụ điện thoại Internet, các loại thẻ điện thoại lậu; gửi, vận chuyển hàng lậu,hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, các hành vi vi phạm liên quanđến việc cung cấp, sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet, các doanhnghiệp có trách nhiệm kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu có liênquan cho Sở Bưu chính, Viễn thông và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

4. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ làm giảm thiệt hại, tác hạido hành vi vi phạm gây ra, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quancó thẩm quyền, tạo điều kiện cho cơ quan chức năng xác minh đối tượng viphạm.

5. Phối hợp giữa các doanhnghiệp với nhau và các đơn vị khác kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu, thựchiện các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật nhằm kịp thời phát hiện, thông báo choSở Bưu chính, Viễn thông về hành vi vi phạm pháp luật.

6. Kịp thời cung cấp số liệuliên quan đến hoạt động giám định theo yêu cầu của Sở Bưu chính, Viễnthông;chịu trách nhiệm về tiến độ và tính chính xác của số liệu đã cung cấp.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Sở Bưu chính,Viễn thông chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở thương mại, Các doanhnghiệp/chi nhánh doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BCVT&CNTT trên địabàn tỉnh xây dựng Kế hoạch hàng năm thực hiện Quy định này.

Điều 11. Các đơn vịtheo nhiệm vụ được phân công thực hiện việc thông báo định kỳ hàng quý (vàongày 18 tháng cuối quý) và đánh giá tổng kết cuối năm (ngày 18/11 hàng năm) đếnSở Bưu chính, Viễn thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hìnhthực hiện phòng chống tội phạm trong lĩnh vực BCVT&CNTT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh