ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2007/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 11 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHPHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ ĐƯỢC DỪNG, ĐỖ ĐỂ LÊN, XUỐNG HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng6 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtGiao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Côngchính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định về phương tiện vận tải đường bộ được dừng, đỗ để lên, xuống hàng hóatrên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hànhsau mười ngày và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ký. Nhữngquy định trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố trái với quy định này đều bãibỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủyban nhân dân quận, huyện, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

QUY ĐỊNH

VỀ PHƯƠNG TIỆNVẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ ĐƯỢC DỪNG, ĐỖ ĐỂ LÊN, XUỐNG HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐCẦN THƠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2007 củaỦy ban nhân dân thành phố)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định phương tiện vận tải đườngbộ được dừng, đỗ để lên, xuống hàng hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhâncó liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động vận chuyển hànghóa

Hoạt động vận chuyển hàng hóa phải đảm bảo thôngsuốt, trật tự, an toàn và tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 19 của Luật Giaothông đường bộ; chấp hành đúng theo biển báo hiệu và tải trọng cho phép củacầu, đường.

Việc dừng, đỗ để lên, xuống hàng hóa phải đượcquản lý chặt chẽ, thống nhất theo quy định của pháp luật.

Những trường hợp thật cần thiết phải dừng, đỗtại nơi có biển báo cấm dừng, cấm đỗ; vào đường quá tải trọng thì phải xin phépvà được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Đối với địa bàn quận Ninh Kiều

1. Một số tuyến quy định cụ thể như sau:

a. Đường Nguyễn Trãi chỉ cho phép phương tiện cótải trọng đến 05 tấn được phép dừng, đỗ để lên, xuống hàng hóa từ 21 giờ đến 5giờ sáng hôm sau.

b. Đường Nguyễn An Ninh, Châu Văn Liêm:

- Đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Phan ĐìnhPhùng cho phép phương tiện có tổng tải trọng đến 05 tấn dừng, đỗ lên xuống hànghóa;

- Đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Hòa Bình chophép xe taxi dừng, đỗ đón khách.

c. Đường Võ Văn Tần và đường Nguyễn Thái Học:

- Đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hai BàTrưng cho phép các xe chở khách du lịch (kể cả khách nghỉ ở các khách sạn)dừng, đỗ cho khách tham quan;

- Đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Hòa Bình chophép xe buýt dừng, đỗ.

d. Đường Nguyễn Văn Cừ, đường Trần Văn Khéo: cácphương tiện có tổng tải trọng đến 08 tấn được dừng, đỗ từ 22 giờ đến 5 giờ sánghôm sau.

đ. Đường Trần Phú, đường Hùng Vương, đường TrầnHưng Đạo, đường Trần Văn Hoài: các phương tiện được dừng, đỗ từ 22 giờ đến 5giờ sáng hôm sau.

e. Tuyến Quốc lộ 91B: các phương tiện được dừng,đỗ để lên, xuống hàng từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau; riêng đoạn từ Bến xeđến Trường Trung học Giao thông vận tải đường bộ Miền Nam, cho phép phương tiệndừng, đỗ thêm vào ban ngày như sau:

- Sáng từ 8 giờ đến 10 giờ;

- Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

f. Đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ số nhà 74đến ngang Sở Tài nguyên và Môi trường): các phương tiện được phép dừng, đỗ từ22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

g. Đường 3 Tháng 2 (đoạn từ Bảo hiểm Xã hộithành phố đến số nhà 36 theo hướng Cần Thơ về Đầu Sấu): các phương tiện dừng,đỗ từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

h. Đường Hòa Bình: các phương tiện có tổng tảitrọng đến 05 tấn dừng đỗ từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

i. Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (đoạn từ Cầu RạchNgỗng 2 đến Quốc lộ 91B): các phương tiện có tổng tải trọng đến 08 tấn đượcdừng, đỗ theo các giờ sau đây:

- Sáng từ 8 giờ đến 10 giờ;

- Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ;

- Tối từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

2. Đối với các tuyến đường còn lại: các phươngtiện có tổng tải trọng đến 05 tấn dừng, đỗ theo thời gian sau:

- Sáng từ 8 giờ đến 10 giờ;

- Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ;

- Tối từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

Riêng đối với phương tiện có tổng tải trọng trên05 tấn chỉ được phép dừng, đỗ lên xuống hàng hóa từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hômsau.

Điều 5. Đối với địa bàn quận Bình Thủy

1. Đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ Tòa ánnhân dân quận Bình Thủy đến cách dưới cầu Bình Thủy 150 mét): các phương tiệnđược phép dừng, đỗ từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

2. Đường Lê Hồng Phong (đoạn từ Công ty Hải sản404 đến Sân bay Trà Nóc; đoạn từ Ủy ban nhân dân phường Trà Nóc đến Nhà máy SữaCần Thơ): các phương tiện được phép dừng, đỗ từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

3. Đường Bùi Hữu Nghĩa (đoạn từ Lê Hồng Phongđến Bệnh viện Lao và bệnh phổi): các phương tiện có tổng tải trọng đến 05 tấnđược dừng, đỗ từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

4. Đường Trần Quang Diệu: các phương tiện cótổng tải trọng đến 08 tấn dừng, đỗ theo các giờ sau đây:

- Sáng từ 8 giờ đến 10 giờ;

- Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ;

- Tối từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

5. Đường tỉnh 917: các phương tiện có tổng tảitrọng đến 05 tấn dừng, đỗ theo các giờ sau đây:

- Sáng từ 8 giờ đến 10 giờ;

- Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

Điều 6. Đối với các quận, huyện còn lại

Việc dừng, đỗ để lên, xuống hàng hóa phải thựchiện đúng quy định tại Điều 19 của Luật Giao thông đường bộ và tuân thủ theo hệthống biển báo hiệu và tải trọng cho phép của cầu, đường.

Trong những trường hợp đặc biệt, cần thiết phảidừng, đỗ thì chủ phương tiện (chủ doanh nghiệp) phải làm đơn xin xác nhận của PhòngQuản lý đô thị (Phòng Hạ tầng kinh tế) và phải được sự chấp thuận bằng văn bảncủa Sở Giao thông Công chính thành phố Cần Thơ.

Điều 7. Thẩm quyền cấp phép và thời giandừng, đỗ trong các ngày lễ, Tết

1. Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Giámđốc Sở Giao thông Công chính thành phố xem xét cấp phép quá tải cầu, đường vàdừng, đỗ xe trên địa bàn thành phố trong những trường hợp cần thiết.

2. Để đảm bảo trật tự, an toàn và tránh ùn tắcgiao thông trong những ngày lễ, Tết, việc dừng, đỗ xe để lên, xuống hàng hóavào ban đêm chỉ được bắt đầu từ 24 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau đối với các tuyếnđường thuộc địa bàn quận Ninh Kiều và Bình Thủy.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Giám đốc Sở Giao thông Công chínhchịu trách nhiệm kiểm tra lại hệ thống báo hiệu giao thông, lắp đặt, bổ sung,điều chỉnh cho phù hợp với quy định này; có kế hoạch quy hoạch, xây dựng bãi đỗxe tập trung để phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa của thành phố; chỉ đạolực lượng Thanh tra Giao thông Công chính tăng cường công tác kiểm tra xử lýcác hành vi vi phạm theo đúng thẩm quyền.

Điều 9. Giám đốc Công an thành phố chỉđạo lực lượng Cảnh sát Giao thông đường bộ, Công an quận, huyện thường xuyênkiểm tra xử lý các hành vi vi phạm giao thông đường bộ.

Điều 10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận,huyện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức triển khai thực hiệnnghiêm Quy định này.

Điều 11. Các tổ chức, cá nhân tham giagiao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ phải chấp hành nghiêm nộidung Quy định này; nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.