ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2007/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 27 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀGIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊNGIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-BKH ngày 15 tháng11 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tưphát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2007; dự toán thu ngân sách năm 2007của tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 1697/QĐ-TTg ngày 28tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm2007 Chương trình Biển đông hải đảo;

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 29 tháng01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho các dự án pháttriển và phòng, chống cháy rừng U Minh Thượng từ nguồn dự phòng ngân sách Trungương năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 13tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn cho các địa phươngđể xử lý‎‎ sạt lở, các công trình đê, kè, phòng,chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm2006;

Căn cứ Thông báo số 1207/TB-BTC-NSNN ngày 23tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sáchđịa phương từ nguồn tăng thu sau quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2004 chongân sách tỉnh Kiên Giang để thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở,nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nghèo đời sống khókhăn theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông báo số 3808/TB-BKH-ĐT ngày 01tháng 06 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung vốn đầu tư năm 2007từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2006 cho tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND ngày 01tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh chỉtiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 tỉnh Kiên Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầutư tại Tờ trình số 90/TTr-SKHĐT ngày 10 tháng 07 năm 2007 về việc xin phê duyệtdanh mục công trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 trênđịa bàn tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh và giaochỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 trên địa bàn tỉnh Kiên Giangcho các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố vàcác đơn vị trực thuộc như sau:

1. Nguồn vốn tráiphiếu Chính phủ: tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 là 116.000 triệu đồng(đínhkèm danh mục chi tiết).

2. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước: tổngmức đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 điều chỉnh là 797.133 triệu đồng (đính kèmdanh mục chi tiết).

3. Nguồn thu xổ số kiến thiết: tổngmức đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 điều chỉnh là 291.500 triệu đồng (đính kèmdanh mục chi tiết).

4. Nguồn vốn vay bổ sung đầu tư: tổngmức đầu tư xây dựng dựng cơ bản năm 2007 điều chỉnh là 330.000 triệu đồng (đínhkèm danh mục chi tiết).

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho SởKế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kếhoạch; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan có tráchnhiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đảm bảo hoàn thành tốt chỉtiêu được giao.

Điều3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch vàĐầu tư; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, banngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tưchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 30/2007/QĐ-UBND về điều chỉnh và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang