UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2008/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DI DÂN, THỰC HIỆN ĐỊNH CANHĐỊNH CƯ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2007/QĐ-TTG NGÀY05/3/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN, GIAI ĐOẠN 2007- 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện địnhcanh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-UBDT ngày 08 tháng 6năm 2007 của Uỷ ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ di dânthực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2007 -2010;

Căn cứ Thông tư số 99/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 8năm 2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện công tác địnhcanh, định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 củaThủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 208/TTr-BDT ngày 19 tháng 5 năm 2008 và văn bản thẩm định số 1097/STP-VBPQ ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh một số nội dung thực hiện Chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canhđịnh cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giaiđoạn 2007 - 2010.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện,thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đàm Thành Nghị

QUY ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG THỰCHIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DI DÂN, THỰC HIỆN ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘCTHIỂU SỐ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ SỐ 33/2007/QĐ-TTG NGÀY 05/3/2007 CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN, GIAI ĐOẠN 2007 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 30/2008/QĐ-UBND , ngày 27 tháng 5 năm 2008của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng:

Quy định này áp dụng đối với hình thức thực hiện địnhcanh, định cư xen ghép theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủtướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh định cư chođồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2007 – 2010.

2. Đối tượng áp dụng:

Là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh, du cưthuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, có đủ 3 tiêu chí sau:

a) Không có đất sản xuất ổn định thuộc quyền sử dụng củahộ theo quy định của Nhà nước.

b) Nơi ở không ổn định, di chuyển chỗ ở theo nương rẫyhoặc đang sinh sống tách biệt, rải rác thành các nhóm nhỏ, xa các điểm dân cưtập trung; thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống và sinh hoạt (đườnggiao thông, điện, nước…).

c) Chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ tương tự củaNhà nước theo các Quyết định số 190/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2003; số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004; số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2.

Thực hiện chính sách phải đảm bảo nguyên tắc côngkhai, dân chủ, đúng đối tượng và phải được tiến hành từ cơ sở, xóm, bản.

Việc cấp phát, thanh toán kinh phí để thực hiện chínhsách cho các cơ quan, đơn vị và từng hộ phải chặt chẽ, đảm bảo đúng mục đích,đúng đối tượng theo quy định

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Chính sách hỗ trợ cụ thể.

1. Hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng:

Đối với các xã tiếp nhận các hộ đồng bào dân tộc thiểusố du canh, du cư đến định canh, định cư xen ghép, ngân sách Nhà nước hỗ trợcho ngân sách xã với mức 20 triệu đồng/hộ, để sử dụng vào các việc:

a) Tạo quỹ đất ở, đất sản xuất, bồi thường đất ở, đất sảnxuất cho hộ dân sở tại thu hồi để giao cho hộ định canh, định cư theo chế độ quyđịnh.

b) Phần còn lại sau khi bồi thường đất ở, đất sản xuấtđược sử dụng để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã.

2. Hỗ trợ trực tiếp hộ du canh, du cư thực hiệnđịnh canh, định cư:

a) Được giao đất ở và đất sản xuất:

- Định mức diện tích đất ở tối thiểu cho một hộ là200m2.

- Định mức diện tích đất sản xuất tối thiểu cho một hộlà 0,5 ha đất nương hoặc 0,25 ha đất ruộng lúa nước 1 vụ hoặc 0,15 ha đất ruộnglúa nước 2 vụ.

Việc tạo quỹ đất để giao cho các hộ thực hiện theophương châm như thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ởvà nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.Bên cạnh sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cần vận động các tổ chức, các doanhnghiệp, các cá nhân và cộng đồng, trước tiên là anh em dòng họ cho đất hoặcchuyển nhượng trên tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ là chính.

b) Được hỗ trợ bình quân mỗi hộ là 15 triệu đồng để sửdụng vào các việc:

- Hỗ trợ làm nhà ở mỗi hộ tối đa 7,2 triệu đồng.

- Hỗ trợ nước sinh hoạt mỗi hộ tối đa 480 nghìn đồng.

- Hỗ trợ mua lương thực 6 tháng đầu tính từ khi đến nơiđịnh canh định cư mới.

- Hỗ trợ phát triển sản xuất: các nội dung và định mứchỗ trợ áp dụng như quy định trong Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của Chươngtrình 135 (đối với phần vốn sự nghiệp).

Mức hỗ trợ cụ thể cho từng việc đối với từng hộ do Uỷban nhân dân huyện quyết định.

c) Hỗ trợ san mặt bằng tạo nền nhà mỗi hộ 1 triệu đồng.

d) Hỗ trợ di chuyển các hộ đồng bào dân tộc thiểu sốtừ nơi ở cũ đẫn nơi định canh, định cư được tính theo thực tế khi lập dự án.Mức hỗ trợ do Uỷ ban nhân dân huyện quyết định trên cơ sở căn cứ vào quãngđường thực tế di chuyển và đơn giá hiện hành áp dụng ở địa phương.

Các hộ du canh, du cư sau khi được tổ chức định canhđịnh cư được hưởng các chính sách hiện hành như người dân tại chỗ và được vayvốn của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định để phát triển sản xuất, cảithiện đời sống (theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 củaThủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bàodân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn).

Điều 4. Nguồn vốn thực hiện

- Căn cứ Quyết định phân bổ thực hiện dự toán của Uỷban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính thực hiện cấp phát có mục tiêu ngân sách cấphuyện để đảm bảo thực hiện hỗ trợ theo các nội dung và định mức quy định trongQuyết định 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Ngân sách cấp huyện đảm bảo các nhiệm vụ chi điềutra, khảo sát, lập dự án, tuyên truyền, vận động, quản lý, đo đạc, cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tộc thiểu số định canh, định cư.Nội dung và mức chi thực hiện theo các quy định hiện hành và áp dụng quy địnhvề mức chi phí quản lý Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình 135(đối với phần vốn sự nghiệp), cụ thể do Uỷ ban nhân dân huyện quyết định theothực tế công việc khi lập dự án và khả năng ngân sách địa phương.

- Uỷ ban nhân dân huyện có trách nhiệm huy động, lồngghép nguồn vốn từ các chương trình, chính sách khác để thực hiện chính sáchđịnh canh, định cư theo quy định.

Điều 5. Việc lập, phân bổ dự toán, quản lý, cấpphát, thanh toán, báo cáo kế toán và quyết toán kinh phí theo hướng dẫn tạiThông tư 99/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. nhiệm vụ của các sở, ban, ngành

1. Ban Dân tộc tỉnh: là cơ quan giúp Uỷ bannhân dân tỉnh quản lý Nhà nước đối với Chính sách hỗ trợ, di dân thực hiện địnhcanh, định cư cho đồng bào dân tôc thiểu số giai đoạn 2007 – 2010, có nhiệm vụ:

- Phối hợp với các ngành liên quan: Sở Kế hoạch và Đầutư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân huyệnxây dựng kế hoạch hàng năm trình Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo lên Trung ươngtheo quy định.

- Phối hợp với các ngành chức năng trong việc phân bổvốn, tổ chức kiểm tra, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Chính sách.

- Tổng hợp tình hình thực hiện Chính sách hàng quý,năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Trung ương theo quy định.

2. Sở Tài chính: căn cứ vào dự toán số bổ sungcó mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao, nguồn ngân sách địa phương (nếu có),vốn lồng ghép các chương trình, dự án và nguồn huy động khác, phối hợp với cácngành, các đơn vị liên quan lập dự án phân bổ dự toán chi tiết theo từng nhiệmvụ, từng huyện trình Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyếtđịnh trong dự toán ngân sách hàng năm.

3. Các ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liêm quan ở tỉnh có trách nhiệmhướng dẫn, phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Điều 7. Uỷ ban nhân dân huyện

- Căn cứ vào các quy định hiện hành của Trung ương vàcủa tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện đến các xã có đối tượng thuộc diện địnhcanh, định cư.

- Điều tra, khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt dựán định canh, định cư trên địa bàn.

Căn cứ mức kinh phí được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao vàcác đối tượng được hưởng, quyết định phân bổ cho các xã chi tiết theo từngnhiệm vụ và từng hộ được hưởng theo danh sách được phê duyệt.

- Hàng tháng, hàng quý và năm tổng hợp kết quả thựchiện báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh.

Điều 8. Uỷ ban nhân dân xã

1. Đối với xã có các hộ di chuyển

Tạo điều kiện cho các hộ di chuyển đi, giải quyếtnhững tồn tại (nếu có) của các hộ đối với nơi ở cũ.

2. Đối với xã tiếp nhận các hộ định canh định cư

- Chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trong việcquản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả của Chính sách di dân thực hiện định canh,định cư trên địa bàn theo hướng dẫn và phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.

- Trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền, vận độngnhân dân trong việc giải quyết đất ở, đất sản xuất để tiếp nhận các hộ dichuyển đến địa bàn theo quy định.

- Hàng tháng, hàng quý và năm tổng hợp kết qủa thựchiện báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện.

Điều 9. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việcthực hiện Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư trên địa bàntỉnh Thái Nguyên thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua,khen thưởng.

Đối với các hành vi vi phạm trong thực hiện chính sáchthì tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lývi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của phápluật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dâncác huyện căn cứ vào các quy định hiện hành của Chính phủ, của các bộ, ngành ởTrung ương và quy định này để tổ chức thực hiện, trong quá trình thực hiện, nếucó vướng mắc, kịp thời phản ảnh về Ban Dân tộc để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnhxem xét bổ sung cho phù hợp./.