UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 30/2011/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 08 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM ĐỂ VẬT LIỆU XÂYDỰNG, CHƯỚNG NGẠI VẬT, PHƠI NÔNG SẢN, ĐỐT RƠM RẠ TRÁI PHÉP TRÊN LÒNG, LỀ ĐƯỜNGBỘ, CẦU ĐƯỜNG BỘ THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đườngbộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Pháp Lệnh xử lý viphạm hành chính năm 2002; Pháp Lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnhxử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quy định xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc SởGiao thông vận tải Hà Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này “Quy định về trách nhiệm phối hợp quản lý và xử lý vi phạm đểvật liệu xây dựng, chướng ngại vật, phơi nông sản, đốt rơm rạ trái phép trênlòng, lề đường bộ, cầu đường bộ” thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định ngàycó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

QUY ĐỊNH

VỀTRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM ĐỂ VẬT LIỆU XÂY DỰNG, CHƯỚNG NGẠIVẬT, PHƠI NÔNG SẢN, ĐỐT RƠM RẠ TRÁI PHÉP TRÊN LÒNG, LỀ ĐƯỜNG BỘ, CẦU ĐƯỜNG BỘTHUỘC ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30 / 2011/QĐ-UBND ngày 08/12/2011 của UBND tỉnhHà Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định cụ thểtrách nhiệm phối hợp quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm để vật liệu xâydựng, chướng ngại vật, phơi nông sản, đốt rơm rạ trái phép trên lòng, lề đườngbộ, cầu đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cáccơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp quản lý và xử lý viphạm để vật liệu xây dựng, chướng ngại vật, phơi nông sản, đốt rơm rạ trái phéptrên lòng, lề đường bộ, cầu đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm phối hợpquản lý và xử lý vi phạm

1. Ủy ban nhân dân các xã,phường, thị trấn:

a) Phân công, giao nhiệm vụ vàchỉ đạo cán bộ chuyên trách, lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, Trưởngthôn xóm, tổ dân phố tuyên truyền, vận động, phát hiện, kịp thời ngăn chặn vàxử lý các vi phạm lòng, lề đường, cầu đường bộ.

b) Thực hiện ký cam kết không viphạm lòng, lề đường bộ, cầu đường bộ với các hộ dân và bố trí lực lượng, chủđộng giải toả, xử lý phát sinh ngay từ ban đầu.

c) Xử lý theo thẩm quyền hoặcphối hợp với Thanh tra giao thông, đơn vị quản lý đường xử lý các vi phạm.Trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo UBND huyện, thành phố để giải quyết.

2. Uỷ ban nhân dân huyện, thànhphố:

a) Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc,kiểm tra UBND các xã, phường, thị trấn và cơ quan chuyên môn của huyện, thànhphố trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, quản lý lòng, lề đường bộ, cầuđường bộ trên địa bàn.

b) Xử lý kịp thời các vi phạmlòng, lề đường bộ, cầu đường bộ thuộc thẩm quyền của UBND huyện, thành phố.

3. Sở Giao thông vận tải:

a) Chỉ đạo lực lượng Thanh tragiao thông, Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Namtuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ công tác quảnlý, bảo vệ lòng, lề đường bộ, cầu đường bộ.

b) Chỉ đạo Thanh tra giao thôngphối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương kiên quyếtxử lý vi phạm, lập kế hoạch giải toả vi phạm lòng, lề đường bộ, cầu đường bộ.

4. Công an tỉnh:

Chỉ đạo Công an các huyện, thànhphố, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát giao thông, Cảnhsát 113, Cảnh sát cơ động phối hợp chặt chẽ với Thanh tra giao thông, đơn vịquản lý đường, chính quyền địa phương xử lý các vi phạm lòng, lề đường bộ, cầuđường bộ.

Điều 4. Quy trình xử lý cácvi phạm

1. Xử lý các trường hợp để vậtliệu xây dựng, các chướng ngại vật trái phép trên lòng, lề đường bộ, cầu đườngbộ:

1.1. Đơn vị quản lý đường khiphát hiện vi phạm, thông báo ngay cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặcThanh tra giao thông để phối hợp lập biên bản vi phạm, yêu cầu chấm dứt hành vivi phạm; đôn đốc việc dỡ bỏ, di dời các vật chiếm dụng lòng, lề đường bộ, cầuđường bộ; đồng thời lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Thanh tragiao thông xử lý theo thẩm quyền.

1.2. Trường hợp vượt thẩm quyềncủa UBND xã, phường, thị trấn, đơn vị quản lý đường chuyển biên bản vi phạm choThanh tra giao thông để lập biên bản vi phạm hành chính và Quyết định xử phạtvi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

1.3. Trường hợp đối tượng khôngchấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

a) Thanh tra giao thông tập hợpđầy đủ hồ sơ vi phạm, chuyển hồ sơ vi phạm đề nghị Chủ tịch UBND xã, phường,thị trấn ra quyết định cưỡng chế.

b) Trường hợp UBND xã, phường,thị trấn không xử lý được, Thanh tra giao thông lập kế hoạch cưỡng chế, đề nghịChủ tịch UBND huyện, thành phố ra Quyết định cưỡng chế, giao UBND xã, phường,thị trấn tổ chức thực hiện.

c) Thanh tra giao thông phối hợpvới cơ quan thực hiện cưỡng chế (UBND xã, phường, thị trấn) tập hợp đầy đủ hồsơ, sơ đồ hiện trường sau cưỡng chế giao cho đơn vị quản lý đường, đồng thời báocáo kết quả giải quyết lên cấp trên theo quy định.

1.4. Trường hợp đối tượng viphạm không ký biên bản vi phạm.

a) Nếu đối tượng vi phạm từ chốiký biên bản vi phạm thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản. Đơnvị quản lý đường đề nghị chính quyền địa phương xử lý. Trường hợp chính quyềnđịa phương không xử lý được, đơn vị quản lý đường tập hợp biên bản vi phạmchuyển cho Thanh tra giao thông.

b) Trên cơ sở biên bản vi phạmdo đơn vị quản lý đường chuyển đến, Thanh tra giao thông tổng hợp, lập kế hoạchgiải toả vi phạm trình Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải phê duyệt và tổ chức giảitoả.

c) Trong quá trình giải toả, cáctrường hợp để vật liệu xây dựng, gỗ, đá…vi phạm không tự giác tháo dỡ, di dời,Thanh tra giao thông lập biên bản thu giữ giao cho UBND xã, phường, thị trấnquản lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Xử lý tuốt lúa, phơi rơm rạ,nông sản trên lòng lề, đường bộ, cầu đường bộ:

2.1. Đơn vị quản lý đường phốihợp với UBND các xã, phường, thị trấn lập biên bản vi phạm, yêu cầu đối tượngvi phạm di dời máy tuốt, lúa, rơm rạ ra khỏi lòng, lề đường bộ, cầu đường bộ;đồng thời ký cam kết không tái vi phạm.

2.2. Thanh tra giao thông phốihợp với công an huyện, xã, phường, thị trấn lập biên bản tạm giữ máy tuốt lúađối với trường hợp đã ký cam kết không tái vi phạm nhưng vẫn tiếp tục vi phạm,giao cho Công an huyện, thành phố quản lý xử phạt theo quy định của pháp luật.

3. Xử lý các trường hợp đốt rơmrạ trên lòng, lề đường bộ, cầu đường bộ:

Đơn vị quản lý đường phối hợpvới Công an huyện, xã, phường, thị trấn, Thanh tra giao thông kịp thời có biệnpháp ngăn chặn và xử lý các trường hợp đốt rơm rạ trên lòng, lề đường bộ, cầuđường bộ theo quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện dập tắt các đám cháyđốt rơm rạ trên lòng, lề đường bộ, cầu đường bộ và san gạt các đống rơm rạ rakhỏi lòng, lề đường, cầu đường bộ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông vận tải, Côngan tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạocác lực lượng, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giải quyết kịp thời các vướngmắc, xử lý nghiêm các vi phạm theo các quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan thông tin đạichúng: Báo Hà Nam, Đài phát thanh - Truyền hình Hà Nam, Sở Thông tin và Truyềnthông, Sở văn hoá - Thể thao và du lịch, Đài truyền thanh các huyện, thành phố,xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến quy định này để nhân dânhiểu biết, nâng cao nhận thức và nghiêm chỉnh chấp hành.

3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, giáo dục Hội viên vànhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và quy định này; trong phạmvi chức năng của mình, phối hợp chặt chẽ với Sở, ban, ngành, chính quyền cáccấp triển khai thực hiện.

4. Uỷ ban nhân dân các xã,phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, phố biến, hướng dẫn các thôn xóm, Tổdân phố, các hộ gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ và Quyđịnh này; chỉ đạo lực lượng Công an xã, phường, thị trấn phối hợp với Thanh tragiao thông, đơn vị quản lý đường kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời các vi phạmtrên địa bàn.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Trong quá trình tổ chức thựchiện, các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân kịpthời phản ánh những phát sinh, vướng mắc, những nội dung cần sửa đổi, bổ sunghoặc thay thế gửi về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dântỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.