ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁCĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀNỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sáchđối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/04/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 17/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã,phường, thị trấn;

Thực hiện Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố về mức khoán kinh phí hoạtđộng đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã,phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính và Giám đốc Sở Nội Vụ tại Tờ trình số 4004/TTrLS :STC-SNV ngày 05/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức khoánkinh phí hoạt động đối với Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, HộiLiên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở xã,phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội, như sau:

1. Mức khoán kinh phí hoạt động đốivới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nôngdân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã, phường, thị trấn theo phân loạiđơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, cụ thể:

- Xã, phường, thị trấn loại 1 là 48triệu đồng/1 tổ chức/1 năm;

- Xã, phường, thị trấn loại 2 là 44triệu đồng/1 tổ chức/1 năm;

- Xã, phường, thị trấn loại 3 là 40triệu đồng/1 tổ chức/1 năm;

Mức khoán kinh phí hoạt động (nêutrên) không bao gồm tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cấp xã và người hoạtđộng không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn.

2. Mức khoán kinh phí hoạt độngđược quy định tại khoản 1 nêu trên được sử dụng chi hoạt động thường xuyên đốivới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nôngdân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã, phường, thị trấn, với các nộidung gồm:

a) Chi phục vụ cho công tác chuyênmôn, hội nghị sơ kết, tổng kết, kỷ niệm các ngày lễ ở xã, phường, thị trấn;

b) Chi hỗ trợ hoạt động của các tổchức, đoàn thể ở thôn, tổ dân phố;

c) Hỗ trợ chi bồi dưỡng cho TrưởngBan công tác Mặt trận, Chi hội trưởng các Chi hội: Hội Cựu chiến binh, Hội Liênhiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ởthôn, tổ dân phố được hưởng mức chi bồi dưỡng như sau:

- Trưởng Ban công tác Mặt trận mứcchi là 500.000 đồng/người/tháng;

- Chi hội trưởng các Chi hội: HộiCựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Bí thư Chi Đoàn Thanhniên cộng sản Hồ Chí Minh mức chi là 250.000 đồng/người/tháng;

Căn cứ mức khoán kinh phí hoạt độngtại khoản 1 nêu trên, mức chi bồi dưỡng được xác định theo khối lượng côngviệc, nhiệm vụ được giao, thời gian thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức, đoànthể và khả năng cân đối ngân sách cấp xã nhằm hỗ trợ, động viên người tham giahoạt động có hiệu quả, đảm bảo dân chủ, công khai và hài hòa với các đối tượngkhác cùng tham gia hoạt động trên địa bàn và số lượng hộ dân của thôn, tổ dânphố.

3. UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạoxã, phường, thị trấn đảm bảo mức chi bồi dưỡng hàng tháng đối với người thamgia trực tiếp làm công tác ở các chi hội đoàn thể tại thôn, tổ dân phố.

Nguồn khoán kinh phí hoạt động đốivới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nôngdân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở xã, phường, thị trấn được cân đốitrong dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn hàng năm theo quy định của LuậtNgân sách Nhà nước.

Riêng năm 2013 nhu cầu kinh phítăng thêm đối với huyện, thị xã khó khăn (Thành phố phải bổ sung cân đối ngânsách hàng năm) ngân sách Thành phố bổ sung cho ngân sách các quận, huyện, thịxã thực hiện.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2013.

Quyết định này thay thế khoản 1Điều 1 Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND thành phố Hà Nộivề việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanhtra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bànthành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDThành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngànhThành phố có liên quan và Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND xã,phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Công an;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, PCT UBND Thành phố;
- Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Như Điều 3;
- Văn phòng: Thành ủy, ĐĐBQH&HĐND TP;
- Trung tâm Công báo; Cổng giao tiếp điện tử TP;
- CVP, các PCVP, TH, KT, VHKG, NC;
- Lưu: VT, KT(Hùng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng