ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2013/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 31 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤPKIÊM NHIỆM CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáodục;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động củaTrung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường,thị trấn ban hành kèm theo quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của BộGiáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Thông tư 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho cácTrung tâm học tập cộng đồng;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013của HĐND tỉnh Lào Cai về mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý của cácTrung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờtrình số 200/TTr-SGD &ĐT ngày 30/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp kiêmnhiệm cho cán bộ quản lý của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnhLào Cai như sau:

1. Đối tượng: Phó Giám đốc Trung tâm học tập cộngđồng.

2. Định xuất: Một Trung tâm học tập cộng đồng cókhông quá 02 Phó Giám đốc, trong đó, 01 cán bộ quản lý trường THCS hoặc trườngTiểu học trên địa bàn, 01 cán bộ Hội khuyến học hoặc công chức văn hóa xã,phường, thị trấn kiêm nhiệm.

3. Định mức phụ cấp kiêm nhiệm: Hệ số 0,2 x Mứclương tối thiểu chung theo quy định của Chính phủ.

Số tháng được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trong năm là12 tháng; tiền phụ cấp không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,phí công đoàn.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí chi trả phụ cấpkiêm nhiệm cho cán bộ quản

lý của các Trung tâm học tập cộng đồng từ nguồnkinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề hàng năm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Thời điểm thực hiện: Từ ngày 01/8/2013.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dụcvà Đào tạo, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn thực hiện Quyết địnhnày.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh