ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2013/QĐ-UBND

Tuy Hoà, ngày 10 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘTSỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾTĐỊNH SỐ 1691/2011/QĐ-UBND NGÀY 17/10/2011 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểmsoát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại tờ trìnhsố: 976/TTr-STP ngày 13 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyđịnh về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm phápluật trên địa bàn tỉnh Phú Yên được ban hành kèm theo Quyết định số1691/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi gạch đầu dòng (-) thứ 5 khoản 2 và gạchđầu dòng (-) thứ 2 điểm a khoản 3 Điều 7 về soạn thảo văn bản quy phạm phápluật của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

“2. Nhiệm vụ của cơ quan soạn thảo văn bản.

- Đánh giá tác động của quy định về thủ tục hànhchính theo các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, khi xây dựng dựthảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.

Việc đánh giá thực hiện theo biểu mẫu do Bộ trưởngBộ Tư pháp ban hành.

3. Lấy ý kiến về dự thảo văn bản

a) Lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủyban nhân dân tỉnh.

- Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủyban nhân dân tỉnh có quy định về thủ tục hành chính, cơ quan chủ trì soạn thảophải lấy ý kiến của Sở Tư pháp đối với thủ tục hành chính quy định trong dựthảo.

Hồ sơ gửi lấy ý kiến gồm: Công văn yêu cầu góp ý;Dự thảo văn bản có quy định về thủ tục hành chính; Bản đánh giá tác động củathủ tục hành chính”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 3 Điều 8 vềthẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:“1. Trách nhiệm của cơ quan soạn thảo.

a) Trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo vănbản quy phạm pháp luật, cơ quan soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo văn bản đến SởTư pháp để thẩm định. Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm:

- Công văn yêu cầu thẩm định;

- Dự thảo tờ trình để trình Ủy ban nhân dân xemxét, ban hành văn bản;

- Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

- Bản tổng hợp ý kiến và giải trình về việc tiếpthu các ý kiến góp ý về dự thảo văn bản;

- Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết liên quanđến dự thảo theo yêu cầu của cơ quan thẩm định;

- Bản đánh giá tác động về thủ tục hành chính vàbáo cáo giải trình về việc tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Tư pháp về thủ tục hànhchính trong trường hợp dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có chứa thủ tục hànhchính.

b) Thuyết trình về dự thảo khi có yêu cầu của cơquan thẩm định. Nghiên cứu tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định, chỉnh lý dựthảo và xây dựng Tờ trình chính thức để trình Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thờigửi đến cơ quan thẩm định và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Phạm vi thẩm định bao gồm:

- Sự cần thiết ban hành, đối tượng, phạm vi điềuchỉnh của dự thảo văn bản.

- Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dựthảo văn bản với hệ thống pháp luật.

- Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản.

- Thẩm định quy định về thủ tục hành chính đối vớidự thảo có chứa thủ tục hành chính.

- Cơ quan thẩm định có thể đưa ra ý kiến về tínhkhả thi của dự thảo.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của tỉnh; Chủtịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự