ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2013/QĐ-UBND

An Giang, ngày 30 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC TRÍCH TỪ CÁC KHOẢN THU HỒIPHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC THANH TRA ĐÃ THỰC NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊABÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30tháng 5 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ Quy định việc lậpdự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thuhồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiệnqua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh AnGiang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 482/TTr-STC ngày 21 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về mức trích

1. Đối với Thanh tra tỉnh:

a) Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngânsách nhà nước đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm;

b) Được trích bổ sung thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộpvào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm;

c) Được trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộpvào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.

2. Đối với Thanh tra Sở và Thanh tra cấp huyện:

a) Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngânsách nhà nước đối với số nộp đến 1 tỷ đồng/năm;

b) Được trích bổ sung thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộpvào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng/năm;

c) Được trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộpvào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 2 tỷ đồng/năm.

Điều 2. Thủ tục trích; sử dụng kinh phí được trích; lập dự toán, giao dự toánvà quyết toán kinh phí được trích

Thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính và Thanhtra Chính phủ Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinhphí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thựcnộp vào ngân sách nhà nước;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, ChánhThanh tra tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cấp tỉnh, Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh