ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2013/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 26 tháng 7 năm 2013

QUYẾTĐỊNH

BAN HÀNH QUYĐỊNH THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

ỦYBAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hộiđồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 743/TTr-SYT ngày 16 tháng 4 năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội Vụ tại Tờ trình số 327/TTr-SNV ngày 19 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hànhkèm theo Quyết định này Quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn thựcphẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

QUY ĐỊNH

THẨM QUYỀNQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định thẩm quyền của cáccơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và Ủy ban nhân dân các xã, phường,thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) trong việc thực hiện chức năngquản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. Nguyên tắc quy định thẩm quyền quản lý nhànước về an toàn thực phẩm:

1. Tuân thủ các quy định của Luật An toàn thực phẩm vàcác văn bản pháp luật hiện hành;

2. Bảo đảm sự thống nhất quản lý nhà nước về an toànthực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

3. Bảo đảm việc quản lý xuyên suốt toàn bộ quá trìnhsản xuất, kinh doanh, chế biến và tiêu thụ thực phẩm;

4. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trongviệc tham mưu và tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thựcphẩm trên địa bàn;

5. Đảm bảo nguyên tắc một cửa theo yêu cầu cải cáchhành chính, một cơ sở sản xuất, kinh doanh, một loại sản phẩm chỉ chịu sự quảnlý về an toàn thực phẩm của một cơ quan;

6. Thực hiện phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong phạm vi của tỉnh.

7. Trường hợp cùng một đối tượng quản lý, nhưng có nộidung quản lý thuộc thẩm quyền của nhiều ngành, nhiều cấp khác nhau, thì sảnphẩm kinh doanh chính chủ yếu của cơ sở thuộc ngành nào quản lý thì thẩm quyềngiải quyết thuộc ngành đó.

Điều 3. Nội dung chính trong quản lý nhà nước về antoàn thực phẩm:

1. Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sảnxuất, sơ chế, chế biến thực phẩm, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm;

2. Cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện antoàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ thực phẩm;

3. Thực hiện tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc xácnhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; xác nhận nội dung quảng cáothực phẩm;

4. Tổ chức thông tin, giáo dục truyền thông bằng nhiềuhình thức cho tất cả các nhóm đối tượng;

5. Tổ chức cấp cứu, điều tra khi xảy ra vụ ngộ độcthực phẩm, thực hiện truy nguyên nguồn gốc thực phẩm gây ngộ độc; thực hiệngiám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm.

6. Tổ chức thanh, kiểm tra việc thực hiện những quyđịnh về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụthực phẩm.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰCPHẨM

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Y tế:

1. Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Ủy bannhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;là đầu mối thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm của tỉnh;

2. Là đầu mối tổng hợp báo cáo tình hìnhan toàn thực phẩm tại địa phương cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế;

3. Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra tìnhhình an toàn thực phẩm tại địa bàn; là đầu mối giám sát mối nguy ô nhiễm thựcphẩm trên địa bàn;

4. Tổ chức quản lý và thanh tra, kiểm trasản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chếbiến, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thựcphẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ănđường phố;

5. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổchức thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với toàn bộ quá trình sản xuất,kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của các ngành khác khi có chỉ đạocủa Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thựcphẩm khi phát hiện thực phẩn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm,dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm lưu thông trên thị trường viphạm có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng; khi cósự khác biệt trong kết luận thanh tra của các sở chuyên ngành hoặc theo đề nghịcủa sở chuyên ngành;

6. Tổ chức tiếp nhận bản công bố hợp quyhoặc xác nhận công bố phù hợp an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

7. Tổ chức việc cấp giấy xác nhận nội dungquảng cáo thực phẩm đối với các thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lýtheo quy định của pháp luật;

8. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiệnan toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hình sản phẩmtheo phân cấp của Bộ Y tế và đối với những sản phẩm chưa được phân cấp cho bộ,ngành nào quản lý;

9. Chịu trách nhiệm quản lý an toàn thựcphẩm trên địa bàn; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn đối với các cơ sở sản xuất,kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ănuống và đối tượng theo phân cấp quản lý;

10. Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, chịu tráchnhiệm cấp cứu, điều tra kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm; được quyền yêucầu các sở, ngành liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin liên quan tớinguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm thuộc phạm vi quản lý và cửngười tham gia với Sở Y tế tổ chức điều tra nguyên nhân, tiến hành truy xuấtnguồn gốc và xử lý thực phẩm gây ngộ độc.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn:

1. Thanh tra, kiểm tra sản phẩm và các cơsở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn;

2. Quản lý an toàn thực phẩm đối với sảnxuất ban đầu nông, lâm, thủy sản, muối bao gồm: quá trình trồng trọt, chăn nuôi,thu hái, đánh bắt, khai thác nông lâm, thủy sản, sản xuất muối;

3. Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quátrình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuấtkhẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với ngũ cốc; thịt và các sản phẩm từ thịt; thủysản và sản phẩm từ thủy sản; rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ quả; trứng và cácsản phẩm từ trứng; sữa tươi nguyên liệu; mật ong và các sản phẩm từ mật ong;thực phẩm biến đổi gen; muối; gia vị; đường; chè; cà phê; cacao; hạt tiêu; điềuvà các nông sản thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộclĩnh vực được phân công quản lý;

4. Quản lý an toàn thực phẩm đối với cácchợ đầu mối đấu giá nông sản;

5. Tổ chức việc cấp giấy xác nhận nội dungquảng cáo thực phẩm đối với các thực phẩm trong lĩnh vực được phân công quản lý;

6. Tổ chức việc cấp giấy chứng nhận cơ sởđủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cácsản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý;

7. Tổ chức việc tập huấn kiến thức về antoàn thực phẩm cho người tiếp xúc thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quảnlý;

8. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh banhành quy trình, biểu mẫu kiểm tra, đánh giá về điều kiện bảo đảm an toàn thựcphẩm đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sảnvà muối mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa ban hành văn bản hướngdẫn;

9. Định kỳ, đột xuất báo cáo Thường trựcBan Chỉ đạo liên ngành (Sở Y tế) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Côngthương:

1. Thanh tra, kiểm tra sản phẩm và các cơsở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý của Bộ Công thương;

2. Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quátrình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanhđối với các sản phẩm rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dâu thực vật, sảnphẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng thuộc phạm viquản lý;

3. Quản lý an toàn thực phẩm đối với cácchợ, siêu thị và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm;

4. Tổ chức việc cấp giấy xác nhận nội dungquảng cáo thực phẩm đối với các thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý;

5. Tổ chức việc cấp giấy chứng nhận cơ sởđủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cácsản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý có từ 03 lao động trực tiếp trởlên;

6. Thực hiện việc kiểm tra phòng chống thựcphẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm,phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói,chứa đựng thực phẩm;

7. Tổ chức việc tập huấn kiến thức về antoàn thực phẩm cho người trực tiếp tiếp xúc thực phẩm thuộc lĩnh vực phân công quảnlý;

8. Định kỳ, đột xuất báo cáo Thường trựcBan Chỉ đạo liên ngành (Sở Y tế) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 7. Trách nhiệm quản lý an toàn thựcphẩm của Ủy ban nhân dân cấp huyện:

1. Thực hiện quản lý nhà nước về an toànthực phẩm và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về an toàn thực phẩm trênđịa bàn.

2. Tổ chức, điều hành Ban Chỉ đạo liên ngànhvề an toàn thực phẩm trên địa bàn;

3. Chỉ đạo thực hiện các quy định của Chínhphủ, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh về an toàn thực phẩm;

4. Thực hiện quản lý hoạt động sản xuất thựcphẩm nhỏ lẻ, kinh doanh thức ăn đường phố; dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dâncấp huyện cấp giấy phép đăng ký kinh doanh; căn tin, bếp ăn tập thể các trườngtrung học phổ thông, phổ thông cơ sở, tiểu học, mẫu giáo, nhà trẻ, trên địa bàn;

5. Thực hiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủđiều kiện an toàn thực phẩm đối với:

- Loại hình dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhândân cấp huyện cấp giấy phép đăng ký kinh doanh;

- Các căn tin, bếp ăn tập thể các trườngtrung học phổ thông, phổ thông cơ sở, tiểu học, mẫu giáo, nhà trẻ; nhóm trẻ tư thụctrên địa bàn;

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩmthuộc lĩnh vực ngành công thương quản lý có từ 02 lao động trở xuống (nếu cónhu cầu xin được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm);

6. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiệncác quy định của Chính phủ, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhândân cấp huyện về quản lý an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố và các cơsở dịch vụ ăn uống theo ủy quyền của cấp huyện.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dâncấp xã:

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lýnhà nước về an toàn thực phẩm và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyệnvề an toàn thực phẩm trên địa bàn, cụ thể:

a) Tổ chức, điều hành Ban Chỉ đạo liên ngànhvề an toàn thực phẩm;

b) Chỉ đạo thực hiện các quy định của Chínhphủ, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh về an toàn thực phẩm;

c) Thực hiện quản lý an toàn thực phẩm đốivới các cơ sở kinh doanh dịch vụ thức ăn đường phố và các cơ sở dịch vụ ăn uốngtheo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

d) Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cơsở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố khôngcó giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng có địa điểm kinh doanh cố định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Các Sở:Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương và các cơ quan liên quan;Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này.

Giao Sở Y tế hướng dẫn, triển khai, đôn đốcvà giám sát các Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện Quy định này. Hàng nămtổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện theo quyđịnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn,vướng mắc, các cơ quan, địa phương báo cáo bằng văn bản về Sở Y tế giải quyếthoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền./.