ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2014/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 26 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI, MỨC CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘTSỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN THỰC HIỆN TRÊNĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độđón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Căn cứ Nghị quyết số 73/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy địnhnội dung chi, mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng doỦy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh TiềnGiang;

Xét đề nghị của Giám đốc SởTài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định nội dung chi, mức chiđón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổquốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủyban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết địnhnày.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủtịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

QUY ĐỊNH

NỘIDUNG CHI, MỨC CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦYBAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀNGIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2014 củaỦy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định nộidung chi, mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủyban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện thành,thị (gọi là cấp huyện) thực hiện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cá nhân đến thăm và làmviệc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện hoặc được Ủy ban Mặt trậnTổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện đến thăm hỏi, chúc mừng, gồm:

a) Các vị lão thành cách mạng,chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũtrang;

b) Các chức sắc, chức việc tôngiáo;

c) Người có uy tín tiêu biểutrong đồng bào dân tộc thiểu số (là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ởvùng dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật củaNhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú, có nhiều công lao, đóng gópxây dựng và bảo vệ thôn, xã, địa phương nơi cư trú, được Ủy ban nhân dân xãcông nhận);

d) Các nhân sỹ, trí thức tiêubiểu (là những người có học vấn cao, hiểu biết sâu rộng về chuyên môn của mình,có sáng tạo và phát minh, có nhân cách, có uy tín xã hội luôn dành tâm huyết,trí tuệ và sức sáng tạo của mình để đóng góp vào sự phồn vinh của đất nước cũngnhư sự phát triển của tỉnh Tiền Giang) có đóng góp tích cực trong công cuộc xâydựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

đ) Người Việt Nam ở nước ngoàitiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng,bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

e) Các đồng chí lãnh đạo,nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Các đoàn đại biểu đến thămvà làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện, gồm:

a) Các đoàn đại diện lão thànhcách mạng, chiến sĩ cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũtrang;

b) Các đoàn đại diện các dântộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộcxây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

c) Các đoàn đại diện người ViệtNam ở nước ngoài có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng,bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Chương II

NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI

Điều 3.Chi tiếp xã giao

Chi đóntiếp các đoàn đại biểu và các cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trậnTổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện: Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và Hộiđồng nhân dân tỉnh về chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước.

Điều 4.Chi tặng quà lưu niệm, chúc mừng

1. Chi tặngquà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc vớicơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấphuyện:

Mức chi:Không quá 500.000 đồng/1 đại biểu

2. Chi tặngquà chúc mừng ngày Tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệmtrọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị lão thànhcách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lựclượng vũ trang, các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu,người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cựctrong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc:

Mức chi:Không quá 500.000 đồng/1 lần.

Việc tặngquà chúc mừng ngày Tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng không quá 2 lần/1năm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện tự quyết định việc chọn ngàylễ nào để tặng quà chúc mừng cho phù hợp với đặc thù của từng đối tượng.

Điều 5.Chi thăm hỏi ốm đau, chi phúng viếng, chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn

Đối với cácvị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng,anh hùng lực lượng vũ trang, các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, tríthức tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số cóđóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đạiđoàn kết dân tộc được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện:

1. Chi thămhỏi khi bị ốm đau:

a) Ủy banMặt trận Tổ quốc tỉnh: Không quá 1.500.000 đồng/người/năm;

b) Ủy banMặt trận Tổ quốc cấp huyện: Không quá 800.000 đồng/người/năm.

2. Chiphúng viếng khi qua đời:

a) Ủy banMặt trận Tổ quốc tỉnh: Không quá 1.000.000 đồng/người;

b) Ủy banMặt trận Tổ quốc cấp huyện: Không quá 500.000 đồng/người.

3. Chi hỗtrợ khi gia đình gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn):

a) Ủy banMặt trận Tổ quốc tỉnh: Không quá 1.000.000 đồng/người/năm;

b) Ủy banMặt trận Tổ quốc cấp huyện: Không quá 500.000 đồng/người/năm.

ChươngIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí bảo đảm chonội dung chi, mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng nêu trên thuộc nhiệm vụ củacấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi ngân sáchhàng năm của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện.

- Đối với phần kinh phí phátsinh năm 2014: sử dụng từ nguồn kinh phí giao không thực hiện tự chủ đã giaocho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện năm 2014 để thực hiện.

Điều 7. Việc lập dự toán,chấp hành và quyết toán kinh phí

1. Lập dự toán:

Hàng năm, vào thời gian lập dựtoán ngân sách nhà nước cho năm sau theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện căn cứ vào nhu cầu kinh phícần thiết phục vụ cho các nội dung chi được quy định tại Chương II Quyđịnh này tiến hành lập dự toán và tổng hợp chung trong dự toán ngân sáchnhà nước của cơ quan, đơn vị, gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét,trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Sử dụng và quyết toán kinhphí:

Căn cứ nguồn kinh phí đượcgiao hàng năm và tình hình thực tế của từng địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốccấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm quản lý, sửdụng kinh phí thực hiện chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừngđúng đối tượng, đúng chế độ quy định. Các khoản chi đón tiếp, thăm hỏi,chúc mừng phải công khai minh bạch, hạn chế trùng lắp về đối tượng thămhỏi, chúc mừng; người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm nếu để xảy raviệc chi tiêu sai quy định.

Điều 8. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổquốc các huyện, thành, thị căn cứ dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giaohàng năm để thực hiện chi cho phù hợp nhưng không vượt quá mức chi tại Quy địnhnày./.