ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2014/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 28 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;

Xét đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 20/TT-TTr ngày 27 tháng 10 năm 2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Nam Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Website tỉnh, Website VPUBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: Văn phòng Chính phủ, VP8, VP9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH NAM ĐỊNH (Kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa Ban tiếp công dân của tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện) và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc tiếp công dân, phục vụ công tác tiếp công dân của Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Nam Định.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Mọi hoạt động phối hợp thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân phải tuân thủ đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Hoạt động phối hợp giữa Ban tiếp công dân của tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) và các cơ quan, đơn vị có liên quan dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Việc cung cấp, trao đổi thông tin về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo phải kịp thời, đúng thời gian, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức việc thực hiện pháp luật và các quy định về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

2. Cung cấp, trao đổi thông tin, xây dựng chương trình, kế hoạch cho việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng hợp, báo cáo tình hình về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

3. Tổng kết, sơ kết rút kinh nghiệm về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; thực hiện các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và chuẩn bị tốt việc phục vụ cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Tham gia tiếp công dân, trao đổi cung cấp tài liệu để giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân mà nội dung có liên quan đến lĩnh vực ngành, địa phương mình quản lý.

3. Phối hợp, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc về khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

4. Phối hợp phục vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

5. Thực hiện các phương thức phối hợp khác theo quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

Điều 5. Trụ sở tiếp công dân tỉnh

Trụ sở tiếp công dân tỉnh Nam Định đặt tại địa chỉ số 29, đường Tô Hiệu, thành phố Nam Định do Ban tiếp công dân của tỉnh quản lý có nhiệm vụ tổ chức phục vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ hàng tháng; Ban tiếp dân của tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Thời gian tiếp công dân

1. Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng tiếp công dân mỗi tháng 01 ngày vào thứ 4 tuần thứ 2 hàng tháng, Lịch tiếp công dân được niêm yết công khai tại Trụ sở tiếp công dân và thông báo trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

2. Ban tiếp công dân tỉnh giúp Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đơn vị có liên quan tham mưu chuẩn bị những tài liệu liên quan đến các nội dung vụ việc khiếu nại, tố cáo để phục vụ Lãnh đạo tỉnh trực tiếp tiếp công dân định kỳ theo lịch hoặc đột xuất.

3. Ban tiếp công dân tỉnh thực hiện tiếp công dân thường xuyên vào những ngày làm việc trong tháng.

Điều 7. Thành phần tham gia tiếp công dân

1. Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban tiếp công dân của tỉnh có trách nhiệm tổ chức điều hành phục vụ cho việc tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh.

2. Thủ trưởng các đơn vị Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số Sở, ngành có liên quan có trách nhiệm phục vụ việc tiếp công dân của Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Khi cần thiết UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tham gia phục vụ việc tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh.

Điều 8. Chế độ giao ban, báo cáo

Chế độ giao ban, báo cáo được thực hiện hàng quý, 6 tháng, cả năm. Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và một số cơ quan có liên quan dự họp giao ban theo giấy mời của Ban tiếp công dân tỉnh hoặc Văn phòng UBND tỉnh.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Điều 9. Trách nhiệm của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm cử cán bộ thường xuyên tiếp công dân trong tất cả các ngày làm việc cùng Ban tiếp công dân theo quy định tại điều 12, Luật tiếp công dân và thực hiện các công việc sau:

1. Kịp thời nắm bắt phản ánh, kiến nghị của công dân: báo cáo những vấn đề cấp thiết của công dân khi có yêu cầu được gặp Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh để Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh sắp xếp bố trí người có thẩm quyền tiếp công dân khi cần thiết.

2. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết để phục vụ Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ theo lịch hoặc đột xuất.

3. Thông báo kết quả tiếp công dân hoặc có văn bản trả lời công dân chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp công dân của lãnh đạo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Điều 10. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo Ban tiếp dân của tỉnh thực hiện các nội dung sau:

1. Phụ trách quản lý Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

2. Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh Ban hành nội quy tiếp công dân và một số văn bản khác có liên quan đến công tác tiếp công dân.

3. Báo cáo kịp thời yêu cầu của công dân được gặp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

4. Thông báo kết quả tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi tiếp công dân chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp công dân để cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

5. Duy trì mối quan hệ với các cơ quan phối hợp về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ để bảo đảm thực hiện tốt công tác tiếp công dân.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy có trách nhiệm cử cán bộ thường xuyên tiếp công dân trong tất cả các ngày làm việc cùng Ban tiếp công dân theo quy định tại điều 12, Luật tiếp công dân phối hợp chặt chẽ với cán bộ của Ban tiếp công dân tỉnh để trao đổi thông tin về tình hình tố cáo có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng; tham gia tiếp công dân, tiếp nhận những đơn thư tố cáo về hành vi tham nhũng để báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm của Ban tiếp công dân tỉnh

1. Tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần, hướng dẫn công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Làm đầu mối xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh đúng thời hạn luật định và đúng pháp luật.

2. Giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị kế hoạch, chương trình làm việc, hồ sơ, tài liệu, các điều kiện cần thiết để Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh.

3. Bảo đảm điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho công tác tiếp công dân, phối hợp các cơ quan chức năng, Công an tỉnh, Công an thành phố, Công an phường bảo đảm an ninh, trật tự tại Trụ sở tiếp công dân.

4. Khi có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, yêu cầu cơ quan nhà nước có liên quan phối hợp giải quyết.

5. Giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kết luận, chỉ đạo của người có thẩm quyền khi tiếp công dân.

6. Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh định kỳ hàng tháng thông báo cho Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Nội chính, Tỉnh ủy, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

7. Yêu cầu cơ quan công an kịp thời xử lý những người có hành vi gây rối trật tự, vi phạm Nội quy Trụ sở tiếp công dân và có hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 13. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Giám đốc Công an tỉnh xây dựng phương án cụ thể chỉ đạo Công an thành phố và các đơn vị chức năng, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn vào các ngày tiếp công dân định kỳ theo lịch hoặc đột xuất của Lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân; các ngày tiếp công dân thường xuyên khi có yêu cầu của Ban tiếp công dân tỉnh; có biện pháp xử lý kịp thời những người vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy tiếp công dân, gây rối trật tự, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cán bộ tiếp dân, xâm phạm tài sản của Nhà nước, tập thể, cá nhân.

Điều 14. Trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị khác

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tham gia hoặc cử người có thẩm quyền tham gia phục vụ tiếp công dân cho Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Cán bộ được cử tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình để tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân có hiệu quả.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan đơn vị có liên quan

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia tiếp công dân phục vụ công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm triển khai, thực hiện Quy chế này.

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc hoặc có những điểm không phù hợp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời trao đổi, xem xét tổng hợp để trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.