ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 10 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐBÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương và đềnghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố bãi bỏ kèm theo Quyếtđịnh này 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thươngđã được công bố theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 của Ủy ban nhândân tỉnh Trà Vinh.

1. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, công nghiệpthực phẩm và công nghiệp chế biến khác, gồm: thủ tục “Cấp giấy chứng nhận đủđiều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá” và thủ tục “Cấp lại, sửa đổi, bổsung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá”.

2. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, gồm:thủ tục “Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá” và thủ tục “Cấplại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dântỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Minh Viễn