ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH PHI NÔNG NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghịđịnh số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quyhoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Xét Đơn xin giao đất đề ngày24/3/2011 (kèm hồ sơ) của Công ty TNHH Nam Giang; đề nghị của UBND huyện ThạchHà tại Tờ trình số 553/TTr-UBND ngày 01/7/2011 và đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại công văn số 2786/STN .MT-QH ngày 30/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Công tyTNHH Nam Giang (địa chỉ trụ sở chính; xóm 6, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà,tỉnh Hà Tĩnh) 580,0 m2 đất (năm trăm tám mươi métvuông đất) tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà (đất giao nằm trong số diệntích đất đã được UBND huyện Thạch Hà thu hồi tại các Quyết định 1097, 1102,1105, 1107, 1109, 1110/QĐ-UBND ngày 08/10/2010) để sử dụng vào mục đích cơ sởsản xuất kinh doanh (xây dựng Cửa hàng xăng dầu)

Thời hạn sử dụng đất: 50 (nămmươi) năm, kể từ ngày ban hành Quyết định giao đất.

Hình thức: Nhà nước giao đất có thutiền sử dụng đất.

Vị trí, ranh giới khu đất được xácđịnh theo Tờ trích đo khu đất do Trung tâm Kỹ thuật Địa chính và Công nghệthông tin Hà Tĩnh đo vẽ ngày 10/4/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày13/4/2011 và Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (tỷ lệ 1/500) được UBNDtỉnh duyệt ngày 16/5/2011.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1của Quyết định này:

- Công ty TNHH Nam Giang có tráchnhiệm thực hiện các nghĩa vụ và được hưởng các quyền lợi của người sử dụng đấttheo quy định của Luật Đất đai và các quy định khác của pháp luật hiện hành;Thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng đúng tiến độ theoGiấy chứng nhận đầu tư số 28121000116 ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh; nếu sauthời hạn 12 tháng liền mà không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đấtchậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giaođất trên thực địa thì UBND tỉnh sẽ thu hồi đất và không hoàn trả chi phí đầu tưtrên đất;

- Sở Tài nguyên và Môi trường cótrách nhiệm chủ trì phối hợp với UBND huyện Thạch Hà, UBND xã Tượng Sơn và cáccơ quan có liên quan xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa cho Công tyTNHH Nam Giang; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc thựchiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; định kỳ phối hợp với chínhquyền địa phương kiểm tra việc sử dụng đất của Công ty TNHH Nam Giang để kịpthời tham mưu cho UBND tỉnh xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định củapháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệulực từ ngày ban hành.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất HàTĩnh, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn, Giám đốc Côngty TNHH Nam Giang, Thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Sở TN và MT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn