CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 300/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 14/TTr-CP ngày 25/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Liên bang Nga (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
N
ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI LB NGA ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 300/QĐ-CTN ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Ngọc Tiến, sinh ngày 03/9/1962 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Nhà số 134, đường Kovtukha, thành phố Krasnodar

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xuân Hải, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Giới tính: Nam

2.

Trần Thị Thu Hương, sinh ngày 27/12/1991 tại LB Nga

Hiện trú tại: Nhà số 29, đường Mashinistov, thành phố Khabarovsk

Giới tính: Nữ

3.

Trần Hoàng Sơn, sinh ngày 08/10/1997 tại LB Nga

Hiện trú tại: Nhà số 29, đường Mashinistov, thành phố Khabarovsk.

Giới tính: Nam