NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi nội dung hoạt động của chi nhánh

Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanhhoạt động tại Việt Nam

____________________

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính công bố tại Lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24/5/1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 189/HĐBT ngày 15/6/1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quy chế Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ các Định chế Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1- Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được phép nhận tiền gửi không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam của cá nhân Việt Nam và pháp nhân là tổ chức Việt Nam không có quan hệ tín dụng với Ngân hàng tối đa bằng 25% vốn của Ngân hàng nguyên xứ cấp cho Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài.

2- Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam được phép nhận tiền gửi không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam của cá nhân Việt Nam và pháp nhân là tổ chức Việt Nam không có quan hệ tín dụng với Ngân hàng tối đa bằng 25% vốn điều lệ của Ngân hàng liên doanh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định tại Điều 1 của Quyết định này bị huỷ bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ các Định chế Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Tổng Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc

(Đã ký)

Đỗ Quế Lượng