ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 300/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 09/TTr-STP ngày 27/02/2019 về việc ban hành công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hoá 2014 - 2018;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018;

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1:

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và gửi đăng Công báo danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong kỳ hệ thống hoá theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ vào Danh mục văn bản tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định này:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh bãi bỏ đối với văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hoặc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bãi bỏ đối với nghị quyết của HĐND tỉnh.

b) Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh khẩn trương lập thủ tục đề nghị, soạn thảo, trình UBND tỉnh hoặc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành đối với những văn bản cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao cho phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Pháp chế, HĐND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- TT HĐND các huyện, TP;
- Đài PT-TH, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, các phòng nghiên cứu, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv66.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Nghị quyết

Số 30/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Thông qua Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

17/12/2012

 

2

Nghị quyết

Số 09/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014

Một số giải pháp tăng cường bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh.

05/05/2014

 

3

Nghị quyết

Số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

25/7/2016

 

4

Nghị quyết

Số 21/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Thông qua Đề án đầu tư phát triển KCHT, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

10/10/2016

 

5

Nghị quyết

Số 20/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

10/4/2017

 

6

Quyết định

Số 22/2007/QĐ-UBND ngày 07/8/2007

Quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ôtô hạng B1, B2 và hạng C tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý.

17/8/2007

 

7

Quyết định

Số 249/2008/QĐ-UBND ngày 27/08/2008

Về việc điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B2 quy định tại quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 7/8/2007 của UBND tỉnh.

06/9/2008

 

8

Quyết định

Số 16/2009/QĐ-UBND ngày 23/3/2009

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động xe máy kéo, rơ moóc, xe cơ giới ba bánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/4/2009

 

9

Quyết định

Số 65/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Ban hành Quy định về sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2010

 

10

Quyết định

Số 21/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013

Ban hành Quy định các tuyến đường cấm dùng, cấm đô xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông, lắp đặt, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ và cấp giấy phép đối với các trường hợp đặc biệt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

20/5/2013

 

11

Quyết định

Số 50/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013

Ban hành quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

18/11/2013

 

12

Quyết định

Số 58/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014

Ban hành Quy định giá cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/12/2014

 

13

Quyết định

Số 66/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác, bảo trì, tổ chức giao thông đường giao thông nông thôn và phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác, bảo trì các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/01/2015

 

14

Quyết định

Số 01/2015/QĐ-UBND ngày 13/01/2015

Về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2004/QĐ-UB ngày 11/01/2004 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Tập “Định mức quản lý và bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh, đường huyện tỉnh Quảng Ngãi”.

13/01/2015

 

15

Quyết định

Số 15/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015

Ban hành quy định về quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

24/4/2015

 

16

Quyết định

Số 31/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015

Ban hành quy định việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

31/7/2015

 

17

Quyết định

Số 44/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015

Ban hành Quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

06/9/2015

 

18

Quyết định

Số 05/2016/QĐ-UBND ngày 15/02/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các tuyến đường cấm dừng, cấm đỗ xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông, lắp đặt, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ và cấp giấy phép đối với các trường hợp đặc biệt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

25/02/2016

 

19

Quyết định

Số 06/2016/QĐ-UBND ngày 16/02/2016

Ban hành Định mức chi tiết kinh tế - kỹ thuật - lao động áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

26/02/2016

 

20

Quyết định

Số 08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016

Sửa đổi khoản 3 Điều 11, khoản 4 của các Điều 14, 15, 16, 23 và 24 của Quy định về quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh.

28/02/2016

 

21

Quyết định

Số 10/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016

Quy định giá cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

07/3/2016

 

22

Quyết định

Số 21/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016

Ban hành Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

29/5/2016

 

23

Quyết định

Số 47/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

Ban hành Đề án phát triển GTNT, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

20/9/2016

 

24

Quyết định

Số 61/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016

Ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phương tiện vận tải và hỗ trợ giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2017

 

25

Quyết định

Số 01/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017

Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Quy định giá cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 9/12/2014 của UBND tỉnh.

25/01/2017

 

26

Quyết định

Số 05/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017

Ban hành Quy định tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/01/2017

 

27

Quyết định

Số 44/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017

Sửa đổi một số nội dung Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh.

10/7/2017

 

28

Quyết định

Số 52/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến đường thủy nội địa Đảo Lớn - Đảo Bé và ngược lại thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

05/9/2017

 

29

Quyết định

Số 78/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017

Quy định giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đò được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2018

 

30

Quyết định

Số 03a/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh.

20/01/2018

 

31

Quyết định

Số 06/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018

Ban hành Quy định về phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động của xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

20/02/2018

 

II. LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, QUỐC PHÒNG

32

Nghị quyết

Số 06/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007

Thông qua quy định về số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn nơi có bố trí lực lượng công an chính quy.

26/7/2007

 

33

Nghị quyết

Số 02/2010/NQ-HĐND ngày 16/4/2010

Thông qua Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/4/2010

 

34

Nghị quyết

Số 38/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 16/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

22/12/2011

 

35

Nghị quyết

Số 25/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014

Về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/8/2014

 

36

Nghị quyết

Số 23/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Đề án tổ chức lực lượng dân quân trực thường xuyên bảo vệ trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020.

01/01/2017

 

37

Nghị quyết

Số 25/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Về chế độ, chính sách và phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách bảo đảm cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2017

 

38

Nghị quyết

Số 28/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2016

 

39

Nghị quyết

Số 48/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Bãi bỏ Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng -an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

 

40

Quyết định

Số 21/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007

Về việc quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn nơi có bố trí lực lượng công an chính quy.

09/8/2007

 

41

Quyết định

Số 11/2010/QĐ-UBND ngày 12/5/2010

Phê duyệt Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã; tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/5/2010

 

42

Quyết định

Số 55/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014

Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/11/2014

 

43

Quyết định

Số 47/2015/QĐ-UBND ngày 05/10/2015

Ban hành Quy định về đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành với Nhân dân trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/10/2015

 

44

Quyết định

Số 59/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016

Ban hành Đề án Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020.

01/01/2017

 

45

Quyết định

Số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

Bãi bỏ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 22/04/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

01/01/2019

 

46

Quyết định

Số 42/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2019

“Chưa có hiệu lực”

47

Chỉ thị

Số 18/2007/CT-UBND ngày 02/7/2007

Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong hội nhập kinh tế quốc tế.

12/7/2007

 

48

Chỉ thị

Số 20/2007/CT-UBND ngày 27/7/2007

Triển khai thực hiện Luật Cư trú.

7/8/2007

 

III. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

49

Quyết định

Số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007

Về việc ban hành Quy chế đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

04/02/2007

 

50

Quyết định

Số 09/2011/QĐ-UBND ngày 04/5/2011

Ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

14/05/2011

 

51

Quyết định

Số 16/2014/QĐ-UBND ngày 29/04/2014

Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại Điều 7 và Điều 13 Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

09/5/2014

 

52

Quyết định

Số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/7/2014

Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2014

 

53

Quyết định

Số 01/2018/QĐ-UBND ngày 04/01/2018

Bãi bỏ Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/01/2018

 

IV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

54

Nghị quyết

Số 04/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035- Hợp phần quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV

25/7/2016

 

55

Quyết định

Số 42/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013

Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi.

15/9/2013

 

56

Quyết định

Số 09/2014/QĐ-UBND ngày 11/03/2014

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/3/2014

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh

57

Quyết định

Số 56/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

08/01/2016

 

58

Quyết định

Số 40/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

28/8/2015

 

59

Quyết định

Số 49/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

22/9/2016

 

60

Quyết định

Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 11/11/2017

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/11/2017

 

61

Quyết định

Số 12/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

28/3/2017

 

62

Quyết định

Số 15/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017

Ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

27/4/2017

 

63

Quyết định

Số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018

Ban hành Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/4/2018

 

64

Quyết định

Số 23/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Ban hành Quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

31/8/2018

 

65

Chỉ thị

Số 20/2012/CT-UBND ngày 04/12/2012

Về việc tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

14/12/2012

 

V. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

66

Quyết định

Số 62/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/12/2014

 

67

Quyết định

Số 52/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016

Về việc ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2017

 

68

Quyết định

Số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

Về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/9/2018

 

69

Chỉ thị

Số 17/2007/CT-UBND ngày 19/6/2007

Về việc đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong quản lý sản xuất và kinh doanh.

19/6/2007

 

70

Chỉ thị

Số 16/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

04/12/2015

 

VI. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

71

Nghị quyết

Số 23/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011

Về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững ở 06 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

7/11/2011

 

72

Nghị quyết

Số 22/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014

Quy định mức thù lao hằng tháng đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

31/7/2014

 

73

Nghị quyết

Số 05/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2016

 

74

Nghị quyết

Số 18/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Quy định mức thu học phí đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

25/7/2016

 

75

Nghị quyết

Số 24/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Quy định việc bố trí và mức hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

10/10/2016

 

76

Nghị quyết

Số 37/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

24/12/2016

 

77

Nghị quyết

Số 55/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Về hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

19/12/2017

 

78

Nghị quyết

Số 58/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/12/2017

 

79

Nghị quyết

Số 11/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2018

 

80

Nghị quyết

Số 23/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Ban hành Chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

20/10/2018

 

81

Quyết định

Số 262/2008/QĐ-UBND ngày 09/9/2008

Ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo ngoại ngữ, bổ túc nghề, giáo dục định hướng và cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

19/9/2008

 

82

Quyết định

Số 24/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010

Ban hành Quy định phân cấp, cấp phát, quản lý nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/10/2010

 

83

Quyết định

Số 45/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012

Ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

21/12/2012

 

84

Quyết định

Số 16/2013/QĐ-UBND ngày 25/3/2013

Ban hành Quy chế cộng tác viên xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

05/4/2013

 

85

Quyết định

Số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014

Quy định mức thù lao hằng tháng đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/9/2014

 

86

Quyết định

Số 45/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016

Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý từ năm học 2016 -2017 đến năm học 2020 - 2021.

19/9/2016

 

87

Quyết định

Số 54/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016

Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi.

08/10/2016

 

88

Quyết định

Số 66/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

Quy định việc bố trí và mức hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

10/01/2017

 

89

Quyết định

Số 41/2017/QĐ-UBND ngày 14/6/2017

Bãi bỏ Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Ngãi.

25/6/2017

 

90

Quyết định

Số 57/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội.

15/9/2017

 

91

Quyết định

Số 12/2018/QĐ-UBND ngày 11/4/2018

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/4/2018

 

92

Quyết định

Số 13/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018

Phê duyệt Đề án hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

02/5/2018

 

93

Quyết định

Số 30/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/10/2018

 

VII. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

94

Nghị quyết

Số 04/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Quy định mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2013

 

95

Nghị quyết

Số 21/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014

Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù trong công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/8/2014

 

96

Nghị quyết

Số 06/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015

Quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/5/2015

 

97

Nghị quyết

Số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2018

 

98

Nghị quyết

Số 21/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2018

 

99

Quyết định

Số 48/2005/QĐ-UB ngày 30/3/2005

Về phê duyệt Đề án áp dụng cơ chế “một cửa” trong quan hệ giải quyết công việc giữa Sở Tư pháp với tổ chức và công dân

10/4/2005

 

100

Quyết định

Số 18/2009/QĐ-UBND ngày 30/3/2009

Giao thêm nhiệm vụ chứng thực cho Phòng Tư pháp cấp huyện

10/4/2009

 

101

Quyết định

Số 26/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012

Quy định nội dung chi và mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2013

 

102

Quyết định

Số 34/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012

Phê duyệt đề án thành lập mới, củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

25/10/2012

 

103

Quyết định

Số 04/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/01/2013

 

104

Quyết định

Số 40/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014

Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù trong công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

29/8/2014

 

105

Quyết định

Số 18/2015/QĐ-UBND ngày 13/5/2015

Quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/5/2015

 

106

Quyết định

Số 30/2015/QĐ-UBND ngày 13/7/2015

Ban hành mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2015

 

107

Quyết định

Số 02/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016

Quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

30/01/2016

 

108

Quyết định

Số 71/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về lĩnh vực đấu giá tài sản.

10/11/2017

 

109

Quyết định

Số 29/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018

Bãi bỏ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 26/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/10/2018

 

110

Chỉ thị

Số 22/2003/CT-UB ngày 31/7/2003

Về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh.

10/8/2013

 

111

Chỉ thị

Số 10/2009/CT-UBND ngày 24/6/2009

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

04/07/2009

 

112

Chỉ thị

Số 04/2011/CT-UBND ngày 28/01/2011

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

07/02/2011

 

113

Chỉ thị

Số 24/2011/CT-UBND ngày 29/8/2011

Về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

08/09/2011

 

114

Chỉ thị

Số 10/2013/CT-UBND ngày 14/6/2013

Về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác Phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

24/6/2013

 

VIII. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

115

Quyết định

Số 42/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012

Ban hành quy định về tăng cường hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

30/11/2012

 

116

Quyết định

Số 44/2012/QĐ-UBND ngày 06/12/2012

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

16/12/2012

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21/02/2019.

117

Quyết định

Số 34/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014

Ban hành Quy chế quản lý vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/7/2014

 

118

Quyết định

Số 54/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014

Ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy cập Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/11/2014

 

119

Quyết định

Số 57/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014

Ban hành Quy định về trao đổi, quản lý văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

20/11/2014

 

120

Quyết định

Số 63/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014

Ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/12/2014

 

121

Quyết định

Số 03/2015/QĐ-UBND ngày 26/01/2015

Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin điện tử trên mạng Internet thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/02/2015

 

122

Quyết định

Số 32/2015/QĐ-UBND ngày 23/07/2015

Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/8/2015

 

123

Quyết định

Số 03/2016/QĐ-UBND ngày 27/01/2016

Ban hành Quy chế quản lý dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

06/2/2016

 

124

Quyết định

Số 56/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 171/2008/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

 

125

Quyết định

Số 16/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

20/7/2018

 

126

Quyết định

Số 40/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2019

 

127

Chỉ thị

Số 16/2006/CT-UBND ngày 30/8/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2006

 

128

Chỉ thị

Số 20/2006/CT-UBND ngày 01/11/2006

Về việc thực hiện trao đổi thông tin qua mạng tin học, giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

11/11/2006

 

129

Chỉ thị

Số 09/2007/CT-UBND ngày 23/3/2007

Về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/4/2007

 

130

Chỉ thị

Số 09/2012/CT-UBND ngày 05/9/2012

Về việc tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/9/2012

 

IX. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

131

Nghị quyết

Số 24/2014/NQ-HĐND ngày 24/7/2014

Quy định một số mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

03/8/2018

 

132

Nghị quyết

Số 19/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

25/7/2016

 

133

Nghị quyết

Số 26/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Thông qua Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

10/10/2016

 

134

Nghị quyết

Số 27/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2016

 

135

Nghị quyết

Số 27/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021.

25/7/2017

 

136

Nghị quyết

Số 37/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2017

 

137

Nghị quyết

Số 25/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

20/10/2018

 

138

Quyết định

Số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

07/01/2013

 

139

Quyết định

Số 12/2013/QĐ-UBND ngày 27/02/2013

Ban hành Quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, các hội thi và mức chi tổ chức một số hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

09/3/2013

 

140

Quyết định

Số 53/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013

Ban hành Quy định về thuyên chuyển công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập và phòng giáo dục và đào tạo tại miền núi, hải đảo về đồng bằng, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/12/2013

 

141

Quyết định

Số 47/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014

Quy định một số mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng tiến độ và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2014

 

142

Quyết định

Số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

08/11/2014

 

143

Quyết định

Số 43/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

Ban hành quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

10/9/2016

 

144

Quyết định

Số 68/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2017

 

145

Quyết định

Số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Ban hành Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

10/01/2017

 

146

Quyết định

Số 59/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017

Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi.

20/9/2017

 

147

Quyết định

Số 68/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017

Quy định chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020 - 2021.

15/10/2017

 

148

Quyết định

Số 34/2018/QĐ-UBND ngày 06/11/2018

Về việc Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/11/2018

 

149

Quyết định

Số 39/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018

Bãi bỏ một số nội dung của Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo ban hành kèm theo Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

28/12/2018

 

X. LĨNH VỰC THANH TRA

150

Nghị quyết

Số 42/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

 

151

Nghị quyết

Số 43/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

 

152

Quyết định

Số 37/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014

Ban hành quy định về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi; tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo UBND tỉnh

02/8/2014

 

153

Quyết định

Số 38/2014/QĐ-UBND ngày 23/07/2014

Ban hành Quy định về thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

02/8/2014

 

154

Quyết định

Số 61/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014

Ban hành Quy chế đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/12/2014

 

155

Quyết dinh

Số 65/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014

Ban hành Quy chế phối hợp phòng ngừa và xử lý trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, có tính chất phức tạp, gay gắt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

04/01/2015

 

156

Quyết định

Số 07/2015/QĐ-UBND ngày 01/02/2015

Về việc đính chính và sửa đổi nội dung văn bản QPPL (Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ).

10/02/2015

 

157

Quyết định

Số 52/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015

Ban hành Quy định về tiếp công dân của cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và tiếp công dân của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/11/2015

 

158

Quyết định

Số 60/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016

Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở và Ban Dân tộc tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

10/12/2016

 

159

Quyết định

Số 09/2018/QĐ-UBND ngày 20/03/2018

Bãi bỏ Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/4/2018

 

XI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

160

Nghị quyết

Số 27/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011

Về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.

31/10/2011

 

161

Nghị quyết

Số 18/2012NQ-HĐND ngày 05/10/2012

Về việc thông qua quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020.

06/10/2012

 

162

Nghị quyết

Số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về việc thông qua chính sách hỗ trợ, khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 - 2020.

14/7/2013

 

163

Nghị quyết

Số 27/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Về việc quy định mức chi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

16/12/2013

 

164

Nghị quyết

Số 01/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015

Về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020.

24/4/2015

 

165

Nghị quyết

Số 02/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015

Về việc thông qua Đề án xây dựng và phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020.

24/4/2015

 

166

Nghị quyết

Số 11/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Về việc thông qua Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

25/7/2015

 

167

Nghị quyết

Số 32/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Quy định về giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/12/2015

 

168

Nghị quyết

Số 33/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012 của HĐND về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020.

21/12/2015

 

169

Nghị quyết

Số 34/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về việc thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020

21/12/2015

 

170

Nghị quyết

Số 11/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về việc thông qua Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

25/7/2016

 

171

Nghị quyết

Số 14/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 - 2020.

25/7/2016

 

172

Nghị quyết

Số 15/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh.

25/7/2016

 

173

Nghị quyết

Số 11/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Về việc sửa đổi một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi; giai đoạn 2016 - 2020.

10/4/2017

 

174

Nghị quyết

Số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc thông qua Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

25/7/2017

 

175

Nghị quyết

Số 32/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất muối tại vùng muối Sa Huỳnh tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020.

25/7/2017

 

176

Nghị quyết

Số 35/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng các loại cây hằng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2017

 

177

Nghị quyết

Số 56/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

19/12/2017

 

178

Nghị quyết

Số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020.

23/7/2018

 

179

Nghị quyết

Số 17/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

20/10/2018

 

180

Nghị quyết

Số 18/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 -2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2018

 

181

Quyết định

Số 138/2004/QĐ-UBND ngày 20/5/2004

Về việc ban hành Khung hưởng lợi và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

04/6/2004

 

182

Quyết định

Số 110/2005/QĐ-UBND ngày 16/9/2005

Về việc ban hành Quy chế quản lý giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

26/9/2005

 

183

Quyết định

Số 33/2007/QĐ-UBND ngày 24/10/2007

Về việc ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi và cơ sở nuôi tôm.

03/11/2007

 

184

Quyết định

Số 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/02/2008

Về việc phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/3/2008

 

185

Quyết định

Số 193/2008/QĐ-UBND ngày 23/7/2008

Về việc ban hành Quy định số đăng ký tàu cá do UBND cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/8/2008

 

186

Quyết định

Số 46/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009

Ban hành Quy định về phân cấp và tổ chức quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

08/10/2009

 

187

Quyết định

Số 48/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

08/10/2009

 

188

Quyết định

Số 30/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010

Ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

11/12/2012

 

189

Quyết định

Số 31/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013

Ban hành Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng cao điểm của mùa khô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/8/2013

 

190

Quyết định

Số 54/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013

Phân cấp quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho UBND các huyện, thành phố.

15/12/2013

 

191

Quyết định

Số 55/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013

Ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/12/2013

 

192

Quyết định

Số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014

Về việc quy định mức chi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

19/01/2014

 

193

Quyết định

Số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh.

21/3/2014

 

194

Quyết định

Số 30/2014/QĐ-UBND ngày 24/06/2014

Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

04/7/2014

 

195

Quyết định

Số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015

Ban hành Quy định mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc tự nguyện tham gia ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng; mức hỗ trợ để Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức bảo vệ rừng tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/2/2015

 

196

Quyết định

Số 14/2015/QĐ-UBND ngày 02/04/2015

Ban hành Quy chế về đầu tư - xây dựng và quản lý, khai thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

12/04/2015

 

197

Quyết định

Số 27/2015/QĐ-UBND ngày 19/06/2015

Ban hành Quy định thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/06/2015

 

198

Quyết định

Số 33/2015/QĐ-UBND ngày 23/07/2015

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 - 2020.

06/8/2015

 

199

Quyết định

Số 36/2015/QĐ-UBND ngày 06/08/2015

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020.

16/8/2015

 

200

Quyết định

Số 61/2015/QĐ UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy định về Giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2016

 

201

Quyết định

Số 16/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016

Ban hành Quy định về phân cấp, phân công cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thực phẩm nông lâm thủy sản và cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

07/5/2016

 

202

Quyết định

Số 41/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016

Về phân cấp thẩm quyền điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2016

 

203

Quyết định

Số 46/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

Về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

20/9/2016

 

204

Quyết định

Số 50/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

25/9/2016

 

205

Quyết định

Số 51/2016/QĐ-UBND ngày 16/9/2016

Ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

01/10/2016

 

206

Quyết định

Số 55/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016

Ban hành Quy chế Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/11/2016

 

207

Quyết định

Số 62/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016

Sửa đổi Khoản 2, Khoản 4 Điều 4 của Quy định thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh.

20/12/2016

 

208

Quyết định

Số 13/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017

Ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng cá và giá dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng tại cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

30/3/2017

 

209

Quyết định

Số 33/2017/QĐ-UBND ngày 12/5/2017

Về việc sửa đổi một số nội dung Điều 1 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

25/5/2017

 

210

Quyết định

Số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017

Ban hành Quy định mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

 

211

Quyết định

Số 58/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

Quy định chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng các loại cây hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

11/9/2017

 

212

Quyết định

Số 60/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017

Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý.

20/9/2017

 

213

Quyết định

Số 64/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017

Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu vực II và III) giai đoạn 2015-2020 tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

 

214

Quyết định

Số 02/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018

Ban hành Quy định về cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/01/2018

 

215

Quyết định

Số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2018

 

216

Quyết định

Số 35/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

01/12/2018

 

217

Quyết định

Số 37/2018/QĐ-UBND ngày 03/12/2018

Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/12/2018

 

XII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

218

Nghị quyết

Số 15/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012

Về việc thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

06/10/2012

 

219

Nghị quyết

Số 33/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014

Thông qua Đề án phân loại khu vực Vạn Tường, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

23/12/2014

 

220

Nghị quyết

Số 34/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014

Thông qua Đề án phân loại và đề nghị công nhận khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

23/12/2014

 

221

Nghị quyết

Số 12/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Thông qua đề án đề nghị công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2015

 

222

Nghị quyết

Số 13/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Thông qua Đề án phân loại và công nhận đô thị Minh Long, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

25/7/2015

 

223

Nghị quyết

Số 36/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Thông qua đề án phân loại đô thị Lý Sơn, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

21/12/2015

 

224

Nghị quyết

Số 37/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Thông qua đề án phân loại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

21/12/2015

 

225

Nghị quyết

Số 07/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

25/7/2016

 

226

Nghị quyết

Số 08/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về việc thông qua Đề án phân loại thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

25/7/2016

 

227

Nghị quyết

Số 26/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc thông qua đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

25/7/2017

 

228

Nghị quyết

Số 28/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

25/7/2017

 

229

Nghị quyết

Số 52/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/12/2017

 

230

Quyết định

Số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014

Quy chế phối hợp và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/8/2014

 

231

Quyết định

Số 49/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị trong việc phối hợp báo cáo, cung cấp số liệu về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

18/10/2014

 

232

Quyết định

Số 12/2016/QĐ-UBND ngày 17/3/2016

Quy định một số nội dung liên quan đến cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

07/3/2016

 

233

Quyết định

Số 60/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014

Ban hành bảng giá cho thuê và một số quy định cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh.

20/12/2014

 

234

Quyết định

Số 19/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/5/2016

 

235

Quyết định

Số 22/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016

Ban hành Quy định tạm thời việc bàn giao, tiếp nhận, cho thuê và bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/6/2016

 

236

Quyết định

Số 28/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016

Ban hành Quy định về việc phân công, phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

14/7/2016

 

237

Quyết định

Số 29/2016/QĐ-UBND ngày 05/7/2016

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

15/7/2016

 

238

Quyết định

Số 70/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2017

 

239

Quyết định

Số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017

Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/01/2017

 

240

Quyết định

Số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh.

21/5/2017

 

241

Quyết định

Số 47/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/8/2017

 

242

Quyết định

Số 50a/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

 

243

Quyết định

Số 10/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018

Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

01/6/2018

 

244

Quyết định

Số 14/2018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh.

01/6/2018

 

245

Quyết định

Số 17/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 50a/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh.

25/7/2018

 

246

Quyết định

Số 31/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018

Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

30/10/2018

 

247

Quyết định

Số 32/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

30/10/2018

 

XIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

248

Nghị quyết

Số 04/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015

Quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Ngãi.

24/4/2015

 

249

Nghị quyết

Số 19/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

21/12/2015

 

250

Nghị quyết

Số 21/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

21/12/2015

 

251

Nghị quyết

Số 02/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Quy định ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2016

 

252

Nghị quyết

Số 20/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Về Đề án phát triển kinh tế biển - đảo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

10/10/2016

 

253

Nghị quyết

Số 32/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

24/12/2016

 

254

Nghị quyết

Số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

10/4/2017

 

255

Nghị quyết

Số 45/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Sửa đổi nội dung của Tiểu dự án 3 tại điểm b Khoản 2 Điều 5 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh.

10/10/2017

 

256

Nghị quyết

Số 06/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 5 và Điều 6 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh.

23/7/2018

 

257

Nghị quyết

Số 26/2018/NQ-HĐND ngày 26/10/2018

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

26/10/2018

 

258

Nghị quyết

Số 27/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

24/12/2018

 

259

Nghị quyết

Số 28/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018

Về Kế hoạch đầu tư công năm 2019.

24/12/2018

 

260

Nghị quyết

Số 29/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018

Phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

24/12/2018

 

261

Nghị quyết

Số 30/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018

Phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

24/12/2018

 

262

Quyết định

Số 103/2008/QĐ-UBND ngày 19/5/2008

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

29/5/2008

 

263

Quyết định

Số 21/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015

Quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Ngãi

28/5/2015

 

264

Quyết định

Số 55/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

25/12/2015

 

265

Quyết định

Số 36/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016

Ban hành Quy định về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi.

01/8/2016

 

266

Quyết định

Số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08/2/2017

Ban hành Quy định về cơ chế lồng ghép và quản lý các nguồn vốn đầu tư thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo bền vững trên địa bàn 6 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020.

20/02/2017

 

267

Quyết định

Số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

30/6/2017

 

268

Quyết định

Số 75/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017

Sửa đổi nội dung Tiểu dự án 3 tại điểm c Khoản 2 Điều 5 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh.

20/11/2017

 

269

Quyết định

Số 81/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017

Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2018

 

270

Quyết định

Số 28/2018/QĐ-UBND ngày 04/10/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Điều 6 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh.

15/10/2018

 

271

Chỉ thị

Số 15/2010/CT-UBND ngày 20/7/2010

Về việc triển khai thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐTTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

30/7/2010

 

XIV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

272

Nghị quyết

Số 04/2010/NQ-HĐND ngày 16/04/2010

Về Đề án thực hiện xã hội hoá một số lĩnh vực của hoạt động bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

19/4/2010

 

273

Nghị quyết

Số 06/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Quảng Ngãi.

16/7/2012

 

274

Nghị quyết

Số 40/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm 2015 - 2019.

23/12/2014

 

275

Nghị quyết

Số 03/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

25/7/2016

 

276

Nghị quyết

Số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ngãi.

24/12/2016

 

277

Nghị quyết

Số 36/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

24/12/2016

 

278

Nghị quyết

Số 40/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

24/12/2016

 

279

Nghị quyết

Số 36/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2017

 

280

Nghị quyết

Số 15/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2018

 

281

Nghị quyết

Số 32/2018/NQ-HĐND ngày 26/12/2018

Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/01/2019

 

282

Quyết định

Số 251/2004/QĐ-UBND ngày 07/12/2007

Về việc ban hành quy định về ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

22/12/2004

 

283

Quyết định

Số 78/2005/QĐ-UBND ngày 29/3/2005

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

12/4/2005

 

284

Quyết định

Số 07/2010/QĐ-UBND ngày 17/3/2010

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/1/2009 của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020.

27/3/2010

 

285

Quyết định

Số 27/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010

Phê duyệt Đề án xã hội hoá một số lĩnh vực của hoạt động bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020.

28/10/2010

 

286

Quyết định

Số 11/2011/QĐ-UBND ngày 09/5/2011

Ban hành Quy định về Giải thưởng Môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/5/2011

 

287

Quyết định

Số 59/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014

Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/8/2013

 

288

Quyết định

Số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 - 2019)

01/01/2015

 

289

Quyết định

Số 20/2015/QĐ-UBND ngày 14/05/2015

Quy định về đầu tư xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

24/05/2015

 

290

Quyết định

Số 54/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015

Ban hành Quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân và quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/12/2015

 

291

Quyết định

Số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/01/2016

 

292

Quyết định

Số 09/2016/QĐ-UBND ngày 24/02/2016

Về việc sửa đổi nội dung Điều 8 Quy định về đầu tư xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh.

05/3/2016

 

293

Quyết định

Số 14/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016

Ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/5/2016

 

294

Quyết định

Số 15/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/05/2016

 

295

Quyết định

Số 34/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016

Ban hành hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai; tỷ trọng khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

08/8/2016

 

296

Quyết định

Số 56/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi và các Chi nhánh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

09/11/2016

 

297

Quyết định

Số 14/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/04/2017

 

298

Quyết định

Số 42/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017

Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/7/2017

 

299

Quyết định

Số 45/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017

Ban hành Quyết định Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/8/2017

 

300

Quyết định

Số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

 

301

Quyết định

Số 63/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017

Ban hành Quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ để xác định, thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, theo quy định của pháp luật đất đai và các khoản thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến sử dụng đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

 

302

Quyết định

Số 65/2017/QĐ-UBND ngày 26/9/2017

Ban hành quy định về cơ chế phối hợp trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

 

303

Quyết định

Số 72/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

15/11/2017

 

304

Quyết định

Số 73/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017

Sửa đổi Điều 31 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh.

20/11/2017

 

305

Quyết định

Số 79/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2018

 

306

Quyết định

Số 05/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018

Bổ sung, điều chỉnh Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 - 2019).

10/02/2018

 

307

Quyết định

Số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/8/2018

Về việc sửa đổi hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai quy định tại số thứ tự 1 Mục I Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh.

01/9/2018

 

XV. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

30S

Nghị quyết

Số 27/2005/NQ-HĐND ngày 16/7/2005

Về thành lập Sở Ngoại vụ.

16/7/2005

 

309

Nghị quyết

Số 34/2008/NQ-HĐND ngày 24/4/2008

Về việc phê chuẩn cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

04/5/2008

 

310

Nghị quyết

Số 25/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.

16/12/2013

 

311

Quyết định

Số 88/2003/QĐ-UB ngày 09/5/2003

Về việc đổi tên Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ.

24/5/2003

 

312

Quyết định

Số 34/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng và Ban Tôn giáo vào Sở Nội vụ.

10/4/2008

 

313

Quyết định

Số 35/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc hợp nhất Sở Thủy sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi để thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2008

 

314

Quyết định

Số 36/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc thành lập Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2008

 

315

Quyết định

Số 37/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2008

 

316

Quyết định

Số 38/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc thành lập Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2008

 

317

Quyết định

Số 39/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2008

 

318

Quyết định

Số 41/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi.

10/4/2008

 

319

Quyết định

Số 42/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa.

10/4/2008

 

320

Quyết định

Số 43/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh.

10/4/2008

 

321

Quyết định

Số 44/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn.

10/4/2008

 

322

Quyết định

Số 45/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ.

10/4/2008

 

323

Quyết định

Số 46/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức.

10/4/2008

 

324

Quyết định

Số 47/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành.

10/4/2008

 

325

Quyết định

Số 48/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Minh Long.

10/4/2008

 

326

Quyết định

Số 49/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tây Trà.

10/4/2008

 

327

Quyết định

Số 50/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ.

10/4/2008

 

328

Quyết định

Số 51/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng.

10/4/2008

 

329

Quyết định

Số 52/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây.

10/4/2008

 

330

Quyết định

Số 53/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà.

10/4/2008

 

331

Quyết định

Số 72/2008/QĐ-UBND ngày 07/5/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn.

17/5/2008

 

332

Quyết định

Số 09/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Quảng Ngãi.

26/01/2009

 

333

Quyết định

Số 19/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

01/5/2009

 

334

Quyết định

Số 21/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi.

01/5/2009

 

335

Quyết định

Số 23/2009/QĐ-UBND ngày 28/4/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi.

08/5/2009

 

336

Quyết định

Số 25/2009/QĐ-UBND ngày 23/5/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi.

02/6/2009

 

337

Quyết định

Số 28/2009/QĐ-UBND ngày 05/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

15/6/2009

 

338

Quyết định

Số 29/2009/QĐ-UBND ngày 05/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ngãi.

15/6/2009

 

339

Quyết định

Số 37/2009/QĐ-UBND ngày 20/7/2009

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Phát triển đô thị Vạn Tường.

30/7/2009

 

340

Quyết định

Số 39/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi.

28/8/2009

 

341

Quyết định

Số 56/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi.

10/12/2009

 

342

Quyết định

Số 16/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Quảng Ngãi.

08/7/2010

 

343

Quyết định

Số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012

Ban hành Điều lệ Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi.

09/7/2012

 

344

Quyết định

Số 45/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

05/10/2013

 

345

Quyết định

Số 46/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013

Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/10/2013

 

346

Quyết định

Số 47/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

07/10/2013

 

347

Quyết định

Số 12/2014/QĐ-UBND ngày 15/04/2014

Về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.

25/4/2014

 

348

Quyết định

Số 50/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 05/6/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2014

 

349

Quyết định

Số 51/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2014

 

350

Quyết định

Số 52/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2014

 

351

Quyết định

Số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/01/2015

Về việc sáp nhập Quỹ phát triển đất tỉnh vào Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.

05/02/2015

 

352

Quyết định

Số 16/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi.

27/4/2015

 

353

Quyết định

Số 17/2015/QĐ-UBND ngày 07/5/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

17/5/2015

 

354

Quyết định

Số 24/2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.

12/6/2015

 

355

Quyết định

Số 29/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

20/7/2015

 

356

Quyết định

Số 37/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi.

17/8/2015

 

357

Quyết định

Số 49/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

30/10/2015

 

358

Quyết định

Số 53/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi.

16/11/2015

 

359

Quyết định

Số 07/2016/QĐ-UBND ngày 16/02/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

26/02/2016

 

360

Quyết định

Số 18/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi.

07/5/2016

 

361

Quyết định

Số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi.

02/6/2016

 

362

Quyết định

Số 26/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

26/6/2016

 

363

Quyết định

Số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

09/7/2016

 

364

Quyết định

Số 30/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

16/7/2016

 

365

Quyết định

Số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi.

16/7/2016

 

366

Quyết định

Số 33/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

18/7/2016

 

367

Quyết định

Số 42/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi.

09/9/2016

 

368

Quyết định

Số 48/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

19/9/2016

 

369

Quyết định

Số 58/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi.

26/11/2016

 

370

Quyết định

Số 63/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

22/12/2016

 

371

Quyết định

Số 64/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2017

 

372

Quyết định

Số 67/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2017

 

373

Quyết định

Số 04/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi.

25/01/2017

 

374

Quyết định

Số 10/2017/QĐ-UBND ngày 15/3/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

24/3/2017

 

375

Quyết định

Số 30/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

20/5/2017

 

376

Quyết định

Số 43/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

15/7/2017

 

377

Quyết định

Số 46/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

10/8/2017

 

VI. LĨNH VỰC NỘI VỤ

378

Nghị quyết

Số 22/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011

Về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

31/10/2011

 

379

Nghị quyết

Số 01/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014

Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế.

05/5/2014

 

380

Nghị quyết

Số 06/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014

Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/5/2014

 

381

Nghị quyết

Số 32/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014

Quy định một số mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/12/2014

 

382

Nghị quyết

Số 31/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Sửa đổi, bổ sung về Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, Quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế.

21/12/2015

 

383

Nghị quyết

Số 34/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về Đề án cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

24/12/2016

 

384

Nghị quyết

Số 22/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2016/NQ- HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2018

 

385

Quyết định

Số 25/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011

Ban hành Quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày và ban hành văn bản hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.

29/10/2011

 

386

Quyết định

Số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013

Ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.

17/5/2013

 

387

Quyết định

Số 13/2014/QĐ-UBND ngày 22/4/2014

Ban hành quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

02/5/2014

 

388

Quyết định

Số 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014

Về việc quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/06/2014

 

389

Quyết định

Số 29/2014/QĐ-UBND ngày 18/6/2014

Ban hành Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế.

28/6/2014

 

390

Quyết định

Số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015

Quy định nội dung chi và mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

26/01/2015

 

391

Quyết định

Số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015

Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi.

26/6/2015

 

392

Quyết định

Số 04/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 8 và Điều 9 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế.

14/02/2016

 

393

Quyết định

Số 61/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh.

01/10/2017

 

394

Quyết định

Số 62/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017

Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

01/10/2017

 

395

Quyết định

Số 70/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017

Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

10/11/2017

 

396

Quyết định

Số 82/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

15/01/2017

 

397

Quyết định

Số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018

Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/3/2018

 

398

Quyết định

Số 19/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018

Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.

20/8/2018

 

399

Quyết định

Số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018

Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng.

01/10/2018

 

400

Quyết định

Số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

15/12/2018

 

XVII. LĨNH VỰC PHÍ, LỆ PHÍ VÀ GIÁ

401

Nghị quyết

Số 43/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Về việc ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/7/2008

 

402

Nghị quyết

Số 60/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008

Về việc ban hành phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

20/12/2008

 

403

Nghị quyết

Số 31/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về quy định mức thu và quản lý sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/12/2011

 

404

Nghị quyết

Số 32/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/12/2011

 

405

Nghị quyết

Số 17/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

14/7/2013

 

406

Nghị quyết

Số 15/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

03/8/2014

 

407

Nghị quyết

Số 28/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/12/2015

 

408

Nghị quyết

Số 29/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/12/2015

 

409

Nghị quyết

Số 30/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/12/2015

 

410

Nghị quyết

Số 10/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2016

 

411

Nghị quyết

Số 12/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Bãi bỏ Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2016

 

412

Nghị quyết

Số 02/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

413

Nghị quyết

Số 03/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

414

Nghị quyết

Số 04/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

415

Nghị quyết

Số 05/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

416

Nghị quyết

Số 06/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Khu chứng tích Sơn Mỹ.

10/4/2017

 

417

Nghị quyết

Số 07/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

418

Nghị quyết

Số 08/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

419

Nghị quyết

Số 12/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

420

Nghị quyết

Số 13/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

421

Nghị quyết

Số 14/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

422

Nghị quyết

Số 15/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

423

Nghị quyết

Số 16/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

424

Nghị quyết

Số 17/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

425

Nghị quyết

Số 18/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

426

Nghị quyết

Số 19/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

427

Nghị quyết

Số 21/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

428

Nghị quyết

Số 22/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

429

Nghị quyết

Số 23/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

430

Nghị quyết

Số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2017

 

431

Nghị quyết

Số 34/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2017

 

432

Nghị quyết

Số 47/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về phí trong lĩnh vực đấu giá quyền sử dụng đất và đấu giá tài sản.

10/10/2017

 

433

Nghị quyết

Số 49/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Bãi bỏ Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh khóa XI về việc quy định mức thu phí thoát nước thải áp dụng đối với Khu công nghiệp Quảng Phú.

10/10/2017

 

434

Nghị quyết

Số 12/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Bãi bỏ Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2018

 

435

Quyết định

Số 35/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Về việc ban hành mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

09/01/2012

 

436

Quyết định

Số 32/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

04/8/2013

 

437

Quyết định

Số 10/2014/QĐ-UBND ngày 12/3/2014

Về việc Quy định về giá tài sản tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/3/2014

 

438

Quyết định

Số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30/06/2014

Điều chỉnh, bổ sung bảng giá xe gắn máy để tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/7/2014

 

439

Quyết định

Số 41/2014/QĐ-UBND ngày 28/08/2014

Về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

07/9/2014

 

440

Quyết định

Số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11/08/2015

Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá xe ô tô, gắn máy để tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

11/8/2015

 

441

Quyết định

Số 58/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2016

 

442

Quyết định

Số 62/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2016

 

443

Quyết định

Số 32/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016

Về việc bổ sung bảng giá xe gắn máy hai bánh và xe máy điện để tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

08/7/2016

 

444

Quyết định

Số 37/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016

Về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

08/8/2016

 

445

Quyết định

Số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016

Bãi bỏ Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

18/8/2016

 

446

Quyết định

Số 63a/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

 

447

Quyết định

Số 17/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/5/2017

 

448

Quyết định

Số 18/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/5/2017

 

449

Quyết định

Số 19/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/5/2017

 

450

Quyết định

Số 20/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/5/2017

 

451

Quyết định

Số 21/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/5/2017

 

452

Quyết định

Số 22/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/5/2017

 

453

Quyết định

Số 23/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/5/2017

 

454

Quyết định

Số 24/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/5/2017

 

455

Quyết định

Số 25/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/6/2017

 

456

Quyết định

Số 26/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/6/2017

 

457

Quyết định

Số 27/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/6/2017

 

458

Quyết định

Số 28/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/6/2017

 

459

Quyết định

Số 29/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/6/2017

 

460

Quyết định

Số 34/2017/QĐ-UBND ngày 29/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/6/2017

 

461

Quyết định

Số 35/2017/QĐ-UBND ngày 29/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Khu chứng tích Sơn Mỹ.

15/6/2017

 

462

Quyết định

Số 36/2017/QĐ-UBND ngày 29/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/6/2017

 

463

Quyết định

Số 39/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/6/2017

 

464

Quyết định

Số 40/2017/QĐ-UBND ngày 14/6/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/7/2017

 

465

Quyết định

Số 53/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017

Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2017

 

466

Quyết định

Số 54/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2017

 

467

Quyết định

Số 74/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh quy định mức thu phí nước thải áp dụng đối với Khu công nghiệp Quảng Phú.

10/11/2017

 

468

Quyết định

Số 24/2018/QĐ-UBND ngày 24/8/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2017/QĐ-UB ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Quy định biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2018

 

XVIII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH

469

Nghị quyết

Số 06/2010/NQ-HĐND ngày 16/4/2010

Quy định mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiêu tiếp khách tại tỉnh Quảng Ngãi.

19/4/2010

 

470

Nghị quyết

Số 22/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi và Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

20/12/2010

 

471

Nghị quyết

Số 06/2013/NQ-HĐND ngày 13/3/2013

Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp của tỉnh Quảng Ngãi.

22/3/2013

 

472

Nghị quyết

Số 02/2014/NQ-HĐND ngày 29/04/2014

Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện thực hiện.

05/05/2014

 

473

Nghị quyết

Số 38/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013.

23/12/2014

 

474

Nghị quyết

Số 22/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014.

21/12/2015

 

475

Nghị quyết

Số 16/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2016

 

476

Nghị quyết

Số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017- năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020.

24/12/2016

 

477

Nghị quyết

Số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2017 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020.

24/12/2016

 

478

Nghị quyết

Số 41/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Khoản 2 Điều 1 Số 06/2013/NQ-HĐND ngày 13/3/2013 của HĐND tỉnh Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp của tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2017

 

479

Nghị quyết

Số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

10/4/2017

 

480

Nghị quyết

Số 29/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm.

25/7/2017

 

481

Nghị quyết

Số 33/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2017

 

482

Nghị quyết

Số 44/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

 

483

Nghị quyết

Số 46/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

 

484

Nghị quyết

Số 53/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Quy định một số nội dung và mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

19/12/2017

 

485

Nghị quyết

Số 54/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/12/2017

 

486

Nghị quyết

Số 59/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/12/2017

 

487

Nghị quyết

Số 60/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020.

19/12/2017

 

488

Nghị quyết

Số 03/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định nhiệm vụ chi về đa dạng sinh học của ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện.

23/7/2018

 

489

Nghị quyết

Số 04/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

23/7/2018

 

490

Nghị quyết

Số 05/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định về việc thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017 - 2020.

23/7/2018

 

491

Nghị quyết

Số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2018

 

492

Nghị quyết

Số 14/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Về việc sửa đổi khoản 5 Điều 2 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2017 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh.

23/7/2018

 

493

Nghị quyết

Số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường; quy định tỷ lệ chi phí quản lý chung và mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương.

20/10/2018

 

494

Nghị quyết

Số 20/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 - 2025.

20/10/2018

 

495

Nghị quyết

Số 31/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020.

24/12/2018

 

496

Quyết định

Số 13/2010/QĐ-UBND ngày 02/6/2010

Ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiêu tiếp khách tại tỉnh Quảng Ngãi.

12/6/2010

 

497

Quyết định

Số 07/2014/QĐ-UBND ngày 06/3/2014

Ban hành bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước để sử dụng vào mục đích kinh doanh, trụ sở làm việc trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

16/3/2014

 

498

Quyết định

Số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/06/2014

Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện thực hiện.

19/6/2014

 

499

Quyết định

Số 28/2015/QĐ-UBND ngày 22/6/2015

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi.

02/7/2015

 

500

Quyết định

Số 34/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015

Về việc điều chỉnh thẩm quyền xác định đơn giá cho thuê đất theo quy định tại Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh.

16/8/2015

 

501

Quyết định

Số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015

Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

09/11/2015

 

502

Quyết định

Số 35/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016

Ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/8/2016

 

503

Quyết định

Số 44/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển mục đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2016

 

504

Quyết định

Số 53/2016/QĐ-UBND ngày 22/9/2016

Ban hành Quy định thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/10/2016

 

505

Quyết định

Số 37/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017

Ban hành Quy định về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

20/6/2017

 

506

Quyết định

Số 55/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2017

 

507

Quyết định

Số 66/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017

Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/10/2017

 

508

Quyết định

Số 67/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm.

15/10/2017

 

509

Quyết định

Số 76/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2018

 

510

Quyết định

Số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi.

05/02/2018

 

511

Quyết định

Số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27/02/2018

Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/3/2018

 

512

Quyết định

Số 15/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018

Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/6/2018

 

513

Quyết định

Số 18/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

Ban hành Quy định mức chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

15/8/2018

 

514

Quyết định

Số 27/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/10/2018

 

XIX. LĨNH VỰC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

515

Nghị quyết

Số 07/2014/NQ-HĐND ngày 29/04/2014

Quy định mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/5/2014

 

516

Quyết định

Số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/05/2014

Ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

09/6/2014

 

517

Quyết định

Số 28/2014/QĐ-UBND ngày 18/06/2014

Về việc Quy định mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

28/6/2014

 

518

Quyết định

Số 33/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018

Ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/11/2018

 

519

Quyết định

Số 36/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/12/2018

 

XX. LĨNH VỰC Y TẾ

520

Nghị quyết

Số 22/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống y tế và mạng lưới khám, chữa bệnh tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

06/10/2012

 

521

Nghị quyết

Số 08/2014/NQ-HĐND ngày 29/04/2014

Về Chính sách đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và những người có trình độ sau đại học chuyên ngành y, dược đang công tác tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

05/5/2014

 

522

Nghị quyết

Số 19/2014/NQ-HĐND ngày 31/07/2014

Về việc thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014 - 2020.

03/8/2014

 

523

Nghị quyết

Số 09/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Về việc thông qua Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020.

10/4/2017

 

524

Nghị quyết

Số 40/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Chính sách hỗ trợ cho bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện trong nước và ở nước ngoài.

25/7/2017

 

525

Nghị quyết

Số 41/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

25/7/2017

 

526

Nghị quyết

Số 13/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định mức chi thù lao cho cộng tác viên tại xã tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

23/7/2018

 

527

Quyết định

Số 05/2014/QĐ-UBND ngày 27/02/2014

Quy định chế độ hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

09/3/2014

 

528

Quyết định

Số 06/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015

Về việc Quy định Chính sách đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và những người có trình độ sau đại học chuyên ngành y, dược đang công tác tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

14/02/2015

 

529

Quyết định

Số 43/2015/QĐ-UBND ngày 24/08/2015

Ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

 

530

Quyết định

Số 50/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

Ban hành quy định chính sách hỗ trợ cho Bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện trong nước và ở nước ngoài.

01/9/2017

 

531

Quyết định

Số 51/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

01/9/2017

 

XXI. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

532

Nghị quyết

Số 11/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Ngãi.

16/7/2012

 

533

Nghị quyết

Số 24/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

16/12/2013

 

534

Nghị quyết

Số 04/2014/NQ-HĐND ngày 29/04/2014

Về việc đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn và thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ.

05/5/2014

 

535

Nghị quyết

Số 17/2014/NQ-HĐND ngày 31/07/2014

Quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

03/8/2014

 

536

Nghị quyết

Số 18/2014/NQ-HĐND ngày 31/07/2014

Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

03/8/2014

 

537

Nghị quyết

Số 38/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về việc đặt tên và điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

24/12/2016

 

538

Nghị quyết

Số 38/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc thông qua Đề án phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

25/7/2017

 

539

Nghị quyết

Số 39/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc thông qua Đề án xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

25/7/2017

 

540

Nghị quyết

Số 57/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Quy định nội dung và mức chi Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng.

19/12/2017

 

541

Nghị quyết

Số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Về đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2018

 

542

Nghị quyết

Số 10/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2018

 

543

Nghị quyết

Số 24/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2018

 

544

Quyết định

Số 28/2013/QĐ-UBND ngày 24/06/2013

Ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

04/7/2013

 

545

Quyết định

Số 15/2014/QĐ-UBND ngày 25/04/2014

Về việc ban hành Quy định Tiêu chuẩn xét và công nhận Danh hiệu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/5/2014

 

546

Quyết định

Số 18/2014/QĐ-UBND ngày 28/05/2014

Về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

07/6/2014

 

547

Quyết định

Số 19/2014/QĐ-UBND ngày 28/05/2014

Về việc đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ.

07/6/2014

 

548

Quyết định

Số 20/2014/QĐ-UBND ngày 28/05/2014

Về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.

07/6/2014

 

549

Quyết định

Số 45/2014/QĐ-UBND ngày 26/09/2014

Về việc quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

06/10/2014

 

550

Quyết định

Số 46/2014/QĐ-UBND ngày 26/09/2014

Về việc quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

06/10/2014

 

551

Quyết định

Số 08/2017/QĐ-UBND ngày 01/03/2017

Về việc đặt tên và điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

15/3/2017

 

XXII. LĨNH VỰC KHÁC

552

Nghị quyết

Số 26/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Về việc thông qua Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

16/12/2013

 

553

Nghị quyết

Số 08/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Ngãi để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2018 - 2021.

23/7/2018

 

554

Quyết định

Số 04/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014

Phê duyệt Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

23/01/2014

 

555

Quyết định

Số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014

Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014 - 2020.

04/7/2014

 

556

Quyết định

Số 51/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Ngãi.

23/11/2015

 

557

Quyết định

Số 65/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021.

30/12/2016

 

558

Quyết định

Số 06/2017/QĐ-UBND ngày 06/01/2017

Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

20/02/2017

 

559

Quyết định

Số 16/2017/QĐ-UBND ngày 19/4/2017

Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

29/4/2017

 

560

Quyết định

Số 77/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan về quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

01/01/2018

 

561

Quyết định

Số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/8/2018

Ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Ngãi để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2018 - 2021.

10/8/2018

 

562

Chỉ thị

Số 14/2007/CT-UBND ngày 04/6/2007

Về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

14/6/2007

 

Tổng số: 562 văn bản (188 Nghị quyết, 358 Quyết định và 16 Chỉ thị)

 

TẬP HỆ THỐNG HÓA

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Nghị quyết

Số 30/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Thông qua Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

17/12/2012

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

2

Nghị quyết

Số 09/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014

Một số giải pháp tăng cường bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh.

05/05/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

3

Nghị quyết

Số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

25/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

4

Nghị quyết

Số 21/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Thông qua Đề án đầu tư phát triển KCHT, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

10/10/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

5

Nghị quyết

Số 20/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

6

Quyết định

Số 22/2007/QĐ-UBND ngày 07/8/2007

Quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ôtô hạng B1, B2 và hạng C tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý.

17/8/2007

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

7

Quyết định

Số 249/2008/QĐ-UBND ngày 27/08/2008

Về việc điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B2 quy định tại Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 7/8/2007 của UBND tỉnh.

06/9/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

8

Quyết định

Số 16/2009/QĐ-UBND ngày 23/3/2009

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động xe máy kéo, rơ moóc, xe cơ giới ba bánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/4/2009

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

9

Quyết định

Số 65/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Ban hành Quy định về sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2010

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

10

Quyết định

Số 21/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013

Ban hành Quy định các tuyến đường cấm dừng, cấm đỗ xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông, lắp đặt, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ và cấp giấy phép đối với các trường hợp đặc biệt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

20/5/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

11

Quyết định

Số 50/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013

Ban hành quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

18/11/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

12

Quyết định

Số 58/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014

Ban hành Quy định giá cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/12/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

13

Quyết định

Số 66/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác, bảo trì, tổ chức giao thông đường giao thông nông thôn và phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác, bảo trì các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/01/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

14

Quyết định

Số 01/2015/QĐ-UBND ngày 13/01/2015

Về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2004/QĐ-UB ngày 11/01/2004 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Tập “Định mức quản lý và bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh, đường huyện tỉnh Quảng Ngãi”.

13/01/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

15

Quyết định

Số 15/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015

Ban hành quy định về quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

24/4/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

16

Quyết định

Số 31/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015

Ban hành quy định việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

31/7/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

17

Quyết định

Số 44/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015

Ban hành Quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

06/9/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

18

Quyết định

Số 05/2016/QĐ-UBND ngày 15/02/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các tuyến đường cấm dừng, cấm đỗ xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông, lắp đặt, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ và cấp giấy phép đối với các trường hợp đặc biệt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

25/02/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

19

Quyết định

Số 06/2016/QĐ-UBND ngày 16/02/2016

Ban hành Định mức chi tiết kinh tế - kỹ thuật- lao động áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

26/02/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

20

Quyết định

Số 08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016

Sửa đổi khoản 3 Điều 11, khoản 4 của các Điều 14, 15, 16, 23 và 24 của Quy định về quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi ban hanh kèm theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh.

28/02/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

21

Quyết định

Số 10/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016

Quy định giá cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

07/3/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

22

Quyết định

Số 21/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016

Ban hành Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

29/5/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

23

Quyết định

Số 47/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

Ban hành Đề án phát triển GTNT, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

20/9/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

24

Quyết định

Số 61/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016

Ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phương tiện vận tải và hỗ trợ giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

25

Quyết định

Số 01/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017

Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Quy định giá cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 9/12/2014 của UBND tỉnh.

25/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

26

Quyết định

Số 05/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017

Ban hành Quy định tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

27

Quyết định

Số 44/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017

Sửa đổi một số nội dung Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh.

10/7/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

28

Quyết định

Số 52/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến đường thủy nội địa Đảo Lớn - Đảo Bé và ngược lại thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

05/9/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

29

Quyết định

Số 78/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017

Quy định giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đò được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

30

Quyết định

Số 03a/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh.

20/01/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

31

Quyết định

Số 06/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018

Ban hành Quy định về phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động của xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

20/02/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

II. LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, QUỐC PHÒNG

32

Nghị quyết

Số 06/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007

Thông qua quy định về số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn nơi có bố trí lực lượng công an chính quy.

26/7/2007

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

33

Nghị quyết

Số 02/2010/NQ-HĐND ngày 16/4/2010

Thông qua Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/4/2010

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

34

Nghị quyết

Số 38/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 16/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

22/12/2011

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

35

Nghị quyết

Số 25/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014

Về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/8/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

36

Nghị quyết

Số 23/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Đề án tổ chức lực lượng dân quân trực thường xuyên bảo vệ trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020.

01/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

37

Nghị quyết

Số 25/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Về chế độ, chính sách và phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách bảo đảm cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

38

Nghị quyết

Số 28/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

39

Nghị quyết

Số 48/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Bãi bỏ Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng -an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

40

Quyết định

Số 21/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007

Về việc quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn nơi có bố trí lực lượng công an chính quy.

09/8/2007

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

41

Quyết định

Số 11/2010/QĐ-UBND ngày 12/5/2010

Phê duyệt Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã; tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/5/2010

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

42

Quyết định

Số 55/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014

Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/11/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

43

Quyết định

Số 47/2015/QĐ-UBND ngày 05/10/2015

Ban hành Quy định về đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành với Nhân dân trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/10/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

44

Quyết định

Số 59/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016

Ban hành Đề án Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020.

01/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

45

Quyết định

Số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

Bãi bỏ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 22/04/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

01/01/2019

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

46

Quyết định

Số 42/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2019

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

47

Chỉ thị

Số 18/2007/CT-UBND ngày 02/7/2007

Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong hội nhập kinh tế quốc tế.

12/7/2007

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

48

Chỉ thị

Số 20/2007/CT-UBND ngày 27/7/2007

Triển khai thực hiện Luật Cư trú.

7/8/2007

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

III. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

49

Quyết định

Số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007

Về việc ban hành Quy chế đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

04/02/2007

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

50

Quyết định

Số 09/2011/QĐ-UBND ngày 04/5/2011

Ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

14/05/2011

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

51

Quyết định

Số 16/2014/QĐ-UBND ngày 29/04/2014

Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại Điều 7 và Điều 13 Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

09/5/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

52

Quyết định

Số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/7/2014

Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

53

Quyết định

Số 01/2018/QĐ-UBND ngày 04/01/2018

Bãi bỏ Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/01/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

IV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

54

Nghị quyết

Số 04/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035- Hợp phần quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV

25/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

55

Quyết định

Số 42/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013

Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi.

15/9/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

56

Quyết định

Số 09/2014/QĐ-UBND ngày 11/03/2014

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/3/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

57

Quyết định

Số 56/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

08/01/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

58

Quyết định

Số 40/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

28/8/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

59

Quyết định

Số 49/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

22/9/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

60

Quyết định

Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 11/11/2017

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/11/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

61

Quyết định

Số 12/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

28/3/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

62

Quyết định

Số 15/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017

Ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

27/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

63

Quyết định

Số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018

Ban hành Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/4/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

64

Quyết định

Số 23/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Ban hành Quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

31/8/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

65

Chỉ thị

Số 20/2012/CT-UBND ngày 04/12/2012

Về việc tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

14/12/2012

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

V. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

66

Quyết định

Số 62/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/12/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

67

Quyết định

Số 52/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016

Về việc ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

68

Quyết định

Số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

Về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/9/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

69

Chỉ thị

Số 17/2007/CT-UBND

Về việc đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong quản lý sản xuất và kinh doanh.

19/6/2007

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

70

Chỉ thị

Số 16/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

04/12/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

VI. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

71

Nghị quyết

Số 23/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011

Về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững ở 06 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

7/11/2011

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

72

Nghị quyết

Số 22/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014

Quy định mức thù lao hằng tháng đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

31/7/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

73

Nghị quyết

Số 05/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

74

Nghị quyết

Số 18/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Quy định mức thu học phí đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

25/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

75

Nghị quyết

Số 24/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Quy định việc bố trí và mức hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

10/10/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

76

Nghị quyết

Số 37/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

24/12/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

77

Nghị quyết

Số 55/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Về hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

19/12/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

78

Nghị quyết

Số 58/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/12/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

79

Nghị quyết

Số 11/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

80

Nghị quyết

Số 23/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Ban hành Chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

20/10/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

81

Quyết định

Số 262/2008/QĐ-UBND ngày 09/9/2008

Ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo ngoại ngữ, bổ túc nghề, giáo dục định hướng và cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

19/9/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

82

Quyết định

Số 24/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010

Ban hành Quy định phân cấp, cấp phát, quản lý nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/10/2010

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

83

Quyết định

Số 45/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012

Ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

21/12/2012

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

84

Quyết định

Số 16/2013/QĐ-UBND ngày 25/3/2013

Ban hành Quy chế cộng tác viên xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

05/4/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

85

Quyết định

Số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014

Quy định mức thù lao hằng tháng đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/9/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

86

Quyết định

Số 45/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016

Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

19/9/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

87

Quyết định

Số 54/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016

Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi.

08/10/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

88

Quyết định

Số 66/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

Quy định việc bố trí và mức hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

10/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

89

Quyết định

Số 41/2017/QĐ-UBND ngày 14/6/2017

Bãi bỏ Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Ngãi.

25/6/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

90

Quyết định

Số 57/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội.

15/9/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

91

Quyết định

Số 12/2018/QĐ-UBND ngày 11/4/2018

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/4/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

92

Quyết định

Số 13/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018

Phê duyệt Đề án hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

02/5/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

93

Quyết định

Số 30/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/10/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

VII. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

94

Nghị quyết

Số 04/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Quy định mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

95

Nghị quyết

Số 21/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014

Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù trong công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/8/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

96

Nghị quyết

Số 06/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015

Quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/5/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

97

Nghị quyết

Số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

98

Nghị quyết

Số 21/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

99

Quyết định

Số 48/2005/QĐ-UB ngày 30/3/2005

Về phê duyệt Đề án áp dụng cơ chế “một cửa” trong quan hệ giải quyết công việc giữa Sở Tư pháp với tổ chức và công dân.

10/4/2005

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

100

Quyết định

Số 18/2009/QĐ-UBND ngày 30/3/2009

Giao thêm nhiệm vụ chứng thực cho Phòng Tư pháp cấp huyện.

10/4/2009

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

101

Quyết định

Số 26/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012

Quy định nội dung chi và mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

102

Quyết định

Số 34/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012

Phê duyệt đề án thành lập mới, củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

25/10/2012

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

103

Quyết định

Số 04/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/01/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

104

Quyết định

Số 40/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014

Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù trong công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

29/8/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

105

Quyết định

Số 18/2015/QĐ-UBND ngày 13/5/2015

Quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/5/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

106

Quyết định

Số 30/2015/QĐ-UBND ngày 13/7/2015

Ban hành mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

107

Quyết định

Số 02/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016

Quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

30/01/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

108

Quyết định

Số 71/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về lĩnh vực đấu giá tài sản.

10/11/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

109

Quyết định

Số 29/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018

Bãi bỏ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 26/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/10/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

110

Chỉ thị

Số 22/2003/CT-UB ngày 31/7/2003

Về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh.

10/8/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

111

Chỉ thị

Số 10/2009/CT-UBND ngày 24/6/2009

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

04/07/2009

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

112

Chỉ thị

Số 04/2011/CT-UBND ngày 28/01/2011

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

07/02/2011

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

113

Chỉ thị

Số 24/2011/CT-UBND ngày 29/8/2011

Về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

08/09/2011

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

114

Chỉ thị

Số 10/2013/CT-UBND ngày 14/6/2013

Về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

24/6/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

VIII. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

115

Quyết định

Số 42/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012

Ban hành quy định về tăng cường hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

30/11/2012

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

116

Quyết định

Số 44/2012/QĐ-UBND ngày 06/12/2012

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

16/12/2012

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

117

Quyết định

Số 34/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014

Ban hành Quy chế quản lý vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/7/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

118

Quyết định

Số 54/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014

Ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy cập Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/11/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

119

Quyết định

Số 57/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014

Ban hành Quy định về trao đổi, quản lý văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

20/11/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

120

Quyết định

Số 63/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014

Ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/12/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

121

Quyết định

Số 03/2015/QĐ-UBND ngày 26/01/2015

Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin điện tử trên mạng Internet thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/02/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

122

Quyết định

Số 32/2015/QĐ-UBND ngày 23/07/2015

Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/8/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

123

Quyết định

Số 03/2016/QĐ-UBND ngày 27/01/2016

Ban hành Quy chế quản lý dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

06/2/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

124

Quyết định

Số 56/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 171/2008/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

125

Quyết định

Số 16/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

20/7/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

126

Quyết định

Số 40/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2019

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

127

Chỉ thị

Số 16/2006/CT-UBND ngày 30/8/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2006

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

128

Chỉ thị

Số 20/2006/CT-UBND ngày 01/11/2006

Về việc thực hiện trao đổi thông tin qua mạng tin học, giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

11/11/2006

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

129

Chỉ thị

Số 09/2007/CT-UBND ngày 23/3/2007

Về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/4/2007

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

130

Chỉ thị

Số 09/2012/CT-UBND ngày 05/9/2012

Về việc tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/9/2012

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

IX. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

131

Nghị quyết

Số 24/2014/NQ-HĐND ngày 24/7/2014

Quy định một số mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

03/8/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

132

Nghị quyết

Số 19/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

25/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

133

Nghị quyết

Số 26/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Thông qua Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

10/10/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

134

Nghị quyết

Số 27/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

135

Nghị quyết

Số 27/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021.

25/7/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

136

Nghị quyết

Số 37/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

137

Nghị quyết

Số 25/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

20/10/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

138

Quyết định

Số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

07/01/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

139

Quyết định

Số 12/2013/QĐ-UBND ngày 27/02/2013

Ban hành Quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, các hội thi và mức chi tổ chức một số hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

09/3/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

140

Quyết định

Số 53/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013

Ban hành Quy định về thuyên chuyển công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập và phòng giáo dục và đào tạo tại miền núi, hải đảo về đồng bằng, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/12/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

141

Quyết định

Số 47/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014

Quy định một số mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng tiến độ và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

142

Quyết định

Số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

08/11/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

143

Quyết định

Số 43/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

Ban hành quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

10/9/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

144

Quyết định

Số 68/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

145

Quyết định

Số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Ban hành Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

10/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

146

Quyết định

Số 59/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017

Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi.

20/9/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

147

Quyết định

Số 68/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017

Quy định chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020 - 2021.

15/10/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

148

Quyết định

Số 34/2018/QĐ-UBND ngày 06/11/2018

Về việc Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/11/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

149

Quyết định

Số 39/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018

Bãi bỏ một số nội dung của Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo ban hành kèm theo Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

28/12/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

X. LĨNH VỰC THANH TRA

150

Nghị quyết

Số 42/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

151

Nghị quyết

Số 43/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

152

Quyết định

Số 37/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014

Ban hành quy định về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi; tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo UBND tỉnh

02/8/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

153

Quyết định

Số 38/2014/QĐ-UBND ngày 23/07/2014

Ban hành Quy định về thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

02/8/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

154

Quyết định

Số 61/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014

Ban hành Quy chế đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/12/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

155

Quyết định

Số 65/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014

Ban hành Quy chế phối hợp phòng ngừa và xử lý trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, có tính chất phức tạp, gay gắt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

04/01/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

156

Quyết định

Số 07/2015/QĐ-UBND ngày 01/02/2015

Về việc đính chính và sửa đổi nội dung văn bản QPPL (Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND).

10/02/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

157

Quyết định

Số 52/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015

Ban hành Quy định về tiếp công dân của cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và tiếp công dân của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/11/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

158

Quyết định

Số 60/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016

Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở và Ban Dân tộc tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

10/12/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

159

Quyết định

Số 09/2018/QĐ-UBND ngày 20/03/2018

Bãi bỏ Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/4/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

XI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

160

Nghị quyết

Số 27/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011

Về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.

31/10/2011

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

161

Nghị quyết

Số 18/2012NQ-HĐND ngày 05/10/2012

Về việc thông qua quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020.

06/10/2012

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

162

Nghị quyết

Số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về việc thông qua chính sách hỗ trợ, khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 - 2020.

14/7/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

163

Nghị quyết

Số 27/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Về việc quy định mức chi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

16/12/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

164

Nghị quyết

Số 01/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015

Về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020.

24/4/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

165

Nghị quyết

Số 02/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015

Về việc thông qua Đề án xây dựng và phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020.

24/4/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

166

Nghị quyết

Số 11/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Về việc thông qua Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

25/7/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

167

Nghị quyết

Số 32/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Quy định về giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/12/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

168

Nghị quyết

Số 33/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012 của HĐND về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020.

21/12/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

169

Nghị quyết

Số 34/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về việc thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020

21/12/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

170

Nghị quyết

Số 11/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về việc thông qua Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

25/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

171

Nghị quyết

Số 14/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 - 2020.

25/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

172

Nghị quyết

Số 15/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về việc phân cấp thẩm quyền Quyết định điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh.

25/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

173

Nghị quyết

Số 11/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Về việc sửa đổi một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

174

Nghị quyết

Số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc thông qua Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

25/7/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

175

Nghị quyết

Số 32/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất muối tại vùng muối Sa Huỳnh tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020.

25/7/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

176

Nghị quyết

Số 35/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng các loại cây hằng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

177

Nghị quyết

Số 56/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

19/12/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

178

Nghị quyết

Số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020.

23/7/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

179

Nghị quyết

Số 17/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

20/10/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

180

Nghị quyết

Số 18/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

181

Quyết định

Số 138/2004/QĐ-UBND ngày 20/5/2004

Về việc ban hành Khung hưởng lợi và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

04/6/2004

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

182

Quyết định

Số 110/2005/QĐ-UBND ngày 16/9/2005

Về việc ban hành Quy chế quản lý giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

26/9/2005

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

183

Quyết định

Số 33/2007/QĐ-UBND ngày 24/10/2007

Về việc ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi và cơ sở nuôi tôm.

03/11/2007

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

184

Quyết định

Số 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/02/2008

Về việc phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/3/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

185

Quyết định

Số 193/2008/QĐ-UBND ngày 23/7/2008

Về việc ban hành Quy định số đăng ký tàu cá do UBND cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/8/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

186

Quyết định

Số 46/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009

Ban hành Quy định về phân cấp và tổ chức quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

08/10/2009

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

187

Quyết định

Số 48/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

08/10/2009

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

188

Quyết định

Số 30/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010

Ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

11/12/2012

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

189

Quyết định

Số 31/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013

Ban hành Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng cao điểm của mùa khô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/8/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

190

Quyết định

Số 54/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013

Phân cấp quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho UBND các huyện, thành phố.

15/12/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

191

Quyết định

Số 55/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013

Ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/12/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

192

Quyết định

Số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014

Về việc quy định mức chi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

19/01/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

193

Quyết định

Số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh

21/3/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

194

Quyết định

Số 30/2014/QĐ-UBND ngày 24/06/2014

Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

04/7/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

195

Quyết định

Số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015

Ban hành Quy định mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc tự nguyện tham gia ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng; mức hỗ trợ để Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức bảo vệ rừng tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/2/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

196

Quyết định

Số 14/2015/QĐ-UBND ngày 02/04/2015

Ban hành Quy chế về đầu tư - xây dựng và quản lý, khai thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

12/04/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

197

Quyết định

Số 27/2015/QĐ-UBND ngày 19/06/2015

Ban hành Quy định thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/06/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

198

Quyết định

Số 33/2015/QĐ-UBND ngày 23/07/2015

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 - 2020.

06/8/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

199

Quyết định

Số 36/2015/QĐ-UBND ngày 06/08/2015

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020.

16/8/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

200

Quyết định

Số 61/2015/QĐ UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy định về Giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

201

Quyết định

Số 16/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016

Ban hành Quy định về phân cấp, phân công cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thực phẩm nông lâm thủy sản và cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

07/5/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

202

Quyết định

Số 41/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016

Về phân cấp thẩm quyền điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

203

Quyết định

Số 46/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

Về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

20/9/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

204

Quyết định

Số 50/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

25/9/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

205

Quyết định

Số 51/2016/QĐ-UBND ngày 16/9/2016

Ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

01/10/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

206

Quyết định

Số 55/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016

Ban hành Quy chế Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/11/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

207

Quyết định

Số 62/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016

Sửa đổi Khoản 2, Khoản 4 Điều 4 của Quy định thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh.

20/12/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

208

Quyết định

Số 13/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017

Ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng cá và giá dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng tại cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

30/3/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

209

Quyết định

Số 33/2017/QĐ-UBND ngày 12/5/2017

Về việc sửa đổi một số nội dung Điều 1 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

25/5/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

210

Quyết định

Số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017

Ban hành Quy định mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

211

Quyết định

Số 58/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

Quy định chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng các loại cây hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

11/9/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

212

Quyết định

Số 60/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017

Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý.

20/9/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

213

Quyết định

Số 64/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017

Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu vực II và III) giai đoạn 2015-2020 tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

214

Quyết định

Số 02/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018

Ban hành Quy định về cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/01/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

215

Quyết định

Số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

216

Quyết định

Số 35/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

01/12/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

217

Quyết định

Số 37/2018/QĐ-UBND ngày 03/12/2018

Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/12/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

XII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

218

Nghị quyết

Số 15/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012

Về việc thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

06/10/2012

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

219

Nghị quyết

Số 33/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014

Thông qua Đề án phân loại khu vực Vạn Tường, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

23/12/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

220

Nghị quyết

Số 34/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014

Thông qua Đề án phân loại và đề nghị công nhận khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

23/12/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

221

Nghị quyết

Số 12/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Thông qua đề án đề nghị công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

222

Nghị quyết

Số 13/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Thông qua Đề án phân loại và công nhận đô thị Minh Long, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

25/7/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

223

Nghị quyết

Số 36/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Thông qua đề án phân loại đô thị Lý Sơn, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

21/12/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

224

Nghị quyết

Số 37/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Thông qua đề án phân loại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

21/12/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

225

Nghị quyết

Số 07/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

25/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

226

Nghị quyết

Số 08/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về việc thông qua Đề án phân loại thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

25/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

227

Nghị quyết

Số 26/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc thông qua đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

25/7/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

228

Nghị quyết

Số 28/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

25/7/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

229

Nghị quyết

Số 52/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/12/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

230

Quyết định

Số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014

Quy chế phối hợp và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/8/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

231

Quyết định

Số 49/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị trong việc phối hợp báo cáo, cung cấp số liệu về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

18/10/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

232

Quyết định

Số 12/2016/QĐ-UBND ngày 17/3/2016

Quy định một số nội dung liên quan đến cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

07/3/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

233

Quyết định

Số 60/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014

Ban hành bảng giá cho thuê và một số quy định cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh.

20/12/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

234

Quyết định

Số 19/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/5/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

235

Quyết định

Số 22/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016

Ban hành Quy định tạm thời việc bàn giao, tiếp nhận, cho thuê và bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/6/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

236

Quyết định

Số 28/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016

Ban hành Quy định về việc phân công, phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

14/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

237

Quyết định

Số 29/2016/QĐ-UBND ngày 05/7/2016

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

15/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

238

Quyết định

Số 70/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

239

Quyết định

Số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017

Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

240

Quyết định

Số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh.

21/5/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

241

Quyết định

Số 47/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/8/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

242

Quyết định

Số 50a/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

243

Quyết định

Số 10/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018

Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

01/6/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

244

Quyết định

Số 14/2018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh.

01/6/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

245

Quyết định

Số 17/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 50a/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh.

25/7/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

246

Quyết định

Số 31/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018

Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

30/10/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

247

Quyết định

Số 32/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

30/10/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

XIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

248

Nghị quyết

Số 04/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015

Quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Ngãi.

24/4/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

249

Nghị quyết

Số 19/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

21/12/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

250

Nghị quyết

Số 21/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

21/12/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

251

Nghị quyết

Số 02/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Quy định ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

252

Nghị quyết

Số 20/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Về Đề án phát triển kinh tế biển - đảo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

10/10/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

253

Nghị quyết

Số 32/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

24/12/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

254

Nghị quyết

Số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

255

Nghị quyết

Số 45/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Sửa đổi nội dung của Tiểu dự án 3 tại điểm b Khoản 2 Điều 5 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh.

10/10/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

256

Nghị quyết

Số 06/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 5 và Điều 6 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh.

23/7/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

257

Nghị quyết

Số 26/2018/NQ-HĐND ngày 26/10/2018

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

26/10/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

258

Nghị quyết

Số 27/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

24/12/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

259

Nghị quyết

Số 28/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018

Về Kế hoạch đầu tư công năm 2019.

24/12/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

260

Nghị quyết

Số 29/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018

Phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

24/12/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

261

Nghị quyết

Số 30/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018

Phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

24/12/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

262

Quyết định

Số 103/2008/QĐ-UBND ngày 19/5/2008

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

29/5/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

263

Quyết định

Số 21/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015

Quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Ngãi

28/5/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

264

Quyết định

Số 55/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

25/12/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

265

Quyết định

Số 36/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016

Ban hành Quy định về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi.

01/8/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

266

Quyết định

Số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08/2/2017

Ban hành Quy định về cơ chế lồng ghép và quản lý các nguồn vốn đầu tư thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo bền vững trên địa bàn 6 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020.

20/02/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

267

Quyết định

Số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

30/6/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

268

Quyết định

Số 75/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017

Sửa đổi nội dung Tiểu dự án 3 tại điểm c Khoản 2 Điều 5 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh.

20/11/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

269

Quyết định

Số 81/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017

Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

270

Quyết định

Số 28/2018/QĐ-UBND ngày 04/10/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Điều 6 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh.

15/10/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

271

Chỉ thị

Số 15/2010/CT-UBND ngày 20/7/2010

Về việc triển khai thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐTTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

30/7/2010

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

XIV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

272

Nghị quyết

Số 04/2010/NQ-HĐND ngày 16/04/2010

Về Đề án thực hiện xã hội hoá một số lĩnh vực của hoạt động bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

19/4/2010

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

273

Nghị quyết

Số 06/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Quảng Ngãi.

16/7/2012

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

274

Nghị quyết

Số 40/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm 2015 - 2019.

23/12/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

275

Nghị quyết

Số 03/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

25/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

276

Nghị quyết

Số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ngãi.

24/12/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

277

Nghị quyết

Số 36/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

24/12/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

278

Nghị quyết

Số 40/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

24/12/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

279

Nghị quyết

Số 36/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

280

Nghị quyết

Số 15/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

281

Nghị quyết

Số 32/2018/NQ-HĐND ngày 26/12/2018

Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/01/2019

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

282

Quyết định

Số 251/2004/QĐ-UBND ngày 07/12/2007

Về việc ban hành quy định về ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

22/12/2004

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

283

Quyết định

Số 78/2005/QĐ-UBND ngày 29/3/2005

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

12/4/2005

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

284

Quyết định

Số 07/2010/QĐ-UBND ngày 17/3/2010

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/1/2009 của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020.

27/3/2010

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

285

Quyết định

Số 27/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010

Phê duyệt Đề án xã hội hoá một số lĩnh vực của hoạt động bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020.

28/10/2010

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

286

Quyết định

Số 11/2011/QĐ-UBND ngày 09/5/2011

Ban hành Quy định về Giải thưởng Môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/5/2011

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

287

Quyết định

Số 59/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014

Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/8/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

288

Quyết định

Số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 - 2019)

01/01/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

289

Quyết định

Số 20/2015/QĐ-UBND ngày 14/05/2015

Quy định về đầu tư xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

24/05/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

290

Quyết định

Số 54/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015

Ban hành Quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tỉnh bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân và quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/12/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

291

Quyết định

Số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/01/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

292

Quyết định

Số 09/2016/QĐ-UBND ngày 24/02/2016

Về việc Sửa đổi nội dung Điều 8 Quy định về đầu tư xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh.

05/3/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

293

Quyết định

Số 14/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016

Ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/5/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

294

Quyết định

Số 15/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/05/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

295

Quyết định

Số 34/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016

Ban hành hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai; tỷ trọng khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

08/8/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

296

Quyết định

Số 56/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi và các Chi nhánh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

09/11/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

297

Quyết định

Số 14/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/04/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

298

Quyết định

Số 42/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017

Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/7/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

299

Quyết định

Số 45/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017

Ban hành Quyết định Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/8/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

300

Quyết định

Số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

301

Quyết định

Số 63/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017

Ban hành Quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ để xác định, thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, theo quy định của pháp luật đất đai và các khoản thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến sử dụng đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

302

Quyết định

Số 65/2017/QĐ-UBND ngày 26/9/2017

Ban hành quy định về cơ chế phối hợp trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

303

Quyết định

Số 72/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

15/11/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

304

Quyết định

Số 73/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017

Sửa đổi Điều 31 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh.

20/11/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

305

Quyết định

Số 79/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

306

Quyết định

Số 05/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018

Bổ sung, điều chỉnh Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 -2019).

10/02/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

307

Quyết định

Số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/8/2018

Về việc sửa đổi hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai quy định tại số thứ tự 1 Mục I Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh.

01/9/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

XV. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

308

Nghị quyết

Số 27/2005/NQ-HĐND ngày 16/7/2005

Về thành lập Sở Ngoại vụ.

16/7/2005

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

309

Nghị quyết

Số 34/2008/NQ-HĐND ngày 24/4/2008

Về việc phê chuẩn cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

04/5/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

310

Nghị quyết

Số 25/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.

16/12/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

311

Quyết định

Số 88/2003/QĐ-UB ngày 09/5/2003

Về việc đổi tên Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ.

24/5/2003

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

312

Quyết định

Số 34/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng và Ban Tôn giáo vào Sở Nội vụ.

10/4/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

313

Quyết định

Số 35/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc hợp nhất Sở Thủy sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi để thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

314

Quyết định

Số 36/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc thành lập Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

315

Quyết định

Số 37/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

316

Quyết định

Số 38/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc thành lập Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

317

Quyết định

Số 39/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

318

Quyết định

Số 41/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi.

10/4/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

319

Quyết định

Số 42/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa.

10/4/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

320

Quyết định

Số 43/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh.

10/4/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

321

Quyết định

Số 44/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn.

10/4/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

322

Quyết định

Số 45/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ.

10/4/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

323

Quyết định

Số 46/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức.

10/4/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

324

Quyết định

Số 47/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành.

10/4/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

325

Quyết định

Số 48/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Minh Long.

10/4/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

326

Quyết định

Số 49/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tây Trà.

10/4/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

327

Quyết định

Số 50/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ.

10/4/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

328

Quyết định

Số 51/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng.

10/4/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

329

Quyết định

Số 52/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây.

10/4/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

330

Quyết định

Số 53/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà.

10/4/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

331

Quyết định

Số 72/2008/QĐ-UBND ngày 07/5/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn.

17/5/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

332

Quyết định

Số 09/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Quảng Ngãi.

26/01/2009

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

333

Quyết định

Số 19/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

01/5/2009

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

334

Quyết định

Số 21/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi.

01/5/2009

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

335

Quyết định

Số 23/2009/QĐ-UBND ngày 28/4/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi.

08/5/2009

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

336

Quyết định

Số 25/2009/QĐ-UBND ngày 23/5/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi.

02/6/2009

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

337

Quyết định

Số 28/2009/QĐ-UBND ngày 05/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

15/6/2009

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

338

Quyết định

Số 29/2009/QĐ-UBND ngày 05/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ngãi.

15/6/2009

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

339

Quyết định

Số 37/2009/QĐ-UBND ngày 20/7/2009

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Phát triển đô thị Vạn Tường.

30/7/2009

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

340

Quyết định

Số 39/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi.

28/8/2009

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

341

Quyết định

Số 56/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi.

10/12/2009

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

342

Quyết định

Số 16/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Quảng Ngãi.

08/7/2010

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

343

Quyết định

Số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012

Ban hành Điều lệ Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi.

09/7/2012

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

344

Quyết định

Số 45/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

05/10/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

345

Quyết định

Số 46/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013

Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/10/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

346

Quyết định

Số 47/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

07/10/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

347

Quyết định

Số 12/2014/QĐ-UBND ngày 15/04/2014

Về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.

25/4/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

348

Quyết định

Số 50/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 05/6/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

349

Quyết định

Số 51/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

350

Quyết định

Số 52/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

351

Quyết định

Số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/01/2015

Về việc sáp nhập Quỹ phát triển đất tỉnh vào Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.

05/02/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

352

Quyết định

Số 16/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi.

27/4/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

353

Quyết định

Số 17/2015/QĐ-UBND ngày 07/5/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

17/5/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

354

Quyết định

Số 24/2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.

12/6/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

355

Quyết định

Số 29/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

20/7/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

356

Quyết định

Số 37/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi.

17/8/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

357

Quyết định

Số 49/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

30/10/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

358

Quyết định

Số 53/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi.

16/11/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

359

Quyết định

Số 07/2016/QĐ-UBND ngày 16/02/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

26/02/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

360

Quyết định

Số 18/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi.

07/5/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

361

Quyết định

Số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi.

02/6/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

362

Quyết định

Số 26/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

26/6/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

363

Quyết định

Số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

09/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

364

Quyết định

Số 30/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

16/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

365

Quyết định

Số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi.

16/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

366

Quyết định

Số 33/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

18/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

367

Quyết định

Số 42/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi.

09/9/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

368

Quyết định

Số 48/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

19/9/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

369

Quyết định

Số 58/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi.

26/11/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

370

Quyết định

Số 63/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

22/12/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

371

Quyết định

Số 64/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

372

Quyết định

Số 67/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

373

Quyết định

Số 04/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi.

25/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

374

Quyết định

Số 10/2017/QĐ-UBND ngày 15/3/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

24/3/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

375

Quyết định

Số 30/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

20/5/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

376

Quyết định

Số 43/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

15/7/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

377

Quyết định

Số 46/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

10/8/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

XVI. LĨNH VỰC NỘI VỤ

378

Nghị quyết

Số 22/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011

Về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

31/10/2011

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

379

Nghị quyết

Số 01/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014

Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế.

05/5/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

380

Nghị quyết

Số 06/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014

Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/5/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

381

Nghị quyết

Số 32/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014

Quy định một số mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/12/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

382

Nghị quyết

Số 31/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Sửa đổi, bổ sung về Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, Quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế.

21/12/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

383

Nghị quyết

Số 34/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về Đề án cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

24/12/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

384

Nghị quyết

Số 22/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2016/NQ- HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

385

Quyết định

Số 25/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011

Ban hành Quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày và ban hành văn bản hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.

29/10/2011

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

386

Quyết định

Số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013

Ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.

17/5/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

387

Quyết định

Số 13/2014/QĐ-UBND ngày 22/4/2014

Ban hành quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

02/5/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

388

Quyết định

Số 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014

Về việc quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/06/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

389

Quyết định

Số 29/2014/QĐ-UBND ngày 18/6/2014

Ban hành Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế.

28/6/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

390

Quyết định

Số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015

Quy định nội dung chi và mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

26/01/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

391

Quyết định

Số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015

Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi.

26/6/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

392

Quyết định

Số 04/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 8 và Điều 9 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế.

14/02/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

393

Quyết định

Số 61/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh.

01/10/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

394

Quyết định

Số 62/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017

Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

01/10/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

395

Quyết định

Số 70/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017

Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

10/11/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

396

Quyết định

Số 82/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

15/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

397

Quyết định

Số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018

Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/3/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

398

Quyết định

Số 19/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018

Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.

20/8/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

399

Quyết định

Số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018

Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng.

01/10/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

400

Quyết định

Số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

15/12/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

XVII. LĨNH VỰC PHÍ, LỆ PHÍ VÀ GIÁ

401

Nghị quyết

Số 43/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Về việc ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/7/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

402

Nghị quyết

Số 60/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008

Về việc ban hành phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

20/12/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

403

Nghị quyết

Số 31/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về quy định mức thu và quản lý sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/12/2011

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

404

Nghị quyết

Số 32/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/12/2011

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

405

Nghị quyết

Số 17/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

14/7/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

406

Nghị quyết

Số 15/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

03/8/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

407

Nghị quyết

Số 28/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/12/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

408

Nghị quyết

Số 29/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/12/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

409

Nghị quyết

Số 30/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/12/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

410

Nghị quyết

Số 10/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

411

Nghị quyết

Số 12/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Bãi bỏ Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

412

Nghị quyết

Số 02/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

413

Nghị quyết

Số 03/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

414

Nghị quyết

Số 04/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

415

Nghị quyết

Số 05/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

416

Nghị quyết

Số 06/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Khu chứng tích Sơn Mỹ.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

417

Nghị quyết

Số 07/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

418

Nghị quyết

Số 08/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

419

Nghị quyết

Số 12/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

420

Nghị quyết

Số 13/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

421

Nghị quyết

Số 14/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

422

Nghị quyết

Số 15/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

423

Nghị quyết

Số 16/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

424

Nghị quyết

Số 17/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

425

Nghị quyết

Số 18/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

426

Nghị quyết

Số 19/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

427

Nghị quyết

Số 21/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

428

Nghị quyết

Số 22/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

429

Nghị quyết

Số 23/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

430

Nghị quyết

Số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

431

Nghị quyết

Số 34/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

432

Nghị quyết

Số 47/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về phí trong lĩnh vực đấu giá quyền sử dụng đất và đấu giá tài sản.

10/10/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

433

Nghị quyết

Số 49/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Bãi bỏ Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh khóa XI về việc quy định mức thu phí thoát nước thải áp dụng đối với Khu công nghiệp Quảng Phú.

10/10/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

434

Nghị quyết

Số 12/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Bãi bỏ Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

435

Quyết định

Số 35/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Về việc ban hành mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

09/01/2012

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

436

Quyết định

Số 32/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

04/8/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

437

Quyết định

Số 10/2014/QĐ-UBND ngày 12/3/2014

Về việc Quy định về giá tài sản tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/3/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

438

Quyết định

Số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30/06/2014

Điều chỉnh, bổ sung bảng giá xe gắn máy để tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/7/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

439

Quyết định

Số 41/2014/QĐ-UBND ngày 28/08/2014

Về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

07/9/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

440

Quyết định

Số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11/08/2015

Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá xe ô tô, gắn máy để tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

11/8/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

441

Quyết định

Số 58/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

442

Quyết định

Số 62/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

443

Quyết định

Số 32/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016

Về việc bổ sung bảng giá xe gắn máy hai bánh và xe máy điện để tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

08/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

444

Quyết định

Số 37/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016

Về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

08/8/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

445

Quyết định

Số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016

Bãi bỏ Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

18/8/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

446

Quyết định

Số 63a/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

447

Quyết định

Số 17/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/5/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

448

Quyết định

Số 18/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/5/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

449

Quyết định

Số 19/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/5/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

450

Quyết định

Số 20/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/5/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

451

Quyết định

Số 21/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/5/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

452

Quyết định

Số 22/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/5/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

453

Quyết định

Số 23/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/5/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

454

Quyết định

Số 24/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/5/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

455

Quyết định

Số 25/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/6/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

456

Quyết định

Số 26/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/6/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

457

Quyết định

Số 27/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/6/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

458

Quyết định

Số 28/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/6/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

459

Quyết định

Số 29/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/6/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

460

Quyết định

Số 34/2017/QĐ-UBND ngày 29/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/6/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

461

Quyết định

Số 35/2017/QĐ-UBND ngày 29/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Khu chứng tích Sơn Mỹ.

15/6/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

462

Quyết định

Số 36/2017/QĐ-UBND ngày 29/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/6/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

463

Quyết định

Số 39/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/6/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

464

Quyết định

Số 40/2017/QĐ-UBND ngày 14/6/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/7/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

465

Quyết định

Số 53/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017

Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

466

Quyết định

Số 54/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

467

Quyết định

Số 74/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh quy định mức thu phí nước thải áp dụng đối với Khu công nghiệp Quảng Phú.

10/11/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

468

Quyết định

Số 24/2018/QĐ-UBND ngày 24/8/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2017/QĐ-UB ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Quy định biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

XVIII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH

469

Nghị quyết

Số 06/2010/NQ-HĐND ngày 16/4/2010

Quy định mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiêu tiếp khách tại tỉnh Quảng Ngãi.

19/4/2010

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

470

Nghị quyết

Số 22/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi và Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

20/12/2010

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

471

Nghị quyết

Số 06/2013/NQ-HĐND ngày 13/3/2013

Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp của tỉnh Quảng Ngãi.

22/3/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

472

Nghị quyết

Số 02/2014/NQ-HĐND ngày 29/04/2014

Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện thực hiện.

05/05/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

473

Nghị quyết

Số 38/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013.

23/12/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

474

Nghị quyết

Số 22/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014.

21/12/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

475

Nghị quyết

Số 16/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

476

Nghị quyết

Số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017- năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020.

24/12/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

477

Nghị quyết

Số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2017 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020.

24/12/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

478

Nghị quyết

Số 41/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Khoản 2 Điều 1 số 06/2013/NQ-HĐND ngày 13/3/2013 của HĐND tỉnh Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp của tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

479

Nghị quyết

Số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

480

Nghị quyết

Số 29/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm.

25/7/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

481

Nghị quyết

Số 33/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

482

Nghị quyết

Số 44/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

483

Nghị quyết

Số 46/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

484

Nghị quyết

Số 53/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Quy định một số nội dung và mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

19/12/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

485

Nghị quyết

Số 54/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/12/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

486

Nghị quyết

Số 59/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/12/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

487

Nghị quyết

Số 60/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020.

19/12/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

488

Nghị quyết

số 03/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định nhiệm vụ chi về đa dạng sinh học của ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện.

23/7/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

489

Nghị quyết

Số 04/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

23/7/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

490

Nghị quyết

Số 05/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định về việc thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017 - 2020.

23/7/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

491

Nghị quyết

Số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

492

Nghị quyết

Số 14/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Về việc sửa đổi khoản 5 Điều 2 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2017 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh.

23/7/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

493

Nghị quyết

Số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường; quy định tỷ lệ chi phí quản lý chung và mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương.

20/10/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

494

Nghị quyết

Số 20/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 - 2025.

20/10/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

495

Nghị quyết

Số 31/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020.

24/12/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

496

Quyết định

Số 13/2010/QĐ-UBND ngày 02/6/2010

Ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiêu tiếp khách tại tỉnh Quảng Ngãi.

12/6/2010

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

497

Quyết định

Số 07/2014/QĐ-UBND ngày 06/3/2014

Ban hành bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước để sử dụng vào mục đích kinh doanh, trụ sở làm việc trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

16/3/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

498

Quyết định

Số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/06/2014

Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện thực hiện.

19/6/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

499

Quyết định

Số 28/2015/QĐ-UBND ngày 22/6/2015

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi.

02/7/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

500

Quyết định

Số 34/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015

Về việc điều chỉnh thẩm quyền xác định đơn giá cho thuê đất theo quy định tại Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh.

16/8/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

501

Quyết định

Số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015

Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

09/11/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

502

Quyết định

Số 35/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016

Ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/8/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

503

Quyết định

Số 44/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển mục đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

504

Quyết định

Số 53/2016/QĐ-UBND ngày 22/9/2016

Ban hành Quy định thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/10/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

505

Quyết định

Số 37/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017

Ban hành Quy định về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

20/6/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

506

Quyết định

Số 55/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

507

Quyết định

Số 66/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017

Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/10/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

508

Quyết định

Số 67/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm.

15/10/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

509

Quyết định

Số 76/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

510

Quyết định

Số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi.

05/02/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

511

Quyết định

Số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27/02/2018

Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/3/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

512

Quyết định

Số 15/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018

Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/6/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

513

Quyết định

Số 18/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

Ban hành Quy định mức chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

15/8/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

514

Quyết định

Số 27/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/10/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

XIX. LĨNH VỰC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

515

Nghị quyết

Số 07/2014/NQ-HĐND ngày 29/04/2014

Quy định mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/5/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

516

Quyết định

Số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/05/2014

Ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

09/6/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

517

Quyết định

Số 28/2014/QĐ-UBND ngày 18/06/2014

Về việc Quy định mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

28/6/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

518

Quyết định

Số 33/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018

Ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/11/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

519

Quyết định

Số 36/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/12/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

XX. LĨNH VỰC Y TẾ

520

Nghị quyết

Số 22/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống y tế và mạng lưới khám, chữa bệnh tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

06/10/2012

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

521

Nghị quyết

Số 08/2014/NQ-HĐND ngày 29/04/2014

Về Chính sách đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và những người có trình độ sau đại học chuyên ngành y, dược đang công tác tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

05/5/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

522

Nghị quyết

Số 19/2014/NQ-HĐND ngày 31/07/2014

Về việc thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014 - 2020.

03/8/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

523

Nghị quyết

Số 09/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Về việc thông qua Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

524

Nghị quyết

Số 40/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Chính sách hỗ trợ cho bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện trong nước và ở nước ngoài.

25/7/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

525

Nghị quyết

Số 41/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

25/7/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

526

Nghị quyết

Số 13/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định mức chi thù lao cho cộng tác viên tại xã tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

23/7/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

527

Quyết định

Số 05/2014/QĐ-UBND ngày 27/02/2014

Quy định chế độ hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

09/3/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

528

Quyết định

Số 06/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015

Về việc Quy định Chính sách đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và những người có trình độ sau đại học chuyên ngành y, dược đang công tác tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

14/02/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

529

Quyết định

Số 43/2015/QĐ-UBND ngày 24/08/2015

Ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

530

Quyết định

Số 50/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

Ban hành quy định chính sách hỗ trợ cho Bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện trong nước và ở nước ngoài.

01/9/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

531

Quyết định

Số 51/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

01/9/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

XXI. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

532

Nghị quyết

Số 11/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Ngãi.

16/7/2012

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

533

Nghị quyết

Số 24/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

16/12/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

534

Nghị quyết

Số 04/2014/NQ-HĐND ngày 29/04/2014

Về việc đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn và thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ.

05/5/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

535

Nghị quyết

Số 17/2014/NQ-HĐND ngày 31/07/2014

Quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

03/8/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

536

Nghị quyết

Số 18/2014/NQ-HĐND ngày 31/07/2014

Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

03/8/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

537

Nghị quyết

Số 38/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về việc đặt tên và điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

24/12/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

538

Nghị quyết

Số 38/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc thông qua Đề án phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

25/7/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

539

Nghị quyết

Số 39/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc thông qua Đề án xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

25/7/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

540

Nghị quyết

Số 57/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Quy định nội dung và mức chi Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng.

19/12/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

541

Nghị quyết

Số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Về đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

542

Nghị quyết

Số 10/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

543

Nghị quyết

Số 24/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

544

Quyết định

Số 28/2013/QĐ-UBND ngày 24/06/2013

Ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

04/7/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

545

Quyết định

Số 15/2014/QĐ-UBND ngày 25/04/2014

Về việc ban hành Quy định Tiêu chuẩn xét và công nhận Danh hiệu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/5/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

546

Quyết định

Số 18/2014/QĐ-UBND ngày 28/05/2014

Về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

07/6/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

547

Quyết định

Số 19/2014/QĐ-UBND ngày 28/05/2014

Về việc đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ.

07/6/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

548

Quyết định

Số 20/2014/QĐ-UBND ngày 28/05/2014

Về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.

07/6/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

549

Quyết định

Số 45/2014/QĐ-UBND ngày 26/09/2014

Về việc quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

06/10/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

550

Quyết định

Số 46/2014/QĐ-UBND ngày 26/09/2014

Về việc quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

06/10/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

551

Quyết định

Số 08/2017/QĐ-UBND ngày 01/03/2017

Về việc đặt tên và điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

15/3/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

XXII. LĨNH VỰC KHÁC

552

Nghị quyết

Số 26/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Về việc thông qua Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

16/12/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

553

Nghị quyết

Số 08/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Ngãi để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2018 - 2021.

23/7/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

554

Quyết định

Số 04/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014

Phê duyệt Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

23/01/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

555

Quyết định

Số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014

Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014 - 2020.

04/7/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

556

Quyết định

Số 51/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Ngãi.

23/11/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

557

Quyết định

Số 65/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021.

30/12/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

558

Quyết định

Số 06/2017/QĐ-UBND ngày 06/01/2017

Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

20/02/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

559

Quyết định

Số 16/2017/QĐ-UBND ngày 19/4/2017

Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

29/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

560

Quyết định

Số 77/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan về quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

01/01/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

561

Quyết định

Số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/8/2018

Ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Ngãi để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2018 - 2021.

10/8/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

562

Chỉ thị

Số 14/2007/CT-UBND ngày 04/6/2007

Về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

14/6/2007

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

Tổng số: 562 văn bản (188 Nghị quyết, 358 Quyết định và 16 Chỉ thị)

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Nghị quyết

Số 20/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Về củng cố, xây dựng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2010 - 2015.

Hết hiệu lực theo giai đoạn.

01/01/2017 (Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công hết hiệu lực)

2

Nghị quyết

Số 02/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh về củng cố, xây dựng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2010 - 2015.

Hết hiệu lực theo giai đoạn.

3

Nghị quyết

Số 16/2011/NQ-HĐND ngày 22/7/2011

Về Thông qua đề án tổ chức lực lượng dân quân trực thường xuyên bảo vệ trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2011 - 2015.

Hết hiệu lực theo giai đoạn.

4

Nghị quyết

Số 36/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về việc quy định chế độ, chính sách và phân cấp chi ngân sách bảo đảm cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2012 -2015.

Hết hiệu lực theo giai đoạn.

5

Nghị quyết

Số 08/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013.

Hết hiệu lực về thời gian được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2014

6

Nghị quyết

Số 26/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

Hết hiệu lực về thời gian được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2014

7

Nghị quyết

Số 29/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013.

Hết hiệu lực về thời gian được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2014

8

Nghị quyết

Số 27/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2013.

Hết hiệu lực về thời gian được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2014

9

Nghị quyết

Số 05/2010/NQ-HĐND ngày 16/4/2010

Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố thực hiện.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện thực hiện.

05/5/2014

10

Nghị quyết

Số 01/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Quy định chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/5/2014

11

Nghị quyết

Số 03/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Quy định một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố.

12

Nghị quyết

Số 13/2004/NQ-HĐND K10 ngày 07/9/2004

Về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh về một số giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/5/2014

13

Nghị quyết

Số 40/2006/NQ-HĐND ngày 08/7/2006

Về bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 13/2004/NQ-HĐND ngày 07/9/2004 của HĐND tỉnh khóa X.

14

Nghị quyết

Số 08/2004/NQ-HĐNDK10 ngày 24/7/2004

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

03/8/2014

15

Nghị quyết

Số 12/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc thông qua mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014 của HĐND tỉnh về việc thông qua quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

03/8/2014

16

Nghị quyết

Số 28/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh quy định một số mức chỉ bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/12/2014

17

Nghị quyết

Số 14/2014/NQ-HĐND ngày 31/07/2014

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014.

Hết hiệu lực về thời gian được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2015

18

Nghị quyết

Số 20/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Hết hiệu lực về thời gian được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2015

19

Nghị quyết

Số 23/2013NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2014.

Hết hiệu lực về thời gian được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2015

20

Nghị quyết

Số 22/2013NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2014.

Hết hiệu lực về thời gian được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2015

21

Nghị quyết

Số 34/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2015.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về việc thông qua Đề án xây dựng và phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 - 2020.

24/4/2015

22

Nghị quyết

Số 23/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012

Quy định về một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và môi trường của tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của HĐND tỉnh Quy định về một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

24/4/2015

23

Nghị quyết

Số 58/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008

Về ban hành lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

24/4/2015

24

Nghị quyết

Số 29/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Quy định mức chi có tính chất đặc thù cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014 của HĐND tỉnh quy định mức chi có tính chất đặc thù cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của HĐND tỉnh Quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

24/4/2015

25

Nghị quyết

Số 66/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008

Về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của HĐND tỉnh quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

24/4/2015

26

Nghị quyết

Số 25/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012

Quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

24/4/2015

27

Nghị quyết

Số 17/2003/NQ-HĐNDK9 ngày 12/12/2003

Về việc thu phí tại Thư viện tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2015

28

Nghị quyết

Số 39/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Về việc ban hành Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/12/2015

29

Nghị quyết

Số 45/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Về việc ban hành phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/12/2015

30

Nghị quyết

Số 41/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/12/2015

31

Nghị quyết

Số 42/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

32

Nghị quyết

Số 14/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007

Về việc ban hành phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/12/2015

33

Nghị quyết

Số 14/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

34

Nghị quyết

Số 07/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007

Về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2016

35

Nghị quyết

Số 65/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008

Về các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2016

36

Nghị quyết

Số 05/2009/NQ-HĐND ngày 21/4/2009

Về xã hội hoá hoạt động y tế của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2016

37

Nghị quyết

Số 18/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010

Về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2016

38

Nghị quyết

Số 19/2011/NQ-HĐND ngày 22/7/2011

Về thông qua Đề án Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2016

39

Nghị quyết

Số 24/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011

Về Chương trình mục tiêu việc làm và giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2016

40

Nghị quyết

Số 26/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011

Về việc thông qua Đề án xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2016

41

Nghị quyết

Số 19/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012

Về việc thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi 5 năm (2011 - 2015).

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2016

42

Nghị quyết

Số 20/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012

Về việc thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn thuộc 65 xã đạt tiêu chí giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 -2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2016

43

Nghị quyết

Số 21/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012

Về việc thông qua Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi thuộc 33 xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2012 - 2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2016

44

Nghị quyết

Số 31/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã ở tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 - 2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2016

45

Nghị quyết

Số 15/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về quy định mức thu học phí đối với các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2013 - 2014 và năm học 2014 - 2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Nghị quyết.

Kết thúc năm học 2014-2015

46

Nghị quyết

Số 18/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về quy định mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2016

47

Nghị quyết

Số 03/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014

Về việc quy định mức học phí năm học 2014 - 2015 đối với các trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Nghị quyết.

Kết thúc năm học 2014-2015

48

Nghị quyết

Số 05/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014

Về quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các công trình cấp nước tập trung ở nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014 - 2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2016

49

Nghị quyết

Số 26/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2016

50

Nghị quyết

Số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014

Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2016

51

Nghị quyết

Số 28/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014

Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi năm 2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Nghị quyết

01/01/2016

52

Nghị quyết

Số 39/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014

Về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi năm 2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2016

53

Nghị quyết

Số 09/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Nghị quyết

01/01/2016

54

Nghị quyết

Số 09/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh quy định ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2016

55

Nghị quyết

Số 16/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014

Quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình của dự án đầu tư trong Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

56

Nghị quyết

Số 03/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015

Quy định về một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

57

Nghị quyết

Số 10/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 -2020.

58

Nghị quyết

Số 25/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần quy hoạch phát triển hệ thống điện 110Kv.

25/7/2016

59

Nghị quyết

Số 08/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015

Quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2016

60

Nghị quyết

Số 33/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2016

61

Nghị quyết

Số 13/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2016

62

Nghị quyết

Số 04/2013/NQ-HĐND ngày 13/3/2013

Về việc Quy định chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao và sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh Quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2016

63

Nghị quyết

Số 26/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010

Về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và học nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Nghị quyết.

Kết thúc năm học 2014-2015

64

Nghị quyết

Số 20/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung nghị quyết.

01/01/2017

65

Nghị quyết

Số 23/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung nghị quyết.

01/01/2017

66

Nghị quyết

Số 24/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung nghị quyết.

01/01/2017

67

Nghị quyết

Số 35/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về việc thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung nghị quyết.

01/01/2017

68

Nghị quyết

Số 01/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2017

69

Nghị quyết

Số 07/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015

Quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

10/4/2017

70

Nghị quyết

Số 09/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

71

Nghị quyết

Số 05/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

72

Nghị quyết

Số 05/2015/NQ-HDND ngày 22/4/2015

Về quy thu mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

10/4/2017

73

Nghị quyết

Số 13/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007

Về việc ban hành phí tham quan Khu Chứng tích Sơn Mỹ.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu chứng tích Sơn Mỹ.

10/4/2017

74

Nghị quyết

Số 14/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Về việc quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

75

Nghị quyết

Số 25/2015/NQ-HDND ngày 14/12/2015

Về quy định mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

76

Nghị quyết

26/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Quy định mức thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Được thay thế bởi Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định để án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

10/4/2017

77

Nghị quyết

Số 38/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Về việc ban hành phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

78

Nghị quyết

Số 16/2003/NQ-HĐND ngày 12/12/2003

Về việc ban hành phí khai thác và sử dụng tài liệu về đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

79

Nghị quyết

Số 46/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Về việc ban hành phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

80

Nghị quyết

Số 27/2015/NQ-HDND ngày 14/12/2015

Về quy thu mức phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

10/4/2017

81

Nghị quyết

Số 07/2010/NQ-HĐND ngày 01/7/2010

Về việc ban hành Quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

82

Nghị quyết

Số 31/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

83

Nghị quyết

Số 23/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng đến năm 2020.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

25/7/2017

84

Nghị quyết

Số 30/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh.

85

Nghị quyết

Số 20/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014

Về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2017

86

Nghị quyết

Số 08/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

25/7/2017

87

Nghị quyết

Số 17/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

88

Nghị quyết

Số 21/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Về một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2017

89

Nghị quyết

Số 23/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014

Về việc việc thông qua quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

25/7/2017

90

Nghị quyết

Số 32/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

91

Nghị quyết

Số 24/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012

Về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

92

Nghị quyết

Số 35/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về phí trong lĩnh vực đấu giá quyền sử dụng đất và đấu giá tài sản.

10/10/2017

93

Nghị quyết

Số 03/2013/NQ-HĐND ngày 13/3/2013

Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

94

Nghị quyết

Số 11/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh về quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

95

Nghị quyết

Số 16/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về việc quy định mức thu phí thoát nước thải áp dụng đối với Khu công nghiệp Quảng Phú.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu phí thoát nước thải áp dụng đối với Khu công nghiệp Quảng Phú.

10/10/2017

96

Nghị quyết

Số 29/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung nghị quyết.

01/01/2018

97

Nghị quyết

Số 33/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung nghị quyết.

01/01/2018

98

Nghị quyết

Số 25/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung nghị quyết.

01/01/2018

99

Nghị quyết

Số 18/2011/NQ-HĐND ngày 22/7/2011

Về việc quy định mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư” đối với khu dân cư và các xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

23/7/2018

100

Nghị quyết

Số 39/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2018

101

Nghị quyết

Số 37/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2018

102

Nghị quyết

Số 13/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

20/10/2018

103

Nghị quyết

Số 10/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Sữa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

104

Nghị quyết

Số 22/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2018

105

Nghị quyết

Số 50/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung nghị quyết.

01/01/2019

106

Nghị quyết

Số 51/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2018

Về Kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Nghị quyết.

01/01/2019

107

Nghị quyết

Số 01/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung nghị quyết.

01/01/2019

108

Quyết định

Số 06/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010

Phê duyệt Đề án xây dựng, củng cố Công an xã, thị trấn (nơi không bố trí Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 2010-2015).

Hết hiệu lực theo giai đoạn.

01/01/2017 (Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công hết hiệu lực)

109

Quyết định

Số 24/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012

Sửa đổi, bổ sung Đề án: Xây dựng, củng cố Công an xã, thị trấn (nơi không bố trí Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 2010 - 2015) ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Hết hiệu lực theo giai đoạn.

110

Quyết định

Số 49/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012

Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2013.

Được thay thế bởi Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2014.

01/01/2014

111

Quyết định

Số 33/2004/QĐ-UB ngày 13/12/2004

Quy chế quản lý cụm công nghiệp -Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/3/2014

112

Quyết định

Số 15/2009/QĐ-UBND ngày 23/3/2009

Quy định bảng giá tối thiểu giá xây dựng nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng để tính thu lệ phí trước bạ; thu phí xây dựng; thu thuế đối với hoạt động xây dựng; thu thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh về việc quy định về giá tài sản tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/3/2014

113

Quyết định

Số 59/2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2009

Ban hành bảng giá tối thiểu tính thu thuế, thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

114

Quyết định

Số 04/2006/QĐ-UBND ngày 13/01/2006

Quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

02/5/2014

115

Quyết định

Số 51/2009/QĐ-UBND ngày 12/10/2009

Quy chế tổ chức vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng -an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của UBND tỉnh ban hành quy chế vận động đóng góp và quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/5/2014

116

Quyết định

Số 22/2011/QĐ-UBND ngày 08/10/2011

Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

09/6/2014

117

Quyết định

Số 07/2012/QĐ-UBND ngày 10/4/2012

Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế, xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

16/6/2014

118

Quyết định

Số 20/2012/QĐ-UBND ngày 30/2012

Quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 của UBND tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/6/2014

119

Quyết định

Số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/2012

Quy định một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

120

Quyết định

Số 17/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010

Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố thực hiện.

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện thực hiện.

19/6/2014

121

Quyết định

Số 08/2011/QĐ-UBND ngày 29/4/2011

Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/7/2014

122

Quyết định

Số 14/2007/QĐ-UBND ngày 12/6/2007

Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại. Tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo UBND tỉnh và Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

02/8/2014

123

Quyết định

Số 05/2012/QĐ-UBND ngày 19/3/2012

Về việc bổ sung quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh.

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

03/8/2014

124

Quyết định

Số 2073/2004/QĐ-CT ngày 25/8/2004

Về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Được thay thế bởi Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh ban hành mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

26/9/2014

125

Quyết định

Số 26/2006/QĐ-UBND ngày 15/5/2006

Quy định về mức chi cho công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh quy định một số mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ giáo dục phổ cập trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2014

126

Quyết định

Số 24/2011/QĐ-UBND ngày 14/10/2011

Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

17/10/2014

127

Quyết định

Số 32/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012

Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

24/10/2014

128

Quyết định

Số 27/2009/QĐ-UBND ngày 05/6/2009

Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy cập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/11/2014

129

Quyết định

Số 13/2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2011

Ban hành giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định giá cước và phương pháp tỉnh cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/12/2014

130

Quyết định

Số 471/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

Quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/12/2014

131

Quyết định

Số 19/2010/QĐ-UBND ngày 06/8/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của của Quyết định số 471/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

132

Quyết định

Số 26/2013/QĐ-UBND ngày 28/5/2013

Ban hành bảng giá cho thuê và một số quy định cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bởi Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh ban hành bảng giá cho thuê và một số quy định cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh.

20/12/2014

133

Quyết định

Số 31/2004/QĐ-UB ngày 10/02/2004

Quy chế quản lý và sử dụng dự phòng ngân sách địa phương.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2004/QĐ-UB ngày 10/02/2004 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

08/10/2014

134

Quyết định

Số 09/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012

Quy định rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

19/9/2014

135

Quyết định

Số 51/2003/QĐ-UBND ngày 26/3/2003

Ban hành danh mục khu vực cắm biển cấm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 51/2003/QĐ-UBND ngày 26/3/2003 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

16/7/2014

136

Quyết định

Số 299/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008

Phê duyệt Đề án áp dụng cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số công việc liên quan trực tiếp tới công dân giữa Sở Tư pháp với Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh.

Bị hủy bỏ bởi Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 299/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Phê duyệt Đề án áp dụng cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số công việc liên quan trực tiếp tới công dân giữa Sở Tư pháp với Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh và Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 299/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008.

30/6/2014

137

Quyết định

Số 07/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013

Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 299/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008.

138

Quyết định

Số 346/2008/QĐ-UBND ngày 30/10/2008

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 346/2008/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 của UBND tỉnh.

27/02/2014

139

Quyết định

Số 216/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008

Ban hành lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 216/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

13/02/2014

140

Quyết định

Số 482/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Về việc ban hành Quy định mật độ cây trồng, đơn giá và nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ cây cối hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy định mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2015

141

Quyết định

Số 56/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013

Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2014.

Được thay thế bởi Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 -2019).

01/01/2015

142

Quyết định

Số 11/2004/QĐ-UBND ngày 14/01/2004

Về việc ban hành Tập “Định mức quản lý và bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh, đường huyện tỉnh Quảng Ngãi”.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2004/QĐ-UB ngày 11/01/2004 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Tập “Định mức quản lý và bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh, đường huyện tỉnh Quảng Ngãi.

13/01/2015

143

Quyết định

Số 01/2014/QĐ-UBND ngày 06/01/2014

Quy định nội dung chi và mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh Quy định nội dung chi và mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

26/01/2015

144

Quyết định

Số 18/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011

Về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của UBND tỉnh về việc sáp nhập Quỹ phát triển đất tỉnh vào Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.

05/02/2015

145

Quyết định

Số 13/2013/QĐ-UBND ngày 06/3/2013

Ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi.

146

Quyết định

Số 21/2011/QĐ-UBND ngày 04/10/2011

Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng.

Được thay thế bởi Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng.

08/02/2015

147

Quyết định

Số 24/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014

Quy định Chính sách đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và những người có trình độ sau đại học chuyên ngành y, dược đang công tác tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh về việc Quy định Chính sách đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và những người có trình độ sau đại học chuyên ngành y, dược đang công tác tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

14/02/2015

148

Quyết định

Số 14/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011

Ban hành Quy định về đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Quy định mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, mức đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

24/02/2015

149

Quyết định

Số 122/2003/QĐ-UB ngày 07/7/2003

Về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi khi từ trần.

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

24/02/2015

150

Quyết định

Số 08/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/03/2015

151

Quyết định

Số 29/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010

Ban hành Quy chế quản lý đầu tư - xây dựng, khai thác, sử dụng các công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế về đầu tư - xây dựng và quản lý, khai thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

12/4/2015

152

Quyết định

Số 06/2011/QĐ-UBND ngày 22/02/2011

Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh Ban hành quy định về quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

24/4/2015

153

Quyết định

Số 55/2009/QĐ-UBND ngày 11/11/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

Được thực hiện theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi.

27/4/2015

154

Quyết định

Số 335/2008/QĐ-UBND ngày 24/10/2008

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 07/05/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

17/5/2015

155

Quyết định

Số 57/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013

Quy định mức chi có tính chất đặc thù cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh về việc Quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/5/2015

156

Quyết định

Số 36/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012

Quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh Quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/5/2015

157

Quyết định

Số 58/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013

Ban hành Quy định về đầu tư xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về đầu tư xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

24/5/2015

158

Quyết định

Số 04/2009/QĐ-UBND ngày 07/01/2009

Về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

11/6/2015

159

Quyết định

Số 05/2009/QĐ-UBND ngày 07/01/2009

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh Quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/6/2015

160

Quyết định

Số 17/2014/QĐ-UBND ngày 26/5/2014

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi.

01/7/2015

161

Quyết định

Số 16/2011/QĐ-UBND ngày 01/8/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

20/7/2015

162

Quyết định

Số 05/2013/QĐ-UBND ngày 15/01/2013

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2015.

Được thay thế bởi Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 - 2020.

06/8/2015

163

Quyết định

Số 14/2013/QĐ-UBND ngày 14/3/2013

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi.

17/8/2015

164

Quyết định

Số 54/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Ban hành Quy định về hình thành, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

28/8/2015

165

Quyết định

Số 50/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012

Ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và môi trường của tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hoá thuộc lĩnh vực giáo dục -đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

03/9/2015

166

Quyết định

Số 251/2008/QĐ-UBND ngày 27/8/2008

Về việc ban hành quy định về tổ chức quản lý phương tiện, người lái phương tiện thủy nhỏ và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

06/9/2015

167

Quyết định

Số 32/2009/QĐ-UBND ngày 17/6/2009

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cung cấp thông tin và quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thay thế bởi Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

15/9/2015

168

Quyết định

Số 51/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013

Về việc quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bãi bỏ bởi Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/9/2015

169

Quyết định

Số 83/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004

Về việc ban hành phí thư viện tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/10/2015

170

Quyết định

Số 343/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

30/10/2015

171

Quyết định

Số 05/2011/QĐ-UBND ngày 21/02/2011

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

09/11/2015

172

Quyết định

Số 28/2012/QĐ-UBND ngày 22/8/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 365/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

11/11/2015

173

Quyết định

Số 77/2005/QĐ-UBND ngày 27/6/2005

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, sử dụng Hệ thống thư tín điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Ngãi.

23/11/2015

174

Quyết định

Số 212/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi.

26/11/2015

175

Quyết định

Số 04/2012/QĐ-UBND ngày 02/3/2012

Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất để làm nhà ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân và quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/12/2015

176

Quyết định

Số 49/2013/QĐ-UBND ngày 18/10/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 4 và Khoản 1 Điều 6 Quy định hạn mức giao đất để làm nhà ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 của UBND tỉnh

177

Quyết định

Số 22/2009/QĐ-UBND ngày 24/10/2009

Ban hành Quy định diện tích tối thiểu tách thửa đất và trình tự, thủ tục tách thửa, hợp thửa đất khi người sử dụng đất có nhu cầu tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

178

Quyết định

Số 32/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007

Về việc phê duyệt Chương trình phát triển toàn diện ngành Thủy sản giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung quyết định.

01/01/2016

179

Quyết định

Số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008

Ban hành Quy định chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của tỉnh được điều động, luân chuyển.

Các quyết định này là triển khai thực hiện Nghị quyết số 65/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của HĐND tỉnh về các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015. Tại Điều 1 Nghị quyết số 65/2008/NQ-HĐND quy định “Nhất trí thông qua 05 cơ chế, chính sách phục vụ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015...”. Như vậy, các quyết định này hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực” và Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP .

Ngoài ra, Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND được tạm dừng thực hiện theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh.

01/01/2016

180

Quyết định

Số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008

Ban hành Quy định chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác ở cấp xã, phường, thị trấn.

181

Quyết định

Số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008

Ban hành Quy định chính sách nghỉ việc, chính sách thôi việc đối với cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Ngãi.

182

Quyết định

Số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được cử đi đào tạo trong và ngoài nước.

183

Quyết định

Số 31/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010

Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Quyết định.

01/01/2016

184

Quyết định

Số 35/2012/QĐ-UBND ngày 24/10/2012

Về việc Phê duyệt Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi thuộc 33 xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2012-2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Quyết định.

01/01/2016

185

Quyết định

Số 39/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012

Phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn thuộc 65 xã đạt tiêu chí về giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 - 2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Quyết định.

01/01/2016

186

Quyết định

Số 10/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã ở tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 -2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Quyết định.

01/01/2016

187

Quyết định

Số 15/2013/QĐ-UBND ngày 21/3/2013

Ban hành Quy chế quản lý, thực hiện Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi thuộc 33 xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2012 - 2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Quyết định.

01/01/2016

188

Quyết định

Số 23/2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2013

Ban hành Quy chế quản lý thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn thuộc 65 xã đạt tiêu chí về giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 - 2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Quyết định.

01/01/2016

189

Quyết định

Số 41/2013/QĐ-UBND ngày 03/9/2013

Quy định mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Quyết định.

01/01/2016

190

Quyết định

Số 21/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014

Quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các công trình cấp nước tập trung ở nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2015.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Quyết định.

01/01/2016

191

Quyết định

Số 23/2014/QĐ-UBND ngày 03/06/2014

Về việc quy định mức học phí năm học 2014 - 2015 đối với các trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Quyết định.

Kết thúc năm học 2014-2015

192

Quyết định

Số 223/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008

Về việc ban hành phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc Quy định mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2016

193

Quyết định

Số 222/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008

Về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2016

194

Quyết định

Số 224/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008

Về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

195

Quyết định

Số 215/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008

Về việc ban hành phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc Quy định mức thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2016

196

Quyết định

Số 25/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007

Về việc ban hành phí sử dụng cảng cá và neo đậu trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2016

197

Quyết định

Số 33/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013

Về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

198

Quyết định

Số 38/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung tạm thời một số nội dung Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế.

Bị bãi bỏ bởi tại Điều 2 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 8 và Điều 9 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế.

14/02/2016

199

Quyết định

Số 08/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

26/02/2016

200

Quyết định

Số 11/2014/QĐ-UBND ngày 17/3/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

201

Quyết định

Số 31/2012/QĐ-UBND ngày 21/9/2012

Về việc ban hành Quy định về cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 ban hành Quy định về cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

06/3/2016

202

Quyết định

Số 26/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

21/3/2016

203

Quyết định

Số 477/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh quy định một số nội dung liên quan đến cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

27/3/2016

204

Quyết định

Số 24/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009

Về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Quảng Ngãi.

31/3/2016

205

Quyết định

Số 27/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

07/5/2016

206

Quyết định

Số 15/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi.

07/5/2016

207

Quyết định

Số 06/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

208

Quyết định

Số 01/2007/QĐ-UBND ngày 05/01/2007

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu hoặc nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

23/5/2016

209

Quyết định

Số 13/2011/QĐ-UBND ngày 23/6/2011

Ban hành Quy định giá dịch xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh Quy định giá dịch xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

29/5/2016

210

Quyết định

Số 02/2003/QĐ-UB ngày 06/01/2003

Về việc sửa đổi Điều 14, đoạn 1 Quy chế tạm thời “Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê” ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 13/01/1996 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời việc bàn giao, tiếp nhận, cho thuê và bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/6/2016

211

Quyết định

Số 17/2012/QĐ-UBND ngày 10/7/2012

Về việc sửa đổi Điều 9 của Quy chế tạm thời “Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê” ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 13/01/1996 của UBND tỉnh.

212

Quyết định

Số 38/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh ban bành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi.

02/6/2016

213

Quyết định

Số 53/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006

Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

08/6/2016

214

Quyết định

Số 277/2008/QĐ-UBND ngày 12/09/2008

Ban hành Quy chế Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật của tỉnh Quảng Ngãi.

215

Quyết định

Số 99/2005/QĐ-UBND ngày 05/8/2005

Ban hành Quy định công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 99/2005/QĐ-UBND ngày 05/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi.

09/6/2016

216

Quyết định

Số 30/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

26/6/2016

217

Quyết định

Số 25/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh.

218

Quyết định

Số 04/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007

Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.

01/7/2016

219

Quyết định

Số 17/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011

Ban hành Quy định kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.

01/7/2016

220

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012

Ban hành Quy định rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.

01/7/2016

221

Quyết định

Số 05/2012/QĐ-UBND ngày 19/3/2012

Về việc bổ sung Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh.

Theo Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.

01/7/2016

222

Quyết định

Số 39/2014/QĐ-UBND ngày 24/7/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.

01/7/2016

223

Quyết định

Số 08/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

09/7/2016

224

Quyết định

Số 53/2009/QĐ-UBND ngày 28/10/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

16/7/2016

225

Quyết định

Số 40/2012/QĐ-UBND ngày 14/11/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi.

16/7/2016

226

Quyết định

Số 04/2011/QĐ-UBND ngày 14/02/2011/QĐ-

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

18/7/2016

227

Quyết định

Số 11/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015

Quy định mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, mức đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/8/2016

228

Quyết định

Số 52/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi.

01/8/2016

229

Quyết định

Số 42/2014/QĐ-UBND ngày 28/8/2014

Ban hành quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình của dự án đầu tư trong Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

230

Quyết định

Số 22/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban bành kèm theo Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh.

231

Quyết định

Số 42/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015

Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

232

Quyết định

Số 45/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 - 2020.

233

Quyết định

Số 48/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

Về việc quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất tại khu vực đô thị đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

234

Quyết định

Số 48/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

08/8/2016

235

Quyết định

Số 19/2015/QĐ-UBND ngày 13/5/2015

Quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

17/8/2016

236

Quyết định

Số 38/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013

Về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

18/8/2016

237

Quyết định

Số 22/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012

Ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/9/2016

238

Quyết định

Số 298/2008/QĐ-UBND ngày 26/9/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi.

09/9/2016

239

Quyết định

Số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012

Về việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi.

240

Quyết định

Số 48/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013

Về việc Quy định mức thu học phí đối với các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2013 - 2014 và năm học 2014 -2015.

Được thay thế bởi Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 -2021.

19/9/2016

241

Quyết định

Số 43/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

19/9/2016

242

Quyết định

Số 34/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 - 2020.

Được thay thế bởi Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

25/9/2016

243

Quyết định

Số 47/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009

Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá, khu neo đậu trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/11/2016

244

Quyết định

Số 27/2013/QĐ-UBND ngày 31/5/2013

Ban hành Quy định chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao và sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

15/11/2016

245

Quyết định

Số 28/2011/QĐ-UBND ngày 08/12/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi.

26/11/2016

246

Quyết định

Số 11/2016/QĐ-UBND ngày 11/3/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

Được thay thế bởi Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

22/12/2016

247

Quyết định

Số 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

248

Quyết định

Số 46/2006/QĐ-UBND ngày 21/8/2006

Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021.

30/12/2016

249

Quyết định

Số 37/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010

Ban hành quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và học nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung Quyết định.

Kết thúc năm học 2014-2015

250

Quyết định

Số 46/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012

Ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/01/2017

251

Quyết định

Số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013

Ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/01/2017

252

Quyết định

Số 03/2011/QĐ-UBND ngày 28/01/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi.

25/01/2017

253

Quyết định

Số 23/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý.

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 01/03/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

14/3/2017

254

Quyết định

Số 40/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh.

255

Quyết định

Số 07/2011/QĐ-UBND ngày 07/3/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

24/3/2017

256

Quyết định

Số 29/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011

Ban hành Quy định về biện pháp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Quy định biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

28/3/2017

257

Quyết định

Số 63/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Giá dịch vụ sử dụng cảng cá và giá dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng tại cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

30/3/2017

258

Quyết định

Số 35/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 23/03/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

02/4/2017

259

Quyết định

Số 02/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012

Ban hành Quy định mức thu và quản lý sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

27/4/2017

260

Quyết định

Số 206/2004/QĐ-UB ngày 21/9/2004

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về cung cấp, khai thác thông tin, quản lý, sử dụng và phát triển Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

29/4/2017

261

Quyết định

Số 03/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014

Về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/05/2017

262

Quyết định

Số 221/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008

Ban hành phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/5/2017

263

Quyết định

Số 60/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Về việc quy định mức thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/5/2017

264

Quyết định

Số 59/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Về việc Quy định mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước và công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/5/2017

265

Quyết định

Số 57/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Về việc Quy định mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/5/2017

266

Quyết định

Số 25/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012

Ban hành Quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/5/2017

267

Quyết định

Số 38/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016

Quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/5/2017

268

Quyết định

Số 220/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008

Về việc ban hành phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/6/2017

269

Quyết định

Số 03/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thu phí cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành tại Quyết định số 220/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008 của UBND tỉnh.

270

Quyết định

Số 21/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010

Về việc ban hành lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/6/2017

271

Quyết định

Số 214/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008

Về việc ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

272

Quyết định

Số 79/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004

Về việc ban hành phí khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/6/2017

273

Quyết định

Số 472/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

20/5/2017

274

Quyết định

Số 46/2015/QĐ-UBND ngày 05/10/2015

Về việc quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/6/2017

275

Quyết định

Số 27/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007

Về việc ban hành phí tham quan Khu chứng tích Sơn Mỹ thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh.

Được thay thế bởi Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Khu chứng tích Sơn Mỹ

15/6/2017

276

Quyết định

Số 25/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015

Quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/6/2017

277

Quyết định

Số 23/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/7/2017

278

Quyết định

Số 37/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012

Ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định Số 41/2017/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 bãi bỏ quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Ngãi.

25/6/2017

279

Quyết định

Số 01/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010

Ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/8/2017

280

Quyết định

Số 213/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

10/8/2017

281

Quyết định

Số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/6/2014

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/8/2017

282

Quyết định

Số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

283

Quyết định

Số 64/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014

Ban hành Quy định mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

284

Quyết định

Số 25/2014/QĐ-UBND ngày 06/6/2014

Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế -xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 50a/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

285

Quyết định

Số 53/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014

Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

Được thay thế bởi Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

01/9/2017

286

Quyết định

Số 41/2015/QĐ-UBND ngày 20/8/2015

Quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được tính cộng vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

287

Quyết định

Số 44/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014

Ban hành mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2017

288

Quyết định

Số 40/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016

Ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2017

289

Quyết định

Số 171/2008/QĐ-UBND ngày 08/7/2008

Về việc ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 171/2008/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

290

Quyết định

Số 32/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Ban hành Quy chế cho vay đối với hộ nghèo từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/9/2017

291

Quyết định

Số 62/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009

Về việc quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi.

20/9/2017

292

Quyết định

Số 04/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008

Ban hành các Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý.

20/9/2017

293

Quyết định

Số 35/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố; cấp trương, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh.

01/10/2017

294

Quyết định

Số 20/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016

Ban hành Quy định phân cấp về quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu hoặc nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

Được thay thế bởi Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

01/10/2017

295

Quyết định

Số 89/2005/QĐ-UBND ngày 06/7/2005

Về việc ban hành Quy định việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT /BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Được thay thế bởi Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ để xác định, thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, theo quy định của pháp luật đất đai và các khoản thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến sử dụng đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

296

Quyết định

Số 06/2014/QĐ-UBND ngày 28/02/2014

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về Cơ chế phối hợp trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

297

Chỉ thị

Số 08/2011/CT-UBND ngày 28/02/2011

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về lĩnh vực đấu giá tài sản.

10/11/2017

298

Quyết định

Số 11/2013/QĐ-UBND ngày 26/02/2013

Ban hành Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuế đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

299

Quyết định

Số 19/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013

Ban hành Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

300

Quyết định

Số 17/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

301

Quyết định

Số 26/2008/QĐ-UBND ngày 11/3/2008

Quy định trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

15/11/2017

302

Quyết định

Số 14/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010

Ban hành quy định, trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất và thực hiện các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

303

Quyết định

Số 29/2013/QĐ-UBND ngày 04/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh.

304

Quyết định

Số 43/2013/QĐ-UBND ngày 06/9/2013

Về việc quy định mức thu phí thoát nước thải áp dụng đối với Khu công nghiệp Quảng Phú.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu phí thoát nước thải áp dụng đối với Khu công nghiệp Quảng Phú.

10/11/2017

305

Quyết định

Số 02/2009/QĐ-UBND ngày 07/01/2009

Về việc ban hành phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 63a/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

01/01/2017

306

Quyết định

Số 37/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 64a/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2017

307

Quyết định

Số 15/2012/QĐ-UBND ngày 20/6/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

01/01/2017

308

Quyết định

Số 24/2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2013

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2017

309

Quyết định

Số 57/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016

Ban hành Quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

15/12/2018

310

Quyết định

Số 80/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2017

Quy định quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 -2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/12/2018

311

Quyết định

Số 48/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/12/2018

312

Quyết định

Số 31/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

Được thay thế bởi Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

01/12/2018

313

Quyết định

Số 69/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh về việc Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/11/2018

314

Quyết định

Số 05/2010/QĐ-UBND ngày 26/01/2010

Phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 26/01/2010 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/10/2018

315

Quyết định

Số 09/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/10/2018

316

Quyết định

Số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015

Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng.

Được thay thế bởi Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng.

01/10/2018

317

Quyết định

Số 13/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016

Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/9/2018

318

Quyết định

Số 11/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017

Quy định biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Quy định biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2018

319

Quyết định

Số 205/2003/QĐ-UBND ngày 27/10/2003

Về việc ban hành Phương án xóa tình trạng người lang thang, ăn xin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/5/2018

320

Quyết định

Số 33/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Về việc ban hành mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/6/2018

321

Quyết định

Số 41/2012/QĐ-UBND ngày 14/11/2012

Ban hành quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/4/2018

322

Quyết định

Số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015

Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức từ trần trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/3/2018

323

Quyết định

Số 64a/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của UBND tỉnh Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/3/2018

324

Quyết định

Số 34/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010

Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi.

05/02/2018

325

Quyết định

Số 03/2017/QĐ-UBND ngày 12/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh.

Được thay thế bởi Quyết định số 03a/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh.

20/01/2018

326

Quyết định

Số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013

Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/01/2018

327

Quyết định

Số 25/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

15/01/2018

328

Quyết định

Số 26/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi.

329

Quyết định

Số 23/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi.

330

Quyết định

Số 09/2013/QĐ-UBND ngày 04/02/2013

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý KKT Dung Quất với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh về quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Dung Quất.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 77/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan về quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

01/01/2018

331

Quyết định

Số 18/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất với các sở, ngành chức năng và địa phương liên quan trong thực thi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại doanh nghiệp, nhà thầu thi công trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất

332

Chỉ thị

Số 11/2005/CT-UBND ngày 10/6/2005

Về việc triển khai, thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND.

Theo Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.

01/7/2016

333

Chỉ thị

Số 17/2009/CT-UBND ngày 13/10/2009

Về việc tăng cường và nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.

01/7/2016

334

Chỉ thị

Số 16/2010/CT-UBND ngày 28/01/2011

Về việc tăng cường việc thực hiện Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 23/7/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Chỉ thị số 16/2010/CT-UBND ngày 28/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường việc thực hiện Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 23/7/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

29/4/2016

335

Chỉ thị

Số 03/2011/CT-UBND ngày 28/01/2011

Về tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.

01/7/2016

336

Chỉ thị

Số 11/2012/CT-UBND ngày 14/6/2012

Về tăng cường quản lý hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

20/7/2018

337

Chỉ thị

Số 22/2012/CT-UBND ngày 27/12/2012

Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cộng: 337 văn bản (gồm 107 Nghị quyết; 223 Quyết định và 07 Chỉ thị)

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Nghị quyết

Số 08/2003/NQ-HĐNDK9 ngày 17/7/2003 của HĐND tỉnh về việc đặt tên một số con đường của thị xã Quảng Ngãi.

Khoản 74 Mục I.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về việc đặt tên và điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

24/12/2016

2

Nghị quyết

Số 22/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010 của HĐND tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh và quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

Điều 1.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

3

Nghị quyết

Số 06/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Quảng Ngãi.

Khoản 2 Điều 1.

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Ngãi.

24/12/2016

4

Nghị quyết

Số 18/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020.

Điểm a, b, d, e, g khoản 1 Điều 1;

Chỉ tiêu “Trồng bổ sung mật độ giai đoạn 2011 - 2015: 2.098 ha” tại điểm b khoản 1 Điều 1;

Khoản 2 Điều 1.

Được sửa đổi, bãi bỏ bởi Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020.

21/12/2015

5

Nghị quyết

Số 10/2013/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 - 2020.

Điểm a Khoản 1 Điều 1;

Điểm a, c Khoản 2 Điều 1;

Điểm c, e Khoản 3 Điều 1;

Từ “tỉnh” trong cụm từ “ngân sách tỉnh” tại các điểm a, c, d của Khoản 3, Điều 1;

Từ “huyện, thành phố” trong cụm từ “ngân sách huyện, thành phố” tại điểm đ Khoản 3, Điều 1.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đồi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 - 2020.

25/7/2016

6

Nghị quyết

Số 01/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh ban hành về Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế.

Điểm c khoản 7 Điều 1;

Điểm a khoản 8 Điều 1.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh ban hành về Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế.

21/12/2015

7

Nghị quyết

Số 01/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 - 2020.

Điểm b, c Khoản 1; điểm a, b, c, d, đ, e Khoản 2; điểm c, gạch đầu dòng thứ 2 của điểm d, điểm e, h, k, l Khoản 3 Điều 1.

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 - 2020.

23/7/2018

8

Nghị quyết

Số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án giao thông nông thôn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

Khoản 1, 2, 5, 6 Điều 1.

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án giao thông nông thôn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

10/4/2017

9

Nghị quyết

Số 11/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

Khoản 2, 3, 4, điểm a, c, d Khoản 5 Điều 1.

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

10/4/2017

10

Nghị quyết

Số 26/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và điểm b, c khoản 9 Điều 1.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

20/10/2018

11

Nghị quyết

Số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương áp dụng từ năm ngân sách 2017 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020.

- Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết.

- Khoản 2 Điều 1, Khoản 1, 2, 5 Điều 6, Khoản 1, 2, 5 Điều 7, Khoản 4 Điều 12, Điều 18 và Điều 19 Định mức ban hành kèm theo Nghị quyết

- Cụm từ “Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Chính phủ về quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản của nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh” tại khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 4, khoản 1 Điều 13 và khoản 1 Điều 14 Định mức ban hành kèm theo Nghị quyết.

- Cụm từ “Định mức trên đã bao gồm kinh phí thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011” tại Điều 21 Định mức ban hành kèm theo Nghị quyết.

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương áp dụng từ năm ngân sách 2017 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020.

24/12/2018

12

Nghị quyết

Số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2017 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020.

Khoản 5 Điều 2.

Được sửa đổi tại Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 5 Điều 2 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2017 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh.

23/7/2018

13

Nghị quyết

Số 32/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Khoản 1 Điều 1; Điều 2; Điều 4.

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐND ngày 26/10/2018 của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

26/10/2018

14

Nghị quyết

Số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

Tiểu dự án 3 tại điểm b Khoản 2 Điều 5.

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh sửa đổi nội dung của Tiểu dự án 3 tại điểm b Khoản 2 Điều 5 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh.

10/10/2017

Điểm b, d Khoản 1, điểm b Khoản 4, điểm b, c Khoản 5 Điều 5; Điều 6.

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 5 và Điều 6 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh.

23/7/2018

15

Quyết định

Số 161/2003/QĐ-UBND ngày 12/9/2003 của UBND tỉnh về việc đặt tên các đường phố trong nội thị - thị xã Quảng Ngãi.

Số thứ tự 74 trong danh sách đặt tên đường.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh về việc đặt tên và điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

15/3/2017

16

Quyết định

Số 19/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

Điểm a khoản 5 Điều 2;

Điểm a khoản 6 Điều 2;

Khoản 9 Điều 2;

Khoản 11 Điều 2.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2014

17

Quyết định

Số 21/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi.

Điểm c, điểm g khoản 5 Điều 2;

Khoản 8 Điều 2.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2014

18

Quyết định

Số 28/2009/QĐ-UBND ngày 05/6/2009 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Khoản 9 Điều 2.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 05/6/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2014

19

Quyết định

Số 48/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh Quy định về quản lý hoạt động cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 10;

Điều 17;

Gạch đầu dòng thứ 5 khoản 2 Điều 15 Chương IV;

Điều 13;

Điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 15;

Điểm d khoản 2 Điều 21;

Khoản 1 Điều 23.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh.

21/3/2014

20

Quyết định

Số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 5.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bàn hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

08/11/2014

21

Quyết định

Số 12/2013/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh Quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi và mức chi tổ chức một số hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Mục I của Phụ lục VIII kèm theo Quyết định.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế.

28/6/2014

22

Quyết định

Số 21/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Quy định các tuyến đường cấm dừng, cấm đỗ xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông, lắp đặt, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ và cấp giấy phép đối với các trường hợp đặc biệt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

Khoản 1 Điều 5;

Khoản 1 và điểm e Khoản 2 Điều 6; Điều 7;

Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 8.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 15/02/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các tuyến đường cấm dừng, cấm đỗ xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông, lắp đặt, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ và cấp phép đối với trường hợp đặc biệt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

25/02/2016

23

Quyết định

Số 42/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi.

Khoản 1, 3, 4, 5, 6 Điều 9;

Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 10;

Khoản 1 Điều 11;

Cụm từ “không quá” tại Khoản 9 Điều 9, Khoản 7 Điều 10; Khoản 2 Điều 11.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

22/9/2016

24

Quyết định

Số 50/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông