BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN “TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG AN TOÀN SINH HỌC CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI MIỀN BẮC
VIỆT NAM” DO CHÍNH PHỦ ĐAN MẠCH TÀI TRỢ
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 131/2006/NĐ-CP về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 49/2009/TT-BNN ngày 04/08/2009 về việc Hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thư tài trợ ngày 27/4/2011 của Trung tâm học bổng Danida (DFC) Đan Mạch về việc tài trợ cho Dự án nghiên cứu thí điểm “Tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng an toàn sinh học cho nuôi trồng thủy sản tại miền Bắc Việt Nam”;
Căn cứ Văn bản số 1986/TTg-QHQT ngày 4/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ cho Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Xét Biên bản cuộc họp thẩm định ngày 11/11/2011 của Vụ Hợp tác quốc tế về “Tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng an toàn sinh học cho nuôi trồng thủy sản tại miền Bắc Việt Nam” do Chính phủ Đan Mạch tài trợ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự án “Tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng an toàn sinh học cho nuôi trồng thủy sản tại miền Bắc Việt Nam” với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên dự án: Tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng an toàn sinh học cho nuôi trồng thủy sản tại miền Bắc Việt Nam
2. Tên nhà tài trợ: Chính phủ Đan Mạch thông qua Trung tâm học bổng, Danida (DFC).
3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

4. Cơ quan chủ dự án: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1
5. Thời gian thực hiện dự án: từ 2011 - 2014
6. Địa điểm: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1, một số huyện ven biển của các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An
7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án:
a. Mục tiêu:
- Đánh giá được các tác động của biến đổi khí hậu lên cơ sở hạ tầng, môi trường và an toàn sinh học của các hệ thống nuôi trồng thủy sản chính tại miền Bắc Việt Nam.
- Xây dựng được và phổ biến những khuyến nghị thích ứng với biến đổi khí hậu cho nuôi trồng thủy sản miền Bắc Việt Nam cho cán bộ, người dân tham gia nuôi trồng thủy sản và các bên liên quan.
b. Kết quả:
- Bộ bản đồ số hóa hiện trạng nuôi trồng thủy sản ở miền Bắc Việt Nam bao gồm các thông số về diện tích, loài nuôi, mật độ, quy mô đầu tư, các yếu tố thời tiết, chất lượng nước, yếu tố thủy văn và địa lý; mô hình GIS mô tả và dự báo những mức độ chịu tác động khác nhau của biến đổi khí hậu tại các vùng nuôi trồng thủy sản miền Bắc Việt Nam; mô hình các kịch bản thích ứng khác nhau đối với các tác động của biến đổi khí hậu lên các hệ thống nuôi trồng thủy sản chính ở miền Bắc Việt Nam.
- Xác định được tác động của biến đổi khí hậu lên đa dạng sinh học các tác nhân gây bệnh của các loài thủy sản nuôi chính của miền Bắc Việt Nam; miêu tả tác động của biến đổi khí hậu lên các hệ thống nuôi trồng liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm của các loài thủy sản nuôi trồng; miêu tả hiện trạng sử dụng thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản và đề xuất hướng sử dụng phù hợp cho nuôi trồng thủy sản ở miền Bắc Việt Nam.

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư

- Báo cáo đề xuất về chính sách từ cấp trung ương đến địa phương. Báo cáo đề xuất về những thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân nuôi trồng thủy sản, cán bộ địa phương những bên liên quan ở miền Bắc Việt Nam.
- Xây dựng và giới thiệu những mô hình trình diễn thích ứng tốt với biến đổi khí hậu cho nuôi trồng thủy sản đến với người dân nuôi trồng thủy sản và cán bộ địa phương ở miền Bắc Việt Nam có xem xét đến các vấn đề bình đẳng giới.
8. Tổng vốn dự án: 4.774.689 Kuron Đan Mạch (DKK) (tương đương 950.000 USD).
(Bằng chữ: Bốn triệu bảy trăm bảy mươi tư nghìn sáu trăm tám chín Kuron Đan Mạch), trong đó:
a. Vốn ODA: 4.774.689 Kuron Đan Mạch (DKK) (tương đương 950.000 USD).
b. Vốn đối ứng: Đơn vị chủ trì dự án đóng góp nhân lực, cơ sở hạ tầng nghiên cứu bao gồm phòng thí nghiệm, văn phòng làm việc.
Điều 2. Giao cho Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1 chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tại các tỉnh thuộc phạm vi dự án tổ chức thực hiện dự án có hiệu quả theo nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này và nội dung của Văn kiện dự án được phê duyệt, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tài chính, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Các Vụ KHCN và MT, TC;
- Viện NCNTTS 1;
- Lưu VT, HTQT-TDL (12).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đất đai do nhận chuyển nhượng bằng miệng, giấy viết tay nhưng chưa có sổ đỏ ?

>> Xem thêm:  Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất về quyền bán đất là tài sản chung vợ chồng ?