BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3007/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “GIỚI THIỆUQUẢNG BÁ NGHỆ THUẬT TUỒNG VỚI KHÁN GIẢ TRẺ”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DULỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 1 năm 2010 về việc giao dựtoán ngân sách nhà nước năm 2010 cho Nhà hát Tuồng Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án số 145/ĐA-NHT ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Nhà hát TuồngViệt Nam về việc thực hiện nhiệm vụ mới do Cục Nghệ thuật biểu diễn giao thíđiểm “Giới thiệu quảng bá nghệ thuật Tuồng với khán giả trẻ” để nhân rộng hàngnăm tới các trường PTTH (theo chi tiết Đề án đính kèm).

Điều 2. Trong quá trình thực hiện, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửatheo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức

Điều 3. Kinh phí thực hiện Đề án được lấy từ nguồn kinh phí không thường xuyêntrong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 của Nhà hát Tuồng Việt Nam.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Nhà hátTuồng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, NTBD

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tiến Thọ