UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Luật Đất đai;

- Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 về bán đấu giá tài sản;

- Căn cứ Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ;

- Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 244-TT-TN&MT ngày 26/10/2005; Báo cáo số 165/BC-TN &MT ngày 16/12/2005; đề nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 368/TP-KTVB ngày 5/12/2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản "Quy chế về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng".

Điều 2:Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Quyết định số 1783/QĐ-UB ngày 01/8/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố và các quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

T/M.UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trịnh Quang Sử