ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành định mức lao động - vật tư kỹ thuật - giá nhân công phục vụ công tác giao đất - đăng ký

đất đai lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;

Căn cứ Bộ Luật lao động ngày 23/6/1994;

Căn cứ vào Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 và Nghị định 02/CP ngày 15/10/1994 của Chính phủ ban hành quy định về việc giao đất nông nghiệp, lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 346/1998/TT-ĐC ngày 16/3/1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục địa chính về thủ tục đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất;

Xét đề nghị của các ngành: Địa chính, Tài chính vật giá, Lao động Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản "Định mức lao động - Vật tư kỹ thuật, giá nhân công phục vụ công tác giao đất - đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất được áp dụng thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh".

Điều 2. Giao cho Sở Địa chính, Sở Tài chính vật giá, Sở Lao động Thương binh và xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đặng Quốc Lộng