ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thành lập Trường Trung học Y tế Lào Cai

___________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc Hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật giáo dục (số 11/1998/QH10 ) được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ tư, thông qua ngày 02/12/1998;

Căn cứ Nghị định số 01/1998/NĐ-CP , ngày 03/01/1998 của Chính phủ về tổ chức hệ thống Y tế địa phương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP , ngày 27/6/1998 của Bộ Y tế và Ban tổ chức cán bộ Chính phủ; Hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ văn bản số 9552/TCCB , ngày 11/10/1999 của Bộ giáo dục và Đào tạo, thỏa thuận việc thành lập Trường Trung học y tế Lào Cai;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Trường Trung học y tế Lào Cai, trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Đào tạo cán bộ y tế Lào Cai.

- Trường Trung học y tế là đơn vị sự nghiệp giáo dục chuyên ngành, nằm trong hệ thống các Trường Trung học chuyên nghiệp của tỉnh Lào Cai, trực thuộc Sở Y tế Lào Cai; Có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động.

- Trụ sở đặt tại: Xã Bắc Cường, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Trường Trung học Y tế Lào Cai, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

A- Chức năng: Trường Trung học y tế là cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ Trung học và Sơ học Y tế.

B- Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Đào tạo y sỹ đa khoa hoặc định hướng, đào tạo y tá kỹ thuật (Điều dưỡng Trung học) và sơ học, Đào tạo nữ hộ sinh Trung học - sơ học, Đào tạo dược tá.

2. Liên kết với các trường Đại học, Trung học y tế trong nước để tổ chức đào tạo, đào tạo lại cán bộ Trung học, kỹ thuật viên chuyên khoa mà trường của tỉnh chưa đủ điều kiện đào tạo.

3. Bồi dưỡng và đạo tạo lại trình độ chuyên môn, trình độ quản lý cho cán bộ y tế các tuyến trong tỉnh.

4. Dạy bổ túc văn hóa cho các học viên được theo học tại trường, theo yêu cầu của chương trình đào tạo của từng khóa, lớp; Dạy học ngoại ngữ, tin học cho cán bộ y tế trong tỉnh (và kể cả các đối tượng khác có yêu cầu) theo kế hoạch đào tạo của từng giai đoạn.

5. Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế của tỉnh.

6. Chủ trì hoặc phối hợp các cơ quan hữu quan, tổ chức nghiên cứu, phổ biến và áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, phục vụ cho công tác đào tạo bồi dưỡng của Trường, của ngành y tế.

7. Quản lý và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý công chức, viên chức, quản lý tài sản tài chính, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh, đảm bảo phục vụ tốt công tác đào tạo bồi dưỡng của trường.

8. Tổ chức hoạt động theo đúng quy chế Trường trung học chuyên nghiệp hiện hành.

Điều 3. Tổ chức bộ máy, biên chế của Trường Trung học y tế Lào Cai:

1. Tổ chức bô máy:

a) Ban giám hiệu gồm: Hiệu trưởng, có từ 1 - 2 Phó hiệu trưởng, giúp việc cho Hiệu trưởng, được Hiệu trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể.

b) Các phòng và các khoa giảng dạy gồm:

- Phòng Tổ chức - hành chính quản trị

- Phòng đào tạo

- Khoa Y tế cơ sở

- Khoa Y tế cộng đồng

- Khoa Lâm sàng.

Việc bổ nhiệm, đề bạt các chức danh: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó trưởng khoa của Trường Trung học Y tế, thực hiện theo đúng phân cấp về công tác tổ chức và cán bộ của tỉnh đã quy định.

Hiệu trưởng Trường Trung học Y tế có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ cho từng khoa, phòng; Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của Nhà trường, trình Giám đốc Sở Y tế tỉnh xem xét quyết định.

2. Biên chế: Biên chế của Trường Trung học Y tế thuộc biên chế sự nghiệp giáo dục, được UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu cụ thể hàng năm theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

Trước mắt trong quý IV/1999, ngoài số biên chế hiện có của Trung tâm đào tạo cán bộ Y tế chuyển sang, Trường Trung học y tế được giao thêm 10 biên chế (sẽ có quyết định riêng). Việc bố trí số biên chế làm công tác giảng dạy phải có trình độ từ Cao đẳng, Đại học trở lên và phải có thời gian công tác trong ngành Y tế ít nhất từ 5 năm trở lên.

Điều 4. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với các ngành hữu quan trong tỉnh (Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Sở Tài chính vật giá, Sở Giáo dục đào tao, Sở Kế hoạch đầu tư...) tạo điều kiện giúp đỡ Trường Trung học Y tế sớm đi vào hoạt động.

Điều 5. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trong tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/1999.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng