BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG SỬA CHỮA LỚN, XÂY DỰNG NHỎ NĂM 2011 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG TAM ĐIỆP
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ các Luật: Xây dựng số 16/2003/QH11 ; số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 85/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-BNN-TC ngày 09/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v phê duyệt kế hoạch mua sắm, sửa chữa lớn năm 2011 của Trưởng Cao đẳng nghề Cơ điện xây dựng Tam Điệp;

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

Xét đề nghị của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện xây dựng Tam Điệp v/v xin phê duyệt danh mục tài sản mua sắm và các hạng mục xây dựng nhỏ, sửa chữa lớn năm 2011 tại Tờ trình số 236 TTr/Tr.CĐN/TC-KT ngày 21/3/2011 và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ năm 2011 của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện xây dựng Tam Điệp, gồm các nội dung sau:
1. Tên công trình, hạng mục công trình:
1.1. Hạng mục: Cải tạo và nâng cấp sân trường
- Diện tích: 45m x 43m = 1.980 m2
- Các công việc chủ yếu: Tháo dỡ công trình cũ; Làm tốt nền sân; Lát gạch bê tông chèn chịu lực
- Mức đầu tư dự kiến: 450 triệu đồng
1.2. Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp đường trục chính nội bộ trường

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai trong nội bộ gia đình ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ?

- Diện tích: 230m x 9m = 2.070 m2
- Các công việc chủ yếu: Phá dỡ công trình cũ; Làm cốt đường; Xây dựng hệ thống thu, thoát nước, làm bo đường; Rải bê tông atphan
- Mức đầu tư dự kiến: 450 triệu đồng
1.3. Hạng mục: Sửa chữa nâng cấp 02 nhà xưởng thực hành thực tập
- Diện tích: (87 x 12) m2/xưởng x 2 xưởng = 2.088 (m2)
- Các công việc chủ yếu: Tháo dỡ công trình cũ; Đổ bê tông chống thấm mái; Lắp đặt hệ thống ống thoát nước mái; Sản xuất và lắp dựng vách ngăn; Trát và vá lại tường, trụ và quét vôi ve; Lát gạch toàn bộ hiên bằng gạch đất nung; Lắp dựng cửa đi khung thép hộp bịt tôn
- Mức đầu tư dự kiến: 350 triệu đồng
1.4. Hạng mục: Sửa chữa nâng cấp 02 phòng học chính trị
- Tổng diện tích: 350 m2
- Các công việc chủ yếu: Phá dỡ công trình cũ; Lắp đặt mới hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống quạt mát; Trát lại toàn bộ trần, tường; Xây mới bục giảng; Lắp đặt mới cửa đi; Lăn sơn trong nhà; Lát lại toàn bộ nền nhà, sàn nhà; Sơn lại hoa văn sắt cửa sổ bằng sơn tổng hợp màu nâu; Sản xuất cửa đi và hoa văn sắt cửa sổ.

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?

- Mức đầu tư dự kiến: 500 triệu đồng
2. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trường Cao đẳng nghề Cơ điện xây dựng Tam Điệp, Phường Trung Sơn - Thị xã Tam Điệp - Tỉnh Ninh Bình.
3. Tổng mức đầu tư: 1.750 triệu đồng (Một tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)
4. Nguồn kinh phí: Nguồn học phí được để lại chi và nguồn thu khác
5. Thời gian thực hiện: Trong năm 2011
Điều 2. Căn cứ Quyết định được phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị triển khai các nội dung sửa chữa lớn theo đúng quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Tam Điệp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

>> Xem thêm:  Tranh chấp sai diện tích ranh giới đã phân lô sẳn ? Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng nhà đất ?