BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 301/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015-2020” CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đềán “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”;

Căn cứ Quyết định số 2694/QĐ-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” của Bộ Tư pháp năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các đơn vị: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;ng (để báo cáo);.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015-2020” CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 301/QĐ-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015- 2020” (sau đây gọi tắt là Đề án), Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2017 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục tổ chức và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các hoạt động của Đề án nhằm nâng cao năng lực thực hiện phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR), pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ những người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các bộ, ngành, địa phương;

- Phổ biến rộng rãi nội dung Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động đề ra phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn chung, biên soạn tài liệu nguồn phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến ở các bộ, ngành, địa phương.

- Các hoạt động phải bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

- Kết hợp các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện Đề án ở Trung ương; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Đề án.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành

a) Nội dung:

(1) Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2017;

(2) Xây dựng văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án;

(3) Quản lý, theo dõi việc sử dụng kinh phí thực hiện Đề án.

b) Thời gian thực hiện: Quý I/2017 đối với nội dung (a1, a2); cả năm 2017 đối với nội dung (a3).

c) Phân công trách nhiệm:

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

d) Kết quả công việc:

- Công văn của Bộ Tư pháp hướng dẫn bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án;

- Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2017;

- Dự toán kinh phí thực hiện Đề án được phê duyệt.

2. Hoạt động thực hiện các nội dung của Đề án

2.1. Biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến

a) Nội dung: Tổ chức biên soạn và phát hành các tài liệu sau:

(1) Sổ tay kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị phục vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc;

(2) Hỏi đáp về quyền dân sự, chính trị;

b) Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2017.

c) Phân công trách nhiệm:

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, đơn vị chức năng của Bộ Công an.

d) Kết quả công việc: Tài liệu phổ biến pháp luật đăng tải trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

2.2. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật mới về các quyền dân sự, chính trị cho các đối tượng của Đề án

- Nội dung tập huấn: Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; các văn bản pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị (nhất là những quy định mới trong Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tiếp cận thông tin, Luật báo chí, Luật trẻ em...). Các nội dung tập huấn cụ thể do cơ quan chủ trì lựa chọn phù hợp với từng đối tượng.

a) Lựa chọn, hướng dẫn xây dựng 02 mô hình điểm phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong trại giam, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật);

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công an;

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2017.

- Kết quả công việc: 02 buổi phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị được tổ chức và Báo cáo kết quả.

b) Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới về các quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và đại diện Sở Tư pháp tại 02 miền Bắc, miền Nam

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật);

- Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành, đoàn thể và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2017.

- Kết quả công việc: 02 lớp tập huấn được tổ chức và Báo cáo kết quả tập huấn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Các đơn vị liên quan thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện các hoạt động được phân công tại Kế hoạch.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật và tình hình quản lý ngân sách của Bộ năm 2017.

4. Đề nghị các đơn vị chức năng thuộc các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp thực hiện hiệu quả Kế hoạch này./.