BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 301/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM VÀ NỘI DUNGSỐ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 901/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Công nghiệp phần mềm vànội dung số Việt Nam thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin vàTruyền thông);

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Viện trưởng Viện Công nghiệpphần mềm và nội dung số Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Namlà tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện chức năng giúp Bộtrưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xây dựng, thực hiện chiến lược,chính sách, quy hoạch, kế hoạch và đàotạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dungsố.

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Namcó tên giao dịch quốc tế là: Vietnam National Institute of Software andDigital Content Industry, tên viết tắt NISCI.

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Namlà tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập, có tư cách pháp nhân, cócon dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quyđịnh của pháp luật, có kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp, cótrụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Namcó nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tổ chức nghiên cứu và xây dựng chiến lược, quyhoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình, giải pháp pháttriển trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và nội dung số.

2. Tổ chức nghiêncứu, đánh giá tác động và tham gia đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng các vănbản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và nội dung số.

3. Tổ chức nghiên cứu, tham gia xây dựng các tiêuchuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành trong lĩnhvực công nghiệp phần mềm và nội dung số; Nghiên cứu, phát triển và hỗ trợchuyển giao, thẩm định đánh giá về chi phí, quy trình sản xuất, quy trình đảmbảo chất lượng trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và nội dung số.

4. Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệvề phần mềm và nội dung số; hỗ trợ nghiên cứu, phát triển các sáng tạo, các ýtưởng mới, các công nghệ, sản phẩm tiên tiến trong lĩnh vực công nghiệp phầnmềm và nội dung số.

5. Nghiên cứu, phát triển các giải pháp, sản phẩm,các cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển hạtầng thông tin quốc gia và các dịch vụ công ích, dịch vụ công do Bộ quản lýtheo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức đo thử, đánh giá, kiểm định phần mềm,sản phẩm truyền thông đa phương tiện và nội dung số.

7. Đào tạo nhân lực trình độ cao và cấp các chứngchỉ chuyên ngành trong lĩnh vực côngnghiệp phần mềm và nội dung số theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức điều tra, khảo sát hiện trạng, nghiêncứu dự báo xu hướng phát triển và cung cấp các thông tin, tư liệu chuyên ngành;xây dựng các cơ sở dữ liệu, trang thông tin điện tử về thị trường, doanhnghiệp, sản phẩm phần mềm và nội dung số; xây dựng các thư viện chuyên ngành,các tài liệu chuyên môn, sách trắng, hướng dẫn về khung pháp lý và sở hữu trítuệ, môi trường đầu tư, cơ hội thị trường và kinh doanh trong lĩnh vực côngnghiệp phần mềm và nội dung số.

9. Phát hành các ấn phẩm,tạp chí khoa học, trang thông tin điện tử; chủ trì tổ chức và phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị, triểnlãm trong nước và quốc tế trong lĩnh vựccông nghiệp phần mềm và nội dung số.

10. Triển khai các biện pháp, giải pháp, đề án, dựán thúc đẩy phát triển và ứng dụng phần mềm mã nguồn mở; thu thập, nghiên cứu,đánh giá, thẩm định và xây dựng cơ sở dữ liệu về phần mềm mã nguồn mở; biênsoạn, phát hành các tài liệu mô tả giải pháp, sản phẩm,hướng dẫn cài đặt, sử dụng, phát triển và các tài liệu có liên quan khác.

11. Cung cấp các sản phẩmmẫu và dịch vụ tư vấn về phần mềm và nội dung thông tin số, bao gồm các dịch vụtư vấn về sản phẩm, công nghệ và đào tạo; dịch vụ tư vấn khảo sát, lập dự án,lập thiết kế thi công và tổng dự toán, giám sát, thẩm định và đánh giá hiệu quảdự án công nghệ thông tin; các dịch vụ tưvấn có liên quan khác.

12. Tổ chức thựchiện các dự án, chương trình hợp tác quốctế; tiếp nhận tài trợ, viện trợ của các cơ quan, tổ chức quốc tế trong lĩnh vựcnghiên cứu - phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số.

13. Nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ phát triển mộtsố sản phẩm phần mềm và nội dung số trọng điểm theo định hướng của Bộ Thông tinvà Truyền thông và của Chính phủ; tham gia vào các chương trình, đề án quốc giavề an toàn và an ninh thông tin liên quan đến công nghiệp phần mềm và nội dungsố.

14. Thực hiện nhiệm vụ tổ chức xúc tiến thương mạitrong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và nội dung số; tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, pháttriển thị trường, xây dựng thương hiệu cho Ngành; hỗ trợ các doanh nghiệp hoạtđộng trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và nội dung số nâng cao năng lực hoạtđộng và sức cạnh tranh; thực hiện nhiệm vụ vườn ươm doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và nội dungsố;

15. Chủ trì hoặc tham gia tổ chức các cuộc thi vàtrao các giải thưởng trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và nội dung số.

16. Được chủ động pháttriển các hoạt động sự nghiệp có thu liên quan đến chức năng, nhiệm vụcủa Viện, trao đổi các sản phẩm tạo ra từ quá trình nghiên cứu - phát triển,hợp tác, thu hút đầu tư trong và ngoài nước để tạo thêm nguồn kinh phí, mở rộngphạm vi, quy mô hoạt động của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Việntheo các quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Namcó Viện trưởng, các Phó Viện trưởng và Hội đồng tư vấn.

Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dungsố Việt Nam chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về tổ chức thựchiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Viện trưởng giúp Viện trưởng điều hành các mặtcông tác của Viện và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về nhiệm vụ được phâncông.

Hội đồng tư vấn của Viện do Viện trưởng quyết địnhthành lập, bao gồm một số chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý, doanh nhân và nhàđầu tư có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triểncông nghiệp phần mềm và nội dung số, giúp Viện trưởng xây dựng các chiến lượcvà định hướng phát triển Viện để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạnđược giao.

Cơ cấu tổ chức:

Các phòng chức năng:

- Văn phòng.

- Phòng Kế hoạch- Tài chính.

- Phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

- Phòng Nghiên cứu phát triển dịch vụ và nội dungsố.

- Các đơn vị trực thuộc:

- Trung tâm khảo sát, nghiên cứu và phát triển thịtrường.

- Trung tâm Phần mềm nguồn mở và điện toán đám mây.

- Tạp chí “Phần mềm và Nội dung số”.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trựcthuộc do Viện trưởng xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng doViện trưởng quy định. Mối quan hệ công tác giữa các phòng, đơn vị trực thuộcViện do Viện trưởng quy định.

Biên chế của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dungsố Việt Nam do Viện trưởng xây dựng trình Bộ trưởng quyết định. Viện trưởngđược phép quyết định về việc ký các hợpđồng lao động dài hạn theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệulực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký.

2. Bãi bỏ Quyết định số 30/2008/QĐ-BTTTT ngày 06tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức củaViện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam và các quy định trước đâytrái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng,Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ; Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch - Tài chính;Công nghệ thông tin, Viện trưởng Viện Côngnghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trựcthuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Công an, Ngân hàng Nhà nước và Kho bạc Nhà nước TP. Hà Nội;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son