THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 301/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung, điều chỉnh Thành viên Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối

phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 20/2004/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm;

Xét yêu cầu công tác vì được sự chấp thuận của Ban Kinh tế Trung ương; xét đề nghị của Bộ trưởng, Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức làm Thành viên Ban Chỉ đạo phát triển các Vùng Kinh tế trọng điểm thay Thứ trưởng Nguyễn Tiến Sâm.

Điều 2.Mời các đồng chí có tên sau đây tham gia Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm quy định tại Điều 2, Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 09 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ:

- Đồng chí Tạ Hữu Thanh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, theo dõi Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ;

- Đồng chí Võ Đức Huy, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, theo dõi Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung;

- Đồng chí Cao Sỹ Kiêm, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, theo dõi Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong các Vùng kinh tế trọng điểm, các đồng chí có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải