ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3012/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 10 năm 2014

QUYT ĐỊNH

V VICCÔNG B TH TCHÀNH CHÍNH THUC THM QUYNGIẢI QUYT CA S CÔNG THƯƠNG TNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củacác Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tưpháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình,kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hànhchính;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 955/SCT-TCCB ngày 15/9/2014 và của Sở Tư pháp tại Văn bản số 970/STP-KSTT ngày 10/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 (hai) thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh.

(danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Thay thế các thủ tụchành chính thuộc lĩnh vực: Quản lý thị trường; lưu thông hàng hóa trong nước vàxuất khẩu, nhập khẩu trong các Quyết định của UBND tỉnh đã ban hành, bao gồm:Quyết định số 2677/QĐ- UBNDngày28/8/2009, Quyết định số 1867/QĐ-UBND tỉnh ngày 13/6/2001 và Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 18/7/2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịchUBND huyện, thành phố, thị xã và các tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TM;
- Gửi:
+ Bản giấy và điện tử: TW, SCT, STP;
+ Bản điện tử: Thành phần còn lại.

CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞCÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3012/QĐ- UBND ngày 10/10/2014 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Công Thương

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

1.

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

2.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

3.

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

4.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

5.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

6.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

1

T-HTI-207691-TT

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 26/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP .

2

T-HTI-207711-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

3

T-HTI-207694-TT

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

4

T-HTI-207696-TT

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 11/12/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu.

6

T-HTI-207700-TT

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 3012/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh