B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3013/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬNHOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứLuật Hi quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căncứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấpChứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làmthủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủtục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đạilý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 1808/SN15 ngày 18/8/2015 của Côngty TNHH Thương mại dịch vụ và giao nhận hàng hóaSao Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng CụcGiám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngnhận:

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vàgiao nhận hàng hóa Sao Nam.

Mã số thuế: 0305809980.

Địa chỉ: 12/10B Hoàng Hoa Thám,phường 7, quận Bình Thnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpsố 0305809980 do Sở Kế hoạch và Đầutư TP. Hồ Chí Minh chứng nhận lần đầu ngày 14/06/2008.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủtục hải quan.

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vàgiao nhận hàng hóa Sao Nam có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hảiquan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chitiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhânviên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động củađại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2.Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2100/HQHCM-GSQLngày 08/08/2011 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Cácông (bà) Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và giao nhận hàng hóa SaoNam, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Văn Cẩn