ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3013/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH PHƯƠNGÁN CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG, ỨNG PHÓ TÌNH TRẠNG NGẬP ÚNG DO MƯA LỚN, TRIỀU CƯỜNGVÀ XẢ LŨ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày08 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnhPhòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000;

Căn cứ Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 21tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về Ban hành Quy định về công tácphòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 5745/QĐ-UBND ngày 31tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành độngthực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020của thành phố; Quyết định 3523/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhândân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chốngvà giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Phòngchống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tại Công văn số 76/PCLB ngày 14tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết địnhnày Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn vàtriều cường trên địa bàn thành phố.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký và thay thế Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Ủyban nhân dân thành phố về ban hành Phương án chủ động phòng, chống, ứng phótình trạng ngập úng do mưa lớn và triều cường trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Trưởng Ban Chỉ huy Phòngchống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận- huyện, phường - xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Mạnh Hà

PHƯƠNG ÁN

CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG,ỨNG PHÓ TÌNH TRẠNG NGẬP ÚNG DO MƯA LỚN, TRIỀU CƯỜNG VÀ XẢ LŨ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNHPHỐ(Ban hành kèm Quyết định số 3013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Phần I

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Điều 1. Chủ động phòng, chống để hạn chế đếnmức thấp nhất thiệt hại khi xảy ra ngập úng do mưa lớn, triều cường kết hợp xảlũ nhằm bảo vệ an toàn tính mạng người dân, bảo vệ tài sản, công trình, cơ sởsản xuất của nhân dân, doanh nghiệp và Nhà nước góp phần ổn định xã hội, tiếptục duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an ninh, chính trị vàtrật tự an toàn xã hội.

Điều 2. Tất cả các ngành, các cấp quántriệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lựclượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “basẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và cóhiệu quả) trong quá trình tổ chức thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó vàkhắc phục hậu quả tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ ngay tạicơ sở.

Điều 3. Người dân cần tuân thủ các mệnh lệnh,chỉ dẫn của chính quyền, cơ quan chức năng khi xảy ra ngập úng; đồng thời thamgia phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả ngập úng cùng với chính quyền,cơ quan chức năng.

Phần II

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Điều 4. Giai đoạn phòng, chống ngập úng

1. Thực hiện kịp thời dự báo, cảnh báo:

a) Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bãovà Tìm kiếm cứu nạn thành phố phối hợp với Trung tâm điều hành Chương trìnhchống ngập nước thành phố khẩn trương triển khai xây dựng bản đồ khu vực nguycơ ngập úng của thành phố tương ứng với vũ lượng mưa, đỉnh triều cường và lưulượng xả lũ của các hồ chứa (đặc biệt là hồ Dầu Tiếng) để xác định chi tiếtthời điểm, khu vực và phạm vi, quy mô ảnh hưởng gây ngập, xác định các vị trídi dời dân an toàn, đồng thời hàng năm cập nhật, bổ sung dữ liệu để phổ biếnrộng rãi nhằm kịp thời dự báo, cảnh báo sát hợp với tình hình thực tế.

b) Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão vàTìm kiếm cứu nạn thành phố liên hệ chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn khu vựcNam Bộ để thường xuyên cập nhật thông tin tình hình thời tiết, khí tượng, thủyvăn trong khu vực và thành phố, phát đi các dự báo, cảnh báo trước ít nhất 05ngày đối với triều cường đến các sở - ngành, quận - huyện và thông qua phươngtiện truyền thông đến các tầng lớp nhân dân thành phố, trước hết là nhân dânđang sinh sống tại các khu vực xung yếu, ven sông, rạch, vùng trũng thấp.

(Đính kèm Phụ lục I).

c) Khi có dự báo mưa to (từ 51 đến 100 mm) đếnmưa rất to (trên 100 mm) và đỉnh triều cường (mực nước đo tại trạm Phú An) vượtmức báo động I (từ 1,30 m trở lên), xả lũ của hồ Dầu Tiếng từ 200 m3/s,Trị An từ 1.000 m3/s, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão vàTìm kiếm cứu nạn thành phố phối hợp với Trung tâm điều hành Chương trình chốngngập nước thành phố xác định các khu vực sẽ bị ảnh hưởng ngập để thông tin cảnhbáo đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết nhằm chủ động thực hiện các biệnpháp phòng, chống.

2. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền,quán triệt phương châm chủ động phòng, chống ngập úng:

a) Các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời cậpnhật và thông tin đầy đủ các dự báo, cảnh báo về tình hình thời tiết, khítượng, thủy văn cùng những nội dung khuyến cáo, hướng dẫn của cơ quan chức năngvề các biện pháp phòng, chống để các cơ quan, đơn vị, nhân dân biết và chủ độngthực hiện.

b) Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã- thị trấn trực tiếp quản lý địa bàn phải luôn quán triệt phương châm “bốn tạichỗ” trong giai đoạn phòng, chống ngay tại cơ sở để có kế hoạch tổ chức tốtcông tác kiểm tra thực địa trước mùa mưa lũ. Thông tin, tuyên truyền, phổ biếnkịp thời các phương án, biện pháp chủ động phòng, chống của địa phương đến cáccơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn để sẵn sàng thíchứng, tránh tình trạng bị động, lúng túng hoặc bất ổn, hoang mang khi đối phó,xử lý tình huống sự cố thiên tai, nhất là ngập úng kéo dài trên diện rộng.

3. Chủ động triển khai các biện pháp phòng,chống hiệu quả:

a) Đối với các cơ quan chức năng (Văn phòng BanChỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, các sở - ngành thànhphố, quận - huyện, phường - xã - thị trấn):

- Trước mùa mưa, triều cường (từ tháng 01 đếntháng 6 hàng năm):

+ Ủy ban nhân dân các huyện và quận ven: tập trungđẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp và gia cố các công trình phòng,chống ngập lụt, cống ngăn triều, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, tiêuthoát nước. Tổ chức nạo vét, khai thông hệ thống kênh, mương, cống tiêu thoátnước trên địa bàn theo kế hoạch đã được thành phố chấp thuận chủ trương ngay từđầu năm. Lực lượng quản lý đê nhân dân tiến hành tổng kiểm tra toàn bộ hệ thốngbờ bao, đê bao trên địa bàn thành phố để kịp thời phát hiện các vị trí xungyếu, chủ động tiến hành xử lý, gia cố nhằm đảm bảo an toàn trước mùa mưa, triềucường. Chủ động kiểm tra rà soát, xác định bổ sung các khu vực xung yếu cầnphải sơ tán, di dời dân, các địa điểm tạm cư an toàn để tiếp nhận số dân đượcdự kiến sẽ sơ tán, di dời trong thời gian xảy ra sự cố thiên tai, đảm bảo antoàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

+ Trung tâm điều hành Chương trình chống ngậpnước thành phố, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôntập trung chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, tiêu thoátnước trọng điểm đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo thực hiện đúng các biệnpháp thi công đã được phê duyệt. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nạovét thông thoáng các cống rãnh, kênh, rạch tiêu thoát nước; duy tu, sửa chữacác công trình hạ tầng, các công trình ngầm đã xuống cấp, hư hỏng, sửa chữathay mới các biển báo, cảnh báo.

+ Các sở - ngành, quận - huyện tiến hành kiểmtra và yêu cầu các đơn vị, chủ sở hữu sửa chữa, nâng cấp, gia cố an toàn cáckho tàng, công trình xuống cấp, công trình ngầm; đồng thời, rà soát, bổ sungphương án, biện pháp chống ngập khi xảy ra sự cố, đặc biệt là công tác tổ chứchuy động lực lượng, hiệp đồng trưng dụng các phương tiện, trang thiết bị. Thựchiện chế độ bảo trì định kỳ các phương tiện, trang thiết bị hiện có để đảm bảocông tác vận hành phục vụ việc ứng phó tình trạng ngập úng được kịp thời, hiệuquả.

- Tổ chức trực ban theo quy định để chỉ huy,điều hành công tác chuẩn bị và triển khai kế hoạch, biện pháp ứng phó ngaytrước khi sự cố ngập úng xảy ra.

- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện: các sở -ngành, quận - huyện, phường - xã - thị trấn khẩn trương chuẩn bị kế hoạch huyđộng lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ của đơn vị, địa phương mình, nắmchắc các phương tiện, trang thiết bị hiện có do các đơn vị trực thuộc quản lývà các phương tiện, trang thiết bị trưng dụng trong nhân dân, tổ chức, doanhnghiệp đóng trên địa bàn để kịp thời huy động ứng cứu khi cần thiết. Toàn bộhoạt động của các sở - ngành, quận - huyện, phường - xã - thị trấn chuyển sangtrạng thái sẵn sàng ứng phó.

- Công tác chỉ đạo, chỉ huy:

+ Khi có thông tin dự báo mưa vừa (từ 16 đến 50mm) đến mưa to tại khu vực thành phố kết hợp với triều cường báo động I (1,30m) trở lên:

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìmkiếm cứu nạn thành phố, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thànhphố, các quận - huyện, phường - xã - thị trấn trọng điểm thuộc các khu vựctrũng thấp, ven sông thực hiện chỉ đạo và chuẩn bị công tác phòng, chống, ứngphó theo phương án.

+ Khi có thông tin mưa to đến mưa rất to tại khuvực thành phố kết hợp với triều cường báo động cấp II (1,40 m) trở lên và xả lũở thượng nguồn:

· Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão vàTìm kiếm cứu nạn thành phố, Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nướcthành phố, Sở Giao thông vận tải, các sở - ngành thành phố, các thành viên BanChỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố thực hiện chỉ đạo vàtriển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó theo phương án. Trực tiếp kiểmtra, đôn đốc các địa bàn trọng điểm tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống,ứng phó. Chủ động liên hệ với chủ của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện ở thượngnguồn trong việc điều tiết, tích xả nước hợp lý đảm bảo mục tiêu vừa an toànđập, vừa giảm thiểu thiệt hại cho khu vực hạ du.

· Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã- thị trấn tập trung chỉ đạo, chuẩn bị huy động lực lượng, phương tiện, trangthiết bị sẵn sàng cho việc ứng phó theo phương án.

+ Khi dự báo mưa rất to, triều cường vượt mứcbáo động III (1,50 m) và xả lũ ở thượng nguồn:

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão vàTìm kiếm cứu nạn thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp chỉ đạovà triển khai khẩn cấp các biện pháp huy động tổng hợp các nguồn lực trên địabàn thành phố để thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó theo phương án. Thammưu cho Ủy ban nhân dân thành phố làm việc trực tiếp với các đơn vị chủ quảncủa các hồ chứa thủy nông, thủy điện thượng nguồn trong việc điều tiết, tích xảnước hợp lý đảm bảo mục tiêu vừa an toàn đập, vừa giảm thiểu thiệt hại cho khuvực hạ du.

b) Đối với người dân:

- Khu vực nội thành:

+ Thường xuyên theo dõi tình hình dự báo, cảnhbáo, hướng dẫn của cơ quan chức năng để tự thực hiện các biện pháp phòng,tránh, không đi vào khu vực ngập sâu, nguy hiểm.

+ Chủ động dự trữ nước sạch, lương thực, thựcphẩm cần thiết, thuốc chữa bệnh thông thường để sử dụng.

+ Quản lý trẻ em, chăm sóc người già, ngườibệnh, người tàn tật (nếu có) an toàn.

+ Kiểm tra an toàn các thiết bị điện, hàng hóa,vật tư; sắp xếp giấy tờ, đồ đạc và tài sản ở những nơi cao ráo.

+ Cung cấp thông tin về tình trạng ngập úng tạikhu vực sinh sống cho cơ quan chức năng; báo, đài và chính quyền địa phương đểđược trợ giúp, ứng cứu kịp thời.

- Vùng ven và ngoại thành:

+ Chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm cầnthiết, nước sạch, thuốc chữa bệnh thông thường để sử dụng.

+ Khẩn trương thu hoạch trước các sản phẩm nôngnghiệp, thủy sản đã đến thời vụ, bảo vệ, di chuyển vật nuôi, gia súc, gia cầmđến khu vực an toàn.

+ Kiểm tra an toàn các thiết bị điện, hàng hóa,vật tư; sắp xếp giấy tờ, đồ đạc và tài sản ở những nơi cao ráo.

+ Chấp hành lệnh sơ tán, di dời của chính quyềnđịa phương đến nơi tạm cư an toàn, không bị ngập úng.

+ Phải tự giác thực hiện mặc áo phao khi đi trêncác phương tiện giao thông thủy; hạn chế tối đa việc sử dụng phương tiện có tảitrọng nhỏ di chuyển trên sông vào những lúc triều cường dâng cao, nước chảymạnh, tránh đi vào vùng nước xoáy tại các ngã ba sông, rạch.

+ Cung cấp thông tin về tình trạng ngập úng tạikhu vực sinh sống cho cơ quan chức năng; báo, đài và chính quyền địa phương đểđược trợ giúp, ứng cứu kịp thời.

c) Đối với các cơ quan, đơn vị, công ty, xínghiệp, bệnh viện, trường học…:

- Kiểm tra an toàn các thiết bị điện, di dời, kêcao thiết bị, vật tư, hàng hóa, hóa chất, vật dụng… đảm bảo an toàn khi xảy rangập úng.

- Tổ chức lực lượng bảo vệ tài sản.

Điều 5. Giai đoạn ứng phó ngập úng

1. Đối với cơ quan chức năng:

a) Các sở - ngành, quận - huyện, phường - xã -thị trấn chuyển sang trạng thái chủ động ứng phó.

b) Tổ chức trực ban 24/24 giờ để nắm chắc diễnbiến tình hình mưa lớn, triều cường, xả lũ và triển khai các phương án ứng phócủa địa phương, đơn vị mình.

c) Thường trực Ban và các thành viên Ban Chỉ huyPhòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố trực tiếp xuống địa bàn đượcphân công phụ trách; lãnh đạo các quận - huyện, phường - xã - thị trấn trựctiếp xuống các khu vực xung yếu để kiểm tra và chỉ đạo triển khai công tác ứngphó ngập úng.

d) Một số nhiệm vụ cụ thể của các sở - ngành:

- Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão vàTìm kiếm cứu nạn thành phố xác định các khu vực bị cô lập, ngập sâu để tậptrung huy động lực lượng, phương tiện, vật tư chi viện đúng mức cho quận -huyện, phường - xã - thị trấn để xử l‎ý tình huống giảm thiểu ngập úng, sơ tán,di dời, cứu trợ khẩn cấp.

- Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biênphòng thành phố, Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, SởGiao thông vận tải, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Thành Đoàn phốihợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các đơn vị thành phố và chính quyền địaphương trọng điểm triển khai lực lượng, phương tiện (xe tải, xe buýt, ca nô,tàu, thuyền, xuồng…) tổ chức sơ tán, di dời dân và tài sản của dân tại các khuvực ngập sâu, bị chia cắt đến nơi tạm cư, trợ giúp nhân dân đi lại an toàn vàtổ chức việc cứu hộ - cứu nạn, cứu sập, cháy nổ khi xảy ra ngập úng, đặc biệtlà tại các khu vực bị ngập sâu.

- Trung tâm điều hành Chương trình chống ngậpnước thành phố, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị, Lực lượng Thanh niên xung phongthành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Công ty TNHH MTV Quản lý khaithác dịch vụ Thủy lợi triển khai lực lượng, vận hành trạm bơm, máy bơm (cốđịnh, cơ động) để bơm chống ngập tại các khu vực bị ngập sâu, chú trọng đến cáccông trình ngầm, khu dân cư tập trung, bệnh viện, trường học, chợ, kho tàng… đểtập trung xử lý.

- Sở Công Thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam thành phố trợ giúp, cung ứng hàng hóa, chất đốt, lương thực, thực phẩmthiết yếu… cho người dân phải sơ tán, di dời tránh ngập, cứu trợ nhân dân vùngngập sâu, không để người dân thiếu đói. Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thànhphố (Saigon Co-op) tổ chức các chợ tạm và xe bán hàng lưu động (bình ổn giá)tại các vùng ngập sâu, chia cắt để phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu hàng ngàycủa người dân.

- Tổng công ty Cấp nước thành phố - TNHH Mộtthành viên đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ cho những vùng bị ngập úng, chia cắt.

- Tổng công ty Điện lực thành phố - TNHH Mộtthành viên kịp thời cắt điện tại những nơi bị ngập sâu; bảo vệ hệ thống truyềntải, thiết bị điện, trạm biến thế, hướng dẫn việc sử dụng điện an toàn trongtình trạng ngập nước, đồng thời xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố đường dây tảiđiện bị hư hỏng, bố trí máy phát điện dự phòng để đảm bảo điện sinh hoạt chokhu vực ảnh hưởng.

- Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố triểnkhai lực lượng phân luồng, điều phối, hướng dẫn giao thông, nhất là các tuyếnđường huyết mạch của thành phố; cắm biển báo tại các khu vực, tuyến đường nguyhiểm, bị ngập sâu để người dân biết và hạn chế đi lại. Huy động và cung ứngphương tiện vận tải để vận chuyển người, hàng hóa qua các khu vực nguy hiểm, rakhỏi vùng ngập sâu, bị chia cắt được an toàn, đảm bảo giao thông huyết mạch tạicác tuyến đường quan trọng, cửa ngõ ra vào thành phố, duy trì hiệu quả công tácchỉ đạo, điều hành, chỉ huy thông suốt từ thành phố đến các quận - huyện,phường - xã - thị trấn, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu sập, cứu trợ xãhội, cung ứng các dịch vụ cần thiết cho khu vực bị ngập úng, chia cắt; khẩntrương thu dọn cây xanh bị ngã, đổ.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố(Phòng Cảnh sát môi trường) kiểm tra, xử lý bảo đảm an toàn, không để phát tánnguồn ô nhiễm, chất độc hại (hóa chất, xăng dầu, rác thải…) ra môi trường.

- Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân cácquận - huyện triển khai thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra, xử lý đảm bảo antoàn công trình, nhà ở, chung cư cũ, xuống cấp, nhất là những công trình ngầm,công trình có dấu hiệu nứt, lún, nghiêng do bị ngập úng.

- Công an thành phố, Lực lượng Thanh niên xungphong thành phố triển khai các lực lượng để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xãhội, các công trình trọng điểm, tài sản của nhân dân, Nhà nước và doanh nghiệp,ngăn ngừa các đối tượng xấu lợi dụng tình hình thiên tai để trộm cắp, cướp giật.

- Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ thành phố huy độnglực lượng y - bác sĩ, phương tiện, thiết bị, cơ số thuốc cần thiết để cứuthương, tiêu độc khử trùng, phòng dịch, không để lây lan dịch bệnh từ nguồnnước ngập, tù đọng trong khu dân cư.

- Sở Giáo dục và Đào tạo khảo sát tình hình ngậpúng, chia cắt để thông báo quyết định cho học sinh nghỉ học kịp thời.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướngdẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn thành phố xây dựng vàtổ chức thực hiện phương án, kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt,bảo vệ đường dây viễn thông an toàn khi xảy ra ngập úng.

- Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, bắt buộc các chủtrại, cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ (cá sấu, gấu…) thực hiện phương ángia cố chuồng, trại đảm bảo an toàn hoặc di chuyển đến nơi an toàn, không đểđộng vật nuôi sổng chuồng gây nguy hiểm cho cộng đồng.

- Các cơ quan thông tấn, báo đài (Đài Truyềnhình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, các cơ quan báo chí) kịp thờithông tin và cảnh báo tình hình mưa lớn, triều cường, tình trạng ngập úng tạicác khu vực, tuyến đường, thông báo hướng dẫn giao thông của cơ quan chức năngđể các tổ chức, nhân dân biết và chủ động tự phòng, tránh và ứng phó.

đ) Nhiệm vụ cụ thể của các quận - huyện, phường- xã - thị trấn:

- Chủ động phối hợp với lực lượng vũ trang, lựclượng chi viện, hỗ trợ của cấp trên và huy động lực lượng, phương tiện tại chỗtổ chức cứu nạn, cứu hộ, cứu sập, cháy, nổ; chủ động sơ tán, di dời dân ở cáckhu vực ngập sâu, bị chia cắt đến nơi tạm cư an toàn đã được xác định, đảm bảocung cấp các dịch vụ hậu cần trước hết là lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch,ánh sáng, thuốc men, chăm sóc sức khỏe cho người dân, vệ sinh môi trường, phòngdịch, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

- Chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm Y tế dự phòngquận - huyện, Trạm Y tế các phường - xã - thị trấn huy động lực lượng y - bácsỹ tại chỗ, phương tiện, thiết bị, thuốc men để sơ cấp cứu, chữa bệnh cho ngườidân.

- Chuẩn bị nhiên liệu, huy động máy bơm nước cơđộng của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trên địa bàn quận - huyện, phường - xã- thị trấn để thực hiện bơm chống ngập úng.

- Các quận - huyện có bờ bao loại nhỏ ngăn triều(huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, quận Thủ Đức, quận 12, quận Bình Thạnh, huyệnBình Chánh …): huy động và bố trí lực lượng quản lý đê nhân dân, lực lượng xungkích túc trực tại các khu vực xung yếu, chuẩn bị sẵn sàng các loại vật tư (cừtràm, bao tải cát - đất, vỉ tre, lưới B40, sắt neo…) và dụng cụ, phương tiệncần thiết để thực hiện gia cố ngay các đoạn bờ bao xung yếu, khắc phục các đoạnbờ bao bị bể, tràn, không để xảy ra sự cố tràn, bể bờ bao phát sinh gây ảnhhưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

2. Đối với người dân:

a) Thường xuyên theo dõi thông tin, hướng dẫncủa cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trên phương tiện truyền thông.Chú ‎ý quản lý, chăm sóc trẻ em, người già, người bệnh, người tàn tật an toànkhi nhà ở và khu vực xung quanh nhà ở bị ngập.

b) Cẩn thận khi đi qua những khu vực ngập nước,kể cả những khu vực quen thuộc, chỉ đi qua khi chắc chắn không có nguy hiểm vàcó các lực lượng, phương tiện hỗ trợ.

c) Tuân theo biển báo nguy hiểm hoặc hướng dẫncủa những người có trách nhiệm.

d) Không cố cứu vớt tài sản bị nước cuốn trôi, đặcbiệt ở ven sông, rạch lớn.

đ) Ngắt nguồn điện bị ngập nước, cẩn thận kiểmtra khi sử dụng lại đồ điện sau khi bị ngập nước; không tiếp xúc với nguồn điệnkhi đang ướt hoặc đang đứng dưới nước.

e) Sử dụng nước sạch tiết kiệm, phòng khi thiếunước sạch trong thời gian bị ngập úng kéo dài.

g) Cung cấp kịp thời tình trạng ngập lụt tại khuvực sinh sống cho các cơ quan chức năng, báo, đài, chính quyền địa phương đểđược trợ giúp, ứng cứu kịp thời.

h) Chủ động cho con em nghỉ học khi thấy khôngan toàn.

i) Chủ động tham gia công tác khắc phục hậu quảổn định đời sống, phục hồi sản xuất, xử lý môi trường, phòng ngừa dịch bệnhphát sinh sau ngập lụt.

3. Đối với các cơ quan, đơn vị, công ty, xínghiệp, bệnh viện, trường học…:

a) Di dời thiết bị, hàng hóa, hóa chất, vậtdụng… đến nơi an toàn.

b) Tạm ngừng sản xuất, hoạt động khi xảy ra ngậpsâu, bị cô lập.

c) Bảo vệ tài sản, phòng ngừa các đối tượng xấulợi dụng ngập úng để trộm cắp, cướp giật.

d) Chủ động cho học sinh, sinh viên nghĩ học khixảy ra ngập sâu, nguy hiểm.

đ) Cung cấp kịp thời tình hình thiệt hại cho cáccơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Điều 6. Giai đoạn khắc phục

1. Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và Chủtịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thựchiện các công việc sau:

a) Đưa người dân sơ tán, di dời về nơi ở cũ antoàn, trật tự.

b) Trợ giúp hàng hóa, lương thực, thực phẩmthiết yếu, nước sạch nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt, đời sống cho nhân dân.

c) Tổ chức lực lượng xung kích, tình nguyện giúpnhân dân khắc phục hậu quả, bảo vệ trật tự, trị an và tài sản của nhân dântrong khu vực bị ngập úng.

d) Đảm bảo giao thông thông suốt, sửa chữa đườngsá, trường học, bệnh viện, công sở, nhà ở, các công trình bị hư hỏng…, tổ chứctiêu độc, khử trùng vệ sinh môi trường, phòng dịch không để dịch bệnh bùngphát, lây lan.

đ) Tổ chức kiểm kê, đánh giá thiệt hại theo đúngquy định và báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn cấptrên.

2. Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ thành phố huy động lựclượng y - bác sĩ, các đội cấp cứu, phương tiện, thiết bị để cứu thương, điềutrị bệnh nhân, phòng các bệnh thường mắc phải do ngập úng gây ra.

3. Tổng công ty Điện lực thành phố - TNHH Mộtthành viên đảm bảo an toàn mạng lưới điện, huy động lực lượng và các phươngtiện, thiết bị để khôi phục đường dây tải điện bị hư hỏng trong thời gian sớmnhất.

4. Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, xử lýnghiêm các trường hợp đầu cơ, nâng giá, nhất là lương thực, thực phẩm thiếtyếu, nước sạch, vật liệu xây dựng, nhiên liệu, chất đốt; chỉ đạo các công tythương mại, siêu thị tổ chức bán hàng lưu động (bình ổn giá) để cung cấp đầy đủcác mặt hàng nhu yếu phẩm cho nhân dân.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổchức cứu trợ, giúp đỡ về lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân trongvùng thiên tai. Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham mưu trình Ủy ban nhân dân thànhphố bổ sung từ nguồn ngân sách thành phố cho các quận - huyện để hỗ trợ kinhphí cho người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, nhất là hộ gia đình chínhsách, hộ nghèo, khó khăn.

Phần III

LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ DỰ KIẾN HUYĐỘNG

Điều 7. Lực lượng

Lực lượng dự kiến huy động từ các sở - ngànhthành phố đến quận - huyện, phường - xã - thị trấn tham gia công tác ứng phótình trạng ngập úng do mưa lớn và triều cường trên địa bàn thành phố đảm bảokhoảng 29.000 đến 30.000 người. Trong đó, lực lượng chuyên trách cấp thành phốkhoảng 4.000 người; lực lượng của quận - huyện khoảng 9.000 đến 10.000 người vàlực lượng của ban ngành, đoàn thể, dân quân, thanh niên xung kích, tình nguyệnviên tại các xã - phường - thị trấn khoảng 16.000 người. Tùy theo tình hìnhdiễn biến của mưa lớn, triều cường và mức độ ảnh hưởng ngập lụt, thiệt hại xảyra ở từng khu vực, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố quyết định việcđiều động và phân công, bố trí lực lượng để chi viện cho các địa phương theoyêu cầu.

(Đính kèm Phụ lục II).

Điều 8. Phương tiện, trang thiết bị

Phương tiện, trang thiết bị dự kiến huy động đểứng phó với tình trạng ngập úng gồm có phương tiện, trang thiết bị cơ động, chiviện của các sở - ngành, đơn vị thành phố và phương tiện, trang thiết bị tạichỗ của các quận - huyện.

(Đính kèm Phụ lục III).

Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Thực hiện cơ chế chỉ huy tậptrung, thống nhất do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Trưởng Ban Chỉ huyPhòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn quận - huyện trực tiếp chỉ huy, điềuhành, phân công các lực lượng có mặt trên địa bàn quận - huyện trong quá trìnhứng phó với ngập úng do triều cường, mưa lớn và xả lũ. Căn cứ Phương án này, Ủyban nhân dân các quận - huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết công tácđiều hành, chỉ huy phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triềucường và xả lũ xảy ra trên địa bàn quận, huyện mình. Đồng thời, chỉ đạo cácphường - xã - thị trấn cụ thể hóa các biện pháp thực hiện trên từng địa bàn dâncư để chủ động triển khai thực hiện.

Điều 10. Khi xảy ra ngập úng trên diệnrộng, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phốkịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, triển khai biện pháphuy động toàn bộ lực lượng chuyên trách của Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ Chỉ huy Bộđội Biên phòng thành phố, Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữacháy, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị, Công ty TNHH Một thànhviên Môi trường đô thị, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụThủy lợi, Công ty Vận tải hành khách… và lực lượng xung kích của Thành Đoàn,Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, các quận - huyện, phường - xã - thịtrấn để thực hiện các yêu cầu trên.

Điều 11. Các sở - ngành, quận - huyện ưutiên bố trí kinh phí hàng năm để đầu tư đúng mức cho công tác phòng, chống ngậpúng. Trong chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai cần tập trung lực lượng, phươngtiện ứng cứu hiệu quả các địa bàn bị ngập lụt sâu, khu vực ven sông, ven biển,các khu dân cư bị chia cắt, cô lập để tránh xảy ra thiệt hại về người, hạn chếđến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản; tổ chức khoanh vùng, xử lý ô nhiễm môitrường ngay từ lúc phát sinh.

Điều 12. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòngchống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, quận - huyện, phường - xã - thịtrấn thực hiện theo nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách. Khi ngập úngxảy ra tại các khu vực liên quan đến địa bàn nhiều quận - huyện, phường - xã -thị trấn thì phải phối hợp, hỗ trợ với nhau để cùng ứng phó và khắc phục đạthiệu quả.

Điều 13. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bãovà Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theoquy định.

Phương án này được phổ biến đến tận phường - xã- thị trấn; thông tin rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, doanhnghiệp và đăng tải trên trang web của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìmkiếm cứu nạn thành phố (địa chỉ: http://www.phongchonglutbaotphcm.gov.vn - mục“Phương án Phòng chống thiên tai”)./.

PHỤ LỤC I

CÁC KHU VỰC TRỌNGĐIỂM CẦN TẬP TRUNG PHÒNG, CHỐNG, ỨNG PHÓ KHI XẢY RA MƯA LỚN KÉO DÀI, TRIỀU CƯỜNG(Ban hành kèm theo Quyết định số 3013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2013của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

QUẬN - HUYỆN

KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM

Số lượng

Xã, phường

1

Huyện Hóc Môn

2

Xã Nhị Bình (đặc biệt là ấp 2, ấp 4), Đông Thạnh

2

Huyện Củ Chi

5

Xã Bình Mỹ, Trung An, Phú Hòa Đông, Phú Mỹ Hưng, An Phú (đặc biệt là ấp 5, 8, Bốn Phú, An Hòa, Phú Hiệp)

3

Huyện Bình Chánh

7

Xã Phong Phú, Đa Phước, Hưng Long, Tân Nhựt, Bình Lợi, Quy Đức, Tân Quý Tây

4

Huyện Nhà Bè

3

Xã Phước Lộc, Hiệp Phước, Nhơn Đức

5

Huyện Cần Giờ

4

Xã An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, Lý Nhơn, Bình Khánh (đặc biệt là khu Mỹ Khánh).

6

Quận Thủ Đức

6

Phường Linh Đông, Tam Phú, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Bình Chiểu, Tam Bình

7

Quận Bình Thạnh

3

Phường 19, 27 và 28 (đặc biệt là khu Bình Qưới)

8

Quận Gò Vấp

5

Phường 5, 6, 13, 14 và 15

9

Quận Bình Tân

2

Phường An Lạc, Tân Tạo A

10

Quận Phú Nhuận

6

Phường 1, 2, 7, 12, 14 và 17

11

Quận Tân Bình

9

Phường 6, 7, 8 (khu vực đường Lý Thường Kiệt), phường 10 (đường Đồng Đen, Hồng Lạc) và phường 11 (đoạn cuối Phạm Phú Thứ, đoạn Ca Văn Thỉnh - Phan Sào Nam, Đồng Đen - Bàu Cát, Hồng Lạc - Phú Hòa); khu vực cầu số 1 - kênh Nhiêu Lộc thuộc liên phường 3, 4, 5; khu vực Bàu Cát - phường 14; đường Phan Huy Ích - phường 14.

12

Quận Tân Phú

7

Phường Tân Sơn Nhì (đường Trương Vĩnh Ký), phường Tân Quý (đường Tân Quý- đoạn từ Tân Hương đến Gò Dầu); phường Tân Thành (đường Trương Vĩnh Ký)

13

Quận 1

5

Phường Cầu Ông Lãnh, Cô Giang, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Cư Trinh, Phạm Ngũ Lão

14

Quận 2

6

Phường Thảo Điền, Bình An, An Lợi Đông, Thủ Thiêm, An Phú, An Khánh

15

Quận 3

2

Phường 3 và 14

16

Quận 4

4

Phường 3, 4, 15 và 18

17

Quận 5

3

Phường 10, 13 và 14

18

Quận 6

2

Phường 8 và 14

19

Quận 7

3

Phường Phú Thuận, Tân Thuận Tây, Bình Thuận

20

Quận 8

4

Phường 6, 7, 14, 15 và 16

21

Quận 9

2

Cù lao Bà Xang và phường Long Phước

22

Quận 10

3

Phường 12, 14 và 15

23

Quận 11

2

Phường 1, 3, 5, 12 và 13

24

Quận 12

4

Phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân (đặc biệt là khu phố 3, khu phố 4), An Phú Đông, Thới An

Tổng cộng

99

PHỤ LỤC II

LỰC LƯỢNG DỰ KIẾNHUY ĐỘNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 3013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

LỰC LƯỢNG

THÀNH PHỐ

QUẬN, HUYỆN

PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN

TỔNG CỘNG

1

Quân sự

360

2.856

3.220

6.436

2

Bộ đội Biên phòng

400

400

3

Công an

100

2.000

600

2.700

4

Cảnh sát PCCC

1.000

1.000

5

Y tế

500

1.100

1.600

6

Hội Chữ thập đỏ

100

900

1.000

7

Doanh nghiệp Công ích

1.000

1.000

8

Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị

400

400

9

Công ty TNHH MTV QL KT dịch vụ Thủy lợi

200

200

10

Thanh niên xung phong

800

800

11

Dân quân, Thanh niên xung kích

5.900

5.900

12

Lực lượng khác

1.500

6.300

7.800

Tổng cộng các lực lượng

3.860

9.356

16.020

29.236

PHỤ LỤC III

PHƯƠNG TIỆN,TRANG THIẾT BỊ DỰ KIẾN HUY ĐỘNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 3013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ

ĐƠN VỊ

SỞ - NGÀNH, ĐƠN VỊ

QUẬN, HUYỆN

TỔNG CỘNG

1

Xe tải các loại

chiếc

349

46

395

2

Xe cứu thương

chiếc

29

27

56

3

Xe mô tô

chiếc

8

8

4

Xe lăn

chiếc

12

12

5

Xe chuyên dùng các loại

chiếc

28

55

83

6

Ca nô

chiếc

53

40

93

7

Tàu TKCN các loại

chiếc

19

6

25

8

Tàu kéo

chiếc

2

2

9

Ghe cứu hộ

chiếc

10

28

38

10

Xuồng máy các loại

chiếc

19

14

33

11

Phà

chiếc

24

2

26

12

Xà lan

chiếc

1

1

13

Trạm bơm

trạm

28

28

14

Máy bơm

máy

212

67

279

15

Máy bộ đàm

máy

505

299

804

16

Máy phát điện

máy

264

102

366

17

Cưa máy các loại

máy

130

114

244

18

Máy khoan cắt bê tông

máy

8

9

17

19

Phao tròn

cái

3816

5407

9223

20

Phao bè

cái

177

88

265

21

Áo phao

cái

7505

8551

16056

22

Phao dây

cái

9

27

36

23

Nệm phao cứu hộ

cái

7

7

14

24

Nhà bạt các loại

cái

153

134

287

25

Ống nhòm

cái

69

31

100

26

Súng bắn pháo hiệu

khẩu

10

10

27

Xà beng các loại

cái

222

426

648

28

Búa các loại

cái

226

514

740

29

Cuốc và xẻng

cái

838

3420

4258

30

Cưa tay

cái

69

147

216

ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ