UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3016/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 03 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA “CHUNGSỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊNĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ LuậtThi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghịđịnh số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứQuyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chươngtrình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Quyếtđịnh số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kếhoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nôngthôn mới”;

Căn cứ Hướng dẫn số 471/HD-BTĐKT ngày 03/4/2014 của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương về khenthưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Cả nướcchung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Sở Nội vụtại Tờ trình số 1116/TTr-SNV ngày 19/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Quy định về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng phong trào thi đua“Chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư có tráchnhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh để tặngthưởng công trình phúc lợi theo quy định; hướng dẫn các địa phương thanh, quyếttoán theo đúng quy định hiện hành.

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnhcó trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vănphòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh vàcác cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ, thủ tục trình khen thưởng vàchi thưởng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc giaxây dựng nông thôn mới tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày ký và thay thế Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 củaỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, NC.
D:\Vuong NC\Noi vu\Thi dua\Nam 2014\Quyet dinh\Quyet dinh ban hanh quy dinh khen thuong nong thon moi.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

QUY ĐỊNH

TIÊUCHUẨN VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA “CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔNMỚI” GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Kèm theo Quyết định số 3016 /QĐ-UBND ngày 03 /10/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnhQuảng Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quyđịnh về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng phong trào thi đua "Chung sứcxây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 trênđịa bàn tỉnh Quảng Nam Nam (gọi tắt là phong trào thi đua).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các Sở, Ban,ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành phố; các xã; các tổ chức, hợptác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góptích cực, hiệu quả vào phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chương II

TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC VÀ MỨC KHEN THƯỞNG

Điều 3. Tiêu chuẩn xét tặngkhen thưởng

1. Đối với các Sở, Ban,ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh

a) Các Sở, Ban, ngành, hội,đoàn thể có thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôngthôn mới tỉnh; tiêu chuẩn như sau:

-Bám sát thực tiễn, nghiên cứu bổ sung kịp thời các văn bản hướng dẫn thuộcngành mình phụ trách và tham mưu UBND tỉnh đề ra các cơ chế, chính sách nhằmtháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy xây dựng nôngthôn mới cho cơ sở.

- Có chương trình hành động, kếhoạch cụ thể của ngành mình hoặc tham mưu UBND tỉnh ban hành chương trình, kếhoạch, đề án để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới do ngành phụ trách, trongđó có thể hiện rõ địa điểm (huyện, xã) và thời gian phấn đấu đạt được tiêu chítheo từng giai đoạn.

- Thực hiện đảm bảo chất lượngvà đúng thời hạn về các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnhphân công tại các văn bản: Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBNDtỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêuquốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Quảng Nam (gọi tắtlà Ban Chỉ đạo tỉnh); Công văn số 2232/UBND-KTN ngày 19/6/2013 của UBND tỉnhQuảng Nam về việc giao nhiệm vụ thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng nôngthôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 10/TB-BCĐNTM ngày 13/02/2014 phân công thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phụ trách địa bàn các xãphấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015 và các nhiệm vụ khác do UBNDtỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phân công tại các Thông báo kết luận cuộc họp,hội nghị,…

b) Đối với các Sở, Ban, ngành,hội, đoàn thể có liên quan khác: theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, xâydựng kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động đăng ký với Ban Chỉ đạo tỉnhhướng dẫn và hỗ trợ các địa phương trong việc thực hiện các tiêu chí nông thônmới.

2. Đối với huyện, thành phố

- Xây dựng và triển khai cóhiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; có nhiều cáchlàm hay, sáng tạo; đề ra nội dung, giải pháp sát, đúng, phù hợp với tình hìnhvà điều kiện của địa phương.

- Lựa chọn những tiêu chí cótính đột phá để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, trong đó có ưu tiên chocác tiêu chí phục vụ trực tiếp sản xuất, dân sinh nhằm giải quyết việc làm,nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo; kịp thời hỗ trợ và xử lý những vướngmắc, khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các xã, hàng năm thựchiện đạt và vượt kế hoạch do Ban Chỉ đạo tỉnh đề ra.

- Huyện, thành phố được khenthưởng phải có tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất so với các huyện,thành phố khác và có bình quân số tiêu chí đạt được trên xã dẫn đầu từng khuvực hoặc phải là huyện, thành phố có nỗ lực phấn đấu xây dựng nông thôn mớitiêu biểu so với các huyện, thành phố trong tỉnh hoặc huyện đạt chuẩn nông thônmới.

- Chấp hành tốt công tác thôngtin, báo cáo (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và đột xuất) theo quy định.

3. Đối với xã

- Có đăng ký xã đạt chuẩn nôngthôn mới và được UBND cấp huyện xác nhận.

- Có kế hoạch, lộ trình hàngnăm, cả giai đoạn để thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới và có nhiều thành tíchxuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.

- Huy động được sự tham gia củađông đảo nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội và các nguồn lựckhác vào xây dựng nông thôn mới.

- Đối với 60 xã phấn đấu đạtchuẩn nông thôn mới vào năm 2014 - 2015 (gọi tắt là các xã chỉ đạo điểm): ĐượcUBND tỉnh có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời là xãtiêu biểu trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện.

- Đối với xã không thuộc các xãchỉ đạo điểm (xã có nỗ lực cao trong phong trào thi đua):

+ Đối với xã khu vực đồng bằng(gọi tắt là khu vực I): đạt 15 tiêu chí trở lên nhưng có ít nhất 09 tiêu chímới tăng thêm (trong đó, tiêu chí thu nhập, tiêu chí hộ nghèo phải đạt chuẩn).

+ Đối với xã khu vực miền núithuộc các huyện: Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, BắcTrà My; các xã bãi ngang ven biển, hải đảo (gọi tắt là khu vực II): đạt 13 tiêuchí trở lên, trong đó đã tăng thêm ít nhất 07 tiêu chí (tiêu chí thu nhập, tiêuchí hộ nghèo phải đạt chuẩn).

4. Đối với các tổ chức, hợptác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp)

Có những đóng góp tích cực, gópphần vào quá trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, của địa phương và ủng hộquỹ xây dựng nông thôn mới ở các cấp, cụ thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Hỗ trợ trực tiếp cho 01 xãtrở lên, tạo sự chuyển biến trong thực hiện từ 02 tiêu chí về xây dựng nôngthôn mới trở lên thuộc các lĩnh vực: liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nôngsản, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiệnmôi trường nông thôn được Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã và Ban Quản lý‎ xây dựngnông thôn mới xã ghi nhận.

- Có mức đóng góp hỗ trợ trựctiếp cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn từ 300 triệu đồng trở lên hoặc cóvốn đầu tư trực tiếp vào khu vực nông thôn từ 05 tỷ đồng trở lên (không tínhvốn đầu tư vào hạ tầng các khu, cụm công nghiệp tập trung) và giải quyết việclàm thường xuyên cho từ 100 lao động nông thôn trở lên.

5. Đối với cá nhân

- Cán bộ, công chức, viên chức:bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, ban hànhhoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thựchiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sởtrong xây dựng nông thôn mới.

- Đối với các doanh nhân, tríthức, nhà khoa học, các cá nhân ở trong và ngoài tỉnh, người Việt Nam định cư ởnước ngoài: có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất, sáng kiến vào xâydựng nông thôn mới (gắn với địa chỉ và sản phẩm cụ thể).

- Hộ gia đình nông thôn tiêubiểu trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới; có nhiều thànhtích cụ thể trong tham gia xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia hiến đất,hiến tài sản, góp công; tham gia cải tạo nơi ở (nhà, công trình vệ sinh, aovườn, tường rào, cổng ngõ) xanh, sạch, đẹp; giữ vệ sinh môi trường nông thôn;sản xuất kinh doanh giỏi, có thu nhập khá và giúp đỡ cộng đồng trong xóa đóigiảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Điều 4. Hình thức và mứckhen thưởng

1. Khen thưởng năm 2014

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới:Được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vàtiền thưởng theo quy định, chi từ quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh.

Ngoài ra, xã đạt chuẩn nôngthôn mới, xếp thứ tự từ thứ 01 đến thứ 03 (trừ xã điểm của Trung ương), tínhtheo thời gian UBND cấp huyện gửi hồ sơ đề nghị thẩm định và được Chủ tịch UBNDtỉnh Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; nếu các xã này sau khithẩm định mà không đạt chuẩn, hoặc thực hiện việc xét công nhận xã đạt chuẩnkhông đúng quy định tại Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướngChính phủ, thì tính thời gian cho xã tiếp theo gửi hồ sơ đề nghị thẩm định vàđược Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các xãxếp thứ tự từ thứ 01 đến thứ 03 nêu trên thì được thưởng thêm 01 công trìnhphúc lợi, trị giá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) chi từ nguồn ngân sách tỉnh.

- Xã nỗ lực cao trong xây dựngnông thôn mới (chỉ xét cho xã không thuộc xã điểm của Trung ương, của tỉnh):được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, tiền thưởng theo quy định và 50 tấn ximăng chi từ quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh.

- Đối với tập thể, cá nhân,doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua: căn cứ các tiêuchuẩn nêu trên, các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thành phốđề xuất 01 tập thể và 01 cá nhân để xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng bằngkhen và tiền thưởng theo quy định.

2. Khen thưởng tổng kết giaiđoạn 2011 - 2015

a) Đề nghị Trung ương khenthưởng

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnhtham mưu UBND tỉnh xét chọn 01 huyện, thành phố có thành tích tiêu biểu xuấtsắc dẫn đầu trong toàn tỉnh và 5% số xã trong tỉnh tiêu biểu nhất để đề nghịTrung ương khen thưởng theo quy định tại Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ (các xã đề nghị khen thưởng phải là xã đạtchuẩn nông thôn mới, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hạ tầng, môi trường nôngthôn đẹp tiêu biểu và đại diện cho vùng).

b) Khen thưởng của tỉnh

- Tặng Bằng khen của Chủ tịchUBND tỉnh cho 5 tập thể và 5 cá nhân thuộc các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thểcấp tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

- Huyện, thành phố có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất thuộc khuvực I và khu vực II được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng quyđịnh và thưởng 01 công trình phúc lợi trị giá 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng);nguồn kinh phí được chi từ ngân sách tỉnh; trường hợp đã được đề nghị Trungương tặng danh hiệu thi đua, thì huyện, thành phố xếp thứ nhì của khu vực thiđua đó được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh.

- Xã đạt chuẩn nông thôn mớiđược tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mớikèm theo tiền thưởng quy định, chi từ quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh. Ngoàira, mười xã đầu tiên (từ xã thứ 1 đến thứ 10, không tính các xã đã được đề nghịTrung ương khen thưởng) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi xã đượcthưởng thêm 01 công trình phúc lợi trị giá 500.000.000 đồng (Năm trăm triệuđồng); mười xã tiếp theo (từ xã thứ 11 đến xã thứ 20), mỗi xã được thưởng thêm01 công trình phúc lợi trị giá 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng); nguồnkinh phí được chi từ ngân sách tỉnh. Trường hợp có nhiều xã cùng được thẩmđịnh, quyết định công nhận trong một đợt thì ưu tiên chọn lựa xã có số tiêu chínông thôn mới tăng thêm cao hơn (so với thời điểm phê duyệt Đề án xây dựng xãnông thôn mới) để xét khen thưởng.

- Xã nỗ lực cao trong xây dựngnông thôn mới: được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, kèm theo tiền thưởng quyđịnh và 50 tấn xi măng (Năm mươi tấn xi măng) chi từ quỹ thi đua, khen thưởngcủa tỉnh.

- Xã hoàn thành nổi bật 1 trong4 tiêu chí sau:

+ Đạt chuẩn tiêu chí số 10 (thunhập) với tốc độ tăng thu nhập cao nhất.

+ Đạt chuẩn tiêu chí số 11 (hộnghèo) với tốc độ giảm nghèo nhanh nhất.

+ Xã tiêu biểu nhất trong cácxã đạt chuẩn tiêu chí số 16 (văn hoá): xã có từ 70% số thôn trở lên ít nhất 3năm liền đạt danh hiệu thôn văn hoá.

+ Xã tiêu biểu nhất trong cácxã đạt chuẩn tiêu chí số 17 (môi trường).

Các xã này được Chủ tịch UBNDtỉnh tặng Bằng khen, kèm tiền thưởng theo quy định.

-Mỗi huyện, thành phố xét chọn 01- 02 tập thể và từ 02 - 03 cá nhân ở các phòng,ban, ngành cấp huyện, cấp xã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đểđề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và tiền thưởng theo quy định.

- Doanh nghiệp: mỗi huyện,thành phố xét chọn từ 01- 02 doanh nghiệp tiêu biểu, góp phần vào quá trình xâydựng nông thôn mới trên địa bàn, để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khenvà tiền thưởng theo quy định.

- Đối với các doanh nhân, tríthức, nhà khoa học, các cá nhân ở trong và ngoài tỉnh, người Việt Nam định cư ởnước ngoài: mỗi huyện, thành phố xét chọn từ 01 - 02 cá nhân tiêu biểu, đónggóp nhiều công sức cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, để đề nghị Chủ tịchUBND tỉnh tặng Bằng khen và tiền thưởng theo quy định.

- Đối với hộ gia đình tiêubiểu: mỗi huyện, thành phố xét chọn 01 hộ gia đình tiêu biểu trong tham gia xâydựng nông thôn mới trên địa bàn, để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khenvà tiền thưởng theo quy định.

Ghi chú: Những tập thể, cá nhân đã được UBND tỉnh xét khen thưởng năm 2014thì không được xét khen thưởng năm 2015.

3. Khen thưởnggiai đoạn 2016-2020

Trên cơ sở tổngkết, đánh giá kết quả việc thực hiện giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh tiếp tụctriển khai giai đoạn 2016-2020 của phong trào thi đua và tổng kết vào năm 2020.

Điều 5. Kinh phí khen thưởng

Kinh phí tặng thưởng các côngtrình phúc lợi và khen thưởng của tỉnh được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh vàquỹ thi đua - khen thưởng tỉnh.

Chương III

HỒ SƠ, THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Điều 6. Hồ sơ đề nghị khenthưởng

- Tờ trình kèm danh sách đềnghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương (02 bản).

- Biên bản họp xét của Hội đồngThi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen (02 bản).

- Báo cáo tóm tắt thành tíchcủa tập thể, cá nhân có xác nhận của cơ quan, đơn vị, địa phương (02 bản).

Điều 7. Thời gian đề nghịkhen thưởng

1.Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố gửi hồ sơ đềnghị khen thưởng về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Văn phòng Điều phốiChương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh theo kế hoạch xétthi đua trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” của UBNDtỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh hằng năm và giai đoạn.

2. Văn phòng Điều phối Chươngtrình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với Ban Thi đua -Khen thưởng tỉnh thẩm định và tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khenthưởng.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.Căn cứ vào Luật Thi đua, khen thưởng và Quy định này để xây dựng Quy định vềtiêu chuẩn khen thưởng và đăng ký thực hiện phong trào thi đua của cơ quan, đơnvị, địa phương mình trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Điều 9. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tracác cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện Quy định này và theo dõi, tổng hợpnhững vướng mắc trong quá trình thực hiện để báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửađổi, bổ sung cho phù hợp ./.