ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3016/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 02 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNHĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtTiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày16/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thành lập Ban Tiếp công dân tỉnhĐồng Nai;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnhĐồng Nai tại Tờ trình số 336/TTr-BTCD ngày 29 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy tiếp công dân tạiTrụ sở Tiếp công dân tỉnh Đồng Nai .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tạiTrụ sở Tiếp công dân tỉnh Đồng Nai, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, cá nhân, tổchức đến liên hệ công tác và công dân đến thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo,kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

NỘI QUY

TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2015của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

I. NHỮNG QUYĐỊNH CHUNG

1. Các cơquan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp côngdân tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Trụ sở Tiếp công dân tỉnh) có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật;tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quanđến chính sách, pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Tỉnh ủy,HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

2. Thời gian, lịch làm việc trong ngày tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh:

- Sáng từ: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.

- Chiều từ: 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.

- Trong đó thời gian tiếp công dân hàng ngày từthứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết):

+ Sáng từ: 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

+ Chiều từ: 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.

3. Các hành vi bị nghiêmcấm:

- Công dân mang vũ khí, hung khí,chất gây cháy, nổ, khẩu hiệu hoặc băng rôn và những vật cồng kềnh vào Trụsở Tiếp công dân tỉnh.

- Các hành vi gây rối an ninh, trậttự tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; xuyên tạc, vu khống, xúcphạm uy tín, danh dự của cơ quan Nhà nước, người thi hành công vụ hoặc cản trở,gây phiền hà cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNGDÂN

1. Xuất trình giấy tờ tùy thân như:Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác do cơquan Nhà nước có thẩm quyền cấp, giấy ủy quyền (nếu có),trường hợp là người đại diện cho cơ quan, tổ chức thì phải xuất trình giấychứng minh đại diện.

2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng,tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân và nhân viên bảo vệ.

3. Công dân đến được tiếp theo thứtự, phải trình bày trung thực sự việc, nói rõ yêu cầu, cung cấp thông tin, tàiliệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; kýtên hoặc điểm chỉ xác nhận nội dung đơn, những nội dung trình bày đã được ngườitiếp công dân ghi chép lại và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dungtrình bày của mình. Tôn trọng sự hướng dẫn của cán bộ tiếp côngdân.

4. Công dân không được lợi dụngquyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để xuyên tạc, vu khống, kích độnggây mất trật tự trước và trong Trụ sở Tiếp công dân hoặccó hành động xâm hại, xúc phạm, cản trở cán bộ tiếp công dân làm nhiệm vụ vàcác hoạt động của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân.

5. Trường hợp có nhiều người cùngkhiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung (từ 05 người trở lên)thì phải cử một hoặc hai người đại diện, nếu cótrên 10 người có thể cử thêm người đại diện nhưng không quá năm người để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với cán bộtiếp công dân.

6. Thực hiện quyền và nghĩa vụ củangười khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

7. Không được tự ý quay phim, chụpảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh, cán bộ tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

8. Giữ gìn vệ sinh, trật tự, đảmbảo mỹ quan trước và trong khuôn viên Trụ sở Tiếp công dân.Không được tự ý di chuyển hoặc làm hư hỏng tài sản của Trụ sở Tiếp công dântỉnh.

9. Hết giờ làm việc, mọi công dânphải ra khỏi Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, không được lưu lạidưới bất kỳ hình thức nào.

10. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến Trụ sở Tiếp công dân phải chấphành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Nội quynày. Nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chínhhoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; phải bồithường, bồi hoàn thiệt hại do hành vi trái pháp luật của mình gây ra.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘTIẾP CÔNG DÂN

1. Khi tiếp công dân, người tiếp côngdân phải chấp hành những quy định của cơ quan, đơn vị chủ quản về trang phục,thẻ công chức.

2. Được quyền yêu cầu người đếnkhiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền(trường hợp được ủy quyền), giấy chứng minh việc đại diện nếu là ngườiđại diện cho cơ quan, tổ chức; yêu cầu cung cấp thông tin, tàiliệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo,kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếunại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

4. Giải thích, hướng dẫn cho ngườiđến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối,chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luậtcủa cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo,kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giảiquyết.

5. Trong phạm vi trách nhiệm trựctiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếunại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo,kiến nghị, phản ánh cho công dân.

6. Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, búttích và những thông tin cá nhân khác của người tố cáo khi người tố cáo yêu cầu.

7. Yêu cầu người vi phạm nội quynơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biênbản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của phápluật.

8. Trường hợp có người ốm hoặc bịtai nạn đột xuất cần phải cứu chữa thì báo cáo ngay cho người phụ trách Trụsở Tiếp công dân biết và điện thoại cho bệnh viện hoặcngười thân đến cấp cứu kịp thời. Người được cấp cứu hoặc ngườiđại diện phải nghiêm chỉnh chấp hành những quyết định của cán bộ y tế làm nhiệmvụ cấp cứu dưới sự giám sát của cán bộ làm công tác tiếp công dân tại trụ sở.

9. Đối với đại diện các cơ quan tham gia tiếpcông dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh theo Khoản 3, Điều 12 LuậtTiếp công dân (Văn phòng Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Vănphòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh) thường xuyên thực hiệnviệc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánhthuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan mình theo quy định tại Khoản 4, Điều 12Luật Tiếp công dân; trường hợp vụ việc không thuộc thẩm quyền của cơ quan mìnhthì hướng dẫn công dân có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơquan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

IV. CÁC TRƯỜNGHỢP TỪ CHỐI TIẾP VÀ LẬP BIÊN BẢN YÊU CẦU XỬ LÝ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Công dân trong tình trạng khônglàm chủ được hành vi của mình do dùng chất kích thích; người đã được cơ quan cóthẩm quyền xác định mắc bệnh tâm thần hoặc một số bệnh khác dẫn tới mất hoặchạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật dân sự.

2. Công dân khiếu nại, tố cáo vềvụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đượctiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

3. Người có hành vi đe dọa, xúcphạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ; cóhành vi cản trở các hoạt động bình thường của Trụ sở Tiếp công dân, của người thi hành công vụ hoặc vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

4. Lợi dụng quyền tự do dân chủ,tự do tín ngưỡng để lôi kéo, xúi giục, kích động người khác nhằm gây rối, xuyêntạc, nói xấu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhànước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân./.