BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3018/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

n cứLutHải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/ 2015/TT-BT C ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứngchỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tụchải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hảiquan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đạilý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn 340/2015 ngày 30/7/2015 của Công tyVận tải Đa phương thức 7;

Xét đề nghị của Cục trưởng CụcGiám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngnhận:

Công ty Vận tải Đa phương thức 7.

Mã số thuế: 0400101901-006.

Địa chỉ: 40 Lê Văn Linh, phường 12,quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chinhánh số 0400101901-006 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh chứng nhận lànđầu ngày 05/02/1999.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủtục hải quan.

Công ty Vận tải Đa phương thức 7 cótrách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BT C ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấpChứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làmthủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủtục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký và thay thế Quyết định số 3264/HQHCM-GSQL ngày 9/10/2012 của Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Cácông (bà) Giám đốc Công ty Vận tải Đa phương thức 7, Cục trưởng Cục Giám sátquản lý về Hi quan và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn