UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v thu và sử dụng phí, lệ phí y tế dự phòng công tác xét nghiệm viêm gan B

___________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/06/1994;

- Căn cứ thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/05/1999 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 04/1999/NĐ-CP của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 21/2000/QĐ-BTC ngày 21/02/2000 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành biểu mức thu phí, lệ phí y tế dự phòng;

- Xét đề nghị của ban Giám đốc Sở tài chính - Vật giá tại tờ trình số 5452/TC-HCSN ngày 07/12/2001 về việc thu phí, lệ phí y tế dự phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Quy định mức thu phí, lệ phí y tế dự phòng công tác xét nghiệm viêm gan B là 30.000đ/xét nghiệm (Ba mươi ngàn đồng)

Điều 2:Phí, lệ phí thu được thực hiện theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BTC ngày 21/02/2000 của Bộ trưởng Bộ tài chính và theo công văn hướng dẫn số 1040/CV /TC-HCSN ngày 26/6/2000 của Sở tài chính - Vật giá.

Điều 3:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4:Chánh văn phòng HĐND và UBND Tỉnh, Giám đốc Sở tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Mễ