UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v Quy định tạm thời mức thu và sử dụng học phí của bộ phận đào tạo lập trình viên Quốc tế Huế-Aptech tại Trung tâm Công nghệ phần mềm

_____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 2727/QĐ-UB ngày 10/10/2000 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trung tâm Công nghệ phần mềm thuộc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tại tờ trình số 5466/TC-HCSN ngày 10/12/2001 về việc đề nghị một số chế độ cho Trung tâm Công nghệ phần mềm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định mức thu và sử dụng tiền học phí của bộ phận đào tạo lập trình viên quốc tế Huế - Aptech tại Trung tâm Công nghệ phần mềm như sau:

- Mức thu: 320USD/học viên/khoá (Ba trăm hai mươi dolla Mỹ). Mỗi khoá học được tính 6 tháng. Riêng 2 khoá đầu được giảm 50USD (Năm mươi dolla Mỹ).

- Về sử dụng: Toàn bộ số học phí được để lại cho đơn vị để chi cho công tác giảng dạy và học tập; chi sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị; chi cho công tác đào tạo; chi phí quản lý lớp học bằng 5% trên tổng số thu học phí và các khoản chi khác có liên quan đến công tác giảng dạy và học tập của giảng viên và học viên.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính - Vật giá, Khoa học - Công nghệ & Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Mễ